Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto 5 Používateľská príručka

Funkcie

Zaznamenanie cvičenia

Okrem nepretržitého monitorovania aktivít môžete hodinky používať aj na zaznamenávanie tréningov alebo iných aktivít a získať tak podrobnú spätnú väzbu a sledovať svoj pokrok.

Zaznamenávanie cvičenia:

 1. Nasaďte si snímač srdcovej frekvencie (voliteľný).
 2. Stlačením pravého horného tlačidla otvorte spúšťač.
 3. Prejdite nahor na ikonu cvičenia a vyberte ju stredným tlačidlom.

  Exercise icon Spartan Trainer

 4. Stlačením pravého horného alebo pravého dolného tlačidla môžete prechádzať po športových režimoch a stlačením stredného tlačidla vyberte režim, ktorý chcete použiť.

 5. Nad indikátorom spustenia sa zobrazí skupina ikon podľa toho, čo používate so športovým režimom (napr. srdcová frekvencia a pripojené GPS). Ikona šípky (pripojené GPS) počas hľadania bliká sivou farbou a po nájdení signálu svieti nazeleno. Ak používate snímač srdcovej frekvencie, ikona srdca (srdcová frekvencia) počas hľadania bliká sivou farbou a po nájdení signálu sa zmení na farebné srdce upevnené k pásu. Ak používate optický snímač srdcovej frekvencie, zmení sa na farebné srdce bez pásu.

  Ak používate snímač srdcovej frekvencie, ale ikona svieti nazeleno, skontrolujte, či snímač srdcovej frekvencie je spárovaný, pozri Spárovanie zariadení POD a snímačov, a znova vyberte športový režim.
  Môžete počkať, kým jednotlivé ikony zmenia farbu na zelenú resp. červenú, alebo stlačením stredného tlačidla spustiť nahrávanie kedykoľvek.

  Start exercise

  Po spustení záznamu sa zvolený zdroj srdcovej frekvencie uzamkne a počas prebiehajúceho tréningu sa nedá zmeniť.

 6. Počas zaznamenávania môžete prepínať medzi displejmi stlačením stredného tlačidla.

 7. Stlačením pravého horného tlačidla zaznamenávanie pozastavíte. Zastavte a uložte stlačením pravého dolného tlačidla alebo pokračujte stlačením pravého horného tlačidla.

  Recording paused

Ak má zvolený športový režim možnosti, napríklad nastavenie cieľového trvania, môžete ich upraviť pred spustením zaznamenávania stlačením dolného pravého tlačidla. Možnosti športového režimu môžete upraviť aj počas zaznamenávania podržaním stlačeného stredného tlačidla.

Ak používate multišportový režim, medzi športmi možno prepínať podržaním stlačeného pravého horného tlačidla.

Po zastavení zaznamenávania sa zobrazí otázka, ako sa cítite. Na otázku môžete odpovedať alebo ju preskočiť (pozri Pocit). Potom sa zobrazí súhrn aktivity, ktorým môžete prechádzať pomocou pravého dolného alebo horného tlačidla.

Ak ste vytvorili záznam, ktorý nechcete uchovať, položku denníka môžete vymazať tak, že prejdete nadol na položku Delete a potvrdíte stredným tlačidlom. Denníky môžete rovnako vymazať aj zo záznamníka.

Log delete Trainer

Športové režimy

Hodinky obsahujú širokú škálu vopred definovaných športových režimov. Tieto režimy sú určené pre konkrétne aktivity a účely, od prechádzky vonku až po triatlonové preteky.

Keď idete zaznamenávať tréning (pozri Zaznamenanie cvičenia), posúvaním nahor a nadol zobrazíte krátky zoznam športových režimov. Klepnutím na ikonu na konci krátkeho zoznamu zobrazíte kompletný zoznam všetkých športových režimov.

Other icon

Každý športový režim má jedinečnú skupinu displejov, na ktorých sa zobrazujú rôzne údaje v závislosti od zvoleného športového režimu. Údaje zobrazené na displeji hodiniek počas cvičenia môžete upraviť a prispôsobiť v aplikácii Suunto.

Zistite, ako prispôsobiť športové režimy v aplikácii Suunto (Android) alebo aplikácii Suunto (iOS).

Používanie cieľov pri cvičení

Na hodinkách Suunto 5 možno pri cvičení nastaviť viac rôznych cieľov.

Ak zvolený športový režim má ako možnosť ciele, môžete ich upraviť pred spustením zaznamenávania stlačením pravého dolného tlačidla.

Sport Mode Targets S5

Cvičenie so všeobecným cieľom:

 1. Pred spustením zaznamenávania stlačením pravého dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
 2. Vyberte možnosť Targets a stlačte stredné tlačidlo.
 3. Vyberte možnosť Duration alebo Distance.
 4. Vyberte svoj cieľ.
 5. Stlačením a podržaním stredného tlačidla sa vráťte do možností športových režimov.

Ak máte aktivované všeobecné ciele, na každom displeji s údajmi sa nachádza merač cieľa zobrazujúci váš pokrok.

ZoneDisplay Progress Trainer

Upozornenie sa zobrazí, aj keď dosiahnete 50 % cieľa a po splnení cieľa.

Cvičenie s cieľom intenzity:

 1. Pred spustením zaznamenávania stlačením pravého dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
 2. Vyberte možnosť Intensity zones a stlačte stredné tlačidlo.
 3. Vyberte možnosť Heart rate, Pace alebo Power.
  (Možnosti závisia od zvoleného športového režimu a od toho, či máte s hodinkami spárované zariadenie Power POD).
 4. Vyberte cieľovú zónu.
 5. Stlačením a podržaním stredného tlačidla sa vráťte do možností športových režimov.

Navigovanie počas cvičenia

Počas zaznamenávania cvičenia sa môžete nechať navigovať po trase alebo k miestu záujmu (POI).

V športovom režime, ktorý používate, musí byť zapnuté GPS, aby bol možný prístup k možnostiam navigovania. Ak je presnosť GPS v športovom režime OK, keď vyberiete trasu alebo POI, presnosť GPS sa zmení na možnosť Najlepšia.

Navigovanie počas cvičenia:

 1. Vytvorte si trasu alebo POI v aplikácii Suunto a synchronizujte hodinky, ak ste tak ešte neurobili.
 2. Vyberte športový režim, ktorý používa GPS, a stlačením dolného tlačidla otvorte možnosti. Prípadne najskôr spustite zaznamenávanie a potom podržaním stlačeného stredného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
 3. Prejdite na položku Navigation a stlačte stredné tlačidlo.
 4. Stlačením horného a dolného tlačidla vyberte možnosť navigovania a stlačte stredné tlačidlo.
 5. Vyberte trasu alebo POI, ku ktorému sa chcete nechať navigovať, a stlačte stredné tlačidlo. Potom stlačením horného tlačidla spustite navigovanie.

Ak ste ešte nespustili zaznamenávanie cvičenia, posledný krok vás zavedie späť do možností športového režimu. Prejdite nahor do zobrazenia Štart a spustite zaznamenávanie ako normálne.

Počas cvičenia stlačením stredného tlačidla prejdite na displej navigácie, kde uvidíte trasu alebo body POI, ktoré ste vybrali. Ďalšie informácie o displeji navigovania sa nachádzajú v časti Navigácia k POI a Trasy.

Na tomto displeji môžete potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla otvoriť možnosti navigovania. V možnostiach navigácie môžete napríklad vybrať inú trasu alebo POI, skontrolovať súradnice aktuálnej polohy, ako aj ukončiť navigáciu výberom položky Breadcrumb.

Riadenie nabitia batérie

Hodinky Suunto 5 sú vybavené systémom riadenia nabitia batérie, ktorý používa inteligentnú technológiu batérií na zabezpečenie toho, že v hodinkách sa nevybije batéria práve vtedy, keď ich potrebujete najviac.

Skôr než začnete zaznamenávať cvičenie (pozri Zaznamenanie cvičenia), môžete vidieť odhadovanú zostávajúcu výdrž batérie v aktuálnom režime batérie.

Battery Exercise S9

Existujú dva vopred definované režimy batérie; Performance (predvolený) a Endurance. Pri zmene týchto režimov sa zmení výdrž batérie, no aj výkon hodiniek.

Na úvodnom displeji môžete ťuknutím na položky Options » Battery mode zmeniť režimy batérií a vidieť, ako jednotlivé režimy ovplyvňujú výkon hodiniek.

Battery Modes S9

TIP:

Režim batérie môžete rýchlo zmeniť aj na úvodnom displeji stlačením horného tlačidla.

Okrem týchto dvoch vopred definovaných režimov batérie si môžete vytvoriť aj vlastný režim batérie s vlastnými nastaveniami. Vlastný režim je špecifický pre príslušný športový režim a umožňuje vytvoriť si vlastný režim batérie pre každý športový režim.

POZNÁMKA:

Ak počas cvičenia začnete navigovať alebo používať navigačné údaje ako odhadovaný čas príchodu (ETA), GPS prejde na možnosť Best bez ohľadu na režim batérie.

Upozornenia týkajúce sa batérie

Okrem režimov batérie hodinky používajú inteligentné pripomenutia zabezpečujúce, aby ste mali dostatočnú výdrž batérie pre svoje ďalšie dobrodružstvo. Niektoré pripomenutia vychádzajú napríklad z histórie vašej aktivity. Upozornenie sa zobrazí napríklad aj vtedy, keď hodinky zistia, že pri zaznamenávaní aktivity sa rýchlo míňa batéria. Automaticky odporučia prechod na iný režim batérie.

Battery Warning S9

Hodinky vás upozornia, keď výdrž batérie klesne na 20 %, a potom znovu, keď klesne na 10 %.

Plávanie

Hodinky Suunto 5 možno používať aj v bazénoch.

Pri používaní športového režimu bazénu hodinky používajú na stanovenie vzdialenosti dĺžku bazéna. Predtým, ako začnete plávať, môžete v možnostiach športového režimu podľa potreby zmeniť dĺžku bazéna.

POZNÁMKA:

Snímač srdcovej frekvencie na zápästie nemusí fungovať pod vodou. Použite hrudný snímač srdcovej frekvencie, aby ste docielili spoľahlivejšie sledovanie srdcovej frekvencie.

Intervalový tréning

Intervalové cvičenia sú bežnou formou tréningov, ktoré pozostávajú z opakujúcich sa zostáv cvikov s vysokou a nízkou intenzitou. S hodinkami Suunto 5 môžete definovať vlastný intervalový tréning pre každý športový režim priamo v hodinkách.

Pri definovaní intervalov môžete nastaviť štyri položky:

 • Intervaly: prepínač, ktorým sa aktivuje intervalový tréning. Keď zapnete tento prepínač, do športového režimu sa pridá displej intervalového tréningu.
 • Opakovania: počet zostáv interval + zotavenie, ktorý chcete urobiť.
 • Interval: dĺžka intervalu s vysokou intenzitou, založená na vzdialenosti alebo trvaní.
 • Zotavenie: dĺžka obdobia odpočinku medzi intervalmi, založená na vzdialenosti alebo trvaní.

Majte na pamäti, že ak na definovanie intervalov použijete vzdialenosť, musíte byť v športovom režime, ktorý meria vzdialenosť. Meranie môže byť založené na GPS alebo zariadení POD na nohu či bicykel.

POZNÁMKA:

Ak používate intervaly, nemôžete aktivovať navigáciu.

Tréning s intervalmi:

 1. V spúšťači vyberte príslušný šport.
 2. Pred spustením zaznamenávania stlačením pravého dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
 3. Prejdite na položku Intervals (Intervaly) a stlačte stredné tlačidlo.
 4. Zapnite intervalový tréning a upravte nastavenia popísané vyššie.

  Nastavenia intervalového tréningu na hodinkách Trainer

 5. Prejdite nahor na položku Back (Späť) a výber potvrďte stredným tlačidlom.

 6. Stlačte pravé horné tlačidlo, kým neprejdete späť na začiatok zobrazenia, a začnite s tréningom ako zvyčajne.
 7. Stlačením ľavého dolného tlačidla zmeníte zobrazenie na displej intervalov. Keď ste pripravení začať intervalový tréning, stlačte pravé horné tlačidlo.

  Začiatok intervalového tréningu na hodinkách Trainer

 8. Ak chcete zastaviť intervalový tréning ešte pred dokončením všetkých opakovaní, podržaním stlačeného stredného tlačidla otvorte možnosti športového režimu a vypnite položku Intervals (Intervaly).

POZNÁMKA:

Keď ste v zobrazení intervalov, tlačidlá fungujú ako normálne, napríklad stlačením pravého horného tlačidla sa pozastaví zaznamenávanie cvičenia, nie iba intervalový tréning.

Po zastavení zaznamenávania cvičenia sa intervalový tréning automaticky vypne pre daný športový režim. Ostatné nastavenia sa však zachovajú, takže môžete ľahko začať rovnaké cvičenie pri ďalšom použití športového režimu.

Motív displeja

Ak chcete zvýšiť čitateľnosť displeja hodiniek počas tréningu alebo navigovania, môžete si vybrať medzi svetlým a tmavým motívom.

Pri svetlom motíve je pozadie displeja svetlé a čísla sú tmavé.

Pri tmavom motíve je kontrast opačný, teda pozadie je tmavé a čísla sú svetlé.

Motív je globálne nastavenie, ktoré možno v hodinkách zmeniť v ľubovoľnej možnosti športového režimu.

Zmena motívu displeja v možnostiach športového režimu:

 1. Keď je zobrazený ciferník, stlačením pravého horného tlačidla otvorte spúšťač.
 2. Prejdite na položku Excercise (Cvičenie) a stlačte stredné tlačidlo.
 3. Prejdite do ľubovoľného športového režimu a stlačením pravého dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
 4. Prejdite na položku Theme (Téma) a stlačte stredné tlačidlo.
 5. Pravým horným a dolným tlačidlom môžete prepínať medzi možnosťami tém Light (Svetlá) a Dark (Tmavá) a výber potvrďte stredným tlačidlom.
 6. Prechodom späť zatvorte možnosti športového režimu a spustite (alebo zatvorte) športový režim.

Automatické pozastavenie

Automatické pozastavenie pozastaví zaznamenávanie cvičenia, keď je vaša rýchlosť nižšia ako 2 km/h. Keď sa rýchlosť zvýši nad 3 km/h, zaznamenávanie automaticky pokračuje.

Pred spustením zaznamenávania cvičenia môžete v nastaveniach športového režimu v hodinkách zapnúť alebo vypnúť automatické pozastavenie pre každý športový režim.

Ak je automatické pozastavenie počas zaznamenávania zapnuté, vyskakovacie okno vás upozorní, keď sa zaznamenávanie automaticky pozastaví.

autopause Trainer

Stlačením stredného tlačidla zobrazíte a môžete prepínať medzi aktuálnou vzdialenosťou, srdcovou frekvenciou, časom a úrovňou nabitia batérií.

autopause time Trainer

Zaznamenávanie môže pokračovať automaticky, keď sa znovu začnete pohybovať, alebo manuálne z vyskakovacej obrazovky stlačením pravého horného tlačidla.

Pocit

Ak trénujete pravidelne, pocit po jednotlivých tréningoch je dôležitým indikátorom vašej celkovej fyzickej kondície.

Možno si vybrať z piatich úrovní pocitov:

 • Poor
 • Average
 • Good
 • Very good
 • Excellent

Rozhodnutie o tom, čo tieto možnosti znamenajú vo vašom prípade, závisí od vás. Dôležité je, aby ste ich používali stále.

Pri každom tréningu môžete do hodiniek zaznamenať, ako ste sa cítili, hneď po zastavení zaznamenávania odpovedaním na otázku „How was it?“.

feeling how was it Trainer

Stlačením stredného tlačidla preskočíte odpovede na otázku.

Table of Content