Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Záruka

OBMEDZENÁ ZÁRUKA SUUNTO

Spoločnosť Suunto zaručuje, že počas záručnej lehoty spoločnosť Suunto alebo autorizované servisné strediská spoločnosti Suunto (ďalej iba servisné strediská) na základe vlastného uváženia bezplatne poskytnú náhradu za chyby materiálov alebo spracovania a) opravením, alebo b) výmenou, alebo c) peňažnou náhradou podľa podmienok tejto obmedzenej záruky. Táto obmedzená záruka je platná a vymáhateľná iba v krajine zakúpenia výrobku, ak to nie je miestnymi zákonmi stanovené inak.

Záručná lehota

Záručná lehota začína dňom zakúpenia pôvodným kupujúcim. Záručná lehota prístrojov s displejom je dva (2) roky. Záručná lehota na spotrebné materiály a príslušenstvo pre všetky výrobky, vrátane (ale nie výhradne) prístrojov POD a zariadení na prenos srdcovej frekvencie, je jeden (1) rok.

Po určitom čase sa kapacita nabíjacích batérií znižuje. V prípade abnormálneho zníženia kapacity z dôvodu chybnej batérie spoločnosť Suunto poskytuje záruku na výmenu batérie počas 1 roka alebo max. 300 nabíjacích cyklov, podľa toho, čo nastane skôr.

Vylúčenia a obmedzenia

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na:

    1. bežné opotrebovanie, b) poruchy spôsobené nešetrným zachádzaním, ani c) poruchy a poškodenia spôsobené nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s odporúčaním;
  1. používateľské príručky ani položky tretích strán;
  2. poruchy a údajné poruchy spôsobené používaním s akýmkoľvek výrobkom, príslušenstvom, softvérom alebo službou nevyrobenou alebo nedodanou spoločnosťou Suunto.

Táto obmedzená záruka nie je vymáhateľná, ak:

  1. bol predmet otvorený mimo predpokladané použitie;
  2. bol výrobok opravovaný pomocou neautorizovaných náhradných dielov; upravovaný alebo opravovaný neautorizovaným servisným strediskom;
  3. bolo odstránené, upravené alebo inak poškodené výrobné číslo, na základe výhradného uváženia spoločnosti Suunto;
  4. bol výrobok vystavený pôsobeniu chemikálií, vrátane, ale nie výlučne, odpudzovačom hmyzu.

Spoločnosť Suunto nezaručuje, že prevádzka výrobku bude neprerušovaná alebo bezchybná, ani že výrobok bude pracovať s iným hardvérom či softvérom dodaným treťou stranou.

Prístup k záručnej službe spoločnosti Suunto

Pre prístup k záručnej službe spoločnosti Suunto musíte doložiť doklad o zakúpení. Pokyny o získaní záručnej služby nájdete na adrese www.suunto.com/support. Ak máte otázky alebo pochybnosti, nájdete tu aj množstvo podporných materiálov, alebo môžete poslať problém priamo na technickú podporu Suunto Contact Center. Prípadne môžete kontaktovať technickú podporu Suunto Contact Center na telefónnom čísle uvedenom na poslednej strane tohto dokumentu. Kvalifikovaný zamestnanci zákazníckej podpory Suunto vám pomôžu vyriešiť problémy so zariadením pri telefonickom hovore.

Obmedzenie zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými záväznými zákonmi je táto obmedzená záruka váš jediný a výlučný prostriedok nápravy a nahradzuje všetky ostatné záruky, výslovné alebo implicitné. Spoločnosť Suunto nezodpovedá za zvláštne, náhodné, trestné ani následné škody, vrátane (ale nie výhradne) straty očakávaných výhod, straty údajov, straty použitia, náklady na kapitál, náklady na náhradné vybavenie alebo zariadenie, nároky tretích strán, poškodenie vlastníctva, ktoré sú následkom zakúpenia alebo používania výrobku alebo pochádzajú z nedodržania záruky, nedodržania zmluvy, nedbanlivosti, prečinu, zákonnej alebo spravodlivej teórie, aj keď spoločnosť Suunto vedela o možnosti týchto škôd. Spoločnosť Suunto nie je zodpovedná za oneskorenia pri uskutočňovaní záručnej služby.

Table of Content