Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.1

Kompas

Hodinky Suunto Traverse Alpha sú vybavené digitálnym kompasom, ktorý umožňuje orientáciu voči magnetickému pólu. Kompas s kompenzáciou naklápania poskytuje presné údaje, aj keď nie je zarovnaný do presnej vodorovnej polohy.

Displej kompasu sa môže zobraziť a skryť z úvodnej ponuky v časti DISPLAYS (DISPLEJE) » Compass (Kompas).

Na predvolenom displeji kompasu sa zobrazujú tieto informácie:

 • stredný riadok: kompasový kurz v stupňoch,
 • spodný riadok: stlačením tlačidla VIEW sa zobrazí aktuálny čas, svetová strana alebo nič (prázdna hodnota)

compass Traverse

Údaje na displeji kompasu možno zmeniť v ponuke možností v časti General (VŠEOBECNÉ) » Formats (Formáty) » Compass unit (Jednotka kompasu). Vyberte, ktorá predvolená hodnota sa má zobraziť v strede displeja kompasu: stupne, mily alebo svetové strany.

Kompas sa po jednej minúte prepne do úsporného režimu, aby sa šetrila energia. Znova sa aktivuje tlačidlom START.

Kalibrácia kompasu

Ak sa kompas ešte nepoužíval, musí sa kalibrovať. Otáčajte a nahýnajte hodinky rôznymi smermi, kým nezapípajú. Znamená to, že kalibrácia je dokončená.

calibrating compass

Ak je kalibrácia úspešná, zobrazí sa text Calibration successful (Kalibrácia úspešná). Ak kalibrácia nie je úspešná, zobrazí sa text Calibration failed (Kalibrácia zlyhala). Ak chcete kalibráciu zopakovať, stlačte tlačidlo START.

Ak ste už kompas kalibrovali a chcete ho znova kalibrovať, proces kalibrácie môžete spustiť manuálne.

Manuálne spustenie kalibrácie kompasu:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla NEXT otvorte ponuku možností.
 2. Tlačidlom START prejdite na položku NAVIGATION (NAVIGÁCIA) a otvorte ju stlačením tlačidla NEXT.
 3. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku Settings (Nastavenia) a vyberte ju stlačením tlačidla NEXT.
 4. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku Compass (Kompas) a vyberte ju stlačením tlačidla NEXT.
 5. Stlačením tlačidla NEXT vyberte položku Calibration (Kalibrácia).

Nastavenie deklinácie

Na zaistenie presných údajov kompasu nastavte presnú hodnotu deklinácie.

Papierové mapy sú orientované na zemský severný pól. Kompasy však ukazujú na magnetický pól – oblasť nad Zemou, v ktorej sa zbiehajú magnetické siločiary. Pretože magnetický a geografický severný pól neležia na jednom mieste, musíte v kompase nastaviť deklináciu. Uhol medzi magnetickým a geografickým severným pólom je vaša deklinácia.

Hodnotu deklinácie môžete nájsť na väčšine máp. Poloha magnetického pólu sa každý rok mení, takže najpresnejšie a najaktuálnejšie hodnoty deklinácie nájdete na internete (napríklad na adrese www.magnetic-declination.com).

Mapy na orientačný beh sú však kreslené vo vzťahu k magnetickému severnému pólu. To znamená, že pri používaní máp na orientačný beh musíte vypnúť opravu deklinácie nastavením hodnoty deklinácie na 0 stupňov.

Postup uloženia hodnoty deklinácie:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla NEXT otvorte ponuku možností.
 2. Tlačidlom START prejdite na položku NAVIGATION (NAVIGÁCIA) a otvorte ju stlačením tlačidla NEXT.
 3. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku Settings (Nastavenia) a vyberte ju stlačením tlačidla NEXT.
 4. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku Compass (Kompas) a vyberte ju stlačením tlačidla NEXT.
 5. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku Declination (Deklinácia) a vyberte ju stlačením tlačidla NEXT.
 6. Deklináciu vypnete výberom možnosti -- (–) alebo vyberte možnosť W (W) (západ) alebo E (E) (východ). Tlačidlom START alebo LIGHT nastavte hodnotu deklinácie.

setting declination Traverse

 1. Stlačením tlačidla NEXT potvrďte nastavenie.
TIP:

Do ponuky navigácie a nastavení kompasu môžete prejsť aj stlačením tlačidla START počas navigovania.

Nastavenie zámku kurzu

Pomocou funkcie zámku kurzu môžete označiť smer k cieľu vo vzťahu k severu.

Uzamknutie kurzu:

 1. Keď je kompas aktívny, držte hodinky pred sebou a otočte sa k cieľu.
 2. Stlačením tlačidla BACK LAP uzamknite aktuálnu hodnotu stupňov zobrazenú na hodinkách ako váš kurz.
 3. Prázdny trojuholník signalizuje uzamknutý kurz vo vzťahu k indikátoru severu (plný trojuholník).
 4. Zámok kurzu sa odstráni stlačením tlačidla BACK LAP.

setting bearing lock Traverse

POZNÁMKA:

Keď používate kompas počas zaznamenávania aktivity, tlačidlom BACK LAP sa iba uzamkne a vymaže kurz. Ak chcete vytvoriť kolo tlačidlom BACK LAP, ukončite zobrazenie kompasu.

Table of Content