Suunto Spartan Sport Wrist HR - คุณลักษณะ - Find back

Suunto Spartan Sport Wrist HR คู่มือการใช้งาน - 2.0

Оглавление

Find back

หากคุณใช้ GPS ในการบันทึกกิจกรรม Suunto Spartan Sport Wrist HR จะบันทึกจุดเริ่มต้นของการออกกำลังกายไว้โดยอัตโนมัติ ด้วย Find back Suunto Spartan Sport Wrist HR จะช่วยให้คุณกลับสู่จุดเริ่มต้นได้โดยตรง

วิธีเริ่มใช้งาน Find back:

 1. เริ่มการออกกำลังกายด้วย GPS
 2. ปัดไปทางซ้ายหรือกดปุ่มตรงกลางจนกว่าจะถึงหน้าจอการนำทาง
 3. ปัดขึ้นหรือกดปุ่มล่างเพื่อเปิดเมนูทางลัด
 4. เลื่อนลงไปที่ Find back และแตะจอหรือกดปุ่มกลางเพื่อเลือก

  Scroll to Findback Spartan

การนำทางจะแสดงเป็นจอแสดงผลสุดท้ายในโหมดกีฬาที่เลือก

FindBack Display Spartan

วิธีดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ:

 1. จากมุมมองของ Find back ให้ปัดขึ้นหรือกดปุ่มล่างเพื่อเปิดเมนูทางลัด
 2. เลือก รายละเอียด (รายละเอียด)

  Scroll to FindBack Details Spartan

 3. ปัดขึ้นหรือกดปุ่มล่างเพื่อเลื่อนผ่านรายการ

  FindBack Details Spartan

ปัดขึ้นหรือกดปุ่มล่างเพื่อออกจากมุมมองรายละเอียด