Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | NEW SUUNTO 9 PEAK, FIND OUT MORE | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Ambit3 Run Používateľská príručka - 2.5

Zariadenia POD a snímače srdcovej frekvencie

Spárujte hodinky Suunto Ambit3 Run so zariadením na nohu kompatibilným s rozhraním Bluetooth® Smart a počas cvičenia získate ďalšie informácie.

Snímač Suunto Smart dodaný v balení hodiniek Suunto Ambit3 Run (voliteľné vybavenie) je už spárovaný. Párovanie je potrebné len v prípade, keď chcete používať iný snímač srdcovej frekvencie kompatibilný s rozhraním Bluetooth Smart.

Párovanie zariadení POD a snímačov srdcovej frekvencie

Postupy párovania sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia POD alebo snímača srdcovej frekvencie (HR). Skôr, ako budete pokračovať, si pozrite používateľskú príručku pre zariadenie, ktoré párujete s hodinkami Suunto Ambit3 Run.

Párovanie zariadenia POD alebo snímača srdcovej frekvencie:

 1. Aktivujte zariadenie alebo snímač srdcovej frekvencie. Ak párujete snímač Suunto Smart, pozrite si časť Nasadenie snímača Suunto Smart.
 2. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 3. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Pair (Párovanie) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
 4. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock prechádzajte možnosťami a tlačidlom Next vyberte zariadenie POD alebo snímač srdcovej frekvencie, ktorý sa má párovať.
 5. Držte hodinky Suunto Ambit3 Run pri zariadení, ktoré párujete, a počkajte, kým hodinky Suunto Ambit3 Run neoznámia, že párovanie bolo úspešné. Ak párovanie zlyhá, stlačte tlačidlo Start Stop a párovanie zopakujte alebo sa tlačidlom Light Lock vráťte na nastavenie párovania.

pairing pod Ambit3Run

Používanie zariadenia POD na nohu

Pri používaní zariadenia POD na nohu sa zariadenie POD automaticky kalibruje v krátkych intervaloch počas cvičenia pomocou funkcie GPS. Zariadenie POD na nohu však vždy zostáva zdrojom rýchlosti a vzdialenosti, keď je spárované a aktivované pre daný športový režim.

Automatická kalibrácia zariadenia POD na nohu je v predvolenom nastavení zapnutá. Možno ju vypnúť v ponuke možností športového režimu v položke Activate (Aktivovať), ak je zariadenie POD na nohu spárované a používa sa pre zvolený športový režim.

Ak chcete získať presnejšieho merania rýchlosti a vzdialenosti, môžete zariadenie POD na nohu nakalibrovať manuálne. Kalibrujte na presne zmeranej vzdialenosti, napríklad na 400-metrovom bežeckom okruhu.

Kalibrácia zariadenia POD na nohu pomocou športových hodiniek Suunto Ambit3 Run:

 1. Pripevnite zariadenie POD na nohu na topánku. Ďalšie informácie sú uvedené v používateľskej príručke zariadenia POD na nohu, ktoré používate.
 2. V úvodnej ponuke vyberte športový režim (napríklad Running (Beh)).
 3. Začnite bežať svojím obvyklým tempom. Pri prebehnutí štartovacej čiary stlačením tlačidla Start Stop spustite zaznamenávanie.
 4. Bežte na vzdialenosť 800 – 1000 metrov obvyklým tempom (napríklad dva 400-metrové bežecké okruhy).
 5. Pri prebehnutí cieľom prerušte zaznamenávanie stlačením tlačidla Start Stop.
 6. Stlačením tlačidla Back Lap ukončite zaznamenávanie. Po zastavení cvičenia uložte záznam stlačením tlačidla Start Stop. Ak záznam nechcete uložiť, stlačte tlačidlo Light Lock. Tlačidlom Next prechádzajte zobrazeniami súhrnu, kým sa nezobrazí súhrn vzdialenosti. Tlačidlami Start Stop a Light Lock nastavte pre vzdialenosť zobrazenú na displeji skutočnú hodnotu. Hodnotu potvrďte tlačidlom Next.
 7. Potvrďte kalibrovanie zariadenia POD stlačením tlačidla Start Stop. Zariadenie POD na nohu je nakalibrované.
POZNÁMKA:

Ak nebolo počas kalibrácie spojenie so zariadením POD na nohu stabilné, nemusíte mať možnosť upraviť vzdialenosť v súhrne vzdialenosti. Skontrolujte, či je zariadenie POD na nohu pripevnené správne podľa pokynov a skúste to znova.

Ak bežíte bez zariadenia POD na nohu, informácie o kadencii behu môžete získavať zo zápästia. Kadencia behu meraná na zápästí sa používa spolu s funkciou FusedSpeed (pozrite si časť FusedSpeed) a v niektorých športových režimoch vrátane behu, terénneho behu, šliapacieho bicykla, orientačného behu a atletiky je vždy zapnutá.

Ak sa na začiatku cvičenia zistí zariadenie POD na nohu, kadencia behu meraná na zápästí sa prepíše kadenciou nameranou zariadením POD na nohu.

Table of Content