Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Terms and conditions of sale ("Sales Terms")

TERMA DAN SYARAT JUALAN (“TERMA JUALAN”) UNTUK PEMBELIAN PRODUK DARIPADA GLOBAL-E NL

Berkuat kuasa pada [tarikh] 2019

 

Terma-terma Jualan ini menetapkan syarat-syarat jualan yang dibuat antara mana-mana individu (bertindak untuk tujuan yang sepenuhnya di luar perdagangan, perniagaan, kraf atau profesion individu) yang ingin membuat pembelian produk SUUNTO (“Produk”) daripada www.suunto.com (“Kedai Dalam Talian”) dan Global-e NL BV, sebuah syarikat yang berdaftar di Belanda di bawah nombor berdaftar syarikat 72541466, dan mempunyai pejabat berdaftar di Krijn Taconiskade 430 1087 HW Amsterdam Belanda ("Global-e") bertindak sebagai pihak penjual.

Terma dan Syarat ini membentuk kontrak yang terikat di antara anda dengan Global-e. Terma Jualan ini tidak mewujudkan sebarang tanggungjawab atau liabiliti kepada Suunto Oy atau sekutunya terhadap anda melainkan dinyatakan sebaliknya secara nyata.

 

 1. Maklumat Terma Jualan

Terma Jualan ini (termasuk Dasar Privasi Global-e yang disebut dalam Seksyen 11 di bawah) hanya terpakai kepada pembelian yang dibuat di Kedai Dalam Talian apabila Global-e bertindak sebagai penjual.

Terma Jualan ini boleh diubah dari semasa ke semasa. Tarikh kuat kuasa perubahan tersebut akan dinyatakan di atas. Sebarang perubahan kepada Terma dan Syarat akan terpakai kepada pesanan yang dibuat pada atau selepas tarikh ia berkuat kuasa.

DENGAN MEMBUAT PESANAN BELIAN PRODUK ANDA BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN DAN MENERIMA TERMA JUALAN INI.

 1. Meletakkan Pesanan Belian

Global-e telah membuat perjanjian dengan Suunto, untuk menjadikan Produk Suunto tersedia untuk anda bagi pembelian dari, dan dihantar oleh, Global-e. Ini membolehkan anda membeli Produk tersebut daripada Global-e dalam mata wang tempatan anda dan pada harga yang termasuk sebarang cukai jualan yang berkenaan (seperti cukai nilai tambah - VAT), termasuk kos penghantaran antarabangsa dan bayaran (“Kos Penghantaran") dan, jika tersedia untuk pra-pembayaran, sebarang duti import, tarif dan pembayaran serupa yang mungkin dikenakan oleh negara penerima penghantaran ("Caj Import"). Ia akan dikenalpasti di kemudahan semak keluar (atau serupa) (“Semak Keluar”) sama ada prabayar Caj Import akan dikenakan kepada anda. Melainkan sebaliknya dinyatakan di Semak Keluar, prabayar Caj Import akan dikenakan kepada anda.

Anda dinasihatkan bahawa ciri-ciri Produk yang anda beli dari Global-e, serta harga, Kos Penghantaran dan (jika tersedia untuk pra-bayar) Caj Import, hendaklah yang dipaparkan kepada anda oleh Global-e di Semak Keluar, yang dikendalikan oleh Global-e di Kedai Dalam Talian Suunto yang sedang anda layari. Sila pastikan anda menyemak halaman Semak Keluar anda supaya anda boleh mengenal pasti dan membetulkan sebarang kesilapan input.

Dengan meletakkan pesanan melalui Semak Keluar ("Pesanan"), anda mengakui bahawa pihak penjual adalah Global-e dan bukannya Suunto, dan selepas Global-e berjaya mengesahkan Pesanan dan maklumat pembayaran anda, Global-e akan membeli Produk dari Suunto dan menjualnya semula kepada anda mengikut Terma Jualan ini.

Semakan lewa untuk produk dilakukan di Kedai Dalam Talian. Anda meletakkan Pesanan untuk Produk terpilih dengan menggunakan proses membuat pesanan Semak Keluar. Ini melibatkan memilih Produk, meletakkannya ke troli / bakul beli-belah yang disediakan di Tapak dan memancarkan Pesanan dengan mengklik pada butang “BAYAR DAN LETAKKAN PESANAN” (atau butang yang serupa) melalui Semak Keluar. Proses ini membenarkan anda menyemak dan meminda sebarang kesilapan sebelum membuat Pesanan dengan menggunakan butang “kembali”.

Sila ambil perhatian bahawa Pesanan hanya boleh diletakkan oleh individu bukan perdagangan. Oleh itu, kami tidak akan menerima Pesanan yang diletakkan oleh syarikat, persatuan, kontraktor bebas atau mana-mana entiti undang-undang yang lain.

Untuk membolehkan anda membeli Produk, anda perlu:

 • memberikan nama dan alamat anda, nombor telefon, alamt e-mel, butiran pembayaran dan maklumat lain yang diperlukan;
 • berumur sekurang-kurangnya 18 tahun (atau umur yang sah di sisi undang-undang tempatan di mana anda menetap untuk mengikat anda secara sah dengan Terma Jualan ini).

Sekiranya anda mencipta akaun dengan pengenalan dan kata laluan pengguna peribadi, pastikan kata laluan anda dilindungi pada setiap masa dan jangan dedahkan kepada orang lain kerana anda bertanggungjawab secara peribadi untuk setiap pembelian yang dibuat menggunakan pengenalan dan kata laluan pengguna anda.

 1. Penyelesaian Pemprosesan Pesanan dan kontrak

Sebaik sahaja anda meletakkan Pesanan anda, Global-e akan segera mengakui Pesanan anda dengan menghantar e-mel kepada anda yang mengandungi butiran yang berkaitan dengan Pesanan anda. Sila ambil perhatian, ini tidak membentuk penerimaan Global-e kepada Pesanan anda untuk membeli Produk - ia hanya merupakan pengakuan kami terhadap Pesanan anda. Global-e tidak menerima Pesanan anda (dan oleh itu tidak membuat komitmen untuk menyediakan Produk), dan tiada kontrak untuk penjualan Produk tersebut akan dikuatkuasakan, sehingga Global-e secara khusus menerima Pesanan anda dan memaklumkan kepada anda melalui e-mel yang kami telah membuat penghantaran Produk kepada anda ("Pengesahan Pesanan"). E-mel Pengesahan Pesanan adalah bukti pembelian anda, sila simpan kerana kami tidak akan mengarkibkan kontrak anda.

Jika kaedah pembayaran yang anda pilih di Semak Keluar menyokong mekanisma pengizinan (cth. kebanyakan kad kredit/debit), apabila anda meletakkan Pesanan anda, Global-e hanya akan membenarkan jumlah yang berkenaan, dan anda akan dikenakan bayaran hanya selepas Produk dihantar kepada anda. Sila ambil perhatian bahawa Global-e mengenakan jumlah bayaran penuh untuk Pesanan walaupun Pesanan dihantar dalam bentuk bahagian-bahagian.

Global-e berusaha sewajarnya untuk memproses dan memenuhi sebarang Pesanan dengan secepat mungkin. Walau bagaimanapun, Global-e boleh, setelah memberi notis kepada anda, menolak untuk menerima Pesanan anda jika: (a) Produk tidak tersedia (dalam hal ini, jika pembayaran telah diproses, Global-e akan mengembalikan wang anda mengikut Terma Jualan ini); atau (b) Global-e tidak dapat mengesahkan maklumat pembayaran yang anda berikan.

Global-e boleh, jika ia mengesyaki identiti seseorang, alamat, alamat e-mel dan/atau maklumat pembayaran digunakan secara penipuan atau secara tidak sah, juga meminta pengesahan atau maklumat tambahan sebelum menerima sebarang Pesanan. Global-e boleh memilih untuk tidak menerima Pesanan mengikut budi bicara mereka dan terutamanya bagi pesanan yang tidak normal, pesanan yang disyaki diletakkan tidak dengan niat yang baik atau pesanan yang tidak diletakkan oleh individu. Global-e tidak perlu memberikan sebab untuk menolak menerima sebarang pesanan, walaupun boleh berbuat demikian mengikut budi bicara mereka.

Global-e berkewajipan di bawah undang-undang untuk membekalkan Produk yang mematuhi kontrak. Tambahan pula, tiada apa-apa dalam Terma Jualan ini yang menjejaskan hak undang-undang anda berkaitan Produk yang tidak mematuhi kontrak, sama ada kerana ia rosak, tidak seperti yang dinyatakan atau sebaliknya.

 1. Harga, caj Penghantaran dan Pengendalian, Cukai dan Caj Import

Harga yang dikenakan untuk Produk adalah harga yang dikenakan pada masa Pesanan diletakkan di Semak Keluar dan akan ditetapkan dalam e-mel pengesahan pesanan. Harga Produk boleh sama ada ditetapkan terlebih dahulu dalam mata wang tempatan anda atau dikira mengikut kadar pertukaran di antara mata wang asas yang ditunjukkan di Kedai Dalam Talian dan mata wang yang anda pilih sebagai sebahagian daripada proses pembelian pada masa anda membuat pesanan dan yang dipaparkan di dalam Pesanan. Kadar pertukaran wang boleh ditetapkan dan dikemas kini dengan kerap, dan anda mengakui bahawa pengemaskinian tersebut boleh mempengaruhi harga akhir Produk. Anda akan dicaj mengikut kadar pertukaran wang yang terpakai pada masa anda meletakkan Pesanan anda yang sebenar.

Kami boleh menukar harga pada bila-bila masa tanpa notis. Peningkatan harga hanya akan dikenakan pada Pesanan yang diletakkan selepas perubahan tersebut.

Harga untuk Produk termasuk VAT atau cukai lain yang terpakai tetapi tidak termasuk caj untuk penghantaran dan pengendalian atau Caj Import.

Caj berasingan untuk penghantaran, pengendalian, Caj Import dan VAT yang berkaitan atau cukai-cukai lain akan ditunjukkan pada Semak Keluar semasa proses Semak Keluar dan, dalam apa jua keadaan, dalam e-mel Pengesahan Pesanan.

Melainkan sebaliknya dinyatakan di Semak Keluar, prabayar Caj Import akan dikenakan kepada anda. Jika prabayar Caj Import tidak dikenakan kepada anda, ia akan ditunjukkan di dalam e-mel Semak Keluar dan Pesanan Pengesahan. Dalam hal seperti ini (a) anda dinasihatkan bahawa jumlah Caj Import yang dipaparkan di bawah pilihan prabayar dalam pesanan anda mungkin tidak mencerminkan Caj Import sebenar yang perlu dibayar oleh anda seperti yang ditentukan oleh pihak berkuasa negara penerima penghantaran anda, yang mungkin lebih atau kurang daripada anggaran itu; dan (b) anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk membayar semua Caj Import yang terpakai secara langsung kepada pihak berkuasa yang berkaitan (dan untuk menuntut semula wang sekiranya berlaku pembatalan atau penyata atau pemulangan Produk, sehingga setakat yang mungkin di bawah undang-undang negara anda) seperti yang ditentukan oleh pihak berkuasa negara penerimaan penghantaran, dan Global-e tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Sekiranya anda seorang penduduk Rusia, anda tidak akan mempunyai pilihan untuk prabayar Caj Import menurut perundangan tempatan.

Global-e boleh mengikat kontrak dengan broker kastam tempatan berlesen di negara anda. Perjanjian kepada Terma Jualan ini berfungsi sebagai pengizin untuk broker kastam yang berkenaan untuk bertindak sebagai ejen anda untuk: (a) melakukan transaksi dengan pihak berkuasa tempatan yang berkenaan, (b) melaksanakan dokumen berkaitan bagi pihak anda berkenaan dengan pengimportan Produk dalam pesanan anda, (c) memudahkan pembayaran caj import yang berkenaan; dan (d) jika berkenaan, mengembalikan Produk tersebut kepada Global-e (tertakluk kepada Terma Jualan ini). Walau bagaimanapun, anda mengakui bahawa, dalam hal pemulangan Produk di bawah Dasar Pemulangan di bawah, anda (dan bukan Global-e atau sesiapa sahaja bagi pihaknya) akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk membuat tuntutan balik caj import tersebut daripada pihak berkuasa cukai yang berkenaan, setakat mana yang mungkin, dan Global-e tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti berkaitan dengan tuntutan tersebut.

Anda dinasihatkan bahawa ciri-ciri Produk yang anda beli dari Global-e, serta harga, Kos Penghantaran dan (jika tersedia untuk pra-bayar) Caj Import, hendaklah yang dipaparkan kepada anda oleh Global-e di Semak Keluar, yang dikendalikan oleh Global-e di Kedai Dalam Talian Suunto yang sedang anda layari. Sila pastikan anda menyemak halaman Semak Keluar anda supaya anda boleh mengenal pasti dan membetulkan sebarang kesilapan input.

 1. Penghantaran dan Pengimport rekod

Tidak semua Produk boleh dihantar ke mana-mana sahaja (disebabkan oleh batasan yang dikenakan ke atas Produk atau oleh negara destinasi) tetapi Semak Keluar tidak akan membenarkan anda menyerahkan Pesanan anda jika Barang Dagangan tidak dapat dihantar ke alamat yang anda ditentukan.

Kami tidak dapat menghantar ke:

P.S. Alamat peti,

Alamat tentera di luar negara,

Hotel dan hostel dan

Penjara.

Global-e akan memindahkan pemilikan Produk yang dipesan kepada anda pada masa ia menghantar Produk kepada anda (dengan syarat anda telah membuat pembayaran penuh harga Produk termasuk caj penghantaran dan sebarang caj lain yang perlu dibayar di bawah Terma Jualan ini, mana yang berkenaan). Risiko kerosakan atau kehilangan Produk dipindahkan kepada anda semasa penyerahan kepada anda atau kepada seseorang yang dikenal pasti oleh anda untuk mengambil atau menerima penyerahan Produk bagi pihak anda.

Anda akan dianggap sebagai pengimport rekod Produk, dan kami hanya akan memudahkan pengimportan bagi pihak anda sebagai ejen anda. Oleh itu, anda perlu mematuhi semua undang-undang, peraturan, pensijilan dan peraturan yang terpakai bagi negara yang mana Produk anda bawa masuk (import). Anda bersetuju bahawa anda tidak akan mengeksport semula atau menjual semula Produk yang anda telah pesan.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa Global-e, atau sesiapa daripada pembekal perkhidmatan penunaian pihak ketiga kami yang bertindak bagi pihak kami (setiap "Pembekal Penunaian") boleh mengendalikan penghantaran dan menunaikan pesanan anda, dan Global-e mempunyai budi bicara tunggal kepada Pembekal Penunaian yang kami pilih untuk gunakan.

Masa penghantaran serta pilihan penghantaran yang anda pilih akan disahkan dalam pengesahan pesanan. Penghantaran akan lengkap apabila kami menghantar ke alamat yang anda tentukan semasa membuat pesanan (yang mungkin termasuk pangkalan pintu masuk ke negara destinasi seperti yang ditentukan dalam pesanan, sekiranya Caj Import belum diprabayar).

Bahagian-bahagian pesanan yang berasingan mungkin dihantar pada tarikh yang berlainan. Melainkan sebaliknya dinyatakan, dan tertakluk kepada undang-undang terpakai, tarikh penghantaran yang diberikan di Kedai Dalam Talian dan/atau sebagai sebahagian daripada proses membuat pesanan, adalah anggaran sahaja. Pesanan anda akan dipenuhi pada tarikh penghantaran yang ditetapkan dalam pengesahan pesanan atau, jika tiada tarikh penghantaran ditetapkan, maka dalam tempoh 30 hari selepas tarikh pengesahan pesanan, melainkan anda secara khusus bersetuju untuk tarikh yang lebih lewat atau terdapat keadaan luar biasa. Tempoh masa penghantaran terjejas oleh alamat penghantaran anda dan kaedah penghantaran yang dipilih. Kami tidak dapat menentukan tarikh dan masa penghantaran yang tepat. Kami hendaklah tidak dipertanggungjawabkan untuk penghantaran tertunda atau kegagalan untuk melaksanakan, jika kelewatan atau kegagalan itu tidak disebabkan oleh kesilapan kami mahupun akaun kami menurut undang-undang atau prinsip-prinsip yang diterima umum.

Tidak Suunto mahupun Global-e mempunyai liabiliti untuk sebarang kerugian yang timbul akibat kelewatan penghantaran setakat mana disebabkan oleh keadaan di luar kawalan mereka yang munasabah dan di mana tidak juga dapat mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk menangani kelewatan tersebut. Contohnya, kelewatan yang disebabkan oleh prosedur pelepasan kastam atau tindakan lain pihak berkuasa yang berkaitan biasanya berada di luar kawalan kami, atau kelewatan yang diakibatkan oleh tindakan atau ketiadaan tindakan anda secara langsung.

Jika anda memesan sebarang Produk yang diperibadikan, masa pembuatan bagi Produk yang diperibadikan itu ditambahkan pada masa penghantaran dan boleh melewatkan penghantaran.

Jika anda menerima pemberitahuan tentang percubaan penghantaran yang gagal, adalah tanggungjawab anda untuk menggunakan butiran yang diberikan untuk menghubungi syarikat penghantaran bagi mengatur semula penghantaran. Sekiranya anda memilih kaedah penghantaran yang tidak memerlukan penghantaran untuk ditandatangani dan tiada sesiapa yang tersedia untuk menerima Produk, kami berhak untuk meninggalkannya di depan pintu, dewan atau meja sambutan yang tersedia. Sekiranya anda dengan tidak munasabah menangguhkan penghantaran atau melewatkan penerimaan penghantaran setelah kami memberitahu anda bahawa kami telah cuba menyerahkan Produk yang dipesan kepada anda, atau jika anda telah memberikan kami alamat penghantaran yang salah yang mengakibatkan penghantaran yang tidak berjaya, pakej penghantaran akan dikembalikan kepada kami. Sekiranya Produk tidak dapat dihantar selepas percubaan penghantaran pertama untuk tempoh 7 hari bekerja dan dikembalikan kepada kami tanpa penghantaran dibuat, kami berhak membatalkan kontrak dan kami akan mengembalikan wang anda mengikut peruntukan Perkara 9.

Kami menggalakkan anda untuk memeriksa pakej penghantaran dan Produk yang diterima sebaik sahaja ia dihantar kepada anda dan memeriksa keadaan dan kandungan pakej penghantaran adalah lengkap. Sekiranya Produk rosak atau hilang, sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan Suunto di sini [https://service.global-e.com//?id=6848d0d9-5cc7-47e1-8442-bd7b09bc85bf].

 1. Ketersediaan Produk

Kami tidak menjamin ketersediaan sebarang Produk di dalam Kedai Dalam Talian.

Melainkan kami telah menerima Pesanan anda, kami berhak, tanpa liabiliti atau notis terdahulu, untuk menukar, memberhentikan atau berhenti menyediakan apa-apa Produk.

 1. Keserasian, Maklumat Produk

Sila berhati-hati apabila meletakkan pesanan anda untuk memastikan bahawa Produk yang anda beli bersesuaian dengan kegunaan yang dimaksudkan. Sila gunakan Kedai Dalam Talian sebagai rujukan terakhir anda apabila menyemak keserasian. Sekiranya terdapat perbezaan di antara kandungan Kedai Dalam Talian dan mana-mana tapak web lain (atau sumber maklumat lain), kesesuaian Produk seperti yang ditunjukkan di Kedai Dalam Talian pada masa pembelian akan diberi keutamaan.

Anda dinasihatkan bahawa terdapat perbezaan kecil antara Produk sebenar dan yang dipaparkan di tapak web yang berkaitan, cth., yang berkaitan dengan penampilan / warna / tekstur / kemasan. Pelabelan atau pembungkusan Produk mungkin berbeza daripada imej-imej yang anda lihat di tapak web ini.

 1. Pembayaran

Anda boleh membayar dengan kaedah pembayaran yang dinyatakan di Semak Keluar. Bayaran boleh dibuat menggunakan kad kredit yang dikenal pasti di Semak Keluar, Paypal, atau kaedah pembayaran lain (bergantung kepada lokasi geografi anda). Apabila bayaran dikenakan, pemerihal yang akan anda lihat hendaklah termasuk Global-e yang dikenal pasti sebagai 'Global-e' dan akan kelihatan seperti ini: **Global-e//Suunto**.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa: (i) kami, atau salah satu daripada pemproses pembayaran pihak ketiga kami ("Pemproses Pembayaran"), akan mengenakan bayaran kepada anda melalui kaedah pembayaran yang telah anda pilih dalam pesanan anda dan jumlah bayaran-bayaran lain di bawah Terma Jualan yang perlu dibayar yang berkaitan dengan pesanan tersebut; (ii) anda akan memberikan maklumat yang sah dan terkini mengenai diri anda; (iii) kami boleh menggunakan alat, perisian atau perkhidmatan Pemproses Pembayaran untuk memproses urus niaga bagi pihak kami; dan (iv) anda mungkin dikenakan caj bank atau pengeluar kad kredit/debit dengan caj tambahan (seperti fi urus niaga asing atau fi rentas sempadan) atau surcaj yang dikenakan oleh bank atau pengeluar kad kredit/debit anda, dan semua itu bukan caj atau fi yang dikenakan oleh Global-e atau Suunto, dan tidak kami mempunyai kawalan ke atas caj ini mahupun mempunyai cara untuk mengurangkannya, kerana ini semata-mata bergantung kepada hubungan dan terma komersial antara anda dan bank anda atau pengeluar kad kredit/debit, dan kami (atau Suunto) juga tidak ada cara untuk mengetahui terlebih dahulu sama ada anda akan dikenakan caj fi atau surcaj yang sedemikian.

Bergantung kepada geografi anda, bayaran mungkin dihalakan melalui Global-e Australia Pty Ltd., syarikat gabungan Global-e.

Semua bayaran akan tertakluk kepada pemeriksaan keselamatan. Oleh itu, Global-e mungkin menghubungi anda untuk mengesahkan maklumat pesanan dan butiran pesanan anda seperti bukti alamat, bukti alamat dalam nama orang yang dinyatakan untuk alamat penghantaran dll.

Pembayaran menerusi Invois dengan Klarna: Dengan bekerjasama dengan Klarna dan dalam bidang kuasa tertentu sahaja, anda mungkin ditawarkan peluang untuk membeli barangan menggunakan Klarna sebagai kaedah pembayaran. Terma dan syarat yang terpakai untuk pembayaran menerusi invois dengan Klarna boleh didapati di sini, dengan mengambil perhatian bahawa bahasa Jerman (bukan bahasa Inggeris) adalah bahasa dan syarat yang mentadbir dan mengikat terma dan syarat. Kelayakan untuk menggunakan kaedah pembayaran menerusi invois dengan Klarna akan ditentukan oleh Klarna dengan budi bicara mutlaknya dan kami tidak menerima liabiliti berkenaan penggunaan Klarna sebagai kaedah pembayaran. Di mana anda memilih untuk membeli barangan anda menggunakan pembayaran menerusi invois dengan Klarna, anda akan berkongsi data peribadi anda dengan Klarna dan terma-terma dasar privasi Klarna hendaklah terpakai bagi penggunaan maklumat peribadi anda. Global-e (atau Suunto) tidak bertanggungjawab terhadap penggunaan data peribadi anda.

 1. Pemulangan dan pembayaran balik

Sila ambil perhatian bahawa Global-e hanya akan memproses pemulangan dan pembayaran balik untuk Produk yang dibeli daripada Global-e.

Hak pembatalan:

Sekiranya anda seorang Pengguna dan penduduk tetap negara anggota Kesatuan Eropah atau Iceland, Liechtenstein, atau Norway ("EEA"), dan jika anda telah membeli Produk untuk kegunaan peribadi anda sebagai pengguna dan mahu menggunakan hak anda untuk membatalkan kontrak dan mengembalikan Produk, anda boleh berbuat sedemikian dalam tempoh pembatalan, yang akan luput selepas 14 hari selepas hari penghantaran. Hak ini tidak terjejas oleh sebarang dasar pemulangan berasingan dalam Terma Jualan ini.

Sekiranya anda seorang Pengguna dan penduduk tetap negara di luar Kesatuan Eropah atau Iceland, Liechtenstein, dan Norway ("EEA"), dan jika anda telah membeli Produk untuk kegunaan peribadi anda sebagai pengguna dan mahu menggunakan hak anda untuk membatalkan kontrak dan mengembalikan Produk, anda boleh berbuat sedemikian dalam tempoh pembatalan, yang akan luput selepas 30 hari selepas hari penghantaran. Hak ini tidak terjejas oleh sebarang dasar pemulangan berasingan dalam Terma Jualan ini.

Untuk melaksanakan hak membatalkan, anda perlu memaklumkan kepada Global-e keputusan anda untuk membatalkan pesanan anda dengan pernyataan yang jelas menggunakan portal di sini. Untuk menepati tarikh akhir pembatalan, adalah memadai untuk menghantar komunikasi mengenai pelaksanaan hak anda untuk membatalkan sebelum tempoh pembatalan tamat. Anda boleh menggunakan model borang pembatalan pada akhir dokumen ini, tetapi ia tidak diwajibkan.

Anda hanya boleh memulangkan Produk yang anda jaga dengan munasabah dan yang tidak anda gunakan melebihi apa yang perlu untuk membuktikan sifat, ciri dan fungsi Produk. Anda akan dipertanggungjawabkan ke atas sebarang nilai yang berkurangan daripada Produk yang diakibatkan oleh pengendalian Produk anda selain dari apa yang diperlukan untuk membuktikan sifat, ciri-ciri dan fungsi yang betul bagi Produk yang anda beli.

SILA AMBIL PERHATIKAN BAHAWA ANDA TIDAK BOLEH MELAKSANAKAN HAK PEMBATALAN INI UNTUK PRODUK YANG DIPERIBADIKAN YANG TELAH DIBUAT MENGIKUT SPESIFIKASI ANDA.

Sebaik sahaja menerima penyata dalam talian anda untuk membatalkan kontrak, Global-e akan menghantar e-mel pengesahan kepada anda.

Sekiranya anda penduduk tetap negara anggota Kesatuan Eropah atau Iceland, Liechtenstein, atau Norway ("EEA"), anda perlu memulangkan Produk tersebut tanpa kelewatan yang tidak wajar dan dalam apa jua keadaan tidak lewat daripada 14 hari dari tarikh anda memberitahu keputusan anda untuk menarik balik dari kontrak. Anda akan menanggung kos langsung pemulangan Produk.

Sekiranya anda penduduk tetap di negara luar Kesatuan Eropah atau Iceland, Liechtenstein, atau Norway ("EEA"), anda perlu memulangkan Produk tersebut tanpa kelewatan yang tidak wajar dan dalam apa jua keadaan tidak lewat daripada 30 hari dari tarikh anda memberitahu keputusan anda untuk menarik balik dari kontrak. Anda akan menanggung kos langsung pemulangan Produk.

Prosedur pemulangan:

Anda mesti memulangkan Produk di dalam bungkusan asalnya. Anda mesti sertakan semua aksesori, manual pengguna dan sebarang hadiah percuma yang datang dalam bungkusan yang sama. Di mana Produk telah dibeli sebagai sebahagian daripada ikatan pelbagai Produk, semua pelbagai Produk di dalam ikatan itu mesti dipulangkan. Sila jaga Produk dengan baik dan pulangkan mereka dalam keadaan seperti dihantar kepada anda. Sila bungkus Produk dengan kemas dan pastikan nombor pesanan anda kelihatan dengan jelas di bahagian luar bungkusan. Untuk memastikan pemulangan yang pantas dan selamat, kami galakkan anda untuk mengikuti arahan pemulangan yang diberikan.

Kami akan membayar kembali harga yang anda telah bayar untuk Produk termasuk kos penghantaran terdahulu dalam tempoh 2 hari selepas menerima produk yang dipulangkan di gudang kami. Sekiranya anda memilih untuk pilihan penghantaran ekspres, hanya kos penghantaran standard akan dikembalikan. Pembayaran balik akan disahkan melalui e-mel. Bayaran akan dilaksanakan menggunakan cara pembayaran yang sama seperti yang anda gunakan untuk urus niaga awal.

Jika anda memulangkan Produk 1) yang anda tiada hak untuk memulangkan, 2) yang anda telah rosakkan atau gunakan dengan cara yang tidak sepatutnya untuk membuktikan sifat, ciri dan fungsi Produk, atau, 3) dengan Produk hilang, atau 4) sebaliknya gagal untuk melaksanakan penjagaan dengan munasabah semasa menjaga dan memulangkan Produk, kami berhak untuk sama ada enggan menerima pemulangan anda dan menolak untuk membayar balik atau mengurangkan sebarang pembayaran balik kepada anda untuk nilai Produk yang berkurangan, tertakluk kepada undang-undang terpakai.

Sebab-sebab pemulangan yang lain: Sekiranya Produk yang anda terima tidak sama dengan produk yang anda pesan, atau jika penghantaran anda tidak lengkap atau rosak dalam pengangkutan, sila hubungi tanpa lengah Perkhidmatan Pelanggan Suunto untuk bantuan.

 1. Waranti dan Hak Statutori

Suunto menawarkan waranti tanpa had antarabangsa pada produk-produknya mengikut terma waranti Suunto. Maklumat lanjut dinyatakan dalam butiran dasar waranti untuk Produk Sunnto di tapak web https://www.suunto.com/en-gb/Support/Warranty-information/Sports-Watches-Dive-Computers-and-Precision-instruments/.

Jika anda percaya anda berhak untuk perkhidmatan waranti, sila hubungi perkhidmatan Pelanggan Suunto atau hubungi wakil jualan sah Suunto anda.

Sebagai pengguna, anda mempunyai hak undang-undang berkaitan Produk yang rosak atau tidak seperti yang diterangkan. Tambahan pula, Global-e dan Suunto bertanggungjawab di bawah undang-undang untuk membekalkan Produk yang mematuhi kontrak ini. Tiada satupun dalam Terma Jualan ini akan menjejaskan hak undang-undang tersebut.

 1. Data Peribadi

Global-e akan mengumpul dan memproses data peribadi anda sebagai penjual Produk. Global-e adalah pengawal data kepada data peribadi anda yang dikumpul dan diproses oleh Global-e bagi pihak Global-e.

Global-e dan Suunto telah menjalin kerjasama untuk membolehkan menawarkan Produk di negara atau wilayah anda. Suunto juga akan mengumpulkan data peribadi anda untuk membolehkan membuat penghantaran Produk yang anda pesan, untuk memudahkan pemulangan sebarang Produk dan membolehkan menyediakan perkhidmatan pelanggan untuk anda. Suunto juga mungkin menggunakan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran mengikut undang-undang terpakai. Suunto adalah pengawal data bagi data peribadi anda yang dikumpul oleh Suunto bagi pihak Suunto.

Tidak Global-e mahupun Suunto mengawal pemprosesan data peribadi anda oleh pihak ketiga sebagai dua pengawal data yang berasingan. Anda harus menghubungi Global-e untuk pertanyaan dan persoalan mengenai pemprosesan data peribadi anda oleh Global-e dan Suunto untuk soalan dan pertanyaan mengenai pemprosesan data peribadi anda oleh Suunto.

Anda boleh baca lebih lanjut mengenai pemprosesan data peribadi anda oleh Global-e dan oleh Suunto dari dasar privasi masing-masing. Dasar privasi Global-e tersedia di sini dan dasar privasi Suunto tersedia di sini. Dasar privasi dan peruntukan tambahan dalam Terma Jualan ini menentukan penggunaan data peribadi anda dan penggunaan kuki. Membeli Produk dalam Kedai Dalam Talian memerlukan anda menerima dasar privasi dan pemprosesan data peribadi seperti yang diterangkan dalam dasar privasi tersebut. Jika tidak, adalah mustahil untuk menjual dan menghantar Produk kepada anda.

Global-e akan memproses bayaran anda untuk Produk. Global-e akan mengambil perhatian yang sewajarnya untuk menjaga butiran pesanan dan pembayaran anda selamat, tetapi (dengan ketidakhadiran kecuaian material bagi pihak mereka) tidak Suunto mahupun Global-e boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang kerugian yang anda mungkin hadapi jika pihak ketiga mendapat akses tidak sah kepada sebarang data yang anda berikan semasa mengakses atau membuat pesanan daripada Kedai Dalam Talian.

 1. Liabiliti Kami

Kami akan melaksanakan tanggungjawab kami di bawah Terma Jualan ini dengan penjagaan dan kemahiran sewajarnya.

Terdapat liabiliti tertentu yang kami tidak dapat ketepikan di bawah undang-undang terpakai. Terutamanya, tiada satupun dalam Terma Jualan ini mengehadkan liabiliti kami (atau dalam keadaan tertentu, Suunto) bagi kecederaan peribadi atau kematian disebabkan oleh kecuaian kami atau liabiliti kami untuk penipuan. Seperti yang dinyatakan dalam seksyen 10 di atas, anda mempunyai hak tertentu sebagai pengguna, termasuk hak undang-undang berkaitan Produk yang rosak. Tiada satupun dalam Terma Jualan ini akan menjejaskan hak undang-undang tersebut.

Kami bertanggungjawab hanya untuk kerugian yang semula jadi, boleh dijangka akibat daripada pelanggaran Terma Jualan ini. Kami tidak boleh dipersalahkan jika kami dihalang atau dilewatkan daripada memenuhi kewajipan oleh apa juga yang anda (atau sesiapa yang bertindak bagi pihak anda) lakukan atau gagal lakukan atau disebabkan oleh perkara di luar kawalan munasabah kami.

Anda perlu mengambil langkah dan awasan yang sewajarnya untuk memastikan Produk yang anda pesan adalah sesuai untuk tujuan anda. Anda mesti mengikuti apa juga nasihat yang kami berikan berkaitan Produk (termasuk arahan, panduan pengguna dan/atau manual yang disediakan bersama Produk). Kami atau Suunto tidak menerima liabiliti untuk kerosakan kepada Produk yang kami bekalkan yang disebabkan oleh kegagalan anda untuk mengikut nasihat kami.

Kami atau Suunto hendaklah tidak dipersalahkan untuk sebarang kerugian berkaitan perniagaan anda seperti kehilangan data, hilang keuntungan, hilang pendapatan atau gangguan perniagaan.

Kami akan menggunakan usaha munasabah kami untuk mengesahkan ketepatan maklumat yang digunakan di Kedai Dalam Talian tetapi, tertakluk kepada undang-undang yang terpakai, tidak dapat menjamin bahawa semua maklumat akan sentiasa tepat dan lengkap. Jika boleh, sebagai contoh, imej dan bungkusan Produk mungkin tidak sepadan dengan Produk yang dibekalkan. Jika anda ada persoalan atau kebimbangan bagi keadaan ini, hubungi kami sebelum membuat pesanan sebarang Produk. Juga, kesilapan meletakkan harga boleh terjadi dari semasa ke semasa, dalam keadaan ini, kami akan membatalkan sebarang pesanan yang sedang diproses atau diterima oleh kami. Kami akan membetulkan kesilapan pada Kedai Dalam Talin kami seberapa segera selepas kesilapan ini kami sedari.

SILA AMBIL PERHATIAN BAHAWA TERMA JUALAN INI TIDAK MENJEJASKAN (DAN TIDAK SEPATUTNYA DIBACA UNTUK MENJEJASKAN) HAK STATUTORI ANDA YANG TIDAK BOLEH DIKETEPIKAN ATAU DIHADKAN MELALUI KONTRAK.

 1. Umum

Kedai Dalam Talian boleh digunakan untuk tujuan yang sah dan dengan perilaku yang tidak menyalahi undang-undang sahaja. Anda bersetuju untuk mematuhi undang-undang yang terpakai, statut dan peraturan-peraturan berkenaan Kedai Dalam Talian dan sebarang urus niaga yang dilakukan pada atau melalui Kedai Dalam Talian.

Suunto dan Global-e tidak memberi jaminan bahawa Kedai Dalam Talian akan memenuhi keperluan anda atau tidak akan terganggu, tepat pada waktunya atau bebas ralat, bahawa kecacatan itu akan diperbaiki, atau tapak atau pelayan yang membuatkannya bebas daripada virus atau pepijat atau menggambarkan kefungsian penuh, ketepatan dan/atau kebolehcayaan Kedai Dalam Talian. Suunto dan Global-e tidak akan bertanggungjawab atau berkewajipan terhadap anda untuk sebarang kerugian bagi kandungan atau material yang dimuat naik atau dipancarkan melalui Kedai Dalam Talian ini. Kedai Dalam Talian ini tertakluk kepada syarat penggunaan tersedia di sini.

Sekiranya mana-mana peruntukan atau peruntukan Terma Jualan ini dianggap tidak sah, tidak mengikut undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan itu akan dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, dan keesahan, keundangan dan penguatkuasaan peruntukan yang selebihnya tidak boleh dalam apa-apa cara terjejas atau terganggu.

Berkaitan dengan pembelian daripada Kedai Dalam Talian, Suunto dan Global-e akan berkomunikasi secara elektronik dengan menghantar e-mel atau sebaliknya membuat siaran secara elektronik.

Suunto dan Global-e berhak untuk mengakses, membaca, memelihara, dan mendedahkan apa-apa maklumat yang kami peroleh berkaitan dengan Pesanan, dan penggunaan Semak Keluar anda, kerana Suunto dan Global-e percaya dengan munasabah adalah perlu untuk: (i) memenuhi sebarang undang-undang terpakai, peraturan, proses undang-undang, sepina atau permintaan kerajaan, (ii) menguatkuasakan Terma Jualan ini, termasuk untuk menyiasat kemungkinan pelanggaran terma, (iii) mengesan, menghalang, atau sebaliknya menangani penipuan, keselamatan taua masalah teknikal, (iv) bertindak balas terhadap permintaan sokongan anda, atau (v) melindungi hak, harta atau keselamatan Suunto dan Global-e, pengguna kami atau orang awam.

 1. Perkhidmatan Pelanggan

Anda boleh menghubungi perkhidmatan pelanggan Suunto sekiranya ada sebarang pertanyaan mengenai Produk di sini [https://service.global-e.com//?id=6848d0d9-5cc7-47e1-8442-bd7b09bc85bf] atau pemulangan Produk di sini [https://web.global-e.com/returns/portal/mZ4J].

Jika anda ada sebarang pertanyaan atau aduan mengenai Global-e, Terma Jualan atau Semak Keluar ini, sila hubungi kami di service@Global-e.com.

Jika anda membuat pembelian dari Australia, anda boleh menghubungi kami di global-eau@global-e.com.

 1. Undang-undang yang mentadbir

Terma Jualan ini hendaklah ditadbir dan diertikan mengikut undang-undang Belanda.

Kemas kini terakhir: Mei 2019

 

 

MODEL BORANG PEMBATALAN

 

Lengkapkan dan pulangkan borang ini hanya jika anda mahu membatalkan kontrak:

 

 • Kepada Global-e NL B.V., Krijn Taconiskade 430 1087 HW Amsterdam The Netherlands (via email service@Global-e.com

 

 • Saya/Kami [*] dengan ini memberikan notis bahawa saya/kami [*] membatalkan [*] kontrak jualan saya/kami untuk barangan berikut:

 

 • Dipesan/Diterima pada [*]:

 

 • Nama pengguna:

 

 • Alamat pengguna:

 

 • Nombor rujukan Pesanan:

 

 • Tandatangan pengguna [hanya jika pemberitahuan menggunakan borang bercetak]:

 

 • Tarikh notis pembatalan:

 

 

[*] Padam yang tidak berkenaan

 

-------------------------------

ENGLISH BELOW

 

TERMS AND CONDITIONS OF SALE ("SALES TERMS") FOR PRODUCTS PURCHASED FROM GLOBAL-E NL

Effective as of 28.05.2019

 

These Sales Terms establish the conditions for the sales made between any individual (acting for purposes which are wholly outside that individual’s trade, business, craft or profession) wishing to make a purchase of SUUNTO products (“Products”) from www.suunto.com (the “Online Store”) and Global-e NL B.V., a Dutch company registered under number 72541466, having its registered office at Krijn Taconiskade 430 1087 HW Amsterdam The Netherlands ("Global-e") operating as a seller.

These Terms and Conditions form a binding contract between you and Global-e. These Sales Terms do not create any responsibilities or liabilities for Suunto Oy or its affiliates in respect to you unless expressly stated otherwise.

 

 1. About These Sales Terms

These Sales Terms (including Global-e’s Privacy Policy referred to in Section 11 below) only apply to purchases made in the Online Store when Global-e operates as the seller .

These Sales Terms may be changed from time to time. The effective date of such change will be stated above. Any changes to the Terms and Conditions will apply to orders placed on or after the effective date. 

BY PLACING AN ORDER FOR PRODUCT(S) YOU AGREE TO BE BOUND BY AND ACCEPT THESE SALES TERMS.

 1. Placing an Order

Global-e has agreement with Suunto, to make Suunto’s Products available to you for purchase from, and delivered by, Global-e. This allows you to buy such Products from Global-e in your local currency and at a price that includes any applicable sales taxes (such as VAT), plus international delivery costs and fees (“Delivery Costs") and, if available for pre-payment, any import duties, tariffs and similar fees that may be imposed by the delivery destination country ("Import Charges"). It will be identified at the checkout (or similar) facility (“Checkout”) whether Import Charges will be pre-paid for you. Unless otherwise stated at the Checkout, the Import Charges will be pre-paid for you.

You are advised that the characteristics of the Products you are buying from Global-e, as well as the price, Delivery Costs and (if available for pre-payment) Import Charges, shall be those displayed to you by Global-e at the Checkout, operated by Global-e on Suunto’s Online Store you were browsing. Please make sure you review your Checkout page so that you can identify and correct any input errors.

By placing an order via the Checkout ("Order"), you acknowledge that the seller is Global-e and not Suunto, and that upon successful verification by Global-e of your Order and payment information, Global-e will buy the Products from Suunto and resell it to you in accordance with these Sales Terms.

Browsing for Products is done on the Online Store. You place the Order for selected Products by using the Checkout ordering process. This involves selecting the Products, placing it in the shopping cart / basket operated on the Site and transmitting the Order by clicking on the “PAY AND PLACE ORDER” button (or similar button) through the Checkout. This process permits you to check and amend any errors before making an Order by using the “back” button.

Please note that Orders can only be placed by non-trading individuals. Therefore, we will not accept Orders placed by companies, associations, independent contractors or any other kind of legal entity.

To be able to buy Product(s) you have to:

 • provide your name and address, phone number, email address, payment details and other required information;
 • be at least 18 years of age (or any age legally required under local law where you are resident to bind yourself legally to these Sales Terms).

In case you created an account with a personal user identification and password, keep your password protected at all times and do not disclose it to anyone else as you are personally responsible for each purchase made using your user identification and password.

 1. Order Processing and Contract conclusion

Once you have placed your Order, Global-e will promptly acknowledge your Order by sending you an email which will contain the relevant details of your Order. Please note, this does not constitute Global-e’s acceptance of your Order to buy the Products – it only constitutes our acknowledgement of your Order. Global-e does not accept your Order (and therefore make no commitment to provide you with the Products), and no contract for the sale of such Products shall come into effect, until Global-e specifically accept your Order and notify you by email that we it dispatched the Products to you ("Order Confirmation"). The Order Confirmation email is your proof of purchase, please store it as we will not archive your contract.

If the payment method you selected at Checkout supports an authorisation mechanism (e.g. most credit/debit cards), when you place your Order Global-e will only authorise the applicable amounts, and you will be charged only after the Products have been dispatched to you. Please note that Global-e charges the full Order amount even if the Order is dispatched in parts.

Global-e makes the appropriate efforts to process and fulfil any Order as quickly as possible. However, Global-e may, upon notice to you, decline to accept your Order if: (a) the Products are unavailable (in which case, if the payment was processed, Global-e will refund you in accordance with these Sales Terms); or (b) Global-e is unable to verify the payment information you provided.

Global-e may, if it suspects someone's identity, address, email address and/or payment information is being used fraudulently or in an unauthorised manner, also require additional verifications or information before accepting any Order. Global-e may choose not to accept Orders in their sole discretion and notably abnormal orders, orders which suspected to be placed not in good faith or orders which have not been placed by individuals. Global-e is not required to provide a reason for declining to accept any order, though may do so in their sole discretion.

Global-e is under a legal duty to supply Products that are in conformity with the contract. Furthermore, nothing in these Sales Terms affects your legal rights in relation to Products that are not in conformity with the contract, whether because they are faulty, not as described or otherwise.

 1. Prices, Shipping and Handling charges, Taxes and Import Charges

The price charged for a Product will be the price in effect at the time the Order is placed on the Checkout and will be set out in the order confirmation email. The price of a Product may be either pre-set in your local currency or calculated according to the rate of exchange between the base currency shown on the Online Store and the currency that you select as part of the purchase process at the time you make your order and which is displayed in the Order. Exchange rates may be set and updated regularly, and you acknowledge that such updates may affect final pricing of the Product. You will be charged according to the applicable exchange rate at the time you actually make your Order.

We may change prices at any time without notice. Price increases will only apply to Orders placed after such changes.

Prices for the Product(s) include VAT or other applicable taxes but do not include charges for shipping and handling or Import Charges.

Separate charges for shipping, handling, Import Charges and their related VAT or other taxes will be shown on the Checkout during the Checkout process and, in any case, on the Order Confirmation email.

Unless otherwise stated at the Checkout, the Import Charges will be pre-paid for you. If the Import Charges will not be pre-paid for you, it will be indicated at the Checkout and the Order Confirmation email. In such cases (a) you are advised that the amount of Import Charges displayed under the pre-pay option in your order may not reflect the actual Import Charges payable by you as determined by your delivery destination country’s relevant authority, which may be more or less than such estimate; and (b) you will be fully responsible for paying all applicable Import Charges directly to the relevant authority (and for reclaiming them in the event of a cancellation or return or a return of Products(s), to the extent possible under the laws of your country) as determined by the authorities of the delivery destination country, and Global-e shall have no responsibility or liability in connection with the foregoing.

If you are a resident of Russia, you will not have the option to pre-pay Import Charges due to local legislation.

Global-e may contract with a local licensed customs broker in your country. Agreement to these Sales Terms serve as an authorisation for the applicable customs broker to act as your agent to: (a) conduct transactions with the local applicable authority, (b) execute related documents on your behalf in connection with the import of Products(s) in your order, (c) facilitate the payment of applicable import charges; and (d) if applicable, return such Products(s) to Global-e (subject to these Sales Terms). However, you acknowledge that, in the case of a return of Products(s) under the Returns Policy below, you (and not Global-e or anyone on its behalf) will be fully responsible for claiming back such import charges from the applicable tax authority, to the extent possible, and Global-e shall have no responsibility or liability in connection with such claim.

You are advised that the characteristics of the Products you are buying from Global-e, as well as the price, Delivery Costs and (if available for pre-payment) Import Charges, shall be those displayed to you by Global-e at the Checkout, operated by Global-e on Suunto’s Online Store you were browsing. Please make sure you review your Checkout page so that you can identify and correct any input errors.

 1. Delivery and Importer of record

Not all Products can be delivered anywhere (due to limitations imposed on the Products or by the destination country) but the Checkout will not permit you to submit your Order if the Merchandise cannot be delivered to your specified address.

We are unable to deliver to:

P.O. Box addresses,

Overseas army addresses,

Hotels and hostels and

Prisons.

Global-e will pass the ownership of the Products ordered to you the moment it dispatches the Products to you (provided you have made full payment of the Products price plus delivery charges and any other charges payable under these Sales Terms, as applicable). Risk of damage or loss to the Products passes to you on delivery to you or to somebody identified by you to carry or take possession of the Products on your behalf.

You will be considered the importer of record of the Product(s), and we will only be facilitating the importation on your behalf as your agent. You therefore need to comply with all applicable laws, regulations, certifications and rules of the country into which you import the Product(s). You agree that you will not re-export or re-sell any Product(s) which you have ordered.

You acknowledge and agree that Global-e, or anyone of our third-party fulfilment services providers acting on our behalf (each a "Fulfilment Provider") may handle the delivery and fulfilment of your order, and that Global-e have sole discretion as to the Fulfilment Provider we choose to use.

Delivery time as well as the delivery option you chose will be confirmed in the order confirmation. Delivery will be complete when we deliver to the address which you specify when ordering (that may include the port of entrance to the destination country as specified in the order, in case Import Charges have not been pre-paid).

Different parts of your order may be delivered on different dates. Unless otherwise stated, and subject to applicable laws, delivery dates given on the Online Store and/or as part of the ordering process are estimates only. Your order will be fulfilled by the delivery date set out in the order confirmation or, if no delivery date is specified, then within 30 days after the date of the order confirmation, unless you specifically agree to a later date or there are exceptional circumstances. Delivery timeframes are affected by your delivery address and the delivery method selected. We are unable to specify an exact delivery date and time. We shall not be held responsible for delayed delivery or failure to perform, if the delay or failure is neither due to our fault nor for our account pursuant to the law or generally accepted principles.

Neither Suunto nor Global-e have liability for any losses arising from delay in delivery to the extent that this is due to circumstances beyond their reasonable control and where neither could have taken reasonable steps to deal with the delay. For example, delays resulting from customs clearance procedures or other actions of relevant authorities are generally outside our control, or delays resulting directly from your actions or omissions.

If you order any personalised Product(s), the manufacturing time for such personalised Product(s) is added to the delivery time and may postpone the delivery.

If you receive notification of an unsuccessful attempted delivery, it is your responsibility to use the details provided to contact the delivery company to arrange re-delivery. If you have selected a delivery method that does not require a delivery to be signed for and nobody is available to receive the Products, we reserve the right to leave them at the doorstep, hall or reception as available. In case you unreasonably defer delivery or delay the receipt of delivery after we have notified you that we have tried to deliver the ordered Product(s) to you, or if you have provided us with an incorrect delivery address which results in an unsuccessful delivery, the delivery package will be returned to us. If the Product(s) remain undelivered after the first delivery attempt for a period of 7 working days and are returned to us undelivered, we shall be entitled to cancel the contract and we will refund you in accordance with the provisions of Article 9.

We encourage you to examine the delivery package and received Product(s) promptly after they are delivered to you and check their condition and that the content of the delivery package is complete. In case of damaged or missing Product(s), please contact Suunto’s Customer Service here.

 1. Product(s) Availability

We do not guarantee the availability of any Product(s) in the Online Store.

Unless we accepted your Order, we reserve the right, without liability or earlier notice, to change, discontinue or to stop making available any Product(s).

 1. Compatibility, Product Information

Please take care when placing your order to ensure that the Product(s) you purchase are compatible for the intended use. Please use the Online Store as your final point of reference when checking compatibility. In the event of a difference between the Online Store content and any other website (or any other source of information) the compatibility of Product(s) as shown on the Online Store at the time of purchase will be seen as taking precedence.

You are advised that there may be minor differences between the actual Products and the way that it appears on the relevant website, e.g., in relation to appearance / color / texture / finish. The labelling or packaging of the Products may differ from the images of these which you see on the site.

 1. Payment

You may pay with the payment methods specified at the Checkout. Payment can be made by credit cards identified at the Checkout, Paypal, or such other payment methods (depending on your geographical location). When being charged, the descriptor you will see shall include Global-e identified as ‘Global-e’ and will substantially look like this: **Global-e//Suunto**.

You acknowledge and agree that: (i) we, or one of our third party payment processors ("Payment Processor"), will charge you through the payment method you have selected in your order and such other amounts payable under these Sales Terms that may be due in connection with the order; (ii) you will provide valid and current information about yourself; (iii) we may use the tools, software or services of Payment Processors to process transactions on our behalf; and (iv) you may be charged bank or credit/debit card issuer with additional fees (such as foreign transaction fee or cross border fee) or surcharges imposed by your bank or credit/debit card issuer, and those are not Global-e or Suunto charges or fees, and neither have control over this nor do we have any way to mitigate this, as this is purely up to the relationship and commercial terms between you and your bank or credit/debit card issuer, and we (or Suunto) also have no way of knowing in advance whether you will be charged such fees or surcharges.

Depending on your geography, payment may be routed through Global-e Australia Pty Ltd., Global-e’s affiliate.

All payments will be subject to security checks. Therefore Global-e may contact you to confirm your order information and order details such as proof of address, proof of address in the name of the person indicated for the delivery address etc.

Payment by Invoice with Klarna: In cooperation with Klarna and in certain jurisdictions only, you may be offered the opportunity to purchase goods using Klarna as a payment method. The terms and conditions which will apply to payment by Invoice with Klarna can be found here, noting that German (not English) are the governing and binding language of such terms and conditions. Eligibility for use of the Klarna invoicing payment method will be determined by Klarna in their sole discretion and we accept no liability in respect of your use of Klarna as a payment method. Where you choose to purchase your goods using payment by invoice with Klarna, you will be sharing your personal data with Klarna and the terms of Klarna privacy policy shall apply to their use of your personal information. Global-e (or Suunto) shall have no responsibility for their use of your personal data.

 1. Return and refund

Please note that Global-e will only process returns and refunds for Product(s) bought from Global-e.

Cancellation right:

If you are a Consumer and a resident of a member state of the European Union or Iceland, Liechtenstein, or Norway ("EEA"), and if you have bought Product(s) for your own private use as a consumer and want to exercise your right to cancel the contract and return the Product(s) you may do so during the cancellation period, which will expire after 14 days after the day of delivery. This right is not affected by any separate returns policy in these Sales Terms.

If you are a Consumer and a resident of a country outside the European Union, Iceland, Liechtenstein, and Norway ("EEA”), and if you have bought Product(s) for your own private use as a consumer and want to exercise your right to cancel the contract and return the Product(s) you may do so during the cancellation period, which will expire after 30 days after the day of delivery. This right is not affected by any separate returns policy in these Sales Terms.

To exercise the right to cancel, you must inform Global-e of your decision to cancel your order by a clear statement using the portal here. To meet the cancellation deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right to cancel before the cancellation period has expired. You may use the model cancellation form at the end of this document, but it is not obligatory.

You may only return Product(s) over which you have taken reasonable care and which you have not used in a manner that goes beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the Product(s). You will be liable for any diminished value of the Product(s) resulting from your handling of the Product(s) other than what is necessary to establish the nature, characteristics and proper functioning of the Product(s) you bought.

PLEASE NOTE THAT YOU CANNOT EXERCISE THIS RIGHT OF CANCELLATION IN RESPECT OF CUSTOMIZED PRODUCTS THAT HAVE BEEN MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH YOUR SPECIFICATIONS.

Once Global-e has received your online statement to cancel the contract, it will send you a confirmation email.

If you are a resident of a member state of the European Union or Iceland, Liechtenstein, or Norway ("EEA"), you will then have to return the Product(s) without undue delay and in any event not later than 14 days from the date on which you notified your decision to withdraw from the contract. You will bear the direct costs for returning the Product(s).

If you are a resident of a country outside the European Union, Iceland, Liechtenstein, and Norway ("EEA"), you will then have to return the Product(s) without undue delay and in any event not later than 30 days from the date on which you notified your decision to withdraw from the contract. You will bear the direct costs for returning the Product(s).

Return procedure:

You must return the Product(s) in their original package. You must include all accessories, user manuals and any free gifts that came in the same package. Where a Product has been purchased as a part of a bundle of multiple Products, all multiple Products within that bundle must be returned. Please treat the Product(s) with reasonable care and return them in the condition that they were delivered to you. Please pack the Product(s) securely and make sure that your order number is clearly visible on the outside of the parcel. To ensure fast and secure return we encourage you to follow the given return instructions.

We will refund the price you paid for the Product(s) plus the initial shipping cost within 2 days of receiving the returned products at our warehouse. In case you chose an express delivery option, only standard initial shipping cost will be reimbursed. The refund will be confirmed by email. Payment will be carried out using with the same means of payment as you used for the initial transaction.

If you return Product(s) 1) that you are not entitled to return, 2) that you damaged or used in a manner that goes beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the Product(s), or, 3) with Product(s) missing, or 4) have otherwise failed to exercise reasonable care when taking care of and returning Product(s), we reserve the right either to reject your return and decline to refund or to reduce any payments to be refunded to you for the diminished value of the Product(s), subject to applicable law.

Other return cases: If the Products you have received do not correspond to the ones you have ordered, or if your delivery is incomplete or damaged in transportation, please contact without delay Suunto’s Customer service for assistance.

 1. Warranties and Statutory Rights

Suunto offers an international limited warranty on its products in accordance with Suunto’s warranty terms. Further information is set out in Suunto warranty policy for Product(s) detailed on the website https://www.suunto.com/en-gb/Support/Warranty-information/Sports-Watches-Dive-Computers-and-Precision-instruments/.

If you believe that you are entitled to warranty services, please contact Suunto’s Customer service or contact your authorized Suunto retailer.

As a consumer, you have legal rights in relation to Products that are faulty or not as described. Further, Global-e and Suunto are under a legal duty to supply Products that are in conformity with this contract.  Nothing in the Sales Terms will affect these legal rights.

 1. Personal Data

Global-e will collect and process your personal data as the seller of the Products. Global-e is the data controller of your personal data Global-e collects and processes on Global-e’s own behalf.

Global-e and Suunto have entered into collaboration to be able to offer the Products in your country or region. Suunto will also collect your personal data to be able to ship the Products ordered by you, to facilitate any Product returns and to be able to provide customer service for you. Suunto may also use your personal data for marketing purposes in accordance with applicable laws. Suunto is the data controller of your personal data Suunto collects on Suunto’s own behalf.

Neither Global-e nor Suunto control the processing of your personal data by the other party as two separate data controllers. You should contact Global-e for questions and enquiries of the processing of your personal data by Global-e and Suunto for questions and enquiries of the processing of your personal data by Suunto.

You can read more about the processing of your personal data by Global-e and by Suunto from their respective privacy policies. Global-e’s privacy policy is available here and Suunto’s privacy policy is available here. The privacy policies and additional provisions in these Sales Terms govern the use of your personal data and use of cookies. Purchasing of Product(s) on the Online Store requires that you accept the privacy policies and the processing of personal data as described in said privacy policies. Otherwise it is not possible to sell and deliver the Products to you.

Global-e will process your payment of the Products. Global-e will take reasonable care to keep the details of your order and payment secure, but (in the absence of material negligence on their part) neither Suunto nor Global-e can be held liable for any loss you may suffer if a third party procures unauthorized access to any data you provide when accessing or ordering from the Online Store.

 1. Our Liability

We shall perform our obligations under these Sales Terms with reasonable care and skill.

There are certain liabilities that we cannot exclude under applicable law.  In particular, nothing in these Sales Terms limits our (or as the case may be Suunto’s) liability for personal injury or death caused by our negligence or our liability for fraud. As stated above in section 10, you have certain rights as a consumer, including legal rights relating to faulty Product(s). Nothing in these Sales Terms will affect these legal rights.

We are responsible only for losses that are a natural, foreseeable consequence of our breach of these Sales Terms. We shall not be liable if we are prevented or delayed from complying with our obligations by anything that you (or anyone acting on your behalf) does or fails to do or due to events that are beyond our reasonable control.

You should take all reasonable steps and precautions to ensure that the Product(s) you order are suitable for your purposes. You must follow any advice that we give you in relation to Product(s) (including instructions, user guides and/or manuals provided with Product(s)). We or Suunto do not accept liability for damage to Product(s) that we have supplied where caused by your failure to follow our advice.

We or Suunto shall not be liable for any losses related to any business of yours such as lost data, lost profits, lost revenues or business interruption.

We shall use our reasonable endeavours to verify the accuracy of information that is used on the Online Store but, subject to applicable law, cannot guarantee that all information will always be accurate and complete. It is possible, for example, that Product images and packaging may not always match Products supplied.  If you have any questions or concerns in this regard, please contact us before ordering any Product(s).  Also, pricing mistakes may occur from time to time, in which case we may cancel any orders being processed or accepted by us. We will correct errors on our Online Store as soon as possible after becoming aware of them.

PLEASE NOTE THAT THESE SALES TERMS DO NOT AFFECT (AND SHOULD NOT BE READ TO AFFECT) YOUR STATUTORY RIGHTS WHICH CANNOT BE WAIVED OR LIMITED BY CONTRACT.

 1. General

The Online Store may be used only for lawful purposes and in a lawful manner. You agree to comply with all applicable laws, statutes and regulations regarding the Online Store and any transactions conducted on or through the Online Store.

Suunto and Global-e make no warranty that the Online Store will meet your requirements or will be uninterrupted, timely or error-free, that defects will be corrected, or that the site or the server that makes it available are free of viruses or bugs or represents the full functionality, accuracy and/or reliability of the Online Store. Suunto and Global-e will not be responsible or liable to you for any loss of content or material uploaded or transmitted through the Online Store. The Online Store is subject to the terms of use available here.

If any provision or provisions of these Sales Terms shall be held to be invalid, illegal or unenforceable, that provision shall be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and the validity, legality and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected or impaired.

In relation to purchases from the Online Store, Suunto and Global-e will communicate electronically by sending email or otherwise posting electronically.

Suunto and Global-e reserve the right to access, read, preserve, and disclose any information that we obtain in connection with the Order, and your use of the Checkout, as Suunto and Global-e reasonably believe is necessary to: (i) satisfy any applicable law, regulation, legal process, subpoena or governmental request, (ii) enforce these Sales Terms, including to investigate potential violations of them, (iii) detect, prevent, or otherwise address fraud, security or technical issues, (iv) respond to your support requests, or (v) protect the rights, property or safety of Suunto and Global-e, our users or the public.

 1. Customer Service

You may contact Suunto’s customer service in case of any questions about the Products here or Products returns here.

If you have any questions or complaints about Global-e, these Sales Terms or the Checkout, please contact us at service@Global-e.com.

If you are making your purchase from Australia, you may contact us at global-eau@global-e.com.

 1. Governing law

These Sales Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of Netherlands.

Last Update: May 2019

 

 

MODEL CANCELLATION FORM

 

Complete and return this form only if you wish to cancel the contract:

 

 • To Global-e NL B.V., Krijn Taconiskade 430 1087 HW Amsterdam The Netherlands (via email service@Global-e.com

 

 • I/We [*] hereby give notice that I/we [*] cancel my/our [*] contract of sale of the following goods:

 

 • Ordered/Received on [*]:

 

 • Name of consumer(s):

 

 • Address of consumer(s):

 

 • Order reference number:

 

 • Signature of consumer(s) [only if this form is notified on paper]:

 

 • Date of this cancellation notice:

 

 

[*] Delete as appropriate

TERMA DAN SYARAT SUUNTO PRO CLUB

"Program pembelian Suunto Pro Club (""Program"") diselaraskan oleh Suunto OY.
Program pembelian Suunto pro dan VIP ini tersedia kepada: pekerja, VIP, ahli profesional industri sukan/kegiatan luar dan ahli profesional korporat yang memenuhi syarat serta kriteria yang ditetapkan oleh Suunto.
""Produk"" di sini bermakna mana-mana produk yang ditawarkan melalui Program ini atau suunto.com.

1. Cara Menyertai Program Pembelian Suunto Pro Club

Untuk menikmati manfaat Program ini, anda perlu menyertai Program dengan mencipta akaun. Untuk lulus, anda mestilah memohon melalui proses permohonan untuk mendapatkan kelulusan daripada Suunto OY. Pekerja, VIP dan ahli profesional yang layak mestilah melanggan Program melalui www.suunto.com, menyemak jika anda layak, menyemak terma dan syarat ini serta memilih untuk menerima surat berita. Dengan menyertai Program ini, anda akan dapat membeli Produk pada harga istimewa yang dipaparkan di suunto.com. Apabila anda mencipta akaun Suunto Pro Club, anda bersetuju bahawa akaun ini akan disegerakkan di www.suunto.com. Keistimewaan akaun ini akan disesuaikan dengan profil anda kemudian. Pendaftaran Program ini adalah percuma.

2. Syarat Penggunaan Program

Produk yang ditawarkan melalui Program ini adalah untuk KEGUNAAN PERIBADI SAHAJA. Program ini bukan bertujuan untuk membeli Produk bagi pihak orang lain atau menjual semula Produk; perbuatan sedemikian akan menjejaskan penyertaan anda dalam Program ini. Penjualan semula produk yang diperoleh melalui Program atau penyalahgunaan Program yang lain akan menyebabkan penamatan akses anda kepada Program ini.

Program tertakluk pada tarikh tamat tempoh dan had maksimum pembelian. Sebaik sahaja jumlah perbelanjaan maksimum atau tarikh tamat tempoh dicapai, mana-mana yang berlaku dahulu, anda masih akan dapat membeli Produk di suunto.com, tetapi pada harga runcit biasa yang dinyatakan di suunto.com sebagai pelanggan biasa. Harga Program dianggap sangat sulit. Dengan menggunakan Program ini, anda bersetuju untuk merahsiakan harga yang ditawarkan oleh Program kepada anda dan tidak mendedahkan maklumat harga Program kepada mana-mana pihak ketiga. Harga Program tidak sepatutnya disalin atau sebaliknya diedarkan.

Akaun anda mempunyai had yang ditetapkan mengikut jenis keahlian anda. Had ini menetapkan jumlah nilai Produk yang boleh anda pesan, pilihan Produk yang tersedia untuk dibeli dan kuantiti yang dibenarkan bagi setiap kategori. Keistimewaan akaun anda akan tamat tempoh dalam satu (1) tahun dari waktu akaun dicipta, apabila anda meninggalkan syarikat atau sebaik sahaja perbelanjaan maksimum sebanyak EUR 800 atau yang setara telah dicapai, mana-mana yang berlaku dahulu.

Dasar waranti semasa akan terpakai untuk semua pembelian. Layari suunto.com untuk mendapatkan maklumat waranti. Hanya Produk tersedia, ada stok serta dipaparkan di suunto.com boleh dibeli melalui Program, pembelian prapesanan tidak akan diterima. Caj penghantaran akan dikenakan pada kadar yang dinyatakan di suunto.com.

3. Pengubahsuaian, Penggantungan atau Penamatan Program

Program ini kekal menjadi satu keistimewaan yang ditawarkan oleh Suunto. Oleh itu, Suunto berhak untuk mengubah suai, menggantung atau menamatkan Program serta terma dan syaratnya pada bila-bila masa tanpa penjelasan atau notis, serta tanpa pampasan.

4. Liabiliti

Butiran kelayakan akaun Program anda bersifat peribadi dan tidak boleh dipindah milik. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk butiran kelayakan anda dan dituntut agar tidak mendedahkan butiran log masuk anda kepada sesiapa. Pihak Program tidak akan bertanggungjawab atas sebarang penipuan dalam penggunaan akaun anda oleh pihak ketiga. Penjualan semula Produk yang diperoleh melalui Program atau penyalahgunaan Program yang lain akan menyebabkan penamatan akses anda kepada Program. Kami akan berusaha sehabis baik untuk memastikan penggunaan keistimewaan yang optimum berkaitan Program ini.

5. Penyampaian serta Penerimaan Terma dan Syarat

Kami boleh menggunakan data peribadi anda untuk berkomunikasi dengan anda. Misalnya, untuk memberikan maklumat berkaitan produk dan/atau perkhidmatan kami yang anda gunakan atau menghubungi anda berkenaan pertanyaan kepuasan pelanggan. Kami boleh menggunakan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran atau penyelidikan. Misalnya, untuk menjalankan penyelidikan pasaran dan kami boleh menghubungi anda untuk memaklumkan anda tentang produk, perkhidmatan atau promosi baharu yang mungkin kami tawarkan, mengikut undang-undang yang berkenaan. Selain itu, sesetengah produk dan perkhidmatan kami boleh digunakan untuk mempromosikan produk serta perkhidmatan syarikat lain. Program ini juga tertakluk pada terma Dasar Privasi yang tersedia di suunto.com.

Dengan menggunakan Program ini, anda bersetuju serta menerima terma dan syarat Program. Peruntukan terma ini bukan bertujuan untuk mengecualikan sebarang hak berkanun yang diberikan kepada anda mengikut undang-undang, hak yang tidak boleh anda ketepikan atau yang tidak boleh dihadkan mengikut kontrak.

Sebarang pesanan yang dibuat melalui Program ini juga tertakluk pada terma dan syarat am, dan/atau terma jualan berkenaan sebarang pembelian di suunto.com. Hanya Produk yang ada stok boleh dibeli melalui www.suunto.com, prapesanan diterima mengikut pelanggan biasa.