Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1000,00 Kr | OUTLET | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Suunto EON Core Användarhandbok

 • Suunto Fused RGBM

Suunto Fused RGBM

Suuntos utveckling av dekompressionsmodell härstammar från 1980-talet då Suunto tillämpade Bühlmanns modell baserad på M-värden i Suunto SME. Sedan dess har forskning och utveckling pågått med hjälp av både externa och interna experter.

Under sent 1990-tal tillämpade Suunto Dr Bruce Wienkes RGBM (Reduced Gradient Bubble Model) bubbelmodell till att fungera med den tidigare M-värdesbaserade modellen. De första kommersiella produkterna med funktionen var de ikoniska Suunto Vyper och Suunto Stinger. Med dessa produkter förbättrades dykarsäkerhet avsevärt eftersom de tog upp en mängd omständigheter utanför intervallet med modeller för enbart upplöst gas genom att:

 • Övervaka kontinuerlig dykning under flera dagar
 • Beräkna upprepad dykning med korta mellanrum
 • Reagera på dyk som är djupare än föregående dyk
 • Anpassa sig till snabba uppstigningar där en stor mängd mikrobubblor (tysta bubblor) byggs upp
 • Vara konsekvent med verkliga fysiska lagar för gaskinetik

I Suunto Fused ™ RGBM härrör vävnadens halveringstider från Wienkes FullRGBM där människokroppen modelleras med femton olika vävnadstyper. FullRGBM kan utnyttja dessa ytterligare vävnader och modellera in- och utsläpp av gas mer exakt. Mängderna kväve och helium vid in- och utsläpp av gas i vävnaderna beräknas oberoende av varandra.

Fördelen med Suunto Fused RGBM är extra säkerhet genom dess förmåga att anpassa sig till en mängd olika situationer. För fritidsdykare kan det erbjuda något längre dyktider utan dekompression, beroende på vald personlig inställning. För dykare med öppet system tillåter den användning av gasblandningar med helium - vid djupare och längre dyk ger heliumbaserade gasblandningar kortare uppstigningstider. Och slutligen ger Suunto Fused RGBM-algoritmen för dykare med slutet andningssystem det perfekta verktyget för att användas som icke övervakande börvärdesdykdator.

Dyksäkerhet

Eftersom alla dekompressionsmodeller är rent teoretiska och inte övervakar en dykares faktiska kropp kan ingen dekompressionsmodell garantera mot uppkomst av DCS. Vid tester har det visat sig att kroppen till viss grad anpassar sig till dekompression om dykningen är konstant och ofta förekommande. Två personliga justeringsinställningar (P-1 och P-2) är tillgängliga för dykare som dyker konstant och är redo att ta en större personlig risk.

VARNING:

Använd alltid samma inställningar för personlig justering och höjdjustering för själva dyket och för planeringen. Att öka inställningen av den personliga justeringen från den planerade inställning och att öka inställningen av höjdjusteringen höjd kan leda till längre dekompressiontider djupare och därmed större behov av gasvolym. Du kan få slut på andningsgas under vattnet om inställningen för personlig justering har ändrats efter dykplaneringen.

Dykning på hög höjd

Det atmosfäriska trycket är lägre på höga höjder än vid havsnivå. Efter att ha rest till en högre höjd, kommer du att ha mer kväve i kroppen, jämfört med jämviktsläget på den ursprungliga höjden. Denna extra mängd kväve frisätts gradvis med tiden och en ny jämvikt nås. Vi rekommenderar att du acklimatiserar dig till den nya höjden genom att vänta i minst tre timmar innan du dyker.

Före dykning på hög höjd måste du justera dykdatorns höjdinställningar så att beräkningarna tar hänsyn till den höga höjden. Högsta tillåtna partialtryck av kväve som tillåts av dykdatorns matematiska modell minskar till följd av det lägre omgivningstrycket.

Som ett resultat reduceras de tillåtna gränserna för direktuppstigningsdyk avsevärt.

Varning:

STÄLL IN RÄTT HÖGHÖJDSINSTÄLLNING! Vid dykning på högre höjd än 300 m, måste höjdinställningen ha ställts in rätt för att datorn ska kunna beräkna rätt dekompression. Dykdatorn är inte avsedd för användning på högre höjd än 3000 meter. Att inte välja korrekta höjdinställningar eller att dyka över den maximala höjdgränsen innebär att dyk- och planeringsdata blir felaktiga.

Syrgasexponering

Beräkningen av syrgasexponering baseras på för närvarande accepterade gränser och principer för exponeringstidstabeller . Utöver detta använder dykdatorn flera metoder för att konservativt uppskatta syrgasexponeringen. Till exempel:

 • De beräkningar av syrgasexponering som visas avrundas uppåt till närmast högre procenttal.
 • CNS%-gränserna upp till 1,6 bar (23,2 psi) baseras på gränserna i NOAA Diving Manual 1991.
 • Övervakningen av OTU baseras på den långsiktiga dagliga toleransnivån och återhämtningsgraden minskar.

Syrgasrelaterade information som visas på dykdatorn är också utformad för att säkerställa att alla varningar och uppgifter kommer vid rätt tillfälle under dyket. Till exempel ges följande information före och under ett dyk när datorn är inställd för luft/nitrox eller trimix:

 • Vald O2% (och eventuellt helium%)
 • CNS% och OTU
 • Ljudmeddelande när CNS% når 80 %, sedan meddelande när 100 %-gränsen överskrids
 • Meddelanden när OTU når 250 och sedan igen när 300-gränsen överskrids
 • Ljudlarm när pO2-värdet överstiger inställt gränsvärde (larm för högt pO2-värde)
 • Ljudlarm när pO2-värdet är < 0,18 (larm för lågt pO2-värde)
Varning:

NÄR SYRGASENS GRÄNSVÄRDE ANGER ATT MAXIMIGRÄNSEN NÅTTS SKA DU OMEDELBART AGERA FÖR ATT MINSKA EXPONERINGEN FÖR SYRGAS. Om du inte vidtar åtgärder för att minska exponeringen för syrgas efter en CNS%/OTU-varning kan risken för syreförgiftning, personskador eller dödsfall öka snabbt.

Innehållsförteckning