Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | JULKLAPPAR | UTÖKADA RETURER UNDER 45 DAGAR

Suunto Ambit2 R Användarhandbok - 2.0

Garanti

SUUNTO BEGRÄNSAD GARANTI

Suunto garanterar att Suunto eller ett av Suuntos auktoriserade serviceställen (hädanefter kallat serviceställe) under garantiperioden efter eget gottfinnande kommer att avhjälpa fel i material eller utförande utan kostnad antingen genom att a) reparera produkten, eller b) ersätta produkten, eller c) återbetala produkten i enlighet med villkoren i denna begränsade garanti. Denna begränsade garanti är endast giltig och verkställbar i det land där produkten har köpts, såvida inte landets lagar anger något annat.

Garantiperiod

Garantiperioden börjar gälla från det datum då den ursprungliga slutanvändaren köper produkten. Garantiperioden för displayenheter är två (2) år. Garantiperioden är ett (1) år för tillbehör inklusive men inte begränsat till POD-mätare och pulsbälten, samt alla konsumtionsvaror.

Kapaciteten hos laddningsbara batterier minskar med tiden. I händelse av onormal försämrad kapacitet orsakad av defekt batteri, täcker Suuntos garanti byte av batteri i ett år eller för högst 300 laddningstillfällen, beroende på vad som infaller först.

Undantag och begränsningar

Denna begränsade garanti omfattar inte:

    1. normalt slitage, b) defekter orsakade av vårdslös hantering och c) defekter eller skador orsakade av felaktig användning av produkten som strider mot anvisningarna eller avsett ändamål
  1. bruksanvisningar eller produkter från tredje part
  2. defekter eller påstådda defekter orsakade av att produkten har använts med en produkt, ett tillbehör, ett program och/eller en tjänst som inte har tillverkats eller tillhandahållits av Suunto

Denna begränsade garanti är inte verkställbar om:

  1. produkten har öppnats mer än den är avsedd att öppnas
  2. produkten har reparerats med reservdelar som inte är godkända, eller har modifierats eller reparerats av ett serviceställe som Suunto inte har auktoriserat
  3. produktens serienummer har tagits bort, ändrats eller gjorts oläsligt på något sätt, enligt vad som fastställts av Suunto efter eget gottfinnande
  4. produkten har utsatts för kemikalier inklusive men inte begränsat till myggmedel.

Suunto garanterar inte oavbruten eller felfri funktion hos produkten, eller att produkten kommer att fungera tillsammans med maskinvara eller programvara som tillhandahålls av tredje part.

Tillgång till Suuntos garantiservice

Du måste uppvisa kvitto för att få tillgång till Suuntos garantiservice. Besök www.suunto.com/support för anvisningar om hur du får garantiservice. Om du har frågor eller funderingar, finns omfattande supportmaterial på vår webbplats. Du kan också kontakta Suunto Contact Center direkt. Du kan även kontakta Suunto Contact Center på telefonnumret på sista sidan i det här dokumentet. Suuntos kvalificerade kundsupportpersonal hjälper dig och felsöker vid behov produkten under samtalet.

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning detta är giltigt enligt gällande lag, utgör denna begränsade garanti din enda kompensation och ersätter alla andra garantier, såväl uttryckliga som underförstådda. Suunto ska inte hållas ansvarigt för särskilda skador, oförutsedda eller indirekta skador eller följdskador, inklusive men utan begränsning till förlust av förväntade fördelar, förlust av data, oförmåga att använda produkten, kapitalkostnad, kostnad för eventuell ersättningsutrustning eller -anläggning, anspråk från tredje part, skada på egendom till följd av köp eller användning av produkten, eller genom garantibrott, avtalsbrott, försumlighet, åtalbar handling eller annan juridisk eller sedvanerättslig teori, även om Suunto kände till sannolikheten för sådana skador. Suunto ska inte hållas ansvarigt för förseningar vid utförandet av garantiservice.

Innehållsförteckning