Display contrast

Suunto Kailash Gabay ng Gumagamit - 2.0

Display contrast

Ang display contrast bilang default ay 50%. Maaari mong i-adjust ang value sa pagitan ng 0% at 100% sa ilalim ng GENERAL (PANGKALAHATAN) » Display (Display) » Display contrast (Display contrast).