Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | GRATIS RETURFRAKT | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Suunto EON Core Användarhandbok 3.0

Multigasdykning

Suunto EON Core tillåter gasbyte under ett dyk mellan de gaser som angivits i Gaser-menyn. Vid uppstigning meddelas du alltid om byte av gas i det fall det finns en tillgänglig, bättre gas.

Du kan till exempel ha följande gaser vid dykning till 55 m (180.5 ft):

  • tx18/45, MOD 62,2 m (pO2 1,3)
  • tx50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
  • syre MOD 6 m

Vid uppstigning meddelas du om byte av gas vid 22 m (72 ft) och 6 m (20 ft) beroende på gasens maximala operativa dykdjup (maximum operating depth, MOD).

Ett extrafönster meddelar dig när du ska byta gas så som visas nedan:

Change Gas Core

Varning:

Vid dykning med flera gaser ska du komma ihåg att uppstigningstiden alltid beräknas utifrån antagandet att du använder alla de gaser som finns med i menyn Gaser (Gaser). Kontrollera alltid innan du dyker att du enbart har definierat gaserna för ditt för tillfället planerade dyk. Ta bort de gaser som inte är tillgängliga för dyket.

Ändra gaser under pågående dyk

Gaser ska endast ändras i nödfall. På grund av oförutsedda händelser kan du till exempel förlora en gasblandning, och då måste du anpassa dig till situationen genom att ta bort en gasblandning från gaslistan i Suunto EON Core. På så sätt kan du fortsätta dyket och få korrekt dekompressionsinformation från dykdatorn.

I ett annat fall, om du av någon anledning får slut på gas och behöver använda en gasblandning från en dykkompis, är det möjligt att anpassa Suunto EON Core till situationen genom att lägga till den nya gasblandningen i listan. Suunto EON Core beräknar på nytt dekompressionen och visar korrekt information.

OBS:

Denna funktion är inte aktiverad som standard, utan måste aktiveras och skapar ett extra steg i gasmenyn under dyket. Funktionen är endast tillgänglig om flera gaser har valts för dykläget.

För att kunna modifiera gaser aktiverar du funktionen i inställningsmenyn under Dykinställningar » Parametrar » Modifiera gaser.

När funktionen är aktiverad under ett dyk med flera gaser kan du lägga till en ny gas och välja en befintlig gas i gaslistan för att ta bort den.

OBS:

Du kan inte ändra eller ta bort gasen som används för tillfället (aktiv gas).

När Modifiera gaser är på kan du ta bort gaser som inte används från gaslistan, lägga till nya gaser i listan och ändra parametrar (O2, He, pO2) för ej aktiva gaser.

Isobarisk motdiffusion (ICD)

ICD sker när inerta gaser (till exempel kväve och helium) diffunderar (sprids ut) åt olika håll under ett dyk. Med andra ord tar kroppen upp en gas samtidigt som den andra släpps ut. ICD är en risk vid dykning med trimix-blandningar.

Detta kan hända under ett dyk, till exempel när trimix-gas växlas till nitrox eller lätt trimix. När växlingen sker diffunderar helium och kväve snabbt i olika riktningar. Detta leder till en tillfällig ökning av det totala trycket av inerta gaser, vilket kan orsaka dykarsjuka.

Det finns för närvarande inga algoritmer som kan förhindra ICD. Därför måste du ta med detta i beräkningen när du planerar dyk med trimix.

Du kan använda Suunto EON Core för att planera din trimix-användning på ett säkert sätt. Under menyn Gaser kan du justera procent för syrgas (O2) och helium (He) för att se ändringen av värden för partialtrycket av nitrogen (ppN2) och partialtrycket av helium (ppHe).

En ökning av partialtrycket indikeras av ett positivt nummer, och en minskning av ett negativt nummer. Förändringar av ppN2 och ppHe visas bredvid den gasblandning du vill växla till. MOD (maximalt operativt dykdjup) för en andningsgas är djupet på vilket syrepartialtrycket (pO2) av gasmixen överskrider en säkerhetsgräns. Du kan ställa in pO2 gräns för en gas.

EN ICD-varning genereras när:

  1. Djupet för gasbyte är större än 10 m (33 ft).
  2. Geometriskt medelvärde för ändringen av syrepartialtryck (N2) och ändringen av partialtryck (He) är större än 0,35 bar.

Om dessa gränser överskrids med en gasväxling så indikerar Suunto EON Core risken för ICD enligt nedan:

isobaric eon

I detta exempel är de tillgängliga gasblandningarna för ett djupt trimix-dyk följande:

  • Trimix 15/55, MOD 76,7 m (pO2 1,3)
  • Trimix 35/15, MOD 27,1 m (pO2 1,3)
  • Trimix 50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
  • Syre, MOD 6 m

Suunto EON Core visar det farliga ICD-tillståndet när gasblandningen växlas från 15/55 till 35/15 på 27,1 m djup.

Om denna gasväxling görs, är förändringarna av ppN2 och ppHe långt över säkerhetsgränserna.

Ett sätt att undvika risken för ICD är att öka heliuminnehållet i den första dekompressionsgasblandningen (trimix 35/15) till en 35/32-trimixblandning. På grund av denna ändring behöver den andra dekompressionsgasen (trimix 50/10) mer helium för att ICD-risken ska undvikas. Den andra dekompressionsgasblandningen ska vara trimix 50/12. Dessa modifieringar behåller ändringarna av partialtrycket på en säker nivå och eliminerar risken för plötslig ICD.

Innehållsförteckning