Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Počas cvičenia

Zariadenie Suunto Ambit2 R počas cvičenia poskytuje doplnkové informácie. Doplnkové informácie sa líšia v závislosti od zvoleného športového režimu, pozri Športové režimy. Viac informácií získate aj v prípade, že pri cvičení používate hrudný pás alebo GPS.

V zariadení Suunto Ambit2 R môžete definovať, ktoré informácie chcete vidieť na displeji. Pre informácie o prispôsobení displejov pozri Vlastné športové režimy.

Tu je niekoľko nápadov, ako používať hodinky počas cvičenia:

 • Pre zobrazenie ďalších displejov stlačte tlačidlo Next.
 • Pre zobrazenie ďalších zobrazení stlačte tlačidlo View.
 • Ak chcete zabrániť nežiaducemu zastaveniu zaznamenávania alebo vytvoreniu nechcených kôl, zamknite tlačidlá podržaním stlačeného tlačidla Light Lock.
 • Stlačením tlačidla Start Stop prerušíte zaznamenávanie. Prerušenie bude v zázname zobrazené ako značka kola. Pre obnovenie záznamu znova stlačte tlačidlo Start Stop.

Zaznamenávanie trasy

V závislosti od zvoleného športového režimu zariadenie Suunto Ambit2 R umožňuje zaznamenávať pri cvičení rôzne informácie.

Ak pri zaznamenávaní záznamu používate GPS, zariadenie Suunto Ambit2 R bude zaznamenávať aj vašu trasu, ktorú si môžete zobraziť na Suunto app. Keď zaznamenávate trasu, budú sa v hornej časti displeja zobrazovať ikony záznamu a GPS.

Vytváranie kôl

Počas cvičenia môžete vytvárať kolá manuálne alebo automaticky nastavením intervalu automatických kôl na Movescount. Keď vytvárate kolá automaticky, zariadenie Suunto Ambit2 R zaznamenáva kolá v závislosti od vzdialenosti špecifikovaných na Movescount.

Ak chcete vytvoriť kolo manuálne, počas cvičenia stlačte tlačidlo Back Lap.

Zariadenie Suunto Ambit2 R zobrazí nasledujúce informácie:

 • horný riadok: medzičas (trvanie od začiatku záznamu)
 • stredný riadok: číslo kola
 • spodný riadok: čas kola

laps Ambit2

POZNÁMKA:

V súhrne cvičenia je vždy zobrazené najmenej jedno kolo, čo znamená vaše cvičenie od začiatku do konca. Kolá vytvorené počas cvičenia sú zobrazené ako dodatočné kolá.

Záznam nadmorskej výšky

Zariadenie Suunto Ambit2 R ukladá všetky zmeny nadmorskej výšky medzi začiatkom a koncom záznamu. Pri uskutočňovaní aktivity, pri ktorej sa mení nadmorská výška, môžete zaznamenávať zmeny nadmorskej výšky a neskôr si pozrieť uložené informácie.

Postup záznamu nadmorskej výšky:

 1. Stlačením tlačidla Start Stop otvorte úvodnú ponuku.
 2. Stlačením tlačidla Next vyberte položku Exercise (Cvičenie).
 3. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock vyberte športové režimy a tlačidlom Next vyberte vhodný režim.
 4. Počkajte, kým hodinky neoznámia nájdenie signálu hrudného pásu/GPS alebo stlačením tlačidla Start Stop vyberte možnosť Later (Neskôr). Hodinky pokračujú v hľadaní signálu hrudného pásu/GPS. Stlačením Start Stop spustíte zaznamenávanie záznamu.

recording altitude

POZNÁMKA:

Zariadenie Suunto Ambit2 R používa na meranie nadmorskej výšky signál GPS.

Používanie kompasu počas cvičenia

Počas cvičenia môžete aktivovať kompas a pridať ho do vlastného športového režimu.

Postup používania kompasu počas cvičenia:

 1. V športovom režime podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
 2. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Activate (Aktivovať) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
 3. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Compass (Kompas) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
 4. Vo vlastnom športovom režime je kompas zobrazený ako posledný displej.

using compass during exercise Ambit2

Pre deaktiváciu kompasu otvorte v ponuke možností položku Activate (Aktivovať) a vyberte možnosť End compass (Ukončiť kompas).

Používanie intervalového merača

Intervalový merač môžete na webe Movescount pridať do každého vlastného športového režimu. Ak chcete pridať intervalový merač do športového režimu, vyberte športový režim a otvorte položku Advanced settings. Pri ďalšom pripojení zariadenia Suunto Ambit2 R k vášmu účtu na webe Movescount sa intervalový merač synchronizuje s hodinkami.

V intervalovom merači môžete určiť nasledujúce informácie:

 • typy intervalov (high (vysoký) a low (nízky) interval)
 • trvanie alebo vzdialenosť oboch typov intervalov
 • počet opakovaní intervalov
POZNÁMKA:

Ak na webe Movescount nenastavíte počet opakovaní intervalov, intervalový merač bude pokračovať, až kým sa nezopakuje 99-krát.

Postup aktivácie/deaktivácie intervalového merača:

 1. V športovom režime podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
 2. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku activate (aktivovať) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
 3. Tlačidlom Start Stop prejdite na položku Interval a vyberte ju tlačidlom Next.
 4. Stlačením tlačidla Start Stop alebo Light Lock nastavte intervalový merač na možnosť On/Off (Zapnutý/Vypnutý) a potvrďte tlačidlom Next. Keď je aktivovaný intervalový merač, v hornej časti displeja sa zobrazuje ikona intervalu.

using interval timer

Navigovanie počas cvičenia

Ak chcete bežať po trase alebo k bodu záujmu (POI), môžete vybrať príslušný predvolený športový režim (Run a Route – Beh po trase, Run a POI – Beh k POI) v ponuke Exercise (Cvičenie) a navigácia sa hneď spustí.

Navigovať po trase alebo k POI môžete počas cvičenia aj v iných športových režimoch s aktivovanou funkciou GPS.

Postup navigovania počas cvičenia:

 1. V športovom režime podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
 2. Stlačením tlačidla Next vyberte položku navigation (navigácia).
 3. Tlačidlom Light Lock vyberte položku POIs (Points of interest) (Miesta záujmu (POI)) alebo Routes (Trasy) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
  Vo zvolenom športovom režime sú pokyny pre navigáciu zobrazené ako posledný displej.

navigating during exercise Ambit2

Pre deaktiváciu navigácie otvorte v ponuke možností položku Navigation (Navigácia) a vyberte možnosť End navigation (Ukončiť navigáciu).

Vyhľadanie cesty späť počas cvičenia:

Ak používate GPS, zariadenie Suunto Ambit2 R automaticky uloží miesto štartu vášho cvičenia. Počas cvičenia vás zariadenie Suunto Ambit2 R dovedie späť na miesto štartu (alebo na miesto, na ktorom bola zistená poloha GPS) pomocou funkcie Find back (Vyhľadanie cesty späť).

Vyhľadanie cesty späť na miesto štartu počas cvičenia:

 1. V športovom režime podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
 2. Stlačením tlačidla Next vyberte položku navigation (navigácia).
 3. Pomocou tlačidla Start Stop vyberte položku Find back (Vyhľadanie cesty späť) a otvorte ju stlačením tlačidla Next. Vo zvolenom športovom režime sú pokyny pre navigáciu zobrazené ako posledný displej.

finding back

Používanie funkcie Track back (Návrať späť)

Pomocou funkcie Track back (Návrať späť) môžete obrátiť svoju trasu v ľubovoľnom mieste vášho cvičenia. Zariadenie Suunto Ambit2 R vytvára dočasné zastávky, ktorými vás sprevádza na začiatok.

Návrat späť počas cvičenia:

 1. V športovom režime podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
 2. Stlačením tlačidla Next vyberte možnosť Navigation (Navigácia).
 3. Pomocou tlačidla Start Stop vyberte položku Track back (Návrať späť) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.

using track back

Teraz môžete spustiť navigáciu rovnako, ako keď sa nechávate navigovať pri cvičení. Pre ďalšie informácie o navigácii pozri Počas navigácie.

Funkciu Track back (Návrať späť) môžete použiť aj zo záznamníka, ak cvičenie obsahuje GPS údaje. Postupujte rovnako ako v prípade Navigovanie po trase. Vyhľadajte položku Logbook (Záznamník) namiesto Routes (Trasy) a vyberte záznam, ktorý chcete použiť na navigáciu.

Automatické prerušenie

Funkcia automatického prerušenia preruší zaznamenávanie cvičenia, keď je vaša rýchlosť nižšia ako 2 km/h. Keď sa rýchlosť zvýši nad 3 km/h, zaznamenávanie automaticky pokračuje.

Na webe Movescount môžete nastaviť zapnutie/vypnutie automatického prerušenia pre každý športový režim. Prípadne môžete aktivovať automatické prerušenie počas cvičenia.

Postup zapnutia/vypnutia automatického prerušenia počas cvičenia:

 1. V športovom režime podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
 2. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Activate (Aktivovať) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
 3. Pomocou tlačidla Start Stop vyberte položku Autopause (Automatické prerušenie) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
 4. Stlačením tlačidla Start Stop alebo Light Lock nastavte automatické prerušenie na možnosť On/Off (Zap./Vyp.) a potvrďte tlačidlom Next.

autopause Ambit2

Table of Content