Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Peak Používateľská príručka - 2.5

Cvičenie so športovými režimami

Športové režimy (pozrite si časť Športové režimy) sa používajú na záznam cvičení a zobrazovanie rôznych informácií počas cvičenia.

Prístup do športových režimov získate v ponuke Exercise (Cvičenie) stlačením tlačidla Start Stop.

Používanie snímača Suunto Smart

So športovými hodinkami Suunto Ambit3 Peak sa môže používať snímač srdcovej frekvencie kompatibilný s rozhraním Bluetooth® Smart, ako je snímač Suunto Smart, ktorý poskytuje podrobnejšie informácie o intenzite cvičenia.

Snímač srdcovej frekvencie počas cvičenia poskytuje:

 • srdcovú frekvenciu v reálnom čase,
 • priemernú srdcovú frekvenciu v reálnom čase,
 • graf srdcovej frekvencie,
 • kalórie spálené počas cvičenia,
 • pokyny na cvičenie v definovaných medziach srdcovej frekvencie,
 • maximálny tréningový účinok.

Snímač srdcovej frekvencie po cvičení poskytuje:

 • kalórie celkovo spálené počas cvičenia,
 • priemernú srdcovú frekvenciu,
 • maximálnu srdcovú frekvenciu,
 • čas zotavenia.

Ak používate snímač Suunto Smart, máte aj ďalšiu výhodu pamäte srdcovej frekvencie. Pamäťová funkcia snímača Suunto Smart ukladá údaje pri každom prerušení prenosu do športových hodiniek Suunto Ambit3 Peak.

Takto získate presné informácie o intenzite cvičenia v aktivitách, ako je plávanie, v ktorých voda blokuje prenos. Okrem toho to znamená, že po spustení záznamu môžete hodinky Suunto Ambit3 Peak odložiť. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke snímača Suunto Smart.

Bez snímača srdcovej frekvencie športové hodinky Suunto Ambit3 Peak poskytujú informácie o spotrebe kalórií a čase zotavenia pre bežecké a cyklistické aktivity, v ktorých sa na odhad intenzity používa rýchlosť. Na získanie presných hodnôt intenzity však odporúčame používať snímač srdcovej frekvencie.

Ďalšie informácie získate v používateľskej príručke snímača Suunto Smart alebo iných snímačov srdcovej frekvencie kompatibilných s rozhraním Bluetooth Smart.

Nasadenie snímača Suunto Smart

Používanie snímača Suunto Smart:

 1. Snímač pevne zacvaknite do konektora popruhu.
 2. Podľa potreby nastavte dĺžku popruhu.
 3. Priestor elektródy popruhu navlhčite vodou alebo gélom na elektródy.
 4. Nasaďte si popruh tak, aby tesne priliehal a logo Suunto smerovalo nahor.

putting on belt

Snímač Smart sa zapne automaticky, keď zistí srdcový pulz.

TIP:

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak si snímač pripevníte priamo na kožu.

Ďalšie informácie a návod na riešenie problémov nájdete v používateľskej príručke snímača Suunto Smart.

POZNÁMKA:

Suchá pokožka pod elektródami snímača, neutiahnutý remienok a tričko so syntetických materiálov môžu spôsobovať nesprávne hodnoty srdcovej frekvencie. Ak sa chcete vyhnúť príliš vysokým údajom o srdcovej frekvencii, dobre navlhčite elektródy snímača a riadne utiahnite remienok. Ak máte obavy vyplývajúce zo svojej srdcovej frekvencie, obráťte sa na lekára.

Začatie cvičenia

Začatie cvičenia:

 1. Stlačením tlačidla Start Stop otvorte úvodnú ponuku.
 2. Stlačením tlačidla Next otvorte položku Exercise (Cvičenie).
 3. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock vyberte možnosti športového režimu a tlačidlom Next vyberte vhodný režim.
 4. Ak je zvolený športový režim, ktorý používa hrudný pás, hodinky automaticky začnú hľadať signál hrudného pásu. Počkajte, kým hodinky neoznámia, že signál hrudného pásu alebo signál GPS bol nájdený, alebo stlačením tlačidla Start Stop vyberte možnosť Later (Neskôr). Hodinky pokračujú v hľadaní signálu hrudného pásu/GPS.
 5. Stlačením tlačidla Start Stop spustíte zaznamenávanie cvičenia. Ak chcete počas cvičenia otvoriť ďalšie možností, podržte stlačené tlačidlo Next.

starting exercise Ambit3

Počas cvičenia

Športové hodinky Suunto Ambit3 Peak poskytujú počas cvičenia množstvo informácií. Informácie sa líšia v závislosti od vybratého športového režimu (pozrite si časť Športové režimy). Ak pri cvičení používate hrudný pás alebo GPS, získate ešte viac informácií.

Uvádzame niekoľko nápadov, ako používať hodinky počas cvičenia:

 • Stláčaním tlačidla Next prejdite cez displeje športových režimov a pozrite si ich.
 • Ak chcete na spodnom riadku zobraziť iné informácie, stlačte tlačidlo View.
 • Ak chcete zabrániť nežiaducemu zastaveniu zaznamenávania alebo vytvoreniu nechcených kôl, zamknite tlačidlá podržaním stlačeného tlačidla Light Lock.
 • Stlačením tlačidla Start Stop prerušíte zaznamenávanie. Ak chcete zaznamenávanie obnoviť, znova stlačte tlačidlo Start Stop.

Zaznamenávanie ciest

V závislosti od zvoleného športového režimu športové hodinky Suunto Ambit3 Peak umožňujú zaznamenávať počas cvičenia rôzne informácie.

Ak je v športovom režime zapnutá jednotka GPS, hodinky Suunto Ambit3 Peak počas cvičenia zaznamenávajú aj cestu. Trasu si môžete zobraziť v aplikácii Suunto ako súčasť zaznamenaného cvičenia.

Vytváranie kôl

Počas cvičenia môžete vytvárať kolá manuálne alebo automaticky nastavením intervalu automatických kôl na webovej lokalite Movescount. Keď vytvárate kolá automaticky, športové hodinky Suunto Ambit3 Peak zaznamenávajú kolá v závislosti od vzdialenosti určenej na webovej lokalite Movescount.

Ak chcete vytvoriť kolo manuálne, počas cvičenia stlačte tlačidlo Back Lap.

laps Ambit3

Na športových hodinkách Suunto Ambit3 Peak sa zobrazia tieto informácie:

 • horný riadok: medzičas (trvanie od začiatku záznamu),
 • stredný riadok: číslo kola,
 • spodný riadok: čas kola.
POZNÁMKA:

V súhrne cvičenia sa vždy zobrazuje najmenej jedno kolo, cvičenie od začiatku do konca. Kolá vytvorené počas cvičenia sa zobrazujú ako dodatočné kolá.

Navigovanie počas cvičenia

Ak chcete prebehnúť celú dráhu alebo po miesto záujmu (POI), môžete vybrať športový režim, ako je režim Prebehnúť dráhu, a ihneď začať navigovanie.

Navigovať po trase alebo k miestu záujmu môžete počas cvičenia aj v iných športových režimoch s aktivovanou funkciou GPS.

Navigovanie počas cvičenia:

 1. V športovom režime so zapnutou jednotkou GPS podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 2. Stlačením tlačidla Next vyberte položku navigation (Navigácia).
 3. Pomocou tlačidla Light Lock prejdite na položku POIs (Points of interest)(Mesta záujmu POI) alebo Routes (Trasy) a položku otvorte stlačením tlačidla Next.
  V zvolenom športovom režime sa pokyny pre navigáciu zobrazujú ako posledný displej.

navigating during exercise Ambit3

Ak chcete navigovanie vypnúť, v ponuke možností sa vráťte na položku Navigation (Navigovanie) a vyberte možnosť End navigation (Ukončiť navigáciu).

POZNÁMKA:

Ak je pre GPS športového režimu nastavená presnosť (pozrite si časť Presnosť GPS a úspora energie) Good (Dobrá) alebo nižšia, počas navigovania so systémom GPS sa presnosť prepne na možnosť Best (Najlepšia). Spotreba energie je preto vyššia.

Používanie kompasu počas cvičenia

Počas cvičenia môžete aktivovať kompas a pridať ho do vlastného športového režimu.

Používanie kompasu počas cvičenia:

 1. V športovom režime podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 2. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Activate (Aktivovať) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
 3. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Compass (Kompas) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
 4. Vo vlastnom športovom režime sa kompas zobrazuje ako posledný displej.

using compass during exercise Ambit3

Ak chcete kompas vypnúť, v ponuke možností sa vráťte na položku Activate (Aktivovať) a vyberte možnosť End compass (Ukončiť kompas).

Nastavenie nadmorskej výšky v priebehu cvičenia

Ak nechcete používať funkciu FusedAlti (pozrite si časť FusedAlti) a presne viete, aká je vaša súčasná výška (napríklad v prípade prechodeného horského chodníka), môžete nadmorskú výšku nastaviť manuálne počas zaznamenávania cvičenia. Ak je funkcia FusedAlti zapnutá, pri manuálnom nastavení nadmorskej výšky sa vypne.

Nastavenie nadmorskej výšky v priebehu cvičenia:

 1. V športovom režime podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 2. Pomocou tlačidla Start Stop prejdite na položku ALTI-BARO a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
 3. Tlačidlom Next vyberte položku Altitude (Nadmorská výška).
 4. Tlačidlami Start Stop a Light Lock nastavte nadmorskú výšku.
 5. Nastavenie potvrďte a opustite podržaním stlačeného tlačidla Next.

Table of Content