Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Smart Heart Rate Belt Používateľská príručka

Záruka

Spoločnosť Suunto zaručuje, že počas záručnej lehoty spoločnosť Suunto alebo autorizované servisné strediská spoločnosti Suunto (ďalej iba servisné strediská) na základe vlastného uváženia bezplatne poskytnú náhradu za chyby materiálov alebo spracovania a) opravením, alebo b) výmenou, alebo c) peňažnou náhradou podľa podmienok tejto obmedzenej záruky. Táto obmedzená záruka je platná a vymáhateľná iba v krajine zakúpenia výrobku, ak to nie je miestnymi zákonmi stanovené inak.

Záručná lehota

Lehota medzinárodnej obmedzenej záruky sa začína v deň pôvodnej maloobchodnej kúpy.

Záručná lehota na hodinky, inteligentné hodinky, potápačské počítače, vysielače srdcovej frekvencie, potápačské vysielače, potápačské mechanické prístroje a mechanické presné nástroje je dva (2) roky, pokiaľ nie je uvedené inak.

Záručná lehota na príslušenstvo vrátane (ale nie výhradne) hrudných pásov Suunto, remienkov na hodinky, nabíjačiek, káblov, nabíjateľných batérií, náramkov a hadičiek je jeden (1) rok.

Záručná lehota je päť (5) rokov pre poruchy, ktoré možno pripísať snímaču merania hĺbky (tlaku) v potápačských počítačoch Suunto.

Vylúčenia a obmedzenia

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na:

    1. bežné opotrebovanie, ako sú škrabance, odreniny alebo zmena farby, b) poruchy spôsobené neopatrným zaobchádzaním ani c) poruchy a poškodenia spôsobené nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s odporúčaním, nevhodnou starostlivosťou, nedbanlivosťou a nehodami, ako je spadnutie alebo pritlačenie;
  1. tlačené materiály a obaly;
  2. poruchy a predpokladané poruchy spôsobené používaním s akýmkoľvek výrobkom, príslušenstvom, softvérom alebo službou nevyrobenou alebo nedodanou spoločnosťou Suunto;
  3. nenabíjateľné batérie.

Spoločnosť Suunto nezaručuje, že prevádzka výrobku alebo príslušenstva bude neprerušovaná alebo bezchybná ani že výrobok alebo príslušenstvo bude pracovať s iným hardvérom či softvérom dodaným treťou stranou.

Táto obmedzená záruka nie je vymáhateľná, ak výrobok alebo príslušenstvo:

  1. bol predmet otvorený mimo predpokladané použitie;
  2. bol výrobok opravovaný pomocou neautorizovaných náhradných dielov; upravovaný alebo opravovaný neautorizovaným servisným strediskom;
  3. bolo odstránené, upravené alebo inak poškodené výrobné číslo, o čom výhradne rozhodne spoločnosť Suunto na základe vlastného uváženia;
  4. boli vystavené pôsobeniu chemikálií, vrátane, ale nie výlučne, opaľovacieho krému a odpudzovačov hmyzu.

Prístup k záručnej službe spoločnosti Suunto

Pre prístup k záručnej službe spoločnosti Suunto musíte doložiť doklad o zakúpení. Informácie o získaní záručného servisu získate na www.suunto.com/warranty, kontaktujte miestneho autorizovaného predajcu Suunto alebo volajte technickú podporu Suunto Contact Center.

Obmedzenie zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými záväznými zákonmi je táto obmedzená záruka váš jediný a výlučný prostriedok nápravy a nahradzuje všetky ostatné záruky, výslovné alebo implicitné. Spoločnosť Suunto nezodpovedá za zvláštne, náhodné, trestné ani následné škody, vrátane (ale nie výhradne) straty očakávaných výhod, straty údajov, straty použitia, náklady na kapitál, náklady na náhradné vybavenie alebo zariadenie, nároky tretích strán, poškodenie vlastníctva, ktoré sú následkom zakúpenia alebo používania výrobku alebo pochádzajú z nedodržania záruky, nedodržania zmluvy, nedbanlivosti, prečinu, zákonnej alebo spravodlivej teórie, aj keď spoločnosť Suunto vedela o možnosti týchto škôd. Spoločnosť Suunto nie je zodpovedná za oneskorenia pri uskutočňovaní záručnej služby.

Table of Content