Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 an, sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen. Sollten Sie Probleme mit dem Zugang zu Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Ambit2 S Потребителско ръководство - 2.0

Inhaltsverzeichnis

Използване на POD за крак

Когато използвате POD за крак, POD-ът се калибрира автоматично с GPS на кратки интервали по време на тренировка. POD-ът за крак обаче винаги остава източник на скорост и разстояние, когато е сдвоен и активен в дадения спортен режим.

Автоматичната калибрация на POD-а за крак е включена по подразбиране. Може да се изключи в менюто с опции за спортен режим под Activate (Активиране), ако POD-ът за крак е сдвоен и се използва за избрания спортен режим.

бележка:

“POD за крак” означава Suunto Foot POD Mini и всеки друг ANT+ POD за крак.

За по-точно измерване на скоростта и разстоянието, можете ръчно да калибрирате POD-а за крак. Извършете калибрацията върху точно измерено разстояние, например на 400-метрова писта за бягане.

За калибриране на POD за крак със Product name:

  1. Прикрепете POD-а за крак към обувката си. За повече информация вижте потребителското ръководство на POD-а за крак, който използвате.
  2. Изберете спортен режим (например Running (Бягане)) от старт менюто.
  3. Започнете да бягате с нормалното си темпо. Когато прекосите стартовата линия, натиснете Start Stop, за да започнете записване.
  4. Пробягайте разстояние от 800–1000 метра с нормалното си темпо (например две обиколки на 400-метрова писта).
  5. Натиснете Start Stop, когато достигнете финиш-линията, за да паузирате записването.
  6. Натиснете Back Lap, за да прекратите записването. След като прекратите тренировката, запишете лога, като натиснете Start Stop. Ако не желаете да записвате този лог, натиснете Light Lock. Превъртете с Next през изгледите с обобщения, докато достигнете обобщението за разстояние. Регулирайте разстоянието, показвано на дисплея, до реалното разстояние, което сте пробягали, със Start Stop и Light Lock. Потвърдете с Next.
  7. Потвърдете калибрацията на POD-а, като натиснете Start Stop. Вашият POD за крак вече е калибриран.
бележка:

Ако връзката с POD-а за крак е била нестабилна по време на тренировката за калибриране, може да не успеете да регулирате разстоянието в обобщението за разстояние. Уверете се, че POD-ът за крак е прикрепен правилно и в съответствие с инструкциите и опитайте отново.

Ако бягате без POD за крак, пак можете да получавате ритъм на бягане от китката си. Ритъмът на бягане, измерван от китката, се използва заедно с FusedSpeed и е винаги включен в определени спортни режими като бягане, бягане по път, бягане на пътека, ориентиране и лека атлетика.

Ако в началото на тренировка бъде открит POD за крак, ритъмът на бягане, измерван от китката, е изместен от ритъма, измерван от POD-а за крак.