Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

NEW! WE NOW SHIP TO THAILAND | FREE SHIPPING OVER ฿8,000 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Core คู่มือการใช้งาน -

Table of Content
Table of Content

การรับประกัน

Suunto รับประกันว่าในช่วงระยะเวลารับประกัน Suunto หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Suunto (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ศูนย์บริการ”) จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจแต่ผู้เดียวในการแก้ไขข้อบกพร่องจากวัสดุหรือฝีมือ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ ก) ซ่อมแซม หรือ ข) เปลี่ยน หรือ ค) คืนเงิน ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันแบบจำกัดนี้ การรับประกันแบบจำกัดนี้จะมีอายุการใช้งานเฉพาะและมีผลบังคับใช้ในประเทศที่ซื้อ เว้นแต่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ระยะเวลาการรับประกัน

ระยะเวลาการรับประกันเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ซื้อจากร้านค้าปลีก ระยะเวลาการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์คือสอง (2) ปี เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ระยะเวลาการรับประกันสำหรับอุปกรณ์เสริมคือหนึ่ง (1) ปี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเซ็นเซอร์ไร้สายและเครื่องส่งสัญญาณ เครื่องชาร์จ สายชาร์จแบตเตอรี่ สายรัด กำไลและสายยาง

การยกเว้นและข้อจำกัด

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้

  1. ก) การสึกหรอตามปกติเช่น รอยขีดข่วน รอยถลอกหรือการเปลี่ยนแปลงของสีและ/หรือวัสดุของสายรัดที่ไม่ใช่โลหะ ข) ความเสียหายที่เกิดจากการจับถือที่รุนแรงหรือ ค) ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ได้เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือการใช้งานตามที่แนะนำไว้ การดูแลที่ไม่เหมาะสม ความประมาทและอุบัติเหตุเช่น หล่นหรือกระแทก
  2. สื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  3. ข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องที่สงสัยว่าจะเกิดจากการใช้กับสินค้า อุปกรณ์เสริม ซอฟต์แวร์และ/หรือบริการใด ๆ ที่ไม่ได้ผลิตหรือจัดหาโดย Suunto
  4. แบตเตอรี่แบบไม่สามารถชาร์จได้

Suunto ไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์จะราบรื่นหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือว่าผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมจะทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สามได้

การรับประกันอย่างจำกัดนี้จะไม่บังคับใช้ในกรณีที่สินค้าหรืออุปกรณ์เสริมมีลักษณะดังนี้

  1. มีการใช้งานนอกเหนือจากที่กำหนดให้ใช้
  2. ได้รับการซ่อมโดยใช้อะไหล่ปลอม; แก้ไขหรือซ่อมแซมโดยศูนย์บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต
  3. หมายเลขเครื่องได้ถูกลบออก มีการเปลี่ยนแปลงหรือทำให้อ่านไม่รู้เรื่องด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ Suunto หรือ
  4. สัมผัสสารเคมีที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะครีมกันแดดและสารไล่ยุง

การเข้าถึงบริการการรับประกันของ Suunto

คุณต้องแสดงหลักฐานการซื้อเพื่อการเข้าถึงบริการการรับประกันของ Suunto สำหรับคำแนะนำวิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน ไปที่ www.suunto.com/warranty ติดต่อร้านค้า Suunto ในท้องถิ่นของคุณหรือโทรติดต่อ Suunto Contact Center

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เพื่อการชดเชยสูงสุดตามที่กฎหมายบังคับ การรับประกันแบบจำกัดนี้เป็นการแก้ไขเยียวยาความเสียหายแต่เพียงผู้เดียวและมีผลแทนที่การรับประกันโดยนัยของการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมด ทั้งชัดแจ้งหรือโดยนัย Suunto จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ที่ไม่ได้ตั้งใจ จากการลงโทษหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียของผลประโยชน์ การสูญเสียการใช้งานข้อมูล ต้นทุนของเงินทุน ค่าใช้จ่ายในส่วนอำนวยความสะดวกต่างๆหรืออุปกรณ์ทดแทนใดๆ การอ้างสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นผลมาจากการใช้หรือการซื้ออุปกรณ์ที่หรือเกิดขึ้นจากการละเมิดการรับประกัน ความประมาทเลินเล่อ ทำการละเมิดหรือทฤษฎีทางกฎหมายอย่างเข้มงวด แม้ Suunto จะรู้ถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว Suunto จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการบริการตามการรับประกัน

Table of Content