Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.1

Navigovanie so systémom GPS

Športové hodinky Suunto Traverse Alpha používajú na určenie aktuálnej polohy systém GPS (Global Positioning System). Systém GPS tvorí sústava satelitov obiehajúcich Zem vo výške 20 000 km rýchlosťou 4 km/s.

Prijímač GPS zabudovaný v hodinkách Suunto Traverse Alpha je optimalizovaný na používanie na zápästí a prijíma údaje vo veľmi širokom uhle.

Získanie signálu GPS

Športové hodinky Suunto Traverse Alpha automaticky aktivujú jednotku GPS, keď vyberiete športový režim s funkciou GPS, určíte svoju polohu alebo spustíte navigáciu.

GPS signal strength Ambit3

POZNÁMKA:

Keď aktivujete jednotku GPS prvý raz alebo ak ste ju nepoužívali dlhý čas, môže vyhľadanie signálu GPS trvať dlhšie. Nasledujúce spustenia jednotky GPS budú rýchlejšie.

TIP:

Ak chcete minimalizovať čas spúšťania jednotky GPS, držte hodinky nehybne smerom nahor. Musíte sa nachádzať v otvorenom priestore, kde majú hodinky nerušený výhľad na oblohu.

TIP:

Pravidelne synchronizujte hodinky Suunto Traverse Alpha so službou Suunto Movescount, aby ste získali najnovšie informácie o orbite satelitov. Tým sa skráti čas vyhľadania signálu GPS a zvýši sa presnosť trasy.

Riešenie problémov: Žiadny signál GPS

 • Optimálny signál sa získa, ak sa hodinky držia tak, aby časť hodiniek s jednotkou GPS smerovala nahor. Najlepší signál sa získa v otvorenom priestore s nerušeným výhľadom na oblohu.
 • Prijímač GPS obyčajne pracuje dobre aj v stanoch a iných ľahkých prístreškoch. Objekty, budovy, hustá vegetácia alebo zamračené počasie však môžu znižovať kvalitu príjmu signálu GPS.
 • Signál GPS neprejde pevnými konštrukciami ani vodou. To znamená, že by ste nemali skúšať aktivovať funkciu GPS v budovách, jaskyniach alebo pod vodou.

Súradnicové siete GPS a formáty polohy

Súradnicové siete sú čiary na mape, ktoré definujú súradnicový systém použitý na mape.

Formát polohy je spôsob, akým je poloha GPS prijímača zobrazená v hodinkách. Všetky formáty sa vzťahujú k rovnakému miestu, sú iba vyjadrené inými spôsobmi. Formát polohy môžete zmeniť v nastaveniach hodiniek v ponuke možností GENERAL (VŠEOBECNÉ) » Formats (Formáty) » Position format (Formát polohy).

Formát môžete vybrať spomedzi týchto súradnicových sietí:

 • zemepisná šírka/dĺžka je najbežnejšie používaná sieť a má tri rôzne formáty:
  • WGS84 Hd,d°
  • WGS84 Hd°m,m'
  • WGS84 Hd°m's,s
 • UTM (Universal Transverse Mercator) poskytuje dvojrozmernú prezentáciu horizontálnej polohy.
 • MGRS (Military Grid Reference System) je rozšírenie UTM a obsahuje označovač zóny siete, indikátor pre 100 000 metrov štvorcových a číselné označenie polohy.

Športové hodinky Suunto Traverse Alpha podporujú aj tieto miestne siete:

 • Britské (BNG)
 • Fínske (ETRS-TM35FIN)
 • Fínske (KKJ)
 • Írske (IG)
 • Švédske (RT90)
 • Švajčiarske (CH1903)
 • UTM NAD27 Aljaška
 • UTM NAD27 Kužeľ
 • UTM NAD83
 • NZTM2000 (Nový Zéland)
POZNÁMKA:

Niektoré siete nie je možné používať v oblastiach na sever od 84° severnej šírky a na juh od 80° južnej šírky alebo mimo krajiny, pre ktorú sú určené.

Presnosť GPS a úspora energie

Pri prispôsobovaní športových režimov môžete definovať interval zisťovania GPS v nastaveniach presnosti GPS na webovej lokalite Suunto Movescount. S kratší intervalom sa zvyšuje presnosť počas zaznamenávania.

Predĺžením intervalu a znížením presnosti môžete predĺžiť výdrž batérie.

Možnosti presnosti GPS sú:

 • Best (Najlepšia): približne 1-sekundový interval zisťovania, najvyššia spotreba energie
 • Good (Dobrá): približne 5-sekundový interval zisťovania, stredná spotreba energie
 • OK (OK): približne 60-sekundový interval zisťovania, najnižšia spotreba energie
 • Off (Vypnuté): žiadne zisťovanie GPS

Vopred definovanú presnosť GPS športového režimu môžete podľa potreby upraviť iba počas zaznamenávania a počas navigácie. Napríklad ak si všimnete, že batéria je takmer vybitá, môžete upraviť nastavenie tak, aby sa predĺžila výdrž batérie.

Presnosť GPS možno upraviť v úvodnej ponuke v položke NAVIGATION (NAVIGÁCIA) » Settings (Nastavenia) » GPS accuracy (Presnosť GPS).

GPS a GLONASS

Hodinky Suunto Traverse Alpha používajú na určenie polohy systém Global Navigation Satellite System (GNSS). Systém GNSS dokáže používať signály zo systému GPS aj GLONASS.

V predvolenom nastavení hodinky vyhľadávajú len signály GPS. V niektorých situáciách a na niektorých miestach vo svete môže použitie signálov systému GLONASS zvýšiť presnosť určovania polohy. Majte však na pamäti, že používanie aj systému GLONASS má následok vyššiu spotrebu energie než v prípade používania iba systému GPS.

Systém GLONASS môžete aktivovať a deaktivovať kedykoľvek, a to aj počas zaznamenávania aktivity.

Aktivovanie alebo deaktivovanie systému GLONASS:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla NEXT otvorte ponuku možností.
 2. Tlačidlom START prejdite na položku NAVIGATION (NAVIGÁCIA) a vyberte ju stlačením tlačidla NEXT.
 3. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku Settings (Nastavenia) a vyberte ju stlačením tlačidla NEXT.
 4. Tlačidlom START prejdite na položku GNSS (GNSS) a vyberte ju stlačením tlačidla NEXT.
 5. Výberom položky GPS & GLONASS (GPS a GLONASS) aktivujete systém GLONASS. Ak už je aktívny, výberom položky GPS (GPS) systém GLONASS deaktivujete.
 6. Nastavenie ukončite podržaním stlačeného tlačidla NEXT.
POZNÁMKA:

Systém GLONASS sa používa len pri nastavení najvyššej presnosti systému GPS. (Pozri Presnosť GPS a úspora energie).

Table of Content