Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE („PRODEJNÍ PODMÍNKY“) PRO PRODUKTY ZAKOUPENÉ OD SPOLEČNOSTI GLOBAL-E NL

Účinné od 28. 5. 2019

 

Tyto prodejní podmínky stanovují podmínky pro prodej uskutečněný mezi jakoukoli fyzickou osobou (jednající za účelem nijak nesouvisejícím s jejím obchodováním, podnikáním, řemeslem nebo profesí), která si přeje zakoupit produkty společnosti SUUNTO („produkty“) z webové stránky www.suunto.com. („internetový obchod“), a nizozemskou společností Global-e NL B.V., registrovanou pod číslem 72541466, se sídlem na adrese Krijn Taconiskade 430 1087 HW Amsterdam, Nizozemsko („Global-e“) působící jako prodejce.

Tyto podmínky představují závaznou smlouvu mezi vámi a společností Global-e. Tyto prodejní podmínky nevytvářejí pro společnost Suunto Oy nebo její přidružené společnosti žádnou odpovědnost nebo závazky ve vztahu k vám, pokud není výslovně uvedeno jinak.

 

 1. O těchto prodejních podmínkách

Tyto prodejní podmínky (včetně zásad ochrany osobních údajů společnosti Global-e uvedených v části 11 níže) se vztahují pouze na nákupy uskutečněné v internetovém obchodě, pokud společnost Global-e působí jako prodejce.

Tyto prodejní podmínky mohou být čas od času změněny. Datum nabytí účinnosti takové změny bude uvedeno výše. Jakékoli změny obchodních podmínek se budou vztahovat na objednávky zadané v den nabytí jejich účinnosti nebo později. 

ZADÁNÍM OBJEDNÁVKY PRODUKTŮ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE TĚMITO PRODEJNÍMI PODMÍNKAMI VÁZÁNI A ŽE JE PŘIJÍMÁTE.

 1. Zadání objednávky

Společnost Global-e uzavřela se společností Suunto smlouvu o tom, že vám zpřístupní její produkty za účelem nákupu a že zajistí jejich doručení. Takové produkty můžete od společnosti Global-e nakupovat ve své místní měně a za cenu, která zahrnuje veškeré příslušné daně z prodeje (jako je DPH), plus náklady a poplatky související s mezinárodním doručením („náklady na doručení“), jakož i veškerá dovozní cla, tarify a podobné poplatky (je-li umožněna jejich platba předem), které mohou být uloženy cílovou zemí doručení („dovozní poplatky“). Informace o tom, zda za vás budou dovozní poplatky uhrazeny předem, zjistíte na stránce s pokladnou nebo podobným zařízením („pokladna“). Pokud není u pokladny uvedeno jinak, budou za vás dovozní poplatky uhrazeny předem.

Upozorňujeme, že za směrodatné informace o vlastnostech produktů, které od společnosti Global-e kupujete, a jejich ceně, nákladech na doručení a dovozních poplatcích (pokud je lze uhradit předem) budou považovány ty informace, které vám společnost Global-e zobrazí u pokladny provozované společností Global-e v internetovém obchodě společnosti Suunto, který jste navštívili. Zkontrolujte si prosím svou stránku s pokladnou, abyste mohli identifikovat případné chyby při zadávání a opravit je.

Zadáním objednávky prostřednictvím pokladny („objednávka“) berete na vědomí, že prodejcem je společnost Global-e, nikoli Suunto, a že poté, co tato společnost vaši objednávku a platební údaje úspěšně ověří, zakoupí požadované produkty od společnosti Suunto a následně vám je prodá v souladu s těmito prodejními podmínkami.

Procházení produktů se provádí v internetovém obchodě. Objednávku vybraných produktů zadáte pomocí procesu objednání přes pokladnu. Tento proces zahrnuje výběr produktů, jejich umístění do nákupního košíku provozovaného na stránkách a odeslání objednávky kliknutím na tlačítko „ZAPLATIT A OBJEDNAT“ (nebo podobné tlačítko) prostřednictvím pokladny. Tento proces vám umožňuje před zadáním objednávky zkontrolovat a opravit případné chyby pomocí tlačítka „zpět“.

Vezměte prosím na vědomí, že objednávky mohou zadávat pouze fyzické osoby, které se nezabývají obchodováním. Proto nebudeme přijímat objednávky zadané společnostmi, sdruženími, nezávislými dodavateli nebo jinými právnickými osobami.

Abyste mohli produkty zakoupit, musíte:

 • poskytnout své jméno a adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, platební údaje a další požadované informace;
 • být starší 18 let (nebo dosahovat jiného věku, který vyžaduje legislativa v místě vašeho bydliště, abyste se k těmto prodejním podmínkám právně zavázali).

V případě, že jste si vytvořili účet s osobní identifikací uživatele a heslem, uchovejte své heslo vždy chráněné a nikomu jej nesdělujte, protože za každý nákup uskutečněný pomocí vaší uživatelské identifikace a hesla nesete osobní odpovědnost.

 1. Zpracování objednávky a uzavření smlouvy

Jakmile zadáte svou objednávku, společnost Global-e ji okamžitě potvrdí zasláním e-mailu, který bude obsahovat příslušné podrobnosti o vaší objednávce. Vezměte prosím na vědomí, že to neznamená, že společnost Global-e vaši objednávku na nákup produktů přijímá – z naší strany se jedná pouze o potvrzení vaší objednávky. Společnost Global-e vaši objednávku nepřijme (a tudíž se nezavazuje, že vám produkty poskytne) a žádná smlouva o prodeji takových produktů nevstoupí v platnost, dokud vaši objednávku výslovně nepřijme a neoznámí vám e-mailem, že vám produkty odeslala („potvrzení objednávky“). E-mail s potvrzením objednávky je vaším dokladem o nákupu. Uschovejte si jej, protože vaši smlouvu nebudeme archivovat.

Pokud způsob platby, který jste na pokladně zvolili, podporuje autorizační mechanismus (např. většina kreditních/debetních karet), při zadání objednávky společnost Global-e příslušné částky pouze autorizuje. Naúčtovány vám budou až po odeslání produktů. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Global-e účtuje celou částku objednávky, i když je odeslána po částech.

Společnost Global-e vynaloží náležité úsilí, aby jakoukoli objednávku zpracovala a splnila co nejrychleji. Na základě oznámení vaší osobě však může přijetí vaší objednávky odmítnout, pokud: (a) nejsou požadované produkty dostupné (v takovém případě, pokud již došlo ke zpracování platby, vám společnost Global-e vrátí peníze v souladu s těmito prodejními podmínkami); nebo pokud (b) není schopna ověřit platební údaje, které jste poskytli.

Pokud má společnost Global-e podezření, že něčí identita, adresa, e-mailová adresa, případně také platební údaje, jsou používány podvodně nebo neoprávněným způsobem, může před přijetím jakékoli objednávky také vyžadovat další ověření nebo informace. Společnost Global-e se může rozhodnout nepřijímat objednávky podle vlastního uvážení, a to zejména abnormální objednávky, objednávky, u nichž existuje podezření, že nebyly zadány v dobré víře, nebo objednávky, které nebyly zadány fyzickými osobami. Společnost Global-e nemusí důvod takového nepřijetí uvádět, i když tak může dle vlastního uvážení učinit.

Společnost Global-e má zákonnou povinnost dodávat produkty, které jsou v souladu se smlouvou. Žádné ustanovení těchto prodejních podmínek neovlivňuje vaše zákonná práva ve vztahu k produktům, které jsou v rozporu se smlouvou, ať už proto, že jsou vadné, neodpovídají popisu nebo jsou nevyhovující z jiných důvodů.

 1. Ceny, přepravní a manipulační poplatky, daně a dovozní poplatky

Cenou účtovanou za produkt bude cena platná v době zadání objednávky prostřednictvím pokladny a bude uvedena v e-mailu s potvrzením objednávky. Cena produktu může být buď předem stanovena ve vaší místní měně, nebo může být vypočtena podle směnného kurzu mezi základní měnou uvedenou v internetovém obchodě a měnou, kterou si vyberete jako součást nákupního procesu v době zadání objednávky a která je zobrazena v objednávce. Směnné kurzy mohou být stanoveny a pravidelně aktualizovány, přičemž berete na vědomí, že takové aktualizace mohou ovlivnit konečnou cenu produktu. Naúčtovaná cena bude odpovídat směnnému kurzu platnému v době, kdy objednávku skutečně zadáte.

Ceny můžeme kdykoli měnit bez předchozího oznámení. Zvýšení cen se bude vztahovat pouze na objednávky zadané po těchto změnách.

Ceny za produkty zahrnují DPH nebo jiné příslušné daně, ale nezahrnují poplatky za dopravu a manipulaci nebo dovozní poplatky.

Samostatné poplatky za dopravu, manipulaci, dovozní poplatky a související DPH nebo jiné daně budou uvedeny během procesu platby na pokladně a v každém případě v e-mailu s potvrzením objednávky.

Pokud není u pokladny uvedeno jinak, budou za vás dovozní poplatky uhrazeny předem. Pokud tak učiněno nebude, bude to uvedeno v rámci platby na pokladně a v e-mailu s potvrzením objednávky. V takových případech (a) budete upozorněni, že výše dovozních poplatků zobrazená ve vaší objednávce v rámci možnosti platby předem nemusí odrážet skutečné dovozní poplatky, které budete muset uhradit, jak je stanoveno příslušným orgánem vaší cílové země doručení, přičemž tyto poplatky mohou být vyšší nebo nižší než takový odhad; a (b) budete plně odpovědní za zaplacení všech příslušných dovozních poplatků přímo příslušnému úřadu (a za žádost o jejich vrácení v případě odstoupení od smlouvy nebo vrácení produktů, a to v rozsahu možném podle zákonů vaší země), jak je stanoveno úřady cílové země doručení, přičemž společnost Global-e nenese v souvislosti s výše uvedeným žádnou odpovědnost.

Pokud jste obyvatelem Ruska, nebudete mít kvůli místní legislativě možnost dovozní poplatky uhradit předem.

Společnost Global-e může uzavřít smlouvu s místním licencovaným celním zprostředkovatelem ve vaší zemi. Souhlas s těmito prodejními podmínkami slouží jako oprávnění pro příslušného celního zprostředkovatele jednat jako váš zástupce za účelem: (a) provádění transakcí s příslušným místním úřadem, (b) vyřizování dokumentů vaším jménem v souvislosti s dovozem produktů ve vaší objednávce, (c) usnadnění platby příslušných dovozních poplatků; a (d) v případě potřeby vrácení takových produktů společnosti Global-e (v souladu s těmito prodejními podmínkami). Berete však na vědomí, že v případě vrácení produktů podle níže uvedených zásad pro vrácení zboží budete v maximální možné míře za žádost o vrácení těchto dovozních poplatků od příslušného finančního úřadu plně odpovědní vy (a nikoli společnost Global-e nebo kdokoli v jejím zastoupení), přičemž společnost Global-e nenese v souvislosti s takovým nárokem žádnou odpovědnost.

Upozorňujeme, že za směrodatné informace o vlastnostech produktů, které od společnosti Global-e kupujete, a jejich ceně, nákladech na doručení a dovozních poplatcích (pokud je lze uhradit předem) budou považovány ty informace, které vám společnost Global-e zobrazí u pokladny provozované společností Global-e v internetovém obchodě společnosti Suunto, který jste navštívili. Zkontrolujte si prosím svou stránku s pokladnou, abyste mohli identifikovat případné chyby při zadávání a opravit je.

 1. Doručení a odpovědný dovozce

Ne všechny produkty lze doručit všude (kvůli omezením uloženým na produkty nebo cílovými zeměmi). Pokud nelze zboží na vámi uvedenou adresu doručit, pokladna vám nedovolí objednávku odeslat.

Nejsme schopni zboží doručit na:

P.O. Box adresy,

zámořské adresy armády,

adresy hotelů a hostelů,

adresy věznic.

Společnost Global-e vám postoupí vlastnictví objednaných produktů v okamžiku, kdy vám tyto produkty odešle (za předpokladu, že jste zaplatili plnou cenu produktů plus poplatky za doručení a případně další poplatky, které musíte podle těchto prodejních podmínek uhradit). Riziko poškození nebo ztráty produktů na vás přechází v okamžiku, kdy jsou tyto produkty doručeny vám nebo osobě, kterou určíte, aby produkty vaším jménem převzala.

Budete považováni za odpovědného dovozce produktů a dovoz vám jako váš zástupce pouze usnadníme. Musíte proto dodržovat všechny platné zákony, předpisy, certifikace a pravidla země, do které produkty dovážíte. Souhlasíte s tím, že nebudete reexportovat ani prodávat žádné produkty, které jste si objednali.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Global-e nebo kterýkoli z našich externích poskytovatelů logistických služeb jednající naším jménem (samostatně jako „poskytovatel logistických služeb“) může zpracovat doručení a zajistit logistiku vaší objednávky a že společnost Global si může takového poskytovatele vybírat dle vlastního uvážení.

Dodací lhůta a vámi zvolený způsob doručení bude potvrzen v potvrzení objednávky. Dodání bude dokončeno tehdy, když zboží doručíme na adresu, kterou jste při objednávce uvedli (v případě, že dovozní poplatky nebudou uhrazeny předem, se může jednat o vstupní přístav do cílové země uvedené v objednávce).

Různé části vaší objednávky mohou být doručeny v různých termínech. Dodací lhůty uvedené v internetovém obchodě, případně v rámci procesu objednání, jsou pouze odhadem, pokud není uvedeno jinak a je-li to v souladu s platnými zákony. Vaše objednávka bude realizována do data dodání uvedeného v potvrzení objednávky nebo, není-li datum dodání uvedeno, do 30 dnů od data potvrzení objednávky, pokud výslovně nesouhlasíte s pozdějším datem nebo nenastanou výjimečné okolnosti. Dodací lhůty jsou ovlivněny vaší doručovací adresou a zvoleným způsobem doručení. Nejsme schopni určit přesné datum a čas doručení. V souladu s příslušným zákonem nebo obecně uznávanými zásadami neneseme odpovědnost za opožděné dodání nebo neplnění, pokud takové zpoždění nebo neplnění není způsobeno naší vinou ani naším přičiněním.

Společnost Suunto ani společnost Global-e nenesou odpovědnost za jakékoli ztráty vzniklé opožděným dodáním v rozsahu, kdy je takové opoždění způsobeno okolnostmi mimo jejich přiměřenou kontrolu a kdy ani jedna ze společností nemohla podniknout přiměřené kroky k jeho řešení. Obecně je mimo naši kontrolu například opoždění vyplývající z postupů celního odbavení nebo jiných činností příslušných orgánů nebo opoždění vyplývající přímo z vašich kroků nebo opomenutí.

Pokud si objednáte jakýkoli personalizovaný produkt, bude se doba jeho výroby připočítávat k dodací lhůtě a může doručení prodloužit.

Pokud obdržíte oznámení o neúspěšném pokusu o doručení, je vaší odpovědností použít poskytnuté údaje ke kontaktování doručovací společnosti za účelem opětovného doručení. Pokud jste zvolili způsob doručení, který nevyžaduje podepsání dodávky a k dispozici není žádná osoba, která by produkty převzala, vyhrazujeme si právo ponechat je dle možností u dveří, v hale nebo na recepci. V případě, že bezdůvodně odložíte doručení nebo je zdržíte poté, co jsme vás informovali, že jsme se vám pokusili produkty z objednávky doručit, nebo pokud jste nám poskytli nesprávnou doručovací adresu, která má za následek neúspěšné doručení, bude nám zásilka vrácena. Pokud se produkty po prvním pokusu o doručení nepodaří doručit do 7 pracovních dnů a vrátí se nám nedoručené, budeme oprávněni naši smlouvu zrušit, přičemž vám vrátíme peníze v souladu s ustanoveními článku 9.

Doporučujeme vám, abyste si zásilku a přijaté produkty ihned po doručení prohlédli a zkontrolovali jejich stav a úplnost obsahu zásilky. V případě poškozených nebo chybějících produktů kontaktujte zákaznický servis společnosti Suunto zde.

 1. Dostupnost produktů

U žádných produktů v internetovém obchodě nezaručujeme dostupnost.

Dokud vaši objednávku nepřijmeme, vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění změnit, přerušit nebo zastavit zpřístupňování jakýchkoli produktů, aniž bychom za to nesli jakoukoli odpovědnost.

 1. Kompatibilita, informace o produktech

Při zadávání objednávky se ujistěte, že pořizované produkty jsou kompatibilní se zamýšleným použitím. Při kontrole kompatibility použijte jako konečný zdroj informací internetový obchod. V případě nesouladu mezi obsahem uvedeným v internetovém obchodě a jakoukoli jinou webovou stránkou (nebo jakýmkoli jiným zdrojem informací) bude mít přednost kompatibilita produktů zobrazená v internetovém obchodě v době nákupu.

Upozorňujeme, že mezi skutečnými produkty a způsobem, jakým se zobrazují na příslušné webové stránce, mohou existovat drobné rozdíly, např. co se týče vzhledu/barvy/textury/povrchové úpravy. Obrázky, které na stránkách zachycují označení či balení produktů, také nemusí odpovídat skutečnosti.

 1. Platba

Platbu můžete provést pomocí platebních metod uvedených na stránce s pokladnou. Za tímto účelem lze použít kreditní karty, které jsou zde uvedeny, Paypal nebo jiné platební metody (v závislosti na vaší zeměpisné poloze). Deskriptor, který při naúčtování platby uvidíte, bude zahrnovat společnost Global-e označenou jako „Global-e“ a v zásadě bude vypadat takto: **Global-e//Suunto*.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že: (i) naše společnost nebo jeden z našich externích zpracovatelů plateb („zpracovatel plateb“) vám naúčtuje částku prostřednictvím platební metody, kterou jste ve své objednávce zvolili, jakož i další částky splatné podle těchto prodejních podmínek a v souvislosti s objednávkou; (ii) o sobě poskytnete platné a aktuální informace; (iii) můžeme používat nástroje, software nebo služby zpracovatelů plateb ke zpracování transakcí naším jménem; a že (iv) vám mohou být bankou nebo vydavatelem kreditní/debetní karty účtovány další poplatky (jako je poplatek za zahraniční transakci nebo přeshraniční poplatek) či přirážky, přičemž se nejedná o poplatky nebo přirážky uložené společností Global-e ani společností Suunto, a tudíž nad nimi nemáme žádnou kontrolu ani nemáme žádný způsob, jak je zmírnit, protože závisí čistě na vztahu a obchodních podmínkách mezi vámi a vaší bankou nebo vydavatelem kreditní/debetní karty. Naše společnost (nebo společnost Suunto) zároveň nemůže předem vědět, zda vám budou takové poplatky nebo přirážky účtovány.

V závislosti na vaší zeměpisné poloze může být platba směrována přes naši přidruženou společnost Global-e Australia Pty Ltd.

Všechny platby budou podrobeny bezpečnostní kontrole. Společnost Global-e vás proto může kontaktovat za účelem potvrzení informací o vaší objednávce a souvisejících podrobností, jako je ověření adresy, ověření adresy u jména osoby uvedené u doručovací adresy atd.

Platba fakturou prostřednictvím platební metody Klarna: Na základě spolupráce se společností Klarna vám může být v některých jurisdikcích nabídnuta možnost nákupu zboží pomocí platební metody Klarna. Podmínky, které se budou na tuto platební metodu vztahovat, naleznete zde, přičemž platí, že rozhodujícím a závazným jazykem takových podmínek je němčina (nikoli angličtina). Způsobilost k použití fakturační platební metody Klarna určí společnost Klarna podle vlastního uvážení. Za vaše používání této platební metody nepřebíráme žádnou odpovědnost. Pokud se rozhodnete tuto platební metodu pro nákup zboží použít, budete se společností Klarna sdílet své osobní údaje. Na jejich používání se vztahují podmínky zásad ochrany osobních údajů společnosti Klarna. Za používání vašich osobních údajů společností Klarna nenese společnost Global-e (ani společnost Suunto) žádnou odpovědnost.

 1. Vrácení produktů a refundace

Vezměte prosím na vědomí, že budeme zpracovávat pouze vrácení a refundace produktů zakoupených od společnosti Global-e.

Právo na odstoupení od smlouvy:

Pokud jste spotřebitel a obyvatel členského státu Evropské unie nebo Islandu, Lichtenštejnska či Norska („EHP“) a pokud jste si coby spotřebitelé zakoupili produkty pro své soukromé použití a chcete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy a tyto produkty vrátit, můžete tak učinit během lhůty na odstoupení od smlouvy, která uplyne po 14 dnech ode dne doručení zásilky. Toto právo není dotčeno žádnými samostatnými zásadami pro vrácení zboží uvedenými v těchto prodejních podmínkách.

Pokud jste spotřebitel a nejste obyvatel členského státu Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska či Norska („EHP“) a pokud jste si coby spotřebitelé zakoupili produkty pro své soukromé použití a chcete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy a tyto produkty vrátit, můžete tak učinit během lhůty na odstoupení od smlouvy, která uplyne po 30 dnech ode dne doručení zásilky. Toto právo není dotčeno žádnými samostatnými zásadami pro vrácení zboží uvedenými v těchto prodejních podmínkách.

Chcete-li toto právo uplatnit, musíte společnost Global-e informovat o svém rozhodnutí zrušit objednávku učiněním jasného prohlášení na našem portálu, který naleznete zde. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí, abyste své prohlášení týkající se uplatnění práva na odstoupení odeslali před jejím uplynutím. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený na konci tohoto dokumentu, ale není to povinné.

Můžete vrátit pouze produkty, o které jste náležitě pečovali a které jste nepoužívali jiným způsobem, než jaký je nezbytný pro ochranu jejich charakteristiky, vlastností a fungování. Ponesete odpovědnost za jakékoli snížení hodnoty zakoupených produktů v důsledku toho, že jste s nimi nakládali jiným způsobem, než jaký je nezbytný pro ochranu jejich charakteristiky, vlastností a správného fungování.

UPOZORŇUJEME, ŽE PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY NELZE UPLATNIT U PRODUKTŮ, KTERÉ BYLY VYROBENY NA ZAKÁZKU V SOULADU S VAŠÍ SPECIFIKACÍ.

Jakmile společnost Global-e obdrží vaše online prohlášení o odstoupení od smlouvy, zašle vám potvrzovací e-mail.

Pokud jste obyvatel členského státu Evropské unie nebo Islandu, Lichtenštejnska či Norska („EHP“), budete muset produkty vrátit bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů od data, kdy jste nám své rozhodnutí odstoupit od smlouvy oznámili. Přímé náklady na vrácení produktů ponesete vy.

Pokud nejste obyvatel členského státu Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska či Norska („EHP“), budete muset produkty vrátit bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 30 dnů od data, kdy jste nám své rozhodnutí odstoupit od smlouvy oznámili. Přímé náklady na vrácení produktů ponesete vy.

Postup pro vrácení produktů:

Produkty musíte vrátit v původním balení. Musíte přiložit veškeré příslušenství, uživatelské příručky a dárky zdarma, které byly v dané zásilce dodány. Pokud byl produkt zakoupen jako součást sady více produktů, musí být vráceny všechny produkty, které taková sada obsahovala. Zacházejte s produkty náležitě pečlivě a vraťte je ve stavu, v jakém vám byly doručeny. Zabalte prosím produkty dostatečně pevně a zajistěte, aby bylo na vnější straně zásilky jasně viditelné číslo vaší objednávky. Abychom zajistili rychlé a bezpečné vrácení, doporučujeme vám se těmito pokyny řídit.

Do 2 dnů od doručení vrácených produktů do našeho skladu provedeme refundaci částky, kterou jste za produkty zaplatili, plus počátečních nákladů na dopravu. V případě, že jste zvolili možnost expresního doručení, vám budou vráceny pouze standardní počáteční náklady na dopravu. Refundace bude potvrzena e-mailem. Platba bude provedena pomocí stejné platební metody, kterou jste použili pro počáteční transakci.

V případě, že vrátíte produkty, 1) které nemáte právo vrátit, 2) které jste poškodili nebo použili jiným způsobem, než jaký je nezbytný pro ochranu jejich charakteristiky, vlastností a fungování, nebo v případě, že 3) produkty chybí, nebo 4) jste při péči o produkty a při jejich vrácení nevyvinuli přiměřené úsilí z jiného důvodu, si v souladu s platnými zákony vyhrazujeme právo vaše vrácené produkty a související refundaci buď odmítnout, nebo z důvodu snížené hodnoty produktů snížit jakékoli částky, které vám mají být vráceny.

Jiné případy vrácení: Pokud produkty, které jste obdrželi, neodpovídají těm, které jste si objednali, nebo pokud je vaše dodávka neúplná nebo se při přepravě poškodí, kontaktujte prosím bezodkladně zákaznický servis společnosti Suunto s žádostí o pomoc.

 1. Záruky a zákonná práva

Společnost Suunto nabízí na své produkty mezinárodní omezenou záruku v souladu se svými záručními podmínkami. Další informace jsou uvedeny v záručních podmínkách společnosti Suunto pro produkty. Naleznete je na webové stránce https://www.suunto.com/Support/Warranty-information/Sports-Watches-Dive-Computers-and-Precision-instruments/.

Pokud se domníváte, že máte nárok na záruční servis, kontaktujte prosím zákaznický servis společnosti Suunto nebo autorizovaného prodejce společnosti Suunto.

Jako spotřebitel máte zákonná práva ve vztahu k produktům, které jsou vadné nebo neodpovídají popisu. Společnosti Global-e a Suunto mají dále zákonnou povinnost dodávat produkty, které jsou v souladu s touto smlouvou.  Žádné ustanovení těchto prodejních podmínek nebude mít na tato zákonná práva vliv.

 1. Osobní údaje

Společnost Global-e bude shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje coby prodejce produktů. Zároveň je správcem vašich osobních údajů, které shromažďuje a zpracovává vlastním jménem.

Společnosti Global-e a Suunto uzavřely spolupráci, aby mohly nabízet produkty ve vaší zemi nebo regionu. Společnost Suunto bude vaše osobní údaje shromažďovat také, aby vám mohla odeslat objednané produkty, usnadnila jejich vrácení a mohla vám poskytovat zákaznický servis. V souladu s platnými zákony může také vaše osobní údaje použít pro marketingové účely. Společnost Suunto je správcem vašich osobních údajů, které shromažďuje vlastním jménem.

Společnosti Global-e a Suunto coby dva samostatní správci údajů navzájem nekontrolují, jak vaše osobní údaje zpracovává druhá strana. V případě dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů společností Global-e se obraťte na společnost Global-e a v případě dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů společností Suunto se obraťte na společnost Suunto.

Více informací o zpracování vašich osobních údajů společnostmi Global-e a Suunto si můžete přečíst v jejich příslušných zásadách ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Global-e jsou k dispozici zde a zásady ochrany osobních údajů společnosti Suunto naleznete zde. Zásady ochrany osobních údajů a další ustanovení v těchto prodejních podmínkách upravují používání vašich osobních údajů a souborů cookie. Nákup produktů v internetovém obchodě vyžaduje, abyste přijali zásady ochrany osobních údajů a zpracování osobních údajů, jak je popsáno v uvedených zásadách ochrany osobních údajů. V opačném případě vám nebude možné produkty prodat ani dodat.

Vaši platbu za produkty zpracuje společnost Global-e. Ta vynaloží přiměřené úsilí, aby udržela podrobnosti o vaší objednávce a platbě v bezpečí, přičemž společnost Suunto ani společnost Global-e (za podmínky, že se nedopustí závažné nedbalosti) nemohou nést odpovědnost za jakoukoli ztrátu, kterou můžete utrpět, pokud třetí strana zajistí neoprávněný přístup k jakýmkoli údajům, které při přístupu do internetového obchodu nebo při objednávání z internetového obchodu poskytnete.

 1. Naše odpovědnost

Při plnění svých závazků podle těchto prodejních podmínek budeme vynakládat náležitou péči a využívat své dovednosti.

Existují určité závazky, které nemůžeme podle platných zákonů vyloučit.  Žádné ustanovení těchto prodejních podmínek neomezuje naši odpovědnost (nebo případně odpovědnost společnosti Suunto) za zranění nebo smrt způsobenou naší nedbalostí nebo naši odpovědnost za podvod. V souladu s výše uvedenou částí 10 máte jako spotřebitel určitá práva, včetně zákonných práv týkajících se vadných produktů. Žádné ustanovení těchto prodejních podmínek nebude mít na tato zákonná práva vliv.

Jsme odpovědní pouze za ztráty, které jsou přirozeným a předvídatelným důsledkem našeho porušení těchto prodejních podmínek. Nebudeme nést odpovědnost v případě, kdy nás v plnění našich závazků omezuje nebo zdržuje cokoli, co uděláte nebo neuděláte (nebo co udělá nebo neudělá kdokoli jednající vaším jménem), nebo pokud nastanou události, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu.

Měli byste podniknout všechny náležité kroky a opatření, abyste zajistili, že produkty, které si objednáte, budou vhodné pro vaše účely. Musíte se řídit všemi radami, které vám v souvislosti s produkty poskytneme (včetně pokynů, uživatelských příruček, případně také návodů dodávaných s produkty). Naše společnost ani společnost Suunto nepřijímá odpovědnost za poškození dodaných produktů v případě, že bylo způsobeno nedodržením našich rad.

Naše společnost ani společnost Suunto nenese odpovědnost za žádné ztráty související s jakýmkoli vaším podnikáním, jako je ztráta dat, ušlý zisk, ušlé příjmy nebo přerušení činnosti.

Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom ověřili přesnost informací, které jsou uvedeny v internetovém obchodě, ale v souladu s platnými zákony nemůžeme zaručit, že všechny informace budou vždy přesné a úplné. Je například možné, že obrázky a obaly produktů se nemusí vždy shodovat s dodanými produkty.  V případě jakýchkoli souvisejících dotazů nebo obav nás před objednáním produktů nejprve kontaktujte.  Čas od času se také mohou vyskytnout chyby v cenách. V takovém případě můžeme zrušit jakékoli objednávky, které jsme přijali nebo které právě zpracováváme. Chyby v našem internetovém obchodě opravíme co nejdříve poté, co se o nich dozvíme.

UPOZORŇUJEME, ŽE TYTO PRODEJNÍ PODMÍNKY NEOVLIVŇUJÍ (A NEMĚLY BY BÝT VYKLÁDÁNY TAK, ABY OVLIVNILY) VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÝCH SE NELZE VZDÁT A KTERÁ NESMÍ ŽÁDNÁ SMLOUVA OMEZIT.

 1. Obecné ustanovení

Internetový obchod lze používat pouze pro zákonné účely a zákonným způsobem. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony, ustanovení a předpisy týkající se internetového obchodu a veškerých transakcí prováděných v internetovém obchodě nebo jeho prostřednictvím.

Společnost Suunto ani Global-e nezaručují, že internetový obchod splní vaše požadavky nebo že bude fungovat nepřerušeně, příhodně nebo bezchybně, že budou opraveny vady nebo že web či server, který jej zpřístupňuje, nebude obsahovat viry či chyby nebo že zajistí, aby byl internetový obchod plně funkční, přesný a spolehlivý. Společnost Suunto ani Global-e nenesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu obsahu nebo materiálu nahraného nebo přeneseného prostřednictvím internetového obchodu. Internetový obchod podléhá podmínkám použití, které jsou k dispozici zde.

Pokud bude jakékoli ustanovení těchto prodejních podmínek považováno za neplatné, nezákonné či nevymahatelné, bude toto ustanovení vymáháno v maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem, přičemž nebude jakkoli ovlivněna nebo narušena platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.

V souvislosti s nákupy v internetovém obchodě budou společnosti Suunto a Global-e komunikovat elektronicky zasláním e-mailu nebo jiným elektronickým způsobem.

Společnosti Suunto a Global-e si vyhrazují právo na přístup, čtení, uchovávání a zveřejňování jakýchkoli informací, které získají v souvislosti s objednávkou a vaším používáním pokladny, jelikož se obě společnosti důvodně domnívají, že je nezbytné: (i) vyhovět jakémukoli příslušnému zákonu, nařízení, právnímu procesu, předvolání nebo vládní žádosti, (ii) tyto prodejní podmínky vymáhat, a případně také vyšetřovat jejich potenciální porušení, (iii) odhalovat, předcházet nebo jinak řešit podvody, bezpečnostní nebo technické problémy, (iv) reagovat na vaše žádosti o podporu nebo (v) chránit práva, majetek nebo bezpečnost společností Suunto a Global-e, jejich uživatelů nebo veřejnosti.

 1. Zákaznický servis

Pokud máte jakékoli otázky ohledně produktů, obraťte se na zákaznický servis společnosti Suunto zde. V případě vrácení produktů navštivte portál, který naleznete zde.

Jakékoli otázky či stížnosti ohledně společnosti Global-e, těchto prodejních podmínek nebo pokladny prosím zasílejte na adresu service@Global-e.com.

Pokud nakupujete v Austrálii, můžete nás kontaktovat na adrese global-eau@global-e.com.

 1. Rozhodné právo

Tyto prodejní podmínky se řídí zákony Nizozemska a v souladu s nimi musí být také vykládány.

Poslední aktualizace: Květen 2019

 

 

ŠABLONA FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Tento formulář vyplňte a odešlete pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy:

 

 • Pro společnost Global-e NL B.V., Krijn Taconiskade 430 1087 HW Amsterdam, Nizozemsko (prostřednictvím e-mailu service@Global-e.com

 

 • Tímto oznamuji/oznamujeme [*], že ruším/rušíme [*] svou smlouvu o prodeji následujícího zboží:

 

 • Objednáno/obdrženo dne [*]:

 

 • Jméno spotřebitele (spotřebitelů):

 

 • Adresa spotřebitele (spotřebitelů):

 

 • Referenční číslo objednávky:

 

 • Podpis spotřebitele (spotřebitelů) [pouze v případě papírové verze formuláře]:

 

 • Datum oznámení o odstoupení od smlouvy:

 

 

[*] Nehodící se škrtněte/vymažte

PODMÍNKY PROGRAMU SUUNTO PRO CLUB

Nákupní program Suunto Pro Club (dále jen „program“) koordinuje společnost Suunto OY.
Tento profesionální a VIP nákupní program společnosti Suunto je určen: zaměstnancům, VIP klientům, profesionálům z outdoorového/sportovního průmyslu a firemním profesionálům splňujícím podmínky a kritéria stanovená společností Suunto.
„Produkty“ odkazují na jakýkoli produkt nabízený prostřednictvím tohoto programu nebo webu suunto.com.

1. Jak se k nákupnímu programu Suunto Pro Club připojit

Abyste mohli využívat výhod tohoto programu, musíte se k němu připojit tak, že si vytvoříte účet. Pro schválení vašeho členství musíte podat žádost, kterou musí schválit společnost Suunto OY. Způsobilí zaměstnanci, VIP klienti a profesionálové se musí k tomuto programu přihlásit prostřednictvím webu www.suunto.com, zkontrolovat svou způsobilost, přečíst si tyto podmínky a přihlásit se k odběru novinek. Připojením k tomuto programu budete moci nakupovat produkty za speciální ceny uvedené na webu suunto.com. Vytvořením účtu v programu Suunto Pro Club souhlasíte s tím, že tento účet bude synchronizován na webu www.suunto.com. Oprávnění tohoto účtu pak budou přizpůsobena vašemu profilu. Registrace do tohoto programu je bezplatná.

2. Podmínky použití programu

Produkty nabízené prostřednictvím tohoto programu jsou určeny POUZE PRO OSOBNÍ POUŽITÍ. Tento program není určen k nákupu produktů pro jiné osoby nebo k přeprodeji produktů; pokud tak učiníte, bude vaše účast v tomto programu ohrožena. Přeprodej produktů získaných prostřednictvím tohoto programu nebo jeho jiné zneužití povede k tomu, že bude váš přístup k němu ukončen.

Tento program má omezenou dobu platnosti a jsou u něj stanoveny maximální nákupní limity. Jakmile dosáhnete maximální částky útraty nebo data vypršení platnosti (podle toho, co nastane dříve), budete moci na webu suunto.com i nadále nakupovat, ale za obvyklé maloobchodní ceny jako běžný klient, které jsou na tomto webu uvedeny. Ceny v rámci tohoto programu jsou považovány za přísně důvěrné. Jeho používáním tak souhlasíte s tím, že budete nabízené ceny zachovávat v naprosté důvěrnosti a že jakékoli informace o těchto cenách nesdělíte žádné třetí straně. Ceny v rámci tohoto programu by neměly být kopírovány ani jinak distribuovány.

Váš účet má nastaven limit dle typu vašeho členství. Tento limit stanovuje celkovou hodnotu produktů, které si můžete objednat, výběr produktů, které lze zakoupit, a povolené množství podle kategorie. Vaše oprávnění k účtu vyprší do jednoho (1) roku od jeho vytvoření, při odchodu ze společnosti nebo i dříve, pokud dosáhnete maximální útraty 800 € nebo ekvivalentu.

Na všechny nákupy se budou vztahovat aktuální záruční podmínky. Informace o záruce naleznete na webu suunto.com. Prostřednictvím tohoto programu lze zakoupit pouze produkty dostupné a zobrazené na webu suunto.com, které jsou skladem. Nákupy formou předobjednávek nebudou akceptovány. Ceny za doručení budou účtovány podle sazeb uvedených na webu suunto.com.

3. Úpravy, pozastavení nebo ukončení programu

Tento program je výsadou nabízenou společností Suunto. Proto si společnost Suunto vyhrazuje právo tento program a jeho podmínky kdykoli upravit, pozastavit nebo ukončit, a to bez předchozího vysvětlení či upozornění a bez náhrady.

4. Odpovědnost

Vaše přihlašovací údaje k účtu v rámci tohoto programu jsou osobní a nepřenosné. Nesete za ně výhradní odpovědnost a nesmíte je nikomu sdělovat. Tento program nenese odpovědnost za jakékoli podvodné použití vašeho účtu třetí stranou. Přeprodej produktů získaných prostřednictvím tohoto programu nebo jeho jiné zneužití povede k tomu, že bude váš přístup k němu ukončen. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom zajistili optimální využití práv souvisejících s tímto programem.

5. Komunikace a přijetí podmínek

Vaše osobní údaje můžeme používat za účelem komunikace s vámi, například k tomu, abychom vám poskytli informace týkající se našich produktů nebo služeb, které používáte, nebo abychom vás mohli kontaktovat s dotazy ohledně vaší zákaznické spokojenosti. Vaše osobní údaje můžeme používat pro marketingové nebo výzkumné účely, například k provádění průzkumu trhu, a v souladu s platnými zákony vás můžeme kontaktovat, abychom vás informovali o nových produktech, službách nebo akcích, které můžeme nabízet. Některé naše produkty a služby mohou být také používány k propagaci produktů a služeb jiných společností. Tento program navíc podléhá zásadám ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webu suunto.com.

Používáním tohoto programu berete na vědomí jeho podmínky a přijímáte je. Ustanovení těchto podmínek nemají za cíl vyloučit jakákoli práva, která vám ze zákona náleží, práva, kterých se nemůžete vzdát nebo která nelze smlouvou omezit.

Na jakoukoli objednávku zadanou prostřednictvím tohoto programu se navíc vztahují všeobecné podmínky, případně také podmínky prodeje platné pro jakýkoli nákup na webu suunto.com. Prostřednictvím webu www.suunto.com lze zakoupit pouze produkty dostupné skladem. Předobjednávky jsou přijímány za ceny dostupné běžným klientům.