Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto 5 Používateľská príručka

Navigácia

Navigovanie podľa nadmorskej výšky

Ak sa navigujete po trase, ktorá obsahuje informácie o nadmorskej výške, môžete navigovať aj na základe stúpania a klesania pomocou displeja profilu nadmorskej výšky. Keď sa nachádzate na hlavnom navigačnom displeji (kde sa zobrazuje vaša trasa), stlačením stredného tlačidla prepnite na displej profilu nadmorskej výšky.

Na displeji profilu nadmorskej výšky sa zobrazujú tieto informácie:

 • hore: vaša aktuálna nadmorská výška
 • v strede: výškový profil zobrazujúci vašu aktuálnu pozíciu
 • dole: zostávajúce stúpanie alebo klesanie (stlačením ľavého horného tlačidla zmeníte zobrazenie)

Navigovanie podľa nadmorskej výšky hodiniek Trainer

Ak sa počas navigovania podľa nadmorskej výšky príliš vzdialite od trasy, hodinky na displeji profilu nadmorskej výšky zobrazia hlásenie Off route (Mimo trasy). Ak sa zobrazí toto hlásenie, prejdite na displej navigovania po trase a vráťte sa na trasu, potom sa vráťte na navigovanie podľa nadmorskej výšky.

Výškomer

Suunto 5 používa GPS na meranie nadmorskej výšky. Za optimálnych podmienok signálu by hodnota nadmorskej výšky GPS vďaka eliminácii potenciálnych chýb typických vo výpočtoch polohy GPS mala pomerne presne odzrkadľovať vašu skutočnú nadmorskú výšku.

Zariadenie Suunto 5 meria nadmorskú výšku výlučne na základe GPS a ak GPS nie je nastavené na maximálnu presnosť, každé filtrovanie spôsobuje chybu a môže mať za následok potenciálne nepresné hodnoty nadmorskej výšky.

Ak potrebujete spoľahlivé hodnoty skutočnej nadmorskej výšky, zaistite, aby presnosť vášho GPS bola počas zaznamenávania nastavená na možnosť Best (Najlepšia).

No aj s najlepšou presnosťou nadmorskú výšku GPS nemožno považovať za absolútnu polohu. Je to odhad vašej skutočnej nadmorskej výšky a presnosť tohto odhadu výrazne závisí od okolitých podmienok.

Trasy

Pomocou hodiniek Suunto 5 sa môžete nechať navigovať po trasách.

Navigovanie po trase:

 1. Stlačením pravého horného tlačidla otvorte spúšťač.
 2. Prejdite na položku Navigation a stlačte stredné tlačidlo.

  Navigation icon Trainer

 3. Prejdite na položku Routes a stlačením stredného tlačidla otvorte svoj zoznam trás.

  Routes list Trainer

 4. Prejdite na trasu, po ktorej chcete navigovať, a stlačte stredné tlačidlo.

  Routes Exercise S5

 5. Vyberte položku Start exercise, ak chcete trasu použiť na cvičenie, alebo položku Navigate only, ak chcete po nej iba navigovať.

  POZNÁMKA:

  Ak sa po trase iba naviguje, v aplikácii Suunto sa nič neuloží ani nezaznamená.

 6. Keď kedykoľvek znovu stlačíte pravé horné tlačidlo, navigácia sa zastaví.

  Route overview S5

V podrobnom zobrazení možno stlačením stredného tlačidla zväčšiť alebo zmenšiť zobrazenie. Pravým horným a pravým dolným tlačidlom môžete upraviť úroveň zväčšenia.

NavigationRoute S5

Keď ste na displeji navigácie, stlačením dolného tlačidla môžete otvoriť zoznam skratiek. Pomocou skratiek získate rýchly prístup k navigačným akciám, ako sú napríklad uloženie aktuálnej polohy alebo výber trasy na navigovanie.

Cvičenie je možné spustiť aj zo zoznamu skratiek. Výberom položky Start exercise sa otvorí ponuka športových režimov a môžete začať nahrávať cvičenie. Ak skončíte cvičenie, skončí sa aj navigovanie.

Všetky športové režimy s GPS majú aj možnosť výberu trasy. Pozri Navigovanie počas cvičenia.

Navigačné pokyny

Pri navigácii po trase vám hodinky pomôžu zostať na správnej ceste tak, že počas trasy budú poskytovať ďalšie upozornenia.

Napríklad ak prejdete viac ako 100 m (330 ft) mimo trasy, hodinky vás upozornia, že nie ste na správnej trase, aj na to, keď sa vrátite späť na trasu.

Keď dosiahnete zastávku POI na trase, zobrazí sa informačné vyskakovacie okno obsahujúce vzdialenosť a odhadovaný čas trasy (ETE) k ďalšej zastávke alebo POI.

POZNÁMKA:

Ak navigujete po trase, ktorá pretína samu seba, ako vidieť na obrázku 8, a na križovatke zabočíte nesprávne, hodinky usúdia, že úmyselne idete po inej trase. Hodinky ukážu ďalšiu zastávku na základe aktuálneho, nového smeru pohybu. Takže sledujte svoju cestu breadcrumb, aby bolo zaistené, že pri navigovaní po komplikovanej trase idete správnym smerom.

Podrobná navigácia

Pri vytváraní trasy v aplikácii Suunto sa môžete rozhodnúť aktivovať podrobné navigačné pokyny. Keď sa trasa prenesie trasu do hodiniek a používa sa na navigovanie, hodinky budú poskytovať podrobné pokyny so zvukovým upozornením a informáciami, kam odbočiť.

Vyhľadanie cesty späť

Ak pri nahrávaní aktivity používate systém GPS, hodinky Suunto 5 automaticky uložia začiatočný bod vášho cvičenia. Pomocou funkcie Vyhľadanie cesty späť vás hodinky Suunto 5 môžu viesť naspäť priamo do miesta štartu.

Spustenie funkcie Vyhľadanie cesty späť:

 1. Počas zaznamenávania aktivity stlačte stredné tlačidlo, kým sa nedostanete na displej navigácie.
 2. Stlačením pravého dolného tlačidla otvorte ponuku skratiek.
 3. Prejdite na položku Find back (Vyhľadanie cesty späť) a stlačením stredného tlačidla potvrďte výber.
 4. Stlačením ľavého dolného tlačidla opustíte displej a vrátite sa na displej navigácie.

V zvolenom športovom režime sa pokyny pre navigáciu zobrazujú ako posledný displej.

Podrobná navigácia poskytovaná službou Komoot

Ak ste členom služby Komoot, môžete vyhľadávať alebo plánovať trasy v službe Komoot a synchronizovať ich do hodiniek Suunto 5 prostredníctvom aplikácie Suunto. Okrem toho sa vaše cvičenia zaznamenané s hodinkami budú automaticky synchronizovať v službe Komoot.

Pri používaní navigovania po trase pomocou hodiniek Suunto 5 spoločne s trasami zo služby Komoot vám hodinky budú poskytovať podrobné pokyny so zvukovým upozornením a textom, na ktorú cestu odbočiť.

Komoot Navigation

Používanie podrobnej navigácie poskytovanej službou Komoot:

 1. Zaregistrujte sa na stránke Komoot.com
 2. V aplikácii Suunto vyberte partnerské služby.
 3. Vyberte položku Komoot a pripojte sa pomocou rovnakých prihlasovacích údajov, aké ste použili pri registrácii v službe Komoot.

Všetky vaše zvolené alebo plánované trasy (v službe Komoot nazývané „tours“ alebo túry) v službe Komoot sa automaticky zosynchronizujú s aplikáciou Suunto a potom ich môžete jednoducho preniesť do hodiniek.

Postupujte podľa pokynov v časti Trasy a vyberte trasu zo služby Komoot na získavanie podrobných pokynov.

Ďalšie informácie o partnerstve medzi spoločnosťami Suunto a Komoot nájdete na adrese http://www.suunto.com/komoot

POZNÁMKA:

Služba Komoot nie je momentálne k dispozícii v Číne.

Miesta záujmu

Bod záujmu, teda POI, je špeciálne miesto, napríklad kemping alebo výhľad pozdĺž trasy, ktoré si môžete uložiť a neskôr k nemu navigovať. Body POI môžete vytvárať v aplikácii Suunto z mapy, pričom sa nemusíte nachádzať na danom mieste POI. Vytvorenie bodu POI v hodinkách sa vykonáva uložením aktuálnej polohy.

Každý POI definujú:

 • Názov POI
 • Typ POI
 • Dátum a čas vytvorenia
 • Zemepisná šírka
 • Zemepisná dĺžka
 • Nadmorská výška

V hodinkách možno uložiť maximálne 250 bodov POI.

Navigácia k POI

Navigovať môžete k ľubovoľnému POI, ktorý je v zozname POI v hodinkách.

POZNÁMKA:

Pri navigácii k POI hodinky používajú plný výkon GPS.

Navigácia k POI:

 1. Stlačením pravého horného tlačidla otvorte spúšťač.
 2. Prejdite na položku Navigation (Navigácia) a stlačte stredné tlačidlo.
 3. Prejdite na položku POIs (Body POI) a stlačením stredného tlačidla otvorte svoj zoznam bodov POI.
 4. Prejdite na POI, ku ktorému chcete navigovať, a stlačte stredné tlačidlo.
 5. Stlačením horného tlačidla spustite navigáciu.

Na zastavenie navigácie kedykoľvek znovu stlačte horné tlačidlo.

Počas vášho pohybu má navigácia k bodu POI dve zobrazenia:

 • zobrazenie POI s indikátorom smeru a vzdialenosťou k POI

  POI detail view Trainer

 • mapové zobrazenie zobrazujúce aktuálnu polohu vo vzťahu k POI a vašej ceste breadcrumb (trase, ktoré ste precestovali)

  POI map view Trainer

Stlačením stredného tlačidla možno prepínať medzi zobrazeniami. Ak sa prestanete pohybovať, hodinky na základe GPS nedokážu stanoviť, ktorým smerom idete.

TIP:

Keď ste v zobrazení POI, klepnutím na displej zobrazte v dolnom riadku ďalšie informácie, napríklad rozdiel nadmorskej výšky medzi aktuálnou polohou a POI a odhadovaný čas príchodu (ETA) alebo trasy (ETE).

V mapovom zobrazení sú ostatné body POI v blízkosti vyobrazené sivou farbou. Stlačením ľavého horného tlačidla možno prepínať medzi prehľadovou mapou a podrobným zobrazením. V podrobnom zobrazení upravíte úroveň zväčšenia stlačením stredného tlačidla a následným zväčšením alebo zmenšením pomocou hodného a dolného tlačidla.

Stlačením pravého dolného tlačidla počas navigácie otvoríte zoznam skratiek. Pomocou skratiek získate rýchly prístup k detailom o POI a akciám, ako sú napríklad uloženie aktuálnej polohy alebo výber POI, ku ktorému chcete navigovať, ako aj ukončenie navigácie.

Typy POI

V hodinkách Suunto 5 sú k dispozícii tieto typy POI:

poi basicvšeobecné miesto záujmu
poi beddingPodstielka (zviera, na lov)
poi beginZačiatok (začiatok cesty alebo chodníka)
poi biggameVysoká zver (zviera, na lov)
poi birdVták (zviera, na lov)
poi homeBudova, domov
poi cafeKaviareň, jedlo, reštaurácia
poi campKemp, kemping
poi carAuto, parkovanie
poi caveJaskyňa
poi hillÚtes, kopec, hora, údolie
poi lakePobrežie, jazero, rieka, voda
poi crossroadKrižovatka
poi emergPohotovosť
poi endKoniec (koniec cesty alebo chodníka)
poi fishRyby, miesto rybolovu
poi forestLes
poi geoGeogaching
poi hotelHostel, hotel, ubytovanie
poi infoInformácie
poi meadowLúka
poi peakVrch
poi printsOdtlačky (stopy zvierat, na lov)
poi roadCesta
poi rockSkala
poi rubOškreté miesto (značky zvierat, na lov)
poi scrapeVyhĺbené miesto (značky zvierat, na lov)
poi shotStrela (na lov)
poi sightVýhľad
poi smallgameNízka zver (zviera, na lov)
poi standPosed (na lov)
poi trailChodník
poi camFotopasca (na lov)
poi waterfallVodopád

Pridanie a vymazanie bodov POI

Do hodiniek možno pridať POI pomocou aplikácie Suunto alebo uložením aktuálnej polohy do hodiniek.

Ak ste s hodinkami vonku a narazíte na miesto, ktoré chcete uložiť ako POI, môžete ho pridať priamo do hodiniek.

Pridanie POI pomocou hodiniek:

 1. Stlačením horného tlačidla otvorte spúšťač.
 2. Prejdite na položku Navigation a stlačte stredné tlačidlo.
 3. Stlačením dolného tlačidla prejdite nadol na položku Your location a stlačte stredné tlačidlo.
 4. Počkajte, kým sa v hodinkách aktivuje GPS a vyhľadá sa vaša poloha.
 5. Keď hodinky zobrazia vašu zemepisnú výšku a šírku, stlačením horného tlačidla uložte svoju polohu ako bod POI a vyberte typ bodu POI.
 6. Názov bodu POI je predvolene rovnaký ako typ bodu POI (s príslušným poradovým číslom).
Vymazanie bodov POI

Bod POI môžete odstrániť vymazaním bodu POI zo zoznamu bodov POI v hodinkách alebo v aplikácii Suunto.

Vymazanie POI v hodinkách:

 1. Stlačením horného tlačidla otvorte spúšťač.
 2. Prejdite na položku Navigation a stlačte stredné tlačidlo.
 3. Stlačením dolného tlačidla prejdite nadol na položku POIs a stlačte stredné tlačidlo.
 4. Prejdite na POI, ktorý chcete odstrániť z hodiniek, a stlačte stredné tlačidlo.
 5. Prejdite na koniec podrobností a vyberte položku Delete.

Keď z hodiniek vymažete POI, neodstráni sa natrvalo.

Ak chcete POI natrvalo vymazať, je potrebné ho vymazať v aplikácii Suunto.

Presnosť GPS a úspora energie

Interval zisťovania polohy GPS stanovuje presnosť vašej trasy. Čím je interval medzi zisťovaniami kratší, tým je lepšia presnosť trasy. Pri zaznamenávaní tréningu sa každé zisťovanie GPS zaznamenáva do vášho záznamníka.

Zisťovanie GPS priamo ovplyvňuje aj výdrž batérie. Znížením presnosti GPS môžete predĺžiť výdrž batérie hodiniek.

Možnosti presnosti GPS sú:

 • Najlepšia: zisťovanie približne raz za 1 s
 • Dobrá: zisťovanie približne raz za 60 s

Presnosť GPS možno zmeniť v možnostiach športov v hodinkách alebo v aplikácii Suunto.

Vždy, keď navigujete po trase alebo k POI, presnosť GPS sa vždy automaticky nastaví na možnosť Najlepšia.

POZNÁMKA:

Pri prvom tréningu alebo navigácii s GPS pred začiatkom počkajte, kým hodinky zistia polohu GPS. Môže to trvať 30 sekúnd a viac, podľa podmienok.

Table of Content