Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Peak Používateľská príručka - 2.5

Alti-Baro

V režime Alti-baro môžete zobraziť aktuálnu nadmorskú výšku alebo barometrický tlak. Stlačením tlačidla Next v režime Time (Čas) zobrazíte displej režimu ALTI & BARO.

Displej režimu Alti-baro sa môže zobraziť a zatvoriť z úvodnej ponuky Displays (Displeje) » Alti-Baro. Prepína sa pomocou tlačidla Next.

Podľa profilu, ktorý je aktivovaný, sa jednotlivé zobrazenia otvárajú stlačením tlačidla View.

K dispozícii sú tri profily: Automatic (Automaticky), Barometer (Barometer) a Altimeter (Výškomer). Informácie o nastaveniach profilov nájdete v časti Výber profilu vhodného pre aktivitu.

Zobrazenie časov východu a západu slnka je k dispozícii, ak je aktivované GPS. Keď nie je GPS aktivované, časy východu a západu slnka sú odvodené od poslednej zaznamenanej hodnoty GPS.

Získanie správnych údajov

Športové hodinky Suunto Ambit3 Peak neustále merajú absolútny tlak vzduchu pomocou zabudovaného snímača tlaku. Na základe tejto nameranej hodnoty a referenčných hodnôt sa počíta nadmorská výška alebo tlak vzduchu pri hladine mora.

pressure sensor Ambit3 Peak

POZOR:

Udržujte miesto okolo snímača čisté a bez piesku. Nikdy nevkladajte žiadne predmety do otvorov snímača.

Ak pri svojej outdoorovej aktivite potrebujete presnú hodnotu tlaku vzduchu pri hladine mora alebo nadmorskej výšky, musíte najprv športové hodinky Suunto Ambit3 Peak kalibrovať tak, že zadáte svoju aktuálnu nadmorskú výšku alebo aktuálny tlak vzduchu pri hladine mora.

TIP:

Absolútny tlak vzduchu a známa referenčná hodnota nadmorskej výšky = tlak vzduchu pri hladine mora Absolútny tlak vzduchu a známa hodnota tlaku vzduchu pri hladine mora = nadmorská výška

Nadmorskú výšku svojho umiestnenia nájdete na väčšine topografických máp alebo pomocou Google Earth. Referenčnú hodnotu tlaku vzduchu pri hladine mora na mieste, kde sa nachádzate, nájdete na webovej stránke poskytovateľa informácií o počasí.

Ak je aktivovaná funkcia FusedAltiTM, hodnota nadmorskej výšky využívajúca kalibrovaný tlak pri hladine mora sa automaticky upraví pomocou funkcie FusedAlti. Ďalšie informácie nájdete v časti FusedAlti.

Zmeny miestneho počasia ovplyvňujú nameranú nadmorskú výšku. Ak sa miestne počasie mení často, odporúča sa často resetovať aktuálnu referenčnú hodnotu nadmorskej výšky, pokiaľ možno pred začiatkom cesty (ak sú referenčné hodnoty k dispozícii). Pokiaľ je miestne počasie stabilné, nepotrebujete nastavovať referenčné hodnoty.

Postup nastavenia referenčných hodnôt tlaku vzduchu pri hladine mora a nadmorskej výšky:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 2. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Alti-baro a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
 3. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Reference (Referenčná hodnota) a otvorte ju stlačením tlačidla Next. K dispozícii sú tieto možnosti nastavenia:
 4. FusedAlti: GPS je zapnuté a hodinky začnú počítať nadmorskú výšku pomocou funkcie FusedAlti.
 5. Manual altitude (Manuálne zadaná nadmorská výška): Manuálne nastavte svoju nadmorskú výšku.
 6. Sea level pressure (Tlak vzduchu pri hladine mora): Manuálne nastavte referenčnú hodnotu tlaku vzduchu pri hladine mora.
 7. Tlačidlami Start Stop a Light Lock nastavte referenčnú hodnotu. Nastavenia potvrďte tlačidlom Next.

setting reference values Ambit3 Peak

TIP:

Nastavenie Reference (Referenčná hodnota) môžete otvoriť podržaním stlačeného tlačidla View v režime Alti & baro.

Nadmorskú výšku môžete nastaviť aj počas cvičenia, pozrite si časť Nastavenie nadmorskej výšky v priebehu cvičenia.

Výber profilu vhodného pre aktivitu

Profil Altimeter (Výškomer) sa vyberá, ak vaše outdoorové aktivity zahŕňajú zmeny nadmorskej výšky (napríklad turistika v horskom teréne).

Profil Barometer (Barometer) sa vyberá, ak vaše outdoorové aktivity nezahŕňajú zmeny nadmorskej výšky (napríklad futbal, plávanie, plavba na kanoe).

Ak chcete získať správne namerané údaje, musíte pre aktivitu vybrať vhodný profil. Môžete nechať športové hodinky Suunto Ambit3 Peak rozhodnúť o vhodnom profile pre aktivitu, alebo vybrať profil manuálne.

POZNÁMKA:

Profil môžete definovať ako súčasť nastavenia športového režimu na webovej lokalite Movescount alebo v hodinkách Suunto Ambit3 Peak.

Postup nastavenia profilu Alti & Baro:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 2. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Alti-baro a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
 3. Stlačením tlačidla Next vyberte Profile (Profil).
 4. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock vyberte možnosti profilu (Automatic (Automaticky), Altimeter (Výškomer), Barometer (Barometer). Tlačidlom Next vyberte profil.

setting profile

Príklady použitia: Nastavenie referenčnej hodnoty nadmorskej výšky

Ste už druhý deň na túre. Zistíte, že ste ráno na začiatku túry zabudli prepnúť profil Barometer (Barometer) na profil Altimeter (Výškomer). Viete, že vaša aktuálna nadmorská výška odmeraná športovými hodinkami Suunto Ambit3 Peak je nesprávna. Prejdite na najbližšie miesto, pre ktoré je na vašej topografickej mape uvedená referenčná hodnota nadmorskej výšky. Podľa tohto údaja opravte referenčnú hodnotu nadmorskej výšky športových hodiniek Suunto Ambit3 Peak a prepnite z profilu Barometer(Barometer) na profil Altimeter (Výškomer). Odmerané hodnoty nadmorskej výšky sú znova presné.

Nesprávne údaje

Ak je profil Altimeter (Výškomer) zapnutý dlho a prístroj v priebehu tohto času nemení svoju polohu, pričom súčasne dochádza k zmene počasia, prístroj bude zobrazovať nesprávne namerané údaje nadmorskej výšky.

Ak je zapnutý profil Altimeter (Výškomer), počasie sa často mení a vy sa pohybujete vo zvislom smere (výstup alebo zostup), prístroj bude zobrazovať nesprávne údaje.

Ak je profil Barometer (Barometer) zapnutý dlho a v priebehu tohto času sa pohybujete vo zvislom smere (výstup alebo zostup), prístroj predpokladá, že sa nepohybujete a interpretuje zmeny nadmorskej výšky ako zmeny tlaku vzduchu pri hladine mora. Preto sa zobrazujú nesprávne údaje tlaku vzduchu pri hladine mora.

Používanie profilu Altimeter (Výškomer)

V profile Altimeter (Výškomer) sa počíta nadmorská výška na základe referenčných hodnôt. Referenčnou hodnotou môže byť tlak vzduchu pri hladine mora alebo referenčná hodnota nadmorskej výšky. Keď je aktivovaný profil Altimeter (Výškomer), na displeji sa zobrazuje ikona výškomera.

Keď je aktivovaný profil Altimeter (Výškomer), máte prístup k týmto zobrazeniam:

 • horný riadok: vaša aktuálna nadmorská výška,
 • stredný riadok: graf zobrazujúci zmeny nadmorskej výšky za posledných 24 hodín (interval záznamu 15 min.),
 • spodný riadok: pomocou tlačidla View sa prepína zobrazenie času, teploty, východu a západu slnka a referenčného tlaku pri hladine mora.

altimeter profile Ambit3 Peak

POZNÁMKA:

Ak nosíte športové hodinky Suunto Ambit3 Peak na zápästí a chcete získať správne nameranú teplotu, musíte ich na chvíľu odložiť. Dôvodom je, že teplota vášho tela ovplyvní počiatočné meranie.

Používanie profilu Barometer (Barometer)

V profile Barometer (Barometer) sa zobrazuje aktuálny tlak vzduchu pri hladine mora. Je založený na referenčných hodnotách uložených v nastaveniach a nepretržite meranom absolútnom tlaku vzduchu.

Zmeny v tlaku vzduchu pri hladine mora sa graficky zobrazujú v strednom riadku displeja.

Keď je aktivovaný profil Barometer (Barometer), na displeji je zobrazená ikona barometra.

Ak je aktivovaný profil Barometer (Barometer), športové hodinky Suunto Ambit3 Peak zobrazujú tieto barometrické informácie:

 • horný riadok: aktuálny tlak vzduchu pri hladine mora,
 • stredný riadok: graf zobrazujúci zmeny tlaku vzduchu pri hladine mora za posledných 24 hodín (interval záznamu 15 min.),
 • spodný riadok: pomocou tlačidla View sa prepína zobrazenie času, teploty, východu a západu slnka a referenčnej nadmorskej výšky.

barometer profile Ambit3 Peak

Referenčná nadmorská výška je posledná nadmorská výška použitá v režime Alti & Baro. Môže to byť:

 • nadmorská výška, ktorú ste nastavili ako referenčnú nadmorskú výšku v profile Barometer (Barometer) alebo
 • posledná nadmorská výška zaznamenaná v profile Automatic (Automaticky) pred prepnutím na profil Barometer (Barometer).
POZNÁMKA:

Ak nosíte športové hodinky Suunto Ambit3 Peak na zápästí a chcete získať správne nameranú teplotu, musíte ich na chvíľu odložiť. Dôvodom je, že teplota vášho tela ovplyvní počiatočné meranie.

Používanie profilu Automatic (Automaticky)

Profil Automatic (Automaticky) prepína medzi profilmi Altimeter (Výškomer) a Barometer (Barometer) podľa toho, ako sa pohybujete. Keď je aktívny profil Automatic (Automaticky), zariadenie bude automaticky prepínať interpretovanie zmien tlaku vzduchu ako zmeny v nadmorskej výške alebo zmeny počasia.

automatic profile

Nie je možné merať zmeny počasia a nadmorskej výšky súčasne, pretože oba javy spôsobujú zmeny tlaku vzduchu. Športové hodinky Suunto Ambit3 Peak snímajú pohyb vo zvislom smere a v prípade potreby prepnú na meranie nadmorskej výšky. Ak je zobrazená nadmorská výška, aktualizuje sa v intervale max. 10 sekúnd.

Ak zostávate v konštantnej nadmorskej výške (zmena v zvislom smere menej ako 5 metrov za 12 minút), zariadenie Suunto Ambit3 Peak interpretuje všetky zmeny tlaku vzduchu ako zmeny počasia. Interval merania je 10 sekúnd. Hodnota nadmorskej výšky ostáva nezmenená a ak dôjde k zmene počasia, zobrazia sa zmeny hodnôt tlaku vzduchu pri hladine mora.

Ak meníte svoju nadmorskú výšku (zmena v zvislom smere viac ako 5 metrov za 3 minúty), športové hodinky Suunto Ambit3 Peak interpretujú všetky zmeny tlaku vzduchu ako zmeny nadmorskej výšky.

V závislosti od aktivovaného profilu môžete pomocou tlačidla View prepínať zobrazenie profilu Altimeter (Výškomer) alebo Barometer (Barometer).

POZNÁMKA:

Ak používate profil Automatic (Automaticky), na displeji sa nezobrazujú ikony barometra ani výškomera.

Table of Content