Suunto 致力于确保本网站对 Web 内容无障碍指南 (WCAG) 2.0 的遵从达到 AA 级别,并实现对其他无障碍标准的遵从。如果您在访问本网站信息时遇到任何问题,请联系我们的客户服务人员,联系方式:美国 +1 855 258 0900(免费)。

Suunto Spartan Ultra คู่มือการใช้งาน - 2.5

目录

ข้างขึ้นข้างแรม

นอกจากเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและตกแล้ว นาฬิกาของคุณจะติดตามข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ได้ ข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ขึ้นอยู่กับวันที่ที่ตั้งไว้ในนาฬิกา

และใช้เป็นมุมมองในหน้าปัดสไตล์กลางแจ้งได้ แตะหน้าจอเพื่อเปลี่ยนแถวล่างจนกว่าจะเห็นไอคอนดวงจันทร์และเปอร์เซ็นต์

Moonphase watchface Spartan

ข้างขึ้นข้างแรมจะแสดงเป็นไอคอนที่มีเปอร์เซ็นต์ดังนี้

Moonphase icons Spartan