Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.1

Alti-Baro

Hodinky Suunto Traverse Alpha neustále merajú absolútny tlak vzduchu pomocou zabudovaného snímača tlaku. Na základe tejto nameranej hodnoty a referenčných hodnôt počítajú nadmorskú výšku alebo tlak vzduchu pri hladine mora.

K dispozícii sú tri profily: Automatic (Automaticky), Altimeter (Výškomer) a Barometer (Barometer). Informácie o nastaveniach profilov nájdete v časti Výber vhodného profilu pre aktivitu.

Ak chcete zobraziť informácie alti-baro, stlačte tlačidlo NEXT na displeji času alebo aktivujte displej alti-baro v ponuke displejov.

altimeter views

Stlačením tlačidla VIEW môžete prepínať medzi zobrazeniami.

V profile Výškomer môžete vidieť:

 • nadmorskú výšku + teplotu
 • nadmorskú výšku + východ slnka/západ slnka
 • nadmorskú výšku + referenčný bod
 • 12-hod. graf nadmorskej výšky + nadmorskú výšku

altimeter views

V profile Barometer získate nasledujúce zobrazenia:

 • barometrický tlak + teplota
 • barometrický tlak + východ slnka/západ slnka
 • barometrický tlak + referenčný bod
 • 24-hod. graf barometrického tlaku + barometrický tlak

Zobrazenie časov východu a západu slnka je k dispozícii, ak je aktivovaná funkcia GPS. Keď nie je GPS aktivované, časy východu a západu slnka sú odvodené od poslednej zaznamenanej hodnoty GPS.

Displej režimu alti-baro môžete zobraziť/skryť v úvodnej ponuke.

Skrytie displeja režimu alti-baro:

 1. Na displeji času stlačte tlačidlo START.
 2. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku DISPLAYS (DISPLEJE) a stlačte tlačidlo NEXT.
 3. Prejdite na položku End Alti-Baro (Ukončiť Alti-Baro) a stlačte tlačidlo NEXT.
 4. Nastavenie ukončite podržaním stlačeného tlačidla NEXT.

Zopakujte postup a výberom položky Alti-Baro (Alti-Baro) znovu zobrazte displej.

POZNÁMKA:

Ak nosíte hodinky Suunto Traverse Alpha na zápästí a chcete získať správnu teplotu, musíte ho odložiť, pretože teplota vášho tela ovplyvňuje počiatočné meranie.

Získanie správnych údajov

Ak pri svojej outdoorovej aktivite potrebujete presnú hodnotu tlaku vzduchu pri hladine mora alebo nadmorskej výšky, musíte najprv športové hodinky Suunto Traverse Alpha kalibrovať tak, že zadáte svoju aktuálnu nadmorskú výšku alebo aktuálny tlak vzduchu pri hladine mora.

TIP:

Absolútny tlak vzduchu a známa referenčná hodnota nadmorskej výšky = tlak vzduchu pri hladine mora Absolútny tlak vzduchu a známa hodnota tlaku vzduchu pri hladine mora = nadmorská výška

Nadmorskú výšku svojho umiestnenia nájdete na väčšine topografických máp alebo pomocou Google Earth. Referenčnú hodnotu tlaku vzduchu pri hladine mora na mieste, kde sa nachádzate, nájdete na webovej stránke poskytovateľa informácií o počasí.

pressure sensor Traverse

POZOR:

Udržujte miesto okolo snímača čisté a bez piesku. Nikdy nevkladajte žiadne predmety do otvorov senzora.

Ak je aktivovaná funkcia FusedAlti (FusedAlti), bude hodnota nadmorskej výšky využívajúca kalibrovaný tlak na hladinu mora automaticky upravovaná pomocou funkcie FusedAlti (FusedAlti). Ďalšie informácie nájdete v časti FusedAlti.

Zmeny v miestnom počasí ovplyvnia nameranú nadmorskú výšku. Ak sa miestne počasie mení často, odporúča sa často resetovať aktuálnu referenčnú hodnotu nadmorskej výšky, pokiaľ možno pred začiatkom cesty (ak sú referenčné hodnoty k dispozícii). Pokiaľ je miestne počasie stabilné, nepotrebujete nastavovať referenčné hodnoty.

Postup nastavenia referenčných hodnôt tlaku vzduchu pri hladine mora a nadmorskej výšky:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla NEXT otvorte ponuku možností.
 2. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku ALTI-BARO (ALTI-BARO) a otvorte ju stlačením tlačidla NEXT.
 3. Stlačením tlačidla NEXT otvorte položku Reference (Referencia). K dispozícii sú tieto možnosti nastavenia:
 4. FusedAlti: GPS je zapnuté a hodinky začnú počítať nadmorskú výšku pomocou funkcie FusedAlti.
 5. Altitude (Nadmorská výška): Manuálne nastavte svoju nadmorskú výšku.
 6. Sea level pressure (Tlak vzduchu pri hladine mora): Manuálne nastavte referenčnú hodnotu tlaku vzduchu pri hladine mora.
 7. Tlačidlami START a LIGHT nastavte referenčnú hodnotu. Nastavenie potvrďte tlačidlom NEXT.
TIP:

Ak nezaznamenávate aktivitu, stlačením tlačidla START na displeji režimu alti-baro prejdite priamo do ponuky ALTI-BARO (ALTI-BARO).

Príklady použitia: Nastavenie referenčnej hodnoty nadmorskej výšky

Ste už druhý deň na ceste. Zistíte, že ste ráno na začiatku túry zabudli prepnúť profil Barometer na profil Výškomer. Viete, že vaša aktuálna nadmorská výška odmeraná športovými hodinkami Suunto Traverse Alpha je nesprávna.

Prejdite na najbližšie miesto, pre ktoré je na vašej topografickej mape uvedená referenčná hodnota nadmorskej výšky. Podľa tohto údaja opravte referenčnú hodnotu nadmorskej výšky športových hodiniek Suunto Traverse Alpha a prepnite na profil Výškomer. Namerané hodnoty nadmorskej výšky sú znova presné.

Výber vhodného profilu pre aktivitu

Profil Výškomer sa vyberá, keď sa pri outdoorových aktivitách mení nadmorská výška (napríklad turistika v horách).

Profil Barometer sa vyberá, ak vaše outdoorové aktivity nezahŕňajú zmeny nadmorskej výšky (napríklad plavba na kanoe).

Ak chcete získať správne namerané údaje, musíte pre aktivitu vybrať vhodný profil. Môžete nechať športové hodinky Suunto Traverse Alpha rozhodnúť o vhodnom profile pre aktivitu použitím automatického profilu, alebo vybrať profil manuálne.

Nastavenie profilu alti-baro:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla NEXT otvorte ponuku možností.
 2. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku ALTI-BARO (ALTI-BARO) a otvorte ju stlačením tlačidla NEXT.
 3. Tlačidlom START prejdite na položku Profile (Profil) a otvorte ju stlačením tlačidla NEXT.
 4. Tlačidlom START alebo LIGHT zmeňte profil a výber potvrďte tlačidlom NEXT.
 5. Ak chcete ponuku opustiť, podržte stlačené tlačidlo NEXT.

Nesprávne údaje

Ak je profil Výškomer zapnutý dlho a prístroj v priebehu tohto času nemení svoju polohu, pričom súčasne dochádza k zmene počasia, zariadenie bude zobrazovať nesprávne namerané údaje nadmorskej výšky.

Ak je zapnutý profil Výškomer, počasie sa často mení a vy sa pohybujete vo vertikálnom smere (výstup alebo zostup), zariadenie bude zobrazovať nesprávne údaje.

Ak je profil Barometer zapnutý dlho počas pohybu vo vertikálnom smere (výstup alebo zostup), zariadenie predpokladá, že sa nepohybujete a interpretuje vaše zmeny nadmorskej výšky ako zmeny tlaku vzduchu pri hladine mora. Z toho dôvodu zobrazuje nesprávne údaje o tlaku vzduchu pri hladine mora.

Používanie profilu Výškomer

Profil Výškomer počíta nadmorskú výšku na základe referenčných hodnôt. Referenčnou hodnotou môže byť tlak vzduchu pri hladine mora alebo referenčná hodnota nadmorskej výšky. Keď je aktivovaný profil Výškomer, v hornej časti displeja režimu alti-baro je zobrazená ikona výškomera.

altimeter profile Traverse

Používanie profilu Barometer

Profil Barometer ukazuje aktuálny tlak vzduchu pri hladine mora. Je založený na referenčných hodnotách a na nepretržite meranom absolútnom tlaku vzduchu.

Keď je aktivovaný profil Barometer, na displeji je zobrazená ikona barometra.

barometer profile Traverse

Používanie profilu Automaticky

Profil Automaticky prepína medzi profilmi Výškomer a Barometer podľa toho, ako sa pohybujete.

Nie je možné merať zmeny počasia a nadmorskej výšky súčasne, pretože oba javy spôsobujú zmeny tlaku vzduchu. Športové hodinky Suunto Traverse Alpha snímajú pohyb vo zvislom smere a v prípade potreby prepnú na meranie nadmorskej výšky. Ak je zobrazená nadmorská výška, aktualizuje sa v intervale max. 10 sekúnd.

Ak zostávate v konštantnej nadmorskej výške (zmena v zvislom smere menej ako 5 metrov za 12 minút), zariadenie Suunto Traverse Alpha interpretuje všetky zmeny tlaku vzduchu ako zmeny počasia. Interval merania je 10 sekúnd. Hodnota nadmorskej výšky zostáva nezmenená a ak dôjde k zmene počasia, zobrazia sa zmeny hodnôt tlaku vzduchu pri hladine mora.

Ak meníte svoju nadmorskú výšku (zmena v zvislom smere viac ako 5 metrov za 3 minúty), športové hodinky Suunto Traverse Alpha interpretujú všetky zmeny tlaku vzduchu ako zmeny nadmorskej výšky.

V závislosti od aktivovaného profilu môžete tlačidlom VIEW prepínať zobrazenie Výškomer alebo Barometer.

POZNÁMKA:

Ak používate profil Automaticky, na displeji režimu alto-baro sa nezobrazuje ikona barometra ani výškomera.

Table of Content