Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER ฿8,000 | EASY RETURNSSIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit2 คู่มือการใช้งาน - 2.1

การใช้โปรไฟล์ Automatic (อัตโนมัติ)

โปรไฟล์ Automatic (อัตโนมัติ) จะสลับระหว่างโปรไฟล์ Altimeter (มาตรวัดความสูง) และ Barometer (มาตรวัดความกดอากาศ) ตามการเคลื่อนไหวของคุณ ขณะที่โปรไฟล์ Automatic (อัตโนมัติ) ทำงาน อุปกรณ์จะสลับระหว่างการแปลค่าการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของความสูงหรือสภาพอากาศ

automatic

ไม่สามารถตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและความสูงของพื้นที่ได้พร้อมกัน เนื่องจากจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศแวดล้อม Suunto Ambit2 จะตรวจสอบการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง และสลับเป็นการตรวจวัดความสูงของพื้นที่ในกรณีที่จำเป็น หากความสูงของพื้นที่ปรากฏขึ้น แสดงว่ามีการอัพเดตที่ระยะหน่วงสูงสุด 10 นาที

หากคุณอยู่ในพื้นที่ความสูงคงที่ (น้อยกว่า 5 เมตรสำหรับการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งในช่วงเวลา 12 นาที) Suunto Ambit2 จะตีความการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศทั้งหมดเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ช่วงการตรวจวัดคือ 10 วินาที ค่าความสูงจะยังคงค้างอยู่ และหากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่าความกดอากาศระดับน้ำทะเล

หากคุณเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง (มากกว่า 5 เมตรสำหรับการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งในช่วงเวลา 3 นาที) Suunto Ambit2 จะตีความการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศทั้งหมดเป็นการเคลื่อนที่ในช่วงความสูงของพื้นที่

คุณสามารถเข้าไปที่มุมมองโปรไฟล์ Altimeter (มาตรวัดความสูง) หรือ Barometer (มาตรวัดความกดอากาศ) โดยใช้ปุ่ม View (ดู) ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ที่ใช้งาน)

หมายเหตุ:

ขณะใช้โปรไฟล์ Automatic (อัตโนมัติ) ไอคอนมาตรวัดความกดอากาศและมาตรวัดความสูงจะไม่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

Table of Content