Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Terms and conditions of sale ("Sales Terms")

OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA („OBCHODNÉ PODMIENKY“) PRE PRODUKTY ZAKÚPENÉ OD SPOLOČNOSTI GLOBAL-E HOLANDSKO

Platné od [dátum] 2019

 

Tieto obchodné podmienky stanovujú podmienky predaja medzi akýmkoľvek jednotlivcom (konajúcim za účelom, ktorý nespadá do oblasti podnikania, obchodu, remesla alebo profesie jednotlivca), ktorý chce kúpiť produkty spoločnosti SUUNTO („produkty“) z webovej stránky www.suunto.com („online obchod“), a spoločnosťou Global-e NL B.V., holandskou spoločnosťou registrovanou pod číslom 72541466, so sídlom na Krijin Taconiskade 430 1087 HW Amsterdam, Holandsko, („Global-e“), vystupujúcou ako predajca.

Tieto obchodné podmienky predstavujú záväznú zmluvu, ktorú ste uzatvorili so spoločnosťou Global-e. Tieto obchodné podmienky nezakladajú žiadnu zodpovednosť ani záväzky spoločnosti Suunto Oy ani jej pobočiek voči Vám, pokiaľ nie je výslovne uvedené ináč.

 

 1. O týchto obchodných podmienkach

Tieto obchodné podmienky (vrátane Politiky zachovania mlčanlivosti spoločnosti Global-e, ktorá je uvedená v bode 11 nižšie) sa týkajú iba nákupov realizovaných z online obchodu, kde vystupuje spoločnosť Global-e ako predávajúci.

Tieto obchodné podmienky je možné kedykoľvek meniť. Dátum účinnosti tejto zmeny bude uvedený vyššie. Akékoľvek zmeny týchto obchodných podmienok sa budú týkať iba objednávok realizovaných v deň alebo po dni ich účinnosti.

REALIZOVANÍM OBJEDNÁVKY NA PRODUKTY SA ZAVÄZUJETE TIETO OBCHODNÉ PODMIENKY AKCEPTOVAŤ.

 1. Realizácia objednávky

Spoločnosť Global-e má dohodu so spoločnosťou Suunto, ktorej predmetom je sprístupnenie produktov spoločnosti Suunto na nákup a dodanie od spoločnosti Global-e. Preto môžete tieto produkty kúpiť od spoločnosti Global-e vo Vašej lokálnej mene za cenu, ktorej súčasťou sú všetky príslušné dane z predaja (ako napr. DPH), vrátane nákladov a poplatkov medzinárodnej dodávky („dodacie náklady“), a ak je umožnená platba vopred, aj akékoľvek dane z dovozu, tarify a podobné poplatky, ktoré môžu byť uvalené v krajine dodania („dovozné prirážky“). O tom, či budete hradiť vopred aj dovozné prirážky, budete informovaný v nákupnom košíku („košík“). Pokiaľ nie je v košíku uvedené ináč, budete vopred hradiť aj dovozné prirážky.

Informujeme Vás, že vlastnosti produktov, ktoré kupujete od spoločnosti Global-e, ako aj cena, dodacie náklady a (ak je produkt k dispozícii pre platbu vopred), aj dovozné prirážky, budú tie, ktoré Vám spoločnosť Global-e uviedla v košíku, ktorý prevádzkuje spoločnosť Global-e pre online obchod spoločnosti Suunto, a ktorý ste si prehliadali. Uistite sa, prosím, že ste skontrolovali košík a odhalili a odstránili akékoľvek chyby.

Zadaním objednávky cez košík („objednávka“) beriete na vedomie, že predajcom je spoločnosť Global-e a nie spoločnosť Suunto, a že po úspešnom overení Vašej objednávky a platobných informácií spoločnosťou Global-e zakúpi Global-e produkty od spoločnosti Suunto a predá Vám ich v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

Prezeranie produktov je vykonávané v online obchode. Objednávku na vybrané produkty realizujte postupom objednávania v košíku. Súčasťou je výber produktov, ich umiestnenie do nákupného košíka prevádzkovaného na stránke a prenos objednávky kliknutím na tlačidlo „PAY AND PLACE ORDER“ (Vykonať objednávku) (alebo podobným tlačidlom) v košíku. Tento proces umožňuje vykonať kontrolu a opraviť akékoľvek chyby pred realizovaním objednávky pomocou tlačidla „back“ (späť).

Uvedomte si, prosím, že objednávky môžu zadávať iba jednotlivci, ktorí nie sú obchodníkmi. Preto nebudeme akceptovať žiadne objednávky, ktoré zadajú spoločnosti, asociácie, nezávislí dodávatelia ani žiaden iný právny subjekt.

Aby ste mohli zakúpiť produkty, musíte:

 • poskytnúť svoje meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, platobné detaily a ostatné požadované informácie;
 • mať vek minimálne 18 rokov (alebo vek, ktorý vyžaduje legislatíva v štáte, ktorej ste rezidentom, na to, aby ste boli právne viazaný týmito obchodnými podmienkami).

Ak ste si vytvorili účet so svojim osobným identifikátorom a heslom, heslo si chráňte a nezverejňujte ho. V opačnom prípade budete osobne zodpovedný za akýkoľvek nákup realizovaný Vaším identifikátorom a heslom.

 1. Spracovanie objednávky a uzatvorenie zmluvy

Keď ste zadali objednávku, spoločnosť Global-e Vás okamžite informuje o objednávke tým, že Vám zašle e-mail s príslušnými údajmi Vašej objednávky. Uvedomte si, prosím, že toto neznamená, že spoločnosť Global-e akceptovala Vašu objednávku na nákup produktov – predstavuje to iba prevzatie Vašej objednávky. Spoločnosť Global-e nebude akceptovať Vašu objednávku (a nezaviaže sa Vám teda dodať produkty) a neuzatvorí zmluvu na predaj týchto produktov, pokiaľ spoločnosť Global-e výslovne neakceptuje Vašu objednávku a nebude Vás informovať e-mailom o tom, že sme Vám produkty odoslali („potvrdenie objednávky“). E-mailové potvrdenie objednávky je Vaším dôkazom o kúpe, uchovajte si ho, pretože my Vašu zmluvu nebudeme archivovať.

Ak platobná metóda, ktorú ste si vybrali v košíku, podporuje autorizačný mechanizmus (napr. väčšina kreditných alebo debetných kariet), pri zadaní objednávky budeme autorizovať iba príslušné sumy, pričom hradiť budete iba produkty, ktoré Vám boli odoslané. Uvedomte si, prosím, že spoločnosť Global-e účtuje celú sumu objednávky, aj keď bude objednávka dodávaná po častiach.

Spoločnosť Global-e vynakladá náležité úsilie na to, aby spracovala akúkoľvek objednávku čo možno najskôr. Spoločnosť Global-e môže potom, ako Vás bude o tom informovať, zamietnuť akceptovanie objednávky, ak: (a) produkty nie sú k dispozícii (ak bola v tomto prípade spracovaná platba, spoločnosť Global-e Vám refunduje náklady v súlade s týmito obchodnými podmienkami), alebo (b) spoločnosť Global-e nedokáže overiť platobné informácie, ktoré ste poskytli.

Spoločnosť Global-e môže v prípade, ak má podozrenie, že bola podvodne alebo neoprávnene použitá identita, adresa, e-mailová adresa alebo platobné informácie inej osoby, požadovať pred akceptovaním objednávky dodatočné verifikácie alebo informácie. Spoločnosť Global-e sa môže rozhodnúť neakceptovať objednávky podľa svojho vlastného uváženia, hlavne nezvyčajné objednávky, objednávky s podozrením, že neboli vykonané v dobrej viere alebo objednávky, ktoré nezadali jednotlivci. Spoločnosť Global-e nemusí uviesť dôvod zamietnutia akejkoľvek objednávky. Robí tak na základe svojho vlastného uváženia.

Spoločnosť Global-e má zákonnú povinnosť dodať produkty, ktoré spĺňajú podmienky zmluvy. Nič, čo je uvedené v týchto odchodných podmienkach, nemá dopad na zákonné práva súvisiace s produktmi, ktoré nespĺňajú podmienky zmluvy, či už z dôvodu chyby, nevyhovujúceho popisu a podobne.

 1. Ceny, dodacie a manipulačné náklady, dane a dovozné prirážky

Cena účtovaná za produkt bude cena platná v čase zadania objednávky v košíku, pričom bude uvedená v e-mailovom potvrdení objednávky. Cena produktu môže byť uvedená buď v miestnej mene, alebo vypočítaná podľa kurzu základnej meny uvedenej v online obchode a meny, ktorú ste si vybrali počas nákupného procesu v čase, keď ste zadávali objednávku, a ktorý sa zobrazuje v objednávke. Kurzy môžu byť definované a pravidelne aktualizované, pričom beriete na vedomie, že tieto aktualizácie môžu mať dopad na finálnu cenu produktu. Účtovaná Vám bude suma podľa príslušného kurzu v čase, keď ste zadávali objednávku.

Ceny môžeme meniť kedykoľvek bez informačnej povinnosti. Cenové nárasty sa budú týkať iba objednávok zadaných po takýchto zmenách.

Súčasťou cien za produkty je DPH a iné príslušné dane, okrem nákladov na prepravu a manipuláciu a dovozných prirážok.

Náklady na prepravu, manipuláciu, dovozné prirážky a ich súvisiace DPH alebo iné dane budú uvedené samostatne v košíku počas jeho spracovania a súčasne aj v e-mailovom potvrdení objednávky.

Pokiaľ nie je v košíku uvedené ináč, budete vopred hradiť aj dovozné prirážky. Ak nebudete vopred hradiť aj dovozné prirážky, bude to uvedené pri spracovaní košíka a aj v e-mailovom potvrdení objednávky. V týchto prípadoch (a) Vás informujeme, že suma dovozných prirážok uvedená pri možnosti zálohovej platby vo Vašej objednávke nemusí odzrkadľovať skutočnú sumu dovozných prirážok, ktorú budete hradiť, pretože ju stanovuje príslušný orgán krajiny doručenia, a môže sa od nášho odhadu odlišovať, a (b) budete zodpovedať za platbu všetkých dovozných prirážok priamo príslušnému orgánu (a za ich spätné nárokovanie v prípade zrušenia alebo vrátanie produktov v rozsahu, v akom to umožňuje legislatíva daného štátu) tak, ako ich určujú orgány krajiny dodania, pričom spoločnosť Global-e nebude v tejto súvislosti nijak zodpovedná.

Ak ste rezidentom Ruska, nebudete mať možnosť platiť vopred dovozné prirážky kvôli miestnej legislatíve.

Spoločnosť Global-e môže uzatvoriť zmluvu s miestnym licencovaným colným úradníkom vo Vašom štáte. Súhlas s týmito obchodnými podmienkami slúži ako autorizácia pre príslušného colné úradníka konať ako zástupca v nasledovných prípadoch: (a) vykonávať transakcie s miestnym príslušným úradom, (b) vypracovávať súvisiace dokumenty vo Vašom mene v súvislosti s dovozom produktov z Vašej objednávky, (c) uľahčiť platbu príslušných dovozných prirážok a (d) vrátiť produkty spoločnosti Global-e (ak je to relevantné) (v súlade s týmito obchodnými podmienkami). Beriete na vedomie, že v prípade vrátania produktov na základe nižšie uvedenej politiky vrátenia produktov, budete Vy (a nie spoločnosť Global-e, ani nikto v jej mene) plne zodpovedný za spätné nárokovanie si týchto dovozných prirážok od príslušného daňového úradu v možnom rozsahu, pričom spoločnosť Global-e za takéto spätné nárokovanie nezodpovedá.

Informujeme Vás, že vlastnosti produktov, ktoré kupujete od spoločnosti Global-e, ako aj cena, dodacie náklady a (ak je produkt k dispozícii pre platbu vopred), aj dovozné prirážky, budú tie, ktoré Vám spoločnosť Global-e uviedla v košíku, ktorý prevádzkuje spoločnosť Global-e pre online obchod spoločnosti Suunto, a ktorý ste si prehliadali. Uistite sa, prosím, že ste skontrolovali košík a odhalili a odstránili akékoľvek chyby.

 1. Dodanie a zaregistrovaný dovozca

Nie je možné dodať každý produkt všade (vzhľadom na obmedzenia dané produktmi alebo krajinou určenia). Ak nie je možné dodať tovar na Vašu zadanú adresu, košík Vám nedovolí zadať objednávku.

Nevieme doručovať na:

P.O. Box adresy,

adresy zahraničných vojsk,

adresy hotelov a hostelov a

do väzení.

Vlastníctvo na produkty prechádza zo spoločnosti Global-e na Vás v okamihu odoslania produktov na Vašu adresu (ak ste uhradili celú výšku ceny produktov plus dodacie náklady a akéhokoľvek iné náklady splatné na základe týchto obchodných podmienok, ak sú relevantné). Riziko poškodenia alebo straty produktov prechádza na Vás doručením produktov Vám alebo hocikomu, koho ste určili na to, aby prevzal produkty vo Vašom mene.

Budete považovaný za zaregistrovaného dovozcu, pričom my Vám iba uľahčíme dovoz vo Vašom mene ako Váš zástupca. Musíte preto dodržiavať príslušnú legislatívu, predpisy, osvedčenia a pravidlá daného štátu, do ktorého produkty dovážate. Súhlasíte s tým, že produkty, ktoré ste objednali, nebudete reexportovať ani predávať.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Global-e alebo ktokoľvek z našich poskytovateľov služieb plnenia konajúcich v našom mene („poskytovateľ plnenia“) môže realizovať dodávku a plnenie Vašej objednávky, a že spoločnosť Global-e si môže na základe svojho vlastného uváženia zvoliť poskytovateľa plnenia.

Termín dodania, ako aj spôsob dodania, ktorý ste si zvolili, bude potvrdený v potvrdení objednávky. Dodanie bude ukončené po dodaní na adresu, ktorú ste zadali v procese objednávania (ak neboli vopred uhradené dovozné prirážky, môže to byť prístav do krajiny určenia definovaný v objednávke).

Jednotlivé časti Vašej objednávky môžu byť dodané v rozličných časoch. Pokiaľ nie je uvedené ináč a pokiaľ to nereguluje miestna legislatíva, sú termíny dodania uvedené v online obchode alebo ako súčasť objednávacieho procesu iba odhadované. Vaša objednávka bude realizovaná v termíne dodania určenom v potvrdení objednávky alebo ak termín dodania nie je definovaný, tak do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky, pokiaľ sa výslovne nedohodnete na neskoršom termíne, alebo v prípade mimoriadnych okolností. Termíny dodania ovplyvňuje dodacia adresa a zvolený spôsob dodania. Nie sme schopní stanoviť presný deň a čas doručenia. Nezodpovedáme za neskoré dodanie alebo nerealizovanie objednávky, ak omeškanie alebo nerealizovanie objednávky nie je spôsobené našou vinou alebo v našom mene na základe legislatívy alebo všeobecne akceptovaných princípov.

Ani spoločnosť Suunto, ani spoločnosť Global-e nezodpovedá za žiadne straty z neskorej dodávky v rozsahu, v akom je toto omeškanie spôsobené okolnosťami, za ktoré nenesú zodpovednosť, pričom ani jedna z týchto spoločností nemohla vykonať náležité opatrenia, ktorými by zabránila vzniku omeškania. Nezodpovedáme napríklad za omeškania vyplývajúce z postupov colného odbavovania alebo iných úkonov príslušných orgánov, ani za omeškania vyplývajúce priamo z Vašich úkonov alebo opomenutí.

Ak si objednáte akýkoľvek personalizovaný produkt, doba výroby tohto personalizovaného produktu sa pripočítava k dodacej dobe a môže dodanie produktu posunúť v čase.

Ak dostane informáciu o neúspešnom pokuse o dodanie, zodpovedáte za to, aby ste na základe poskytnutých informácií kontaktovali doručujúcu spoločnosť s pokusom o opätovné dodanie. Ak ste si zvolili spôsob dodania, ktorý nevyžaduje podpísanie potvrdenia dodania, pričom nie je k dispozícií nikto, kto by produkty prevzal, vyhradzujeme si právo nechať ich pri dverách, v hale alebo na recepcii. Ak bezdôvodne odložíte dodanie alebo prevzatie dodávky potom, ako sme Vás informovali o tom, že sme sa Vám pokúšali dodať objednané produkty, alebo ak ste nám poskytli nesprávnu adresu dodania, čoho dôsledkom bolo neúspešné dodanie, zásielka sa nám vráti. Ak produkty zostanú nedoručené po prvom pokuse o dodanie počas 7 pracovných dní a vrátia sa nám ako nedoručené, budeme oprávnení zrušiť zmluvu a refundovať Vám prostriedky podľa ustanovení bodu 9.

Odporúčame Vám skontrolovať zásielku a dodané produkty okamžite po ich dodaní, a súčasne aj skontrolovať ich stav a či je obsah zásielky kompletný. V prípade poškodených alebo chýbajúcich produktov kontaktujte, prosím, oddelenie služieb zákazníkov tu [https://service.global-e.com//?id=6848d0d9-5cc7-47e1-8442-bd7b09bc85bf].

 1. Dostupnosť produktov

Nezaručujeme dostupnosť žiadneho produktu v online obchode.

Pokiaľ sme Vašu objednávku ešte nepotvrdili, vyhradzujeme si právo bez akéhokoľvek záväzku alebo informovania zmeniť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie akéhokoľvek produktu.

 1. Kompatibilita, informácie o produkte

Pri zadávaní objednávky dbajte na to, aby produkty, ktoré kupujete, spĺňali účel, na ktorý ich požadujete. Pri kontrole tejto kompatibility využívajte online obchod ako posledný informačný zdroj. V prípade odlišnosti obsahu online obchodu od akejkoľvek inej webovej stránky (alebo akéhokoľvek iného zdroja informácií) sa prihliada na kompatibilitu produktu uvedenú v online obchode v čase nákupu.

Informujeme Vás, že medzi skutočnými produktmi a spôsobom, ako sa javia na príslušnej webovej stránke, napr. v súvislosti so vzhľadom/farbou/textúrou/povrchom môžu existovať isté menšie rozdiely. Označenie a balenie produktov sa môže odlišovať od obrázkov, ktoré vidíte na stránke.

 1. Platba

Môžete platiť platobnými metódami uvedenými v košíku. Platbu je možné vykonať kreditnými kartami v košíku, pomocou služby Paypal, alebo inými platobnými metódami (v závislosti od Vašej geografickej lokality). Pri zúčtovaní bude popis, ktorý budete vidieť, obsahovať názov spoločnosti Global-e ako „Global-e“, pričom bude vyzerať asi takto: **Global-e//Suunto**.

Beriete na vedomie a súhlasíte sa nasledovným: (i) my alebo jeden z našich spracovateľov platieb („spracovateľ platieb“) Vám budeme účtovať platobnou metódou, ktorú ste si vybrali vo svojej objednávke, a všetky ostatné sumy splatné na základe týchto platobných podmienok, ktoré môžu byť splatné v súvislosti s objednávkou, (ii) poskytnete nám platné a aktuálne informácie o sebe, (iii) môžeme využívať nástroje, softvér alebo služby spracovateľov platieb na spracovanie transakcií v našom mene, a (iv) môže Vám vystavovateľ bankovej alebo kreditnej/debetnej karty účtovať dodatočné poplatky (ako napr. poplatok za zahraničnú transakciu alebo cezhraničný poplatok), alebo doplatky účtované Vašou bankou alebo vystavovateľom kreditnej/debetnej karty, ktoré nie sú poplatkami ani nákladmi spoločnosti Global-e ani Suunto, a ktoré tieto spoločnosti neriadia, ani ktoré nemôžu žiadnym spôsobom zmierniť, keďže ide výslovne o vzťah a obchodné podmienky medzi Vami a Vašou bankou alebo vystavovateľom kreditnej/debetnej karty, a my (alebo spoločnosť Suunto) nevieme vopred o tom, že Vám budú takéto poplatky alebo príplatky účtované.

V závislosti od Vašej geografickej lokality môže byť platba vedená cez spoločnosť Global-e Australia Pty Ltd., našu pobočku.

Všetky platby podliehajú bezpečnostných kontrolám. Preto Vás môže spoločnosť Global-e kontaktovať, aby ste potvrdili informácie z objednávky a detaily objednávky ako dôkaz o platnosti adresy, dôkaz o platnosti mena osoby uvedenej na dodacej adrese a pod.

Platba na faktúru metódou Klarna: V spolupráci s Klarnou a iba v istých príslušnostiach Vám môže byť ponúknutá možnosť nakúpiť tovar platobnou metódou Klarna. Obchodné podmienky, ktoré sa budú uplatňovať pri platení na faktúru metódou Klarna, je možné nájsť tu, pričom rozhodujúcim a záväzným jazykom týchto obchodných podmienok je nemčina (nie angličtina). Vhodnosť použitia platobnej metódy Klarna bude určená na základe vlastného uváženia spoločnosti Klarma, pričom neakceptujeme žiadnu zodpovednosť za tom, že ste ako platobnú metódu použili Klarnu. Ak sa rozhodnete zakúpiť tovar platbou na faktúru metódou Klarna, poskytnete svoje osobné údaje spoločnosti Klarna, pričom používanie Vašich osobných informácií podlieha podmienkam politiky zachovania mlčanlivosti spoločnosti Klarna. Spoločnosť Global-e (alebo Suunto) nenesie žiadnu zodpovednosť za používanie Vašich osobných údajov.

 1. Vrátenie a refundácia

Uvedomte si, prosím, že spoločnosť Global-e iba spracováva vrátenia a refundácie za produkty, ktoré ste zo spoločnosti Global-e zakúpili.

Právo na zrušenie zmluvy:

Ak ste zákazníkom so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo Írsku, Lichtenštajnsku alebo Nórsku („EEA“), a ak ste si kúpili produkty pre Vašu osobnú potrebu ako zákazník a chcete si uplatniť svoje právo zrušiť zmluvu a vrátiť produkty, môžete tak urobiť počas doby na zrušenie, ktorá uplynie po 14 dňoch odo dňa dodania. Na toto právo nemá vplyv žiadna iná politika vrátenia tovaru uvedená v týchto obchodných podmienkach.

Ak ste zákazníkom so sídlom mimo členského štátu Európskej únie alebo Írska, Lichtenštajnska alebo Nórska („EEA“), a ak ste si kúpili produkty pre Vašu osobnú potrebu ako zákazník a chcete si uplatniť svoje právo zrušiť zmluvu a vrátiť produkty, môžete tak urobiť počas doby na zrušenie, ktorá uplynie po 30 dňoch odo dňa dodania. Na toto právo nemá vplyv žiadna iná politika vrátenia tovaru uvedená v týchto obchodných podmienkach.

Ak si chcete uplatniť právo na zrušenie zmluvy, musíte informovať o svojom rozhodnutí zrušiť zmluvu spoločnosť Global-e jasným vyhlásením cez portál tu. Aby ste splnili termín na zrušenie zmluvy, postačuje, ak pošlete svoj oznam ohľadne uplatnenia si práva na zrušenie pred uplynutím doby na zrušenie zmluvy. Môžete použiť formulár na zrušenie zmluvy uvedený na konci tohto dokumentu, ale nie je to povinné.

Vrátiť môžete iba produkty, o ktoré ste sa patrične starali, a ktoré ste nepoužívali spôsobom, ktorý prekračuje to, čo je nevyhnutné na zachovanie povahy, charakteristík a funkcie produktu. Budete zodpovedný za akúkoľvek zníženú hodnotu produktu následkom Vašej manipulácie s produktom inej než, čo je nevyhnutné na zachovanie povahy, charakteristík a funkcie produktu, ktorý ste si zakúpili.

UVEDOMTE SI, PROSÍM, ŽE SI NEMÔŽETE UPLATNIŤ TOTO PRÁVO NA ZRUŠENIE ZMLUVY V PRÍPADE PRODUKTOV VYROBENÝCH NA OBJEDNÁVKU, KTORÉ BOLI VYROBENÉ V SÚLADE S VAŠIMI ŠPECIFIKÁCIAMI.

Keď spoločnosť Global-e dostal Váš online oznam o zrušení zmluvy, pošle Vám potvrdzujúci e-mail.

Ak ste rezidentom členského štátu Európskej únie alebo Írska, Lichtenštajnska alebo Nórska („EEA“), musíte vrátiť produkty okamžite, ale v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy ste oznámili svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Budete znášať všetky priame náklady návratu produktov.

Ak ste rezidentom štátu mimo Európskej únie, Írska, Lichtenštajnska alebo Nórska („EEA“), musíte vrátiť produkty okamžite, ale v každom prípade najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy ste oznámili svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Budete znášať všetky priame náklady návratu produktov.

Postup vrátenia produktov:

Produkty musíte vrátiť v pôvodnom balení. Musíte priložiť všetko príslušenstvo, návody na použitie a všetky dary, ktoré ste dostali bezplatne, a ktoré ste dostali v tej istej zásielke. Ak bol produkt kupovaný ako súčasť súboru viacerých produktov, je potrebné vrátiť všetky produkty tohto súboru. Zaobchádzajte s produktom opatrne a vráťte ho v stave, v akom Vám bol doručený. Produkt riadne zabaľte a uistite sa, že je na vonkajšej strane balíka riadne čitateľné číslo Vašej objednávky. Aby bolo zaistené rýchle a bezpečné vrátenie produktu, dodržujte uvedené pokyny pre vrátenie tovaru.

Cenu, ktorú ste uhradili za produkt, plus počiatočné náklady na dopravu, Vám preplatíme do 2 dní od prijatia vrátených produktov do nášho skladu. Ak ste si zvolili možnosť expresného dodania, budú Vám preplatené iba štandardné dopravné náklady. Refundácia bude potvrdená e-mailom. Platba bude realizovaná takým istým spôsobom, ako ste využili pri počiatočnej transakcii.

Ak vraciate produkt, 1) ktorý nemáte právo vrátiť, 2) ktorý je poškodený alebo použitý spôsobom, ktorý prekračuje to, čo je nevyhnutné na zachovanie povahy, charakteristík a funkcie produktu, alebo 3) s chýbajúcimi produktmi, alebo 4) ste iným spôsobom nezaobchádzali s produktom opatrne pri manipulácii alebo návrate produktu, vyhradzujeme si na základe príslušnej legislatívy právo zamietnuť jeho vrátenie a zamietnuť jeho úhradu, alebo znížiť hodnotu akýchkoľvek platieb, ktoré Vám uhradíme, za zníženú hodnotu produktu.

Iné prípady vrátenia produktu: Ak produkty, ktoré ste dostali, nesúhlasia s tými, ktoré ste si objednali, alebo ak Vaša zásielka je nekompletná alebo bola počas prepravy poškodená, požiadajte o pomoc, prosím, okamžite zákaznícky servis spoločnosti Suunto.

 1. Záruky a zákonné práva

Spoločnosť Suunto poskytuje medzinárodne obmedzenú záruku na svoje produkty v súlade so záručnými podmienkami spoločnosti Suunto. Ďalšie informácie sú uvedené v záručnej politike pre produkty spoločnosti Suunto, ktorá je popísaná podrobne na webovej stránke https://www.suunto.com/en-gb/Support/Warranty-information/Sports-Watches-Dive-Computers-and-Precision-instruments/.

Ak sa domnievate, že máte nárok na servis počas záruky, kontaktujte, prosím zákaznícky servis spoločnosti Suunto, alebo kontaktujte svojho autorizovaného predajcu spoločnosti Suunto.

Ako zákazník máte zákonné právo súvisiace s produktmi, ktoré sú poškodené, alebo ktoré nevyhovujú svojmu popisu. Spoločnosť Global-e a Suunto má okrem toho zákonnú povinnosť dodať produkty, ktoré spĺňajú podmienky tejto zmluvy. Tieto obchodné podmienky nemenia tieto zákonné práva.

 1. Osobné údaje

Spoločnosť Global-e bude ako predajca produktov zbierať a spracovávať Vaše osobné údaje. Spoločnosť Global-e je kontrolórom Vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť Global-e zbiera a spracováva vo svojom vlastnom mene.

Spoločnosti Global-e a Suunto uzatvorili dohodu o spolupráci s cieľom ponúkať produkty vo Vašom štáte alebo regióne. Spoločnosť Suunto bude zbierať Vaše osobné údaje, aby mohla doručovať produkty, ktoré ste si objednali, aby uľahčila vrátanie produktov a aby Vám mohla poskytovať zákaznícky servis. Spoločnosť Suunto môže využívať Vaše osobné údaje aj na marketingové účely v súlade s príslušnou legislatívou. Spoločnosť Suunto je kontrolórom Vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť Suunto zbiera vo svojom vlastnom mene.

Ani spoločnosť Global-e, ani spoločnosť Suunto neriadi spracovanie Vašich osobných údajov inou stranou ako dvaja samostatní kontrolóri údajov. Ak máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov spoločnosťou Global-e, mali by ste kontaktovať spoločnosť Global-e, pričom ak máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov spoločnosťou Suunto, mali by ste kontaktovať spoločnosť Suunto.

O spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Global-e a spoločnosťou Suunto sa dozviete viac v ich príslušných politikách zachovania mlčanlivosti. Politika zachovania mlčanlivosti spoločnosti Global-e je k dispozícii tu a politika zachovania mlčanlivosti spoločnosti Suunto je k dispozícii tu. Politiky zachovania mlčanlivosti a doplnkové ustanovenia k týmto obchodným podmienkam riešia používanie Vašich osobných údajov a používanie cookies. Nákup produktov v online obchode vyžaduje, aby ste akceptovali politiky zachovania mlčanlivosti a spracovania Vašich osobných údajov tak, ako je to popísané v uvedených politikách zachovania mlčanlivosti. V opačnom prípade nie je možné Vám predať a doručiť produkty.

Spoločnosť Global-e bude spracovávať Vaše platby za produkty. Spoločnosť Global-e zodpovedá za zachovanie mlčanlivosti o detailoch Vašej objednávky a bezpečnosti platby, ale (v prípade hrubej nedbalosti) ani spoločnosť Suunto, ani spoločnosť Global-e nebude zodpovedať za žiadnu stratu, ktorú môžete utrpieť, ak sa k Vašim údajom, ktoré ste poskytli pri prístupe alebo objednávaní cez online obchod, dostane neoprávnene tretia strana.

 1. Naša zodpovednosť

Svoje povinnosti vyplývajúce z týchto obchodných podmienok si budeme plniť starostlivo a šikovne.

Na základe príslušnej legislatívy ale existujú isté zodpovednosti, ktoré nemôžeme vylúčiť. Tieto obchodné podmienky neobmedzujú našu zodpovednosť (a podľa okolností aj zodpovednosť spoločnosti Suunto) za osobné poranenia alebo smrť spôsobenú našou nedbalosťou alebo našou zodpovednosťou za podvod. Ako je uvedené v bode 10, ako zákazník máte isté práva, vrátane zákonného práva súvisiaceho s poškodeným produktom. Tieto obchodné podmienky nemenia tieto zákonné práva.

Zodpovedáme iba za straty, ktoré sú bežným predvídateľným následkom nášho porušenia týchto obchodných podmienok. Nebudeme zodpovedať za to, ak nám bolo zabránené alebo sme boli brzdení pri plnení svojich povinností čímkoľvek, čo ste Vy (alebo ktokoľvek vo Vašom mene) vykonali alebo nevykonali, alebo udalosťami, za ktoré nezodpovedáme.

Mali by ste vykonať všetky rozumné kroky a opatrenia na to, aby ste zaistili, že produkty, ktoré ste si objednali, sú vhodné pre Vaše účely. Musíte dodržiavať akúkoľvek radu, ktorú Vám dáme v súvislosti s produktmi (vrátane pokynov, návodov na použitie a/alebo návodov dodaných spolu s produktmi). My ani spoločnosť Suunto nenesieme zodpovednosť za škodu na produkte, ktorý sme dodali, ak bola táto škoda spôsobená Vašim nedodržiavaním našej rady.

My ani spoločnosť Suunto nenesieme zodpovednosť za žiadne straty súvisiace s akýmkoľvek Vašim predmetom podnikania, ako napr. za stratu údajov, stratu zisku, stratu výnosov alebo pozastavenie podnikania.

Vynaložíme maximálne úsilie na to, aby sme overili presnosť informácií, ktoré sú používané v online obchode, ale na základe príslušnej legislatívy nemôžeme zaručiť, že budú všetky informácie vždy presné a kompletné. Je napríklad možné, že obrázky a balenia produktov nemusia byť totožné s dodanými produktmi. Ak máte akékoľvek otázky, ktoré sa tohto týkajú, kontaktujte nás, prosím, pred objednaním akéhokoľvek produktu. Niekedy sa môže objaviť aj chyba ceny. V tomto prípade môžeme zrušiť akékoľvek objednávky, ktoré sme spracovali alebo prijali. V našom online obchode opravíme chyby hneď, ako sa o nich dozvieme.

UVEDOMTE SI, PROSÍM, ŽE TIETO OBCHODNÉ PODMIENKY NEMAJÚ VPLYV (A NEMALI BY BYŤ INTERPRETOVANÉ TAK, AKO BY MALI VPLYV) NA VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVO, KTORÉ ZMLUVA NEMÔŽE ANI ZRUŠIŤ, ANI OBMEDZIŤ.

 1. Všeobecne

Online obchod je možné využívať iba na zákonné účely a v súlade so zákonom. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky príslušné zákony, nariadenia a predpisy týkajúce sa online obchodu a akýchkoľvek transakcií realizovaných cez online obchod.

Spoločnosti Suunto a Global-e neručia za to, že online obchod splní Vaše požiadavky, alebo že nebude prerušený, bude realizovaný načas a bez chýb, že chyby budú opravené, alebo že stránka alebo server, ktorý ho prevádzkuje, nebude mať žiadne vírusy alebo bugy, alebo že bude zachovávať plnú funkčnosť, presnosť a spoľahlivosť online obchodu. Spoločnosti Suunto a Global-e Vám nebudú zodpovedať za žiadnu stratu obsahu alebo materiálu, ktorý bol nahrávaný alebo prenášaný cez online obchod. Online obchod podlieha podmienkam používania, ktoré sú k dispozícii tu.

Ak sa akéhokoľvek ustanovenie alebo ustanovenia týchto obchodných podmienok stanú neplatnými, nezákonnými alebo nevynútiteľnými, toto ustanovenie bude vynucované v plnom rozsahu, v akom to povoľuje príslušná legislatíva, pričom platnosť, zákonnosť a vynútiteľnosť zostávajúcich ustanovení nebude žiadnym spôsobom ovplyvnená.

Čo sa týka nákupov z online obchodu, spoločnosti Suunto a Global-e budú komunikovať elektronicky e-mailmi alebo inou elektronickou formou.

Spoločnosti Suunto a Global-e si vyhradzujú právo na prístup, čítanie, uchovávanie a zverejňovanie akýchkoľvek informácií, ktoré získame v súvislosti s objednávkou a Vašim použitím košíka, pričom spoločnosti Suunto a Global-e odôvodnene veria, že je potrebné: (i) dodržiavať akýkoľvek relevantný zákon, nariadenie, právny proces, predvolanie alebo vládnu požiadavku, (ii) vynútiť dodržiavanie týchto obchodných podmienok, vrátane prešetrenia ich potenciálnych porušení, (iii) zistiť, predísť alebo ináč riešiť podvod, bezpečnostné alebo technické problémy, (iv) reagovať na Vaše požiadavky na podporu, alebo (v) chrániť práva, majetok alebo bezpečnosť spoločností Suunto a Global-e, našich používateľov alebo verejnosť.

 1. Zákaznícky servis

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne produktov môžete kontaktovať zákaznícky servis spoločnoti Suunto tu [https://service.global-e.com//?id=6848d0d9-5cc7-47e1-8442-bd7b09bc85bf], alebo v prípade vrátanie produktov tu [https://web.global-e.com/returns/portal/mZ4J].

Ak máte akékoľvek informácie alebo sťažnosti voči spoločnosti Global-e, týmto obchodným podmienkami alebo košíku, kontaktujte nás, prosím, na service@Global-e.com.

Ak realizujete nákup z Austrálie, môžete nás kontaktovať na global-eau@global-e.com.

 1. Rozhodujúce právo

Tieto obchodné podmienky sa riadia legislatívou Holandska.

Posledná aktualizácia: máj 2019

 

 

VZOROVÝ FORMULÁR ZRUŠENIA ZMLUVY

 

Tento formulár vyplňte a vráťte iba v tom prípade, ak chcete zrušiť zmluvu:

 

 • Pre: Global-e NL B.V., Krijn Taconiskade 430 1087 HW Amsterdam Holandsko (e-mailom service@Global-e.com

 

 • I/My [*] týmto informujem/me [*], že ruším/rušíme [*] svoju zmluvu o predaji nasledovného tovaru:

 

 • Objednané/prijaté dňa [*]:

 

 • Meno zákazníka:

 

 • Adresa zákazníka:

 

 • Referenčné číslo objednávky:

 

 • Podpis zákazníka [iba ak je tento formulár odosielaný v papierovej forme]:

 

 • Dátum vyplnenia oznamu o zrušení zmluvy:

 

 

[*] Podľa potreby vyčiarknuť

 

----------------------------------

ENGLISH BELOW

TERMS AND CONDITIONS OF SALE ("SALES TERMS") FOR PRODUCTS PURCHASED FROM GLOBAL-E NL

Effective as of 28.05.2019

 

These Sales Terms establish the conditions for the sales made between any individual (acting for purposes which are wholly outside that individual’s trade, business, craft or profession) wishing to make a purchase of SUUNTO products (“Products”) from www.suunto.com (the “Online Store”) and Global-e NL B.V., a Dutch company registered under number 72541466, having its registered office at Krijn Taconiskade 430 1087 HW Amsterdam The Netherlands ("Global-e") operating as a seller.

These Terms and Conditions form a binding contract between you and Global-e. These Sales Terms do not create any responsibilities or liabilities for Suunto Oy or its affiliates in respect to you unless expressly stated otherwise.

 

 1. About These Sales Terms

These Sales Terms (including Global-e’s Privacy Policy referred to in Section 11 below) only apply to purchases made in the Online Store when Global-e operates as the seller .

These Sales Terms may be changed from time to time. The effective date of such change will be stated above. Any changes to the Terms and Conditions will apply to orders placed on or after the effective date. 

BY PLACING AN ORDER FOR PRODUCT(S) YOU AGREE TO BE BOUND BY AND ACCEPT THESE SALES TERMS.

 1. Placing an Order

Global-e has agreement with Suunto, to make Suunto’s Products available to you for purchase from, and delivered by, Global-e. This allows you to buy such Products from Global-e in your local currency and at a price that includes any applicable sales taxes (such as VAT), plus international delivery costs and fees (“Delivery Costs") and, if available for pre-payment, any import duties, tariffs and similar fees that may be imposed by the delivery destination country ("Import Charges"). It will be identified at the checkout (or similar) facility (“Checkout”) whether Import Charges will be pre-paid for you. Unless otherwise stated at the Checkout, the Import Charges will be pre-paid for you.

You are advised that the characteristics of the Products you are buying from Global-e, as well as the price, Delivery Costs and (if available for pre-payment) Import Charges, shall be those displayed to you by Global-e at the Checkout, operated by Global-e on Suunto’s Online Store you were browsing. Please make sure you review your Checkout page so that you can identify and correct any input errors.

By placing an order via the Checkout ("Order"), you acknowledge that the seller is Global-e and not Suunto, and that upon successful verification by Global-e of your Order and payment information, Global-e will buy the Products from Suunto and resell it to you in accordance with these Sales Terms.

Browsing for Products is done on the Online Store. You place the Order for selected Products by using the Checkout ordering process. This involves selecting the Products, placing it in the shopping cart / basket operated on the Site and transmitting the Order by clicking on the “PAY AND PLACE ORDER” button (or similar button) through the Checkout. This process permits you to check and amend any errors before making an Order by using the “back” button.

Please note that Orders can only be placed by non-trading individuals. Therefore, we will not accept Orders placed by companies, associations, independent contractors or any other kind of legal entity.

To be able to buy Product(s) you have to:

 • provide your name and address, phone number, email address, payment details and other required information;
 • be at least 18 years of age (or any age legally required under local law where you are resident to bind yourself legally to these Sales Terms).

In case you created an account with a personal user identification and password, keep your password protected at all times and do not disclose it to anyone else as you are personally responsible for each purchase made using your user identification and password.

 1. Order Processing and Contract conclusion

Once you have placed your Order, Global-e will promptly acknowledge your Order by sending you an email which will contain the relevant details of your Order. Please note, this does not constitute Global-e’s acceptance of your Order to buy the Products – it only constitutes our acknowledgement of your Order. Global-e does not accept your Order (and therefore make no commitment to provide you with the Products), and no contract for the sale of such Products shall come into effect, until Global-e specifically accept your Order and notify you by email that we it dispatched the Products to you ("Order Confirmation"). The Order Confirmation email is your proof of purchase, please store it as we will not archive your contract.

If the payment method you selected at Checkout supports an authorisation mechanism (e.g. most credit/debit cards), when you place your Order Global-e will only authorise the applicable amounts, and you will be charged only after the Products have been dispatched to you. Please note that Global-e charges the full Order amount even if the Order is dispatched in parts.

Global-e makes the appropriate efforts to process and fulfil any Order as quickly as possible. However, Global-e may, upon notice to you, decline to accept your Order if: (a) the Products are unavailable (in which case, if the payment was processed, Global-e will refund you in accordance with these Sales Terms); or (b) Global-e is unable to verify the payment information you provided.

Global-e may, if it suspects someone's identity, address, email address and/or payment information is being used fraudulently or in an unauthorised manner, also require additional verifications or information before accepting any Order. Global-e may choose not to accept Orders in their sole discretion and notably abnormal orders, orders which suspected to be placed not in good faith or orders which have not been placed by individuals. Global-e is not required to provide a reason for declining to accept any order, though may do so in their sole discretion.

Global-e is under a legal duty to supply Products that are in conformity with the contract. Furthermore, nothing in these Sales Terms affects your legal rights in relation to Products that are not in conformity with the contract, whether because they are faulty, not as described or otherwise.

 1. Prices, Shipping and Handling charges, Taxes and Import Charges

The price charged for a Product will be the price in effect at the time the Order is placed on the Checkout and will be set out in the order confirmation email. The price of a Product may be either pre-set in your local currency or calculated according to the rate of exchange between the base currency shown on the Online Store and the currency that you select as part of the purchase process at the time you make your order and which is displayed in the Order. Exchange rates may be set and updated regularly, and you acknowledge that such updates may affect final pricing of the Product. You will be charged according to the applicable exchange rate at the time you actually make your Order.

We may change prices at any time without notice. Price increases will only apply to Orders placed after such changes.

Prices for the Product(s) include VAT or other applicable taxes but do not include charges for shipping and handling or Import Charges.

Separate charges for shipping, handling, Import Charges and their related VAT or other taxes will be shown on the Checkout during the Checkout process and, in any case, on the Order Confirmation email.

Unless otherwise stated at the Checkout, the Import Charges will be pre-paid for you. If the Import Charges will not be pre-paid for you, it will be indicated at the Checkout and the Order Confirmation email. In such cases (a) you are advised that the amount of Import Charges displayed under the pre-pay option in your order may not reflect the actual Import Charges payable by you as determined by your delivery destination country’s relevant authority, which may be more or less than such estimate; and (b) you will be fully responsible for paying all applicable Import Charges directly to the relevant authority (and for reclaiming them in the event of a cancellation or return or a return of Products(s), to the extent possible under the laws of your country) as determined by the authorities of the delivery destination country, and Global-e shall have no responsibility or liability in connection with the foregoing.

If you are a resident of Russia, you will not have the option to pre-pay Import Charges due to local legislation.

Global-e may contract with a local licensed customs broker in your country. Agreement to these Sales Terms serve as an authorisation for the applicable customs broker to act as your agent to: (a) conduct transactions with the local applicable authority, (b) execute related documents on your behalf in connection with the import of Products(s) in your order, (c) facilitate the payment of applicable import charges; and (d) if applicable, return such Products(s) to Global-e (subject to these Sales Terms). However, you acknowledge that, in the case of a return of Products(s) under the Returns Policy below, you (and not Global-e or anyone on its behalf) will be fully responsible for claiming back such import charges from the applicable tax authority, to the extent possible, and Global-e shall have no responsibility or liability in connection with such claim.

You are advised that the characteristics of the Products you are buying from Global-e, as well as the price, Delivery Costs and (if available for pre-payment) Import Charges, shall be those displayed to you by Global-e at the Checkout, operated by Global-e on Suunto’s Online Store you were browsing. Please make sure you review your Checkout page so that you can identify and correct any input errors.

 1. Delivery and Importer of record

Not all Products can be delivered anywhere (due to limitations imposed on the Products or by the destination country) but the Checkout will not permit you to submit your Order if the Merchandise cannot be delivered to your specified address.

We are unable to deliver to:

P.O. Box addresses,

Overseas army addresses,

Hotels and hostels and

Prisons.

Global-e will pass the ownership of the Products ordered to you the moment it dispatches the Products to you (provided you have made full payment of the Products price plus delivery charges and any other charges payable under these Sales Terms, as applicable). Risk of damage or loss to the Products passes to you on delivery to you or to somebody identified by you to carry or take possession of the Products on your behalf.

You will be considered the importer of record of the Product(s), and we will only be facilitating the importation on your behalf as your agent. You therefore need to comply with all applicable laws, regulations, certifications and rules of the country into which you import the Product(s). You agree that you will not re-export or re-sell any Product(s) which you have ordered.

You acknowledge and agree that Global-e, or anyone of our third-party fulfilment services providers acting on our behalf (each a "Fulfilment Provider") may handle the delivery and fulfilment of your order, and that Global-e have sole discretion as to the Fulfilment Provider we choose to use.

Delivery time as well as the delivery option you chose will be confirmed in the order confirmation. Delivery will be complete when we deliver to the address which you specify when ordering (that may include the port of entrance to the destination country as specified in the order, in case Import Charges have not been pre-paid).

Different parts of your order may be delivered on different dates. Unless otherwise stated, and subject to applicable laws, delivery dates given on the Online Store and/or as part of the ordering process are estimates only. Your order will be fulfilled by the delivery date set out in the order confirmation or, if no delivery date is specified, then within 30 days after the date of the order confirmation, unless you specifically agree to a later date or there are exceptional circumstances. Delivery timeframes are affected by your delivery address and the delivery method selected. We are unable to specify an exact delivery date and time. We shall not be held responsible for delayed delivery or failure to perform, if the delay or failure is neither due to our fault nor for our account pursuant to the law or generally accepted principles.

Neither Suunto nor Global-e have liability for any losses arising from delay in delivery to the extent that this is due to circumstances beyond their reasonable control and where neither could have taken reasonable steps to deal with the delay. For example, delays resulting from customs clearance procedures or other actions of relevant authorities are generally outside our control, or delays resulting directly from your actions or omissions.

If you order any personalised Product(s), the manufacturing time for such personalised Product(s) is added to the delivery time and may postpone the delivery.

If you receive notification of an unsuccessful attempted delivery, it is your responsibility to use the details provided to contact the delivery company to arrange re-delivery. If you have selected a delivery method that does not require a delivery to be signed for and nobody is available to receive the Products, we reserve the right to leave them at the doorstep, hall or reception as available. In case you unreasonably defer delivery or delay the receipt of delivery after we have notified you that we have tried to deliver the ordered Product(s) to you, or if you have provided us with an incorrect delivery address which results in an unsuccessful delivery, the delivery package will be returned to us. If the Product(s) remain undelivered after the first delivery attempt for a period of 7 working days and are returned to us undelivered, we shall be entitled to cancel the contract and we will refund you in accordance with the provisions of Article 9.

We encourage you to examine the delivery package and received Product(s) promptly after they are delivered to you and check their condition and that the content of the delivery package is complete. In case of damaged or missing Product(s), please contact Suunto’s Customer Service here.

 1. Product(s) Availability

We do not guarantee the availability of any Product(s) in the Online Store.

Unless we accepted your Order, we reserve the right, without liability or earlier notice, to change, discontinue or to stop making available any Product(s).

 1. Compatibility, Product Information

Please take care when placing your order to ensure that the Product(s) you purchase are compatible for the intended use. Please use the Online Store as your final point of reference when checking compatibility. In the event of a difference between the Online Store content and any other website (or any other source of information) the compatibility of Product(s) as shown on the Online Store at the time of purchase will be seen as taking precedence.

You are advised that there may be minor differences between the actual Products and the way that it appears on the relevant website, e.g., in relation to appearance / color / texture / finish. The labelling or packaging of the Products may differ from the images of these which you see on the site.

 1. Payment

You may pay with the payment methods specified at the Checkout. Payment can be made by credit cards identified at the Checkout, Paypal, or such other payment methods (depending on your geographical location). When being charged, the descriptor you will see shall include Global-e identified as ‘Global-e’ and will substantially look like this: **Global-e//Suunto**.

You acknowledge and agree that: (i) we, or one of our third party payment processors ("Payment Processor"), will charge you through the payment method you have selected in your order and such other amounts payable under these Sales Terms that may be due in connection with the order; (ii) you will provide valid and current information about yourself; (iii) we may use the tools, software or services of Payment Processors to process transactions on our behalf; and (iv) you may be charged bank or credit/debit card issuer with additional fees (such as foreign transaction fee or cross border fee) or surcharges imposed by your bank or credit/debit card issuer, and those are not Global-e or Suunto charges or fees, and neither have control over this nor do we have any way to mitigate this, as this is purely up to the relationship and commercial terms between you and your bank or credit/debit card issuer, and we (or Suunto) also have no way of knowing in advance whether you will be charged such fees or surcharges.

Depending on your geography, payment may be routed through Global-e Australia Pty Ltd., Global-e’s affiliate.

All payments will be subject to security checks. Therefore Global-e may contact you to confirm your order information and order details such as proof of address, proof of address in the name of the person indicated for the delivery address etc.

Payment by Invoice with Klarna: In cooperation with Klarna and in certain jurisdictions only, you may be offered the opportunity to purchase goods using Klarna as a payment method. The terms and conditions which will apply to payment by Invoice with Klarna can be found here, noting that German (not English) are the governing and binding language of such terms and conditions. Eligibility for use of the Klarna invoicing payment method will be determined by Klarna in their sole discretion and we accept no liability in respect of your use of Klarna as a payment method. Where you choose to purchase your goods using payment by invoice with Klarna, you will be sharing your personal data with Klarna and the terms of Klarna privacy policy shall apply to their use of your personal information. Global-e (or Suunto) shall have no responsibility for their use of your personal data.

 1. Return and refund

Please note that Global-e will only process returns and refunds for Product(s) bought from Global-e.

Cancellation right:

If you are a Consumer and a resident of a member state of the European Union or Iceland, Liechtenstein, or Norway ("EEA"), and if you have bought Product(s) for your own private use as a consumer and want to exercise your right to cancel the contract and return the Product(s) you may do so during the cancellation period, which will expire after 14 days after the day of delivery. This right is not affected by any separate returns policy in these Sales Terms.

If you are a Consumer and a resident of a country outside the European Union, Iceland, Liechtenstein, and Norway ("EEA”), and if you have bought Product(s) for your own private use as a consumer and want to exercise your right to cancel the contract and return the Product(s) you may do so during the cancellation period, which will expire after 30 days after the day of delivery. This right is not affected by any separate returns policy in these Sales Terms.

To exercise the right to cancel, you must inform Global-e of your decision to cancel your order by a clear statement using the portal here. To meet the cancellation deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right to cancel before the cancellation period has expired. You may use the model cancellation form at the end of this document, but it is not obligatory.

You may only return Product(s) over which you have taken reasonable care and which you have not used in a manner that goes beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the Product(s). You will be liable for any diminished value of the Product(s) resulting from your handling of the Product(s) other than what is necessary to establish the nature, characteristics and proper functioning of the Product(s) you bought.

PLEASE NOTE THAT YOU CANNOT EXERCISE THIS RIGHT OF CANCELLATION IN RESPECT OF CUSTOMIZED PRODUCTS THAT HAVE BEEN MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH YOUR SPECIFICATIONS.

Once Global-e has received your online statement to cancel the contract, it will send you a confirmation email.

If you are a resident of a member state of the European Union or Iceland, Liechtenstein, or Norway ("EEA"), you will then have to return the Product(s) without undue delay and in any event not later than 14 days from the date on which you notified your decision to withdraw from the contract. You will bear the direct costs for returning the Product(s).

If you are a resident of a country outside the European Union, Iceland, Liechtenstein, and Norway ("EEA"), you will then have to return the Product(s) without undue delay and in any event not later than 30 days from the date on which you notified your decision to withdraw from the contract. You will bear the direct costs for returning the Product(s).

Return procedure:

You must return the Product(s) in their original package. You must include all accessories, user manuals and any free gifts that came in the same package. Where a Product has been purchased as a part of a bundle of multiple Products, all multiple Products within that bundle must be returned. Please treat the Product(s) with reasonable care and return them in the condition that they were delivered to you. Please pack the Product(s) securely and make sure that your order number is clearly visible on the outside of the parcel. To ensure fast and secure return we encourage you to follow the given return instructions.

We will refund the price you paid for the Product(s) plus the initial shipping cost within 2 days of receiving the returned products at our warehouse. In case you chose an express delivery option, only standard initial shipping cost will be reimbursed. The refund will be confirmed by email. Payment will be carried out using with the same means of payment as you used for the initial transaction.

If you return Product(s) 1) that you are not entitled to return, 2) that you damaged or used in a manner that goes beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the Product(s), or, 3) with Product(s) missing, or 4) have otherwise failed to exercise reasonable care when taking care of and returning Product(s), we reserve the right either to reject your return and decline to refund or to reduce any payments to be refunded to you for the diminished value of the Product(s), subject to applicable law.

Other return cases: If the Products you have received do not correspond to the ones you have ordered, or if your delivery is incomplete or damaged in transportation, please contact without delay Suunto’s Customer service for assistance.

 1. Warranties and Statutory Rights

Suunto offers an international limited warranty on its products in accordance with Suunto’s warranty terms. Further information is set out in Suunto warranty policy for Product(s) detailed on the website https://www.suunto.com/en-gb/Support/Warranty-information/Sports-Watches-Dive-Computers-and-Precision-instruments/.

If you believe that you are entitled to warranty services, please contact Suunto’s Customer service or contact your authorized Suunto retailer.

As a consumer, you have legal rights in relation to Products that are faulty or not as described. Further, Global-e and Suunto are under a legal duty to supply Products that are in conformity with this contract.  Nothing in the Sales Terms will affect these legal rights.

 1. Personal Data

Global-e will collect and process your personal data as the seller of the Products. Global-e is the data controller of your personal data Global-e collects and processes on Global-e’s own behalf.

Global-e and Suunto have entered into collaboration to be able to offer the Products in your country or region. Suunto will also collect your personal data to be able to ship the Products ordered by you, to facilitate any Product returns and to be able to provide customer service for you. Suunto may also use your personal data for marketing purposes in accordance with applicable laws. Suunto is the data controller of your personal data Suunto collects on Suunto’s own behalf.

Neither Global-e nor Suunto control the processing of your personal data by the other party as two separate data controllers. You should contact Global-e for questions and enquiries of the processing of your personal data by Global-e and Suunto for questions and enquiries of the processing of your personal data by Suunto.

You can read more about the processing of your personal data by Global-e and by Suunto from their respective privacy policies. Global-e’s privacy policy is available here and Suunto’s privacy policy is available here. The privacy policies and additional provisions in these Sales Terms govern the use of your personal data and use of cookies. Purchasing of Product(s) on the Online Store requires that you accept the privacy policies and the processing of personal data as described in said privacy policies. Otherwise it is not possible to sell and deliver the Products to you.

Global-e will process your payment of the Products. Global-e will take reasonable care to keep the details of your order and payment secure, but (in the absence of material negligence on their part) neither Suunto nor Global-e can be held liable for any loss you may suffer if a third party procures unauthorized access to any data you provide when accessing or ordering from the Online Store.

 1. Our Liability

We shall perform our obligations under these Sales Terms with reasonable care and skill.

There are certain liabilities that we cannot exclude under applicable law.  In particular, nothing in these Sales Terms limits our (or as the case may be Suunto’s) liability for personal injury or death caused by our negligence or our liability for fraud. As stated above in section 10, you have certain rights as a consumer, including legal rights relating to faulty Product(s). Nothing in these Sales Terms will affect these legal rights.

We are responsible only for losses that are a natural, foreseeable consequence of our breach of these Sales Terms. We shall not be liable if we are prevented or delayed from complying with our obligations by anything that you (or anyone acting on your behalf) does or fails to do or due to events that are beyond our reasonable control.

You should take all reasonable steps and precautions to ensure that the Product(s) you order are suitable for your purposes. You must follow any advice that we give you in relation to Product(s) (including instructions, user guides and/or manuals provided with Product(s)). We or Suunto do not accept liability for damage to Product(s) that we have supplied where caused by your failure to follow our advice.

We or Suunto shall not be liable for any losses related to any business of yours such as lost data, lost profits, lost revenues or business interruption.

We shall use our reasonable endeavours to verify the accuracy of information that is used on the Online Store but, subject to applicable law, cannot guarantee that all information will always be accurate and complete. It is possible, for example, that Product images and packaging may not always match Products supplied.  If you have any questions or concerns in this regard, please contact us before ordering any Product(s).  Also, pricing mistakes may occur from time to time, in which case we may cancel any orders being processed or accepted by us. We will correct errors on our Online Store as soon as possible after becoming aware of them.

PLEASE NOTE THAT THESE SALES TERMS DO NOT AFFECT (AND SHOULD NOT BE READ TO AFFECT) YOUR STATUTORY RIGHTS WHICH CANNOT BE WAIVED OR LIMITED BY CONTRACT.

 1. General

The Online Store may be used only for lawful purposes and in a lawful manner. You agree to comply with all applicable laws, statutes and regulations regarding the Online Store and any transactions conducted on or through the Online Store.

Suunto and Global-e make no warranty that the Online Store will meet your requirements or will be uninterrupted, timely or error-free, that defects will be corrected, or that the site or the server that makes it available are free of viruses or bugs or represents the full functionality, accuracy and/or reliability of the Online Store. Suunto and Global-e will not be responsible or liable to you for any loss of content or material uploaded or transmitted through the Online Store. The Online Store is subject to the terms of use available here.

If any provision or provisions of these Sales Terms shall be held to be invalid, illegal or unenforceable, that provision shall be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and the validity, legality and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected or impaired.

In relation to purchases from the Online Store, Suunto and Global-e will communicate electronically by sending email or otherwise posting electronically.

Suunto and Global-e reserve the right to access, read, preserve, and disclose any information that we obtain in connection with the Order, and your use of the Checkout, as Suunto and Global-e reasonably believe is necessary to: (i) satisfy any applicable law, regulation, legal process, subpoena or governmental request, (ii) enforce these Sales Terms, including to investigate potential violations of them, (iii) detect, prevent, or otherwise address fraud, security or technical issues, (iv) respond to your support requests, or (v) protect the rights, property or safety of Suunto and Global-e, our users or the public.

 1. Customer Service

You may contact Suunto’s customer service in case of any questions about the Products here or Products returns here.

If you have any questions or complaints about Global-e, these Sales Terms or the Checkout, please contact us at service@Global-e.com.

If you are making your purchase from Australia, you may contact us at global-eau@global-e.com.

 1. Governing law

These Sales Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of Netherlands.

Last Update: May 2019

 

 

MODEL CANCELLATION FORM

 

Complete and return this form only if you wish to cancel the contract:

 

 • To Global-e NL B.V., Krijn Taconiskade 430 1087 HW Amsterdam The Netherlands (via email service@Global-e.com

 

 • I/We [*] hereby give notice that I/we [*] cancel my/our [*] contract of sale of the following goods:

 

 • Ordered/Received on [*]:

 

 • Name of consumer(s):

 

 • Address of consumer(s):

 

 • Order reference number:

 

 • Signature of consumer(s) [only if this form is notified on paper]:

 

 • Date of this cancellation notice:

 

 

[*] Delete as appropriate

PODMIENKY PROGRAMU SUUNTO PRO CLUB

Nákupný program Suunto Pro Club (ďalej len „program“) koordinuje spoločnosť Suunto OY.
Tento profesionálny a VIP program spoločnosti Suunto je k dispozícii pre: zamestnancov, VIP klientov, profesionálov pôsobiacich v outdoorovom/športovom odvetví a firemných profesionálov, ktorí spĺňajú podmienky a kritériá stanovené spoločnosťou Suunto.
„Produkty“ sú akýkoľvek produkt ponúkaný prostredníctvom tohto programu alebo na webovej lokalite suunto.com.

1. Ako sa pripojiť k nákupnému programu Suunto Pro Club

Aby ste mohli využívať výhody tohto programu, musíte sa k nemu pripojiť vytvorením účtu. Po schválení musíte podať prihlášku, ktorú musí schváliť spoločnosť Suunto Oy. Oprávnení zamestnanci, klienti VIP a profesionáli sa musia do tohto programu prihlásiť cez webovú lokalitu www.suunto.com, overiť si oprávnenosť, prečítať si tieto podmienky a prihlásiť sa na odber noviniek. Pripojením do tohto programu budete môcť nakupovať produkty za špeciálne ceny uvedené na webovej lokalite suunto.com. Vytvorením účtu v programe Suunto Pro Club súhlasíte s tým, že tento účet bude synchronizovaný na webovej lokalite www.suunto.com. Oprávnenia tohto účtu sa následne prispôsobia vášmu profilu. Registrácia do tohto programu je bezplatná.

2. Podmienky využívania programu

Produkty ponúkané prostredníctvom tohto programu sú určené LEN NA OSOBNÉ POUŽITIE. Tento program nie je určený na nákup produktov pre iné osoby alebo na ďalší predaj produktov. V takom prípade bude vaša účasť na programe ohrozená. Ďalší predaj produktov získaných prostredníctvom tohto programu alebo iné zneužitie tohto programu bude mať za následok ukončenie vášho prístupu k nemu.

Tento program má obmedzený čas platnosti a v rámci neho sú stanovené maximálne nákupné limity. Po dosiahnutí maximálnej sumy útraty alebo dátumu uplynutia platnosti, podľa toho, čo nastane skôr, budete môcť na webovej lokalite suunto.com aj naďalej nakupovať, avšak za obvyklé maloobchodné ceny, ktoré sú na tejto webovej lokalite uvedené, ako bežný klient. Ceny v rámci tohto programu sa považujú za prísne dôverné a využívaním tohto programu súhlasíte s tým, že ponúkané ceny budete zachovávať v prísnej dôvernosti a akékoľvek informácie o týchto cenách neposkytnete žiadnej tretej strane. Ceny v rámci tohto programu sa nesmú kopírovať ani inak šíriť.

Váš účet má určený limit podľa typu vášho členstva. Týmto limitom sa stanovuje celková hodnota produktov, ktoré si môžete objednať, výber produktov, ktoré si môžete zakúpiť, a povolené množstvo podľa kategórie. Vaše oprávnenie k účtu uplynie po uplynutí jedného (1) roka od jeho vytvorenia alebo pri odchode zo spoločnosti, príp. aj skôr, ak dosiahnete maximálnu útratu 800 € ekvivalent tejto sumy.

Na všetky nákupy sa budú vzťahovať aktuálne záručné podmienky. Informácie o záruke nájdete na webovej lokalite suunto.com. Prostredníctvom tohto programu je možné si zakúpiť iba produkty dostupné a zobrazené na webovej lokalite suunto.com, ktoré sú na sklade. Nákupy formou predobjednávok sa nebudú akceptovať. Ceny za doručenie sa budú účtovať podľa sadzieb uvedených na webovej lokalite suunto.com.

3. Úpravy, pozastavenie alebo ukončenie programu

Tento program je výsadou, ktorú ponúka spoločnosť Suunto. Preto si spoločnosť Suunto vyhradzuje právo tento program a jeho podmienky kedykoľvek upraviť, pozastaviť alebo ukončiť, a to bez predchádzajúceho vysvetlenia alebo upozornenia a bez náhrady.

4. Zodpovednosť

Vaše prihlasovacie údaje k účtu v rámci tohto programu sú osobné a neprenosné. Ste za ne výhradne zodpovední a nesmiete ich nikomu poskytovať. Tento program nenesie zodpovednosť za žiadne podvodné použitie vášho účtu treťou stranou. Ďalší predaj produktov získaných prostredníctvom tohto programu alebo iné zneužitie tohto programu bude mať za následok ukončenie vášho prístupu k nemu. Vynaložíme primerané úsilie na to, aby sme zaistili optimálne využitie práv súvisiacich s týmto programom.

5. Komunikácia a prijatie podmienok

Vaše osobné údaje môžeme používať na komunikáciu s vami, napríklad na poskytovanie informácií týkajúcich sa našich produktov alebo služieb, ktoré využívate, alebo aby sme vás mohli kontaktovať v prípade otázok týkajúcich sa vašej zákazníckej spokojnosti. Vaše osobné údaje môžeme používať na marketingové alebo výskumné účely, napríklad na vykonávanie prieskumu trhu, a v súlade s platnými právnymi predpismi vás môžeme kontaktovať, aby sme vás informovali o nových produktoch, službách alebo akciách, ktoré môžeme ponúkať. Niektoré naše produkty a služby sa môžu používať aj na propagáciu produktov a služieb iných spoločností. Tento program navyše podlieha pravidlám ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na webovej lokalite suunto.com.

Používaním tohto programu beriete na vedomie jeho podmienky a súhlasíte s nimi. Cieľom ustanovení týchto podmienok nie je vylúčiť akékoľvek práva, ktoré sa na vás podľa právnych predpisov vzťahujú, práva, ktorých sa nemôžete vzdať, alebo ktoré nie je možné obmedziť zmluvou.

Na akúkoľvek objednávku zadanú prostredníctvom tohto programu sa navyše vzťahujú všeobecné podmienky, prípadne podmienky predaja platné pre akýkoľvek nákup na webovej lokalite suunto.com. Prostredníctvom webovej lokality www.suunto.com je možné zakúpiť len produkty dostupné na sklade, predobjednávky sa prijímajú za ceny dostupné bežným klientom.