Suunto EON Core Podręcznik użytkownika

Informacja o patentach

Ten produkt jest chroniony procedurą zgłoszeń patentowych oraz odpowiadającymi jej przepisami krajowymi: US 13/803,795, US 13/832,081, US 13/833,054, US 14/040,808, US 7,349,805 oraz US 86608266.

Mogą zostać zgłoszone dodatkowe wnioski patentowe.