Suunto Spartan Ultra - Začíname - Dotykové obrazovky a tlačidlá

Suunto Spartan Ultra Používateľská príručka - 2.0

Dotykové obrazovky a tlačidlá

Dotykové obrazovky a tlačidlá

Hodinky Suunto Spartan Ultra majú dotykovú obrazovku a tri tlačidlá, ktorými sa možno pohybovať po displejoch a funkciách.

Potiahnutie a poklepanie

 • potiahnutím nahor alebo nadol sa možno pohybovať po displejoch a ponukách
 • potiahnutím doprava a doľava sa možno pohybovať dopredu a dozadu po displejoch
 • potiahnutím doľava alebo doprava sa zobrazia ďalšie displeje a podrobnosti
 • poklepaním sa vyberá položka
 • poklepaním po displeji sa zobrazia alternatívne informácie
 • poklepaním a podržaním sa otvorí kontextová ponuka možností
 • dvojitým poklepaním sa vrátite z iných displejov na displej času

Horné tlačidlo

 • stlačením sa presuniete nahor v zobrazeniach a ponukách

Stredné tlačidlo

 • stlačením sa vyberie položka
 • stlačením sa zmení displej
 • podržaním stlačeného tlačidla sa vrátite do ponuky nastavení
 • podržaním stlačeného tlačidla sa otvorí kontextová ponuka možností

Dolné tlačidlo

 • stlačením sa presuniete nadol v zobrazeniach a ponukách

Počas zaznamenávania cvičenia:

Horné tlačidlo

 • stlačením sa pozastaví alebo obnoví zaznamenávanie
 • podržaním stlačeného tlačidla sa zmení aktivita

Stredné tlačidlo

 • stlačením sa zmení displej
 • podržaním stlačeného tlačidla sa otvorí kontextová ponuka možností

Dolné tlačidlo

 • stlačením sa označí medzičas
 • podržaním stlačeného tlačidla sa uzamknú alebo odomknú tlačidlá