Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

Čas

Pomocou zariadenia Suunto Kailash môžete sledovať tri rôzne časy: miestny čas, domovský čas a svetový čas.

Miestny čas je čas na mieste, kde sa práve nachádzate. Pozri Miestny čas.

Domovský čas je čas vo vašom hlavnom bydlisku, ktorý možno definovať pomocou nastavenia domovskej polohy. Pozri Domovský čas.

Svetový čas je čas na mieste podľa vášho výberu, napríklad v druhej kancelárii alebo v obľúbenej dovolenkovej destinácii. Pozri Svetový čas.

Miestny čas

Miestny alebo hlavný čas je čas, ktorý je na mieste, kde sa práve nachádzate. Nastavuje sa automaticky a nepretržite sa aktualizuje, ak je zapnutý čas GPS a DST. Ak nastavíte miestny čas manuálne, stále sa aktualizuje automaticky, ak nie je vypnutý čas GPS (pozri Čas GPS).

Miestny čas možno nastaviť manuálne v ponuke možností TIME & DATE (ČAS A DÁTUM) » Time & date (Čas a dátum).

Domovský čas

Domovský čas je druhý, voliteľný čas, ktorý môžete sledovať po nastavení svojej domovskej polohy (pozri Domovská poloha). Domovský čas sa neustále aktualizuje podľa času GPS a DST.

Domovský čas je zobrazený na časovej osi, keď sa váš domovský čas odlišuje od hlavného času, napríklad pri cestovaní. Stlačením dolného tlačidla zmeníte zobrazenie na domovský čas.

home time view

Svetový čas

Svetový čas je voliteľné nastavenie času, ktoré možno používať napríklad na sledovanie času v druhej medzinárodnej kancelárii. Môže to byť ľubovoľné veľké mesto na svete.

Nastavenie svetového času:

  1. Dlho podržte stlačené stredné tlačidlo a otvorí sa ponuka možností.
  2. Stlačením dolného tlačidla prejdite na možnosť TIME & DATE (ČAS A DÁTUM) a vyberte stredným tlačidlom.
  3. Stlačením dolného tlačidla prejdite na možnosť World time (Svetový čas) a vyberte stredným tlačidlom.
  4. Položku World time (Svetový čas) nastavte tlačidlom 7R na možnosť On (Zapnuté).
  5. Dolným tlačidlom prechádzajte zoznamom kontinentov a stredným tlačidlom vyberte položku Continent (Kontinent).
  6. Zopakujte s položkami Country (Krajina), potom City (Mesto).

world time view

Zobrazenia časov

Ďalšie informácie sú uvedené v zobrazeniach v dolnej časti displeja hlavného času. Zobrazeniami môžete prechádzať stláčaním dolného tlačidla. Predvolené zobrazenia sú batéria, nadmorská výška, východ slnka/západ slnka, počítadlo krokov, sekundy a dátum.

time views

Väčšina z týchto zobrazení je voliteľná a podľa potreby ich možno vypnúť v ponuke možností GENERAL (VŠEOBECNÉ) » Views (Zobrazenia).

Východ/západ slnka

Čas východu a západu slnka je určený podľa vašej aktuálnej polohy. Sú k dispozícii ako zobrazenie na časovej osi a možno ich zapnúť/vypnúť v ponuke možností GENERAL (VŠEOBECNÉ) » Views (Zobrazenia).

Dátum

Dátum na časovej osi je určený podľa vašej aktuálnej polohy. Toto zobrazenie môžete zapnúť/vypnúť v položke GENERAL (VŠEOBECNÉ) » Views (Zobrazenia).

Ak je funkcia GPS zapnutá, dátum sa aktualizuje automaticky. Dátum môžete manuálne zmeniť v ponuke možností TIME & DATE (ČAS A DÁTUM) » Time & date (Čas a dátum).

Čas GPS

Čas GPS možno používať na aktualizáciu vášho času (časov). Pri cestovaní do iného časového pásma hodinky podľa toho automaticky skontrolujú a aktualizujú váš čas (časy).

Čas GPS je predvolene zapnutý. Môžete ho vypnúť v ponuke možností TIME & DATE (ČAS A DÁTUM) » Time & date (Čas a dátum).

Letný čas (DST)

Ak používate čas GPS (pozri Čas GPS), čas sa môže automaticky upraviť pri prechode na letný čas (DST). Nastavenie DST má tri možnosti:

  • Automatic (Automaticky) – automatické nastavenie DST podľa polohy GPS
  • Winter time (Zimný čas) – vždy zimný čas (žiadny DST)
  • Summer time (Letný čas) – vždy letný čas

Nastavenie DST možno zmeniť v položke TIME & DATE (ČAS A DÁTUM) » Time & date (Čas a dátum). Toto nastavenie je viditeľné, len keď je zapnutá funkcia GPS:

Table of Content