Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Vertical Používateľská príručka - 1.2

Zariadenia POD a snímače srdcovej frekvencie

Spárujte športové hodinky Suunto Ambit3 Vertical s cyklistickým zariadením POD, zariadením POD pre peších alebo zariadením Power POD a počas cvičenia získate ďalšie informácie. Naraz môžete spárovať až päť zariadení POD:

 • tri cyklistické zariadenia POD, môžu to byť cyklistické zariadenia POD pre rýchlosť, vzdialenosť a kadenciu, ale naraz môže byť pripojené len jedno,
 • jedno zariadenie POD na nohu,
 • jedno zariadenie Power POD.

Hrudný pás dodaný v balení športových hodiniek Suunto Ambit3 Vertical (voliteľné vybavenie) je už spárovaný. Párovanie je potrebné len v prípade, keď chcete používať iný snímač srdcovej frekvencie kompatibilný s rozhraním Bluetooth Smart.

Párovanie zariadení POD a snímačov srdcovej frekvencie

Postupy párovania sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia POD alebo snímača srdcovej frekvencie (HR). Skôr, ako budete pokračovať, si pozrite používateľskú príručku pre zariadenie, ktoré párujete so športovými hodinkami Suunto Ambit3 Vertical.

Párovanie zariadenia POD alebo snímača srdcovej frekvencie:

 1. Aktivujte zariadenie alebo snímač srdcovej frekvencie. Ak párujete snímač Suunto Smart, pozrite si časť Nasadenie snímača Suunto Smart.
 2. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 3. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Pair (Párovanie) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
 4. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock prechádzajte možnosťami a tlačidlom Next vyberte zariadenie POD alebo snímač srdcovej frekvencie, ktorý sa má párovať.
 5. Držte športové hodinky Suunto Ambit3 Vertical pri zariadení, ktoré párujete, a počkajte, kým športové hodinky Suunto Ambit3 Vertical neoznámia, že párovanie bolo úspešné. Ak párovanie zlyhá, stlačte tlačidlo Start Stop a párovanie zopakujte alebo sa tlačidlom Light Lock vráťte na nastavenie párovania.

pairing pod Ambit3

Ak sa páruje zariadenie Power POD, možno budete musieť v športových hodinkách Suunto Ambit3 Vertical definovať ďalšie parametre. Okrem iných k nim patria:

 • Left crank (Ľavá kľuka) alebo Right crank (Pravá kľuka),
 • Left pedal (Ľavý pedál) alebo Right pedal (Pravý pedál),
 • Rear dropout (Zadná vidlica typu dropout),
 • Chainstay (Zadná stavba na strane reťaze),
 • Rear wheel(Zadné koleso) alebo Rear hub(Zadný náboj).

Používanie zariadenia POD na nohu

Pri používaní zariadenia POD na nohu sa zariadenie POD automaticky kalibruje v krátkych intervaloch počas cvičenia pomocou funkcie GPS. Zariadenie POD na nohu však vždy zostáva zdrojom rýchlosti a vzdialenosti, keď je spárované a aktivované pre daný športový režim.

Automatická kalibrácia zariadenia POD na nohu je v predvolenom nastavení zapnutá. Možno ju vypnúť v ponuke možností športového režimu v položke Activate (Aktivovať), ak je zariadenie POD na nohu spárované a používa sa pre zvolený športový režim.

Ak chcete získať presnejšieho merania rýchlosti a vzdialenosti, môžete zariadenie POD na nohu nakalibrovať manuálne. Kalibrujte na presne zmeranej vzdialenosti, napríklad na 400-metrovom bežeckom okruhu.

Kalibrácia zariadenia POD na nohu pomocou športových hodiniek Suunto Ambit3 Vertical:

 1. Pripevnite zariadenie POD na nohu na topánku. Ďalšie informácie sú uvedené v používateľskej príručke zariadenia POD na nohu, ktoré používate.
 2. V úvodnej ponuke vyberte športový režim (napríklad Running (Beh)).
 3. Začnite bežať svojím obvyklým tempom. Pri prebehnutí štartovacej čiary stlačením tlačidla Start Stop spustite zaznamenávanie.
 4. Bežte na vzdialenosť 800 – 1000 metrov obvyklým tempom (napríklad dva 400-metrové bežecké okruhy).
 5. Pri prebehnutí cieľom prerušte zaznamenávanie stlačením tlačidla Start Stop.
 6. Stlačením tlačidla Back Lap ukončite zaznamenávanie. Po zastavení cvičenia uložte záznam stlačením tlačidla Start Stop. Ak záznam nechcete uložiť, stlačte tlačidlo Light Lock. Tlačidlom Next prechádzajte zobrazeniami súhrnu, kým sa nezobrazí súhrn vzdialenosti. Tlačidlami Start Stop a Light Lock nastavte pre vzdialenosť zobrazenú na displeji skutočnú hodnotu. Hodnotu potvrďte tlačidlom Next.
 7. Potvrďte kalibrovanie zariadenia POD stlačením tlačidla Start Stop. Zariadenie POD na nohu je nakalibrované.
POZNÁMKA:

Ak nebolo počas kalibrácie spojenie so zariadením POD na nohu stabilné, nemusíte mať možnosť upraviť vzdialenosť v súhrne vzdialenosti. Skontrolujte, či je zariadenie POD na nohu pripevnené správne podľa pokynov a skúste to znova.

Ak bežíte bez zariadenia POD na nohu, informácie o kadencii behu môžete získavať zo zápästia. Kadencia behu meraná na zápästí sa používa spolu s funkciou FusedSpeed (pozrite si časť FusedSpeed) a v niektorých športových režimoch vrátane behu, terénneho behu, šliapacieho bicykla, orientačného behu a atletiky je vždy zapnutá.

Ak sa na začiatku cvičenia zistí zariadenie POD na nohu, kadencia behu meraná na zápästí sa prepíše kadenciou nameranou zariadením POD na nohu.

Kalibrovanie zariadení Power POD a sklonu

Športové hodinky Suunto Ambit3 Vertical automaticky kalibrujú zariadenie Power POD, keď nájdu zariadenie POD. Zariadenie Power POD môžete kalibrovať aj manuálne kedykoľvek v priebehu cvičenia.

Manuálne kalibrovanie zariadenia Power POD:

 1. V športovom režime podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 2. Prestaňte šliapať do pedálov a zdvihnite nohy z pedálov.
 3. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Calibrate Power POD (Kalibrovať Power POD) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.

Športové hodinky Suunto Ambit3 Vertical spustia kalibráciu zariadenia POD a signalizujú, či kalibrácia bola úspešná alebo nie. Na spodnom riadku displeja sa zobrazuje aktuálna frekvencia použitá so zariadením Power POD. Predchádzajúca frekvencia sa zobrazuje v zátvorkách.

calibration ongoing Ambit3

Ak má zariadenie Power POD funkciu automatického nulovania, môžete ju zapnúť alebo vypnúť prostredníctvom zariadenia Suunto Ambit3 Vertical.

Zapnutie a vypnutie automatického nulovania:

 1. Po dokončení kalibrácie stlačte tlačidlo Start Stop.
 2. Tlačidlom Light Lock nastavte pre funkciu automatického nulovania možnosťOn/Off (Zapnúť/vypnúť) a potvrďte ju stlačením tlačidla Next.
 3. Počkajte na dokončenie nastavenia.
 4. Ak nastavenie zlyhá alebo je zariadenie Power POD stratené, postup zopakujte.

setting autozero

V prípade zariadení Power POD používajúcich frekvenciu CTF (Crank Torque Frequency) môžete kalibrovať sklon.

Kalibrovanie sklonu:

 1. Po dokončení kalibrácie zariadenia Power POD stlačte tlačidlo Start Stop.
 2. Tlačidlom Light Lock nastavte správnu hodnotu podľa príručky zariadenia Power POD a potvrďte ju stlačením tlačidla Next.
 3. Počkajte na dokončenie nastavenia.
 4. Ak nastavenie zlyhá alebo je zariadenie Power POD stratené, postup zopakujte.

calibrating slope

Table of Content