Подходящ профил за заниманието
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Подходящ профил за заниманието

Профилът Altimeter (Алтиметър) следва да се избира, когато вашата дейност на открито включва промени в надморската височина (например преход в хълмист терен).

Профилът Barometer (Барометър) следва да се избира, когато дейността ви на открито не включва промени в надморската височина (например футбол, плаване, кану-каяк).

За да получавате правилни отчитания, трябва да съобразите профила със заниманието си. Можете или да оставите Product name да избере подходящ профил за заниманието, или сами да изберете профил.

бележка:

Можете да дефинирате профила като част от настройките за спортни режими в Movescount или във вашия Product name.

Задаване на профили

За да зададете профила Alti & Baro (Алти и баро):

 1. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 2. Превъртете до Alti-baro (Алти-баро) с Light Lock и го изберете с Next.
 3. Натиснете Next, за да изберете Profile (Профил).
 4. Превъртайте опциите за профили (Automatic (Автоматичен), Altimeter (Алтиметър), Barometer (Барометър)) със Start Stop или Light Lock. Изберете профил с Next.

setting profiles

Задаване на референтни стойности

За задаване на референтните стойности за въздушно налягане при морско равнище и надморска височина:

 1. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 2. Превъртете до Alti-baro (Алти-баро) с Light Lock и го изберете с Next.
 3. Превъртете до Reference (Референция) с Light Lock и отворете с Next. Налични са следните опции за настройка:
 4. FusedAlti: GPS-ът се включва и устройството започва да изчислява надморската височина въз основа на FusedAlti. За повече информация вижте FusedAlti.
 5. Manual altitude (Ръчна надморска височина): Задавате надморската височина ръчно.
 6. Sea level pressure (Въздушно налягане при морско равнище): Задавате референтната стойност на въздушно налягане при морско равнище ръчно.
 7. Задайте референтната стойност със Start Stop и Light Lock. Потвърдете настройката с Next.

setting reference values Ambit2

подшушвам:

Можете да отворите настройката Reference (Референтни стойности), като задържите View натиснат, докато сте в режим Alti & baro (Алти и баро).

Можете също така да зададете надморска височина по време на тренировка, вижте Задаване на надморска височина по време на тренировка.