Σημείωση ευρεσιτεχνίας

Suunto Kailash Οδηγίες χρήσης - 2.0

Σημείωση ευρεσιτεχνίας

Σημείωση ευρεσιτεχνίας

Αυτό το προϊόν προστατεύεται από τις εκκρεμείς αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τα αντίστοιχα δικαιώματά τους σε εθνικό επίπεδο: FI 20155573, US 7,271,774, US 13/794,468, US 14/195,670.

Έχουν υποβληθεί πρόσθετες εφαρμογές ευρεσιτεχνίας.