Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

WARUNKI I POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY („WARUNKI SPRZEDAŻY”) PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH OD FIRMY GLOBAL-E NL

Obowiązuje od dnia 28.05.2019

 

Niniejsze Warunki sprzedaży określają warunki sprzedaży pomiędzy każdą osobą fizyczną (w celach niezwiązanych z jej działalnością handlową i biznesową, rzemiosłem lub zawodem), która chce dokonać zakupu produktów SUUNTO („Produkty”) ze strony www.suunto.com („Sklep online”), a firmą Global-e NL B.V., holenderską firmą zarejestrowaną pod numerem 72541466, z siedzibą pod adresem Krijn Taconiskade 430 1087 HW Amsterdam, Holandia („Global-e”) działającą jako sprzedawca.

Niniejsze Warunki i postanowienia stanowią wiążącą umowę pomiędzy klientem i firmą Global-e. Niniejsze Warunki sprzedaży nie nakładają na firmę Suunto Oy ani jej podmioty stowarzyszone żadnych obowiązków ani zobowiązań w stosunku do klienta, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

 

 1. Informacje o niniejszych Warunkach sprzedaży

Te Warunki sprzedaży (włącznie z Polityką prywatności firmy Global-e przywoływaną w sekcji 11 poniżej) mają zastosowanie wyłącznie do zakupów dokonanych w Sklepie online, gdy firma Global-e jest sprzedawcą.

Te Warunki sprzedaży mogą od czasu do czasu ulegać zmianie. Data obowiązywania takich zmian zostanie podana wyżej. Wszelkie zmiany w Warunkach i postanowieniach będą dotyczyć zamówień złożonych w dniu rozpoczęcia obowiązywania takich zmian lub po nim. 

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA PRODUKTY OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I ICH ZAAKCEPTOWANIE.

 1. Składanie zamówienia

Firma Global-e zawarła z firmą Suunto umowę na sprzedaż i dostarczanie klientom Produktów firmy Suunto. Dzięki temu można kupować takie Produkty od firmy Global-e w lokalnej walucie i w cenie, która obejmuje wszelkie obowiązujące podatki od sprzedaży (takie jak VAT) oraz koszty i opłaty związane z dostawą międzynarodową („Koszty dostawy”) oraz, jeśli są dostępne w przypadku opłacenia z góry, wszelkie cła importowe, taryfy i podobne opłaty, które mogą być nałożone przez kraj docelowy dostawy („Opłaty importowe”). Po przejściu do kasy lub podobnej funkcji („Kasa”) będzie wskazane, czy Opłaty importowe zostaną opłacone z góry w imieniu klienta. O ile przy Kasie nie zostanie wskazane inaczej, Opłaty importowe zostaną opłacone z góry w imieniu klienta.

Właściwości Produktów kupowanych od firmy Global-e, jak również cena, Koszty dostawy i Opłaty importowe (jeśli można je opłacić z góry), są takie, jakie zostały wyświetlone klientowi przez firmę Global-e przy Kasie obsługiwanej przez firmę Global-e w przeglądanym przez niego Sklepie online Suunto. Należy pamiętać o sprawdzeniu zawartości strony Kasa w celu wykrycia i poprawienia wszelkich błędów we wprowadzonych danych.

Składając zamówienie przy Kasie („Zamówienie”), klient potwierdza, że sprzedawcą jest firma Global-e, nie firma Suunto, i że po pomyślnym zweryfikowaniu Zamówienia i informacji o płatności klienta firma Global-e zakupi Produkty od firmy Suunto i odsprzeda je klientowi zgodnie z tymi Warunkami sprzedaży.

Przeglądanie Produktów odbywa się w Sklepie online. Składanie Zamówienia na wybrane Produkty jest realizowane za pomocą procesu zamawiania przy Kasie. Obejmuje to wybranie Produktów, umieszczenie ich w koszyku obsługiwanym w witrynie i przesłanie Zamówienia przez kliknięcie przycisku „ZAPŁAĆ I ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” (lub podobnego) przy Kasie. Ten proces dopuszcza sprawdzanie i poprawianie wszelkich błędów przed złożeniem Zamówienia. Służy do tego przycisk „wstecz”.

Należy pamiętać, że zamówienia mogą składać wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności handlowej. Z tego względu nie będziemy akceptować Zamówień składanych przez firmy, stowarzyszenia, niezależnych podwykonawców lub dowolne inne podmioty prawne.

Aby móc kupować Produkty, należy:

 • podać imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, szczegóły płatności i inne wymagane informacje;
 • mieć co najmniej 18 lat (lub inny, wymagany przez prawo w miejscu zamieszkania klienta wiek, który pozwala na prawne związanie się tymi Warunkami sprzedaży).

W przypadku utworzenia konta z osobistym identyfikatorem użytkownika i hasłem należy zawsze chronić hasło i nie ujawniać go nikomu, ponieważ klient jest osobiście odpowiedzialny za każdy zakup dokonany przy użyciu identyfikatora użytkownika i hasła.

 1. Przetwarzanie Zamówienia i zawarcie umowy

Po złożeniu Zamówienia firma Global-e niezwłocznie je potwierdzi, wysyłając wiadomość e-mail zawierającą odpowiednie szczegóły zamówienia. Należy pamiętać, że nie stanowi to akceptacji Zamówienia klienta przez firmę Global-e. Jest to tylko potwierdzenie złożenia Zamówienia. Firma Global-e nie akceptuje Zamówienia (i w związku z tym nie zobowiązuje się do dostarczenia Produktów) i żadna umowa sprzedaży takich Produktów nie wchodzi w życie, dopóki firma Global-e nie zaakceptuje wprost Zamówienia i nie powiadomi klienta w wiadomości e-mail o wysłaniu do niego Produktów („Potwierdzenie Zamówienia”). Wiadomość e-mail z Potwierdzeniem Zamówienia stanowi dowód zakupu. Prosimy o jej zachowanie, ponieważ nie zarchiwizujemy tej umowy.

Jeśli metoda płatności wybrana przy Kasie obsługuje mechanizm autoryzacji (np. większość kart kredytowych/debetowych), podczas składania Zamówienia firma Global-e dokona jedynie autoryzacji odpowiednich kwot, a opłata zostanie pobrana dopiero po wysłaniu Produktów do klienta. Należy pamiętać, że firma Global-e obciąża pełną kwotą Zamówienia nawet wtedy, gdy Zamówienie jest wysyłane w częściach.

Firma Global-e dokłada wysiłków, aby wszystkie Zamówienia przetwarzać i realizować tak szybko, jak to możliwe. Firma Global-e może jednak, po uprzednim powiadomieniu klienta, odmówić akceptacji Zamówienia, jeśli: (a) Produkty są niedostępne (w takim przypadku, jeśli płatność została przetworzona, firma Global-e zwróci środki zgodnie z niniejszymi Warunkami sprzedaży); lub (b) firma Global-e nie jest w stanie zweryfikować podanych przez klienta informacji o płatności.

Przed zaakceptowaniem zamówienia firma Global-e może zażądać dodatkowej weryfikacji lub dodatkowych informacji, jeśli będzie podejrzewać, że tożsamość, adres, adres e-mail i/lub informacje o płatności są używane w celu dokonania oszustwa lub w sposób nieuprawniony. Firma Global-e może zdecydować się nie akceptować Zamówień wedle własnego uznania, szczególnie zamówień nietypowych, zamówień, co do których istnieje podejrzenie, że nie zostały złożone w dobrej wierze, oraz zamówień, które nie zostały złożone przez osoby fizyczne. Firma Global-e nie musi podawać przyczyny odmowy akceptacji zamówienia, chociaż może to zrobić według własnego uznania.

Firma Global-e jest prawnie zobowiązana do dostarczenia Produktów zgodnie z umową. Ponadto żadne z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży nie narusza praw klienta w odniesieniu do Produktów, które nie są zgodne z umową, czy to z powodu ich wadliwości, niezgodności z opisem, czy też z innego powodu.

 1. Ceny, opłaty za dostawę i obsługę, podatki i Opłaty importowe

Ceną pobieraną za Produkt będzie cena obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia przy Kasie. Zostanie ona podana w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie. Cena Produktu może być wstępnie ustalona w walucie lokalnej lub obliczona zgodnie z kursem wymiany pomiędzy walutą bazową podaną w Sklepie online a walutą, którą użytkownik wybiera w ramach procesu zakupu w momencie składania zamówienia i która jest widoczna w Zamówieniu. Kursy wymiany walut mogą być ustalane i aktualizowane regularnie, a klient przyjmuje do wiadomości, że takie aktualizacje mogą mieć wpływ na ostateczną cenę Produktu. Opłata zostanie pobrana zgodnie z obowiązującym kursem wymiany walut w momencie złożenia Zamówienia.

W każdej chwili ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wzrost cen będzie dotyczył wyłącznie Zamówień złożonych po takich zmianach.

Ceny Produktów obejmują podatek VAT lub inne obowiązujące podatki, ale nie obejmują opłat za wysyłkę i obsługę ani Opłat importowych.

Oddzielne opłaty za wysyłkę i obsługę, Opłaty importowe i związany z nimi podatek VAT lub inne podatki będą widoczne przy Kasie podczas procesu finalizacji zamówienia oraz, w każdym przypadku, w wiadomości e-mail z Potwierdzeniem Zamówienia.

O ile przy Kasie nie zostanie wskazane inaczej, Opłaty importowe zostaną opłacone z góry w imieniu klienta. Jeśli Opłaty importowe nie zostaną opłacone z góry w imieniu klienta, zostanie to wskazane przy Kasie i w wiadomości e-mail z Potwierdzeniem Zamówienia. W takich przypadkach (a) kwota Opłat importowych pokazywana w ramach opcji opłacenia z góry w zamówieniu może nie odzwierciedlać rzeczywistych Opłat importowych należnych od klienta, określonych przez odpowiednie organy w kraju docelowym dostawy, które mogą być większe lub mniejsze niż takie oszacowanie; oraz (b) klient będzie w pełni odpowiedzialny za uiszczenie wszystkich stosownych Opłat importowych bezpośrednio do odpowiednich organów (oraz za odzyskanie ich w przypadku anulowania lub zwrotu Produktów, w zakresie możliwym na mocy prawa obowiązującego w danym kraju) określonych przez władze w kraju docelowym dostawy, a firma Global-e nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie ma żadnych zobowiązań w związku z powyższym.

Z powodu lokalnych przepisów mieszkańcy Rosji nie mają możliwości opłacenia z góry Opłat importowych.

Firma Global-może zawszeć umowę z lokalnym, licencjonowanym agentem celnym w kraju klienta. Zgoda na niniejsze Warunki sprzedaży oznacza upoważnienie właściwego agenta celnego do działania w charakterze agenta klienta w celu: (a) przeprowadzenia transakcji z właściwym lokalnym organem, (b) sporządzenia w imieniu klienta powiązanych dokumentów w związku z importem Produktów w zamówieniu klienta, (c) ułatwienia uiszczenia stosownych opłat importowych; oraz (d) w stosownych przypadkach, zwrotu takich Produktów firmie Global-e (z zastrzeżeniem niniejszych Warunków sprzedaży). Klient potwierdza jednak, że w przypadku zwrotu Produktów zgodnie z poniższymi Zasadami zwrotów, to Klient (a nie firma Global-e lub ktokolwiek w jej imieniu) będzie w pełni odpowiedzialny za dochodzenie zwrotu takich opłat importowych od właściwego organu podatkowego, w możliwym zakresie, a firma Global-e nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie ma żadnych zobowiązań w związku z takim roszczeniem.

Właściwości Produktów kupowanych od firmy Global-e, jak również cena, Koszty dostawy i Opłaty importowe (jeśli można je opłacić z góry), są takie, jakie zostały wyświetlone klientowi przez firmę Global-e przy Kasie obsługiwanej przez firmę Global-e w przeglądanym przez niego Sklepie online Suunto. Należy pamiętać o sprawdzeniu zawartości strony Kasa w celu wykrycia i poprawienia wszelkich błędów we wprowadzonych danych.

 1. Dostawa i oficjalnie zgłoszony importer

Nie wszystkie Produkty mogą być dostarczone w każde miejsce (ze względu na ograniczenia nałożone na Produkty lub przez kraj docelowy). Przy Kasie nie uda się złożyć Zamówienia, jeśli Towaru nie można dostarczyć pod wskazany adres.

Dostarczanie nie jest możliwe:

do skrytek pocztowych,

na adresy zagranicznych baz wojskowych,

do hoteli i hosteli,

do więzień.

Firma Global-e przeniesie na klienta własność zamówionych Produktów z chwilą wysłania do niego tych Produktów (pod warunkiem, że dokonano pełnej płatności ceny Produktów wraz z opłatami za dostawę oraz wszelkimi innymi opłatami należnymi na mocy niniejszych Warunków sprzedaży). Ryzyko uszkodzenia lub utraty Produktów przechodzi na klienta z chwilą dostarczenia ich do klienta lub do osoby wskazanej przez klienta do przewozu lub przejęcia Produktów w imieniu klienta.

Klient będzie uważany za oficjalnie zgłoszonego importera Produktów, a my będziemy jedynie ułatwiać import w imieniu klienta jako jego agent. Dlatego klient musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, regulacji, certyfikatów i zasad obowiązujących w kraju, do którego Produkty są importowane. Klient zobowiązuje się, że nie będzie reeksportował ani odsprzedawał żadnego z zamówionych przez siebie Produktów.

Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Global-e lub każdy z jej zewnętrznych dostawców usług realizacyjnych działających w jej imieniu (każdy z nich to „Dostawca usług realizacyjnych”) może zająć się dostarczeniem i realizacją zamówienia klienta, a firma Global-e ma wyłączną swobodę wyboru Dostawcy usług realizacyjnych.

Czas dostawy i wybrana przez klienta opcja dostawy zostaną potwierdzone w potwierdzeniu zamówienia. Dostawa zostanie zrealizowana, gdy dostarczymy towar na adres podany przez klienta podczas składania zamówienia (może to obejmować port przybycia do kraju docelowego podanego w zamówieniu, w przypadku gdy Opłaty importowe nie zostały opłacone z góry).

Różne części zamówienia mogą być dostarczone w różne dni. O ile nie zaznaczono inaczej i z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, terminy dostaw podane w Sklepie online i/lub w ramach procesu składania zamówienia są jedynie szacunkowe. Zamówienie klienta zostanie zrealizowane w terminie dostawy określonym w potwierdzeniu zamówienia lub, jeśli nie określono terminu dostawy, w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia zamówienia, chyba że klient wyraźnie zgodzi się na późniejszy termin lub wystąpią wyjątkowe okoliczności. Na czas dostawy wpływa adres dostawy i wybrany sposób dostawy. Nie jesteśmy w stanie określić dokładnej daty i godziny dostawy. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie dostawy lub jej niewykonanie, jeżeli opóźnienie lub niewykonanie nie wynika z naszej winy ani nie odpowiadamy za nie zgodnie z prawem lub ogólnie przyjętymi zasadami.

Firmy Suunto i Global-e nie ponoszą odpowiedzialności za straty wynikające z opóźnienia w dostawie w zakresie, w jakim jest ono spowodowane okolicznościami będącymi poza ich kontrolą i w którym żadna z nich nie mogła podjąć rozsądnych kroków w celu zaradzenia opóźnieniu. Przykładowo opóźnienia wynikające z procedur odprawy celnej lub innych działań odpowiednich organów są na ogół poza naszą kontrolą, tak samo jak opóźnienia wynikające bezpośrednio z działań lub zaniechań klienta.

W przypadku zamówienia jakichkolwiek spersonalizowanych Produktów czas produkcji takich spersonalizowanych Produktów jest dodawany do czasu dostawy i może opóźnić dostawę.

Jeśli klient otrzyma powiadomienie o nieudanej próbie dostawy, jest odpowiedzialny za wykorzystanie podanych szczegółów do skontaktowania się z firmą kurierską w celu zorganizowania ponownej dostawy. Jeśli zostanie wybrany sposób dostawy, który nie wymaga pokwitowania przesyłki, i nikt nie będzie dostępny, aby odebrać Produkty, zastrzegamy sobie prawo do pozostawienia ich pod drzwiami, w holu lub recepcji, w zależności od sytuacji. W przypadku bezzasadnego odraczania dostawy lub opóźniania odbioru dostawy przez klienta po tym, jak powiadomiliśmy go o próbie dostarczenia zamówionych Produktów, lub gdy klient poda nam nieprawidłowy adres dostawy, co skutkuje nieudaną dostawą, paczka z dostawą zostanie nam zwrócona. Jeżeli Produkty pozostaną niedostarczone po pierwszej próbie dostawy przez okres 7 dni roboczych i zostaną zwrócone nam niedostarczone, będziemy uprawnieni do odstąpienia od umowy i zwrócimy klientowi pieniądze zgodnie z postanowieniami art. 9.

Zachęcamy do skontrolowania paczki z dostawą i otrzymanych Produktów niezwłocznie po ich dostarczeniu i sprawdzenia ich stanu oraz tego, czy zawartość paczki z dostawą jest kompletna. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku produktów należy skontaktować się z działem obsługi klienta Suunto tutaj.

 1. Dostępność produktów

Nie gwarantujemy dostępności żadnego produktu w Sklepie online.

O ile nie zaakceptowaliśmy Zamówienia klienta, zastrzegamy sobie prawo, bez odpowiedzialności i wcześniejszego powiadomienia, do zmiany, przerwania lub zaprzestania udostępniania jakiegokolwiek Produktu.

 1. Zgodność, informacje o produkcie

Przy składaniu zamówienia należy zwrócić uwagę na to, czy kupowane Produkty nadają się do zakładanego celu. Sklep online powinien być ostatnim punktem odniesienia przy sprawdzaniu zgodności. W przypadku rozbieżności zawartości w Sklepie online i w dowolnej innej witrynie internetowej (lub w innym źródłem informacji) zgodność Produktów pokazywana w Sklepie online w momencie zakupu będzie uważana za nadrzędną.

Warto pamiętać, że mogą wystąpić niewielkie różnice pomiędzy rzeczywistymi Produktami a sposobem, w jaki są prezentowane w odpowiedniej witrynie internetowej, np. w odniesieniu do wyglądu/koloru/tekstury/wykończenia. Etykiety lub opakowania Produktów mogą różnić się od ich zdjęć zamieszczonych w witrynie.

 1. Płatność

Zapłacić można za pomocą metod płatności określonych w Kasie. Płatność może zostać dokonana za pomocą kart kredytowych wskazanych w Kasie, serwisu Paypal lub innych podobnych metod płatności (w zależności od lokalizacji geograficznej). Podczas pobierania opłaty opis będzie zawierać nazwę firmy Global-e w postaci „Global-e” i będzie wyglądać zasadniczo tak: **Global-e//Suunto**.

Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że: (i) my lub jeden z naszych zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności („Operator płatności”) obciąży klienta za pośrednictwem metody płatności wybranej przez niego w zamówieniu oraz innymi należnymi kwotami na mocy niniejszych Warunków sprzedaży, które mogą być należne w związku z zamówieniem; (ii) klient poda ważne i aktualne informacje o sobie; (iii) możemy korzystać z narzędzi, oprogramowania lub usług Operatorów płatności w celu przetwarzania transakcji w naszym imieniu; oraz (iv) klient może zostać obciążony przez bank lub wystawcę karty kredytowej/debetowej dodatkowymi opłatami (takimi jak opłata za transakcję zagraniczną lub opłata za transakcję transgraniczną) lub dopłatami nałożonymi przez bank lub wystawcę karty kredytowej/debetowej, przy czym nie są to opłaty ani należności na rzecz firmy Global-e ani Suunto, nie mamy nad nimi żadnej kontroli ani nie możemy ich w żaden sposób ograniczyć, ponieważ zależą wyłącznie od relacji i warunków handlowych między klientem a jego bankiem lub wystawcą karty kredytowej/debetowej, a my (ani firma Suunto) nie mamy możliwości wcześniejszego przewidzenia, czy klient zostanie obciążony takimi opłatami lub dopłatami.

W zależności od lokalizacji geograficznej klienta płatność może być realizowana za pośrednictwem firmy Global-e Australia Pty Ltd., podmiotu stowarzyszonego firmy Global-e.

Wszystkie płatności będą podlegać kontrolom bezpieczeństwa. Z tego względu firma Global-e może skontaktować się z klientem w celu potwierdzenia informacji o zamówieniu i szczegółów zamówienia, takich jak dowód adresu, dowód adresu w imieniu osoby wskazanej jako adres dostawy itp.

Płatność za pomocą faktury za pośrednictwem firmy Klarna: We współpracy z firmą Klarna i tylko w niektórych jurysdykcjach klient może otrzymać możliwość zakupu towarów, korzystając z firmy Klarna jako metody płatności. Warunki i postanowienia, które będą miały zastosowanie do płatności za pomocą faktury za pośrednictwem firmy Klarna, można znaleźć tutaj. Uwaga: dla tych warunków i postanowień językiem obowiązującym i wiążącym jest język niemiecki (nie angielski). Kwalifikowanie się do korzystania z metody opłacania faktur za pośrednictwem firmy Klarna zostanie określone przez firmę Klarna według jej własnego uznania i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do korzystania z usług firmy Klarna jako metody płatności. Jeśli klient postanowi kupić towary, korzystając z płatności za pomocą faktury za pośrednictwem firmy Klarna, będzie musiał udostępnić swoje dane osobowe firmie Klarna, a wykorzystanie danych osobowych klienta przez tę firmę będą regulować warunki zasad ochrony prywatności firmy Klarna. Firma Global-e (lub Suunto) nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez nią danych osobowych klienta.

 1. Zwrot towaru i środków

Należy pamiętać, że firma Global-e będzie przetwarzać zwroty towarów i środków tylko dla Produktów zakupionych w firmie Global-e.

Prawo do odstąpienia od umowy:

Konsument mieszkający w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub na Islandii, w Liechtensteinie lub w Norwegii („EOG”), który kupił Produkty na własny, prywatny użytek jako konsument i chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu Produktów, możesz to zrobić w okresie odstąpienia od umowy, który upływa po 14 dniach od dnia dostawy. Na to prawo nie mają wpływu żadne odrębne zasady dotyczące zwrotów zawarte w niniejszych Warunkach sprzedaży.

Konsument mieszkający poza Unią Europejską lub Islandią, Liechtensteinem lub Norwegią („EOG”), który kupił Produkty na własny, prywatny użytek jako konsument i chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu Produktów, możesz to zrobić w okresie odstąpienia od umowy, który upływa po 30 dniach od dnia dostawy. Na to prawo nie mają wpływu żadne odrębne zasady dotyczące zwrotów zawarte w niniejszych Warunkach sprzedaży.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować firmę Global-e o swojej decyzji o anulowaniu zamówienia poprzez wyraźne oświadczenie za pomocą portalu w tym miejscu. Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy wysłać informację o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia. Można skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy na końcu tego dokumentu, ale nie jest to obowiązkowe.

Zwrotowi podlegają wyłącznie te Produkty, z którymi obchodzono się należycie i które nie były używane w sposób wykraczający poza to, co jest niezbędne do poznania charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie zmniejszenie wartości Produktów wynikające z obchodzenia się przez niego z Produktami w sposób inny niż konieczny do poznania charakteru, cech i prawidłowego funkcjonowania zakupionych Produktów.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NIE MOŻNA SKORZYSTAĆ Z TEGO PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU DOSTOSOWANYCH PRODUKTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY WYPRODUKOWANE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ KLIENTA.

Gdy firma Global-e otrzyma oświadczenie online klienta o odstąpieniu od umowy, wyśle mu wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Klient mieszkający w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub na Islandii, w Liechtensteinie lub w Norwegii („EOG”) będzie wówczas musiał zwrócić Produkty bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktów ponosi klient.

Klient mieszkający poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem lub Norwegią („EOG”) będzie wówczas musiał zwrócić Produkty bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformował o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktów ponosi klient.

Procedura zwrotu:

Produkty należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu. Należy dołączyć wszystkie akcesoria, instrukcje obsługi i prezenty, które były w tym samym opakowaniu. Jeśli Produkt został zakupiony jako część pakietu z wieloma Produktami, należy zwrócić wszystkie Produkty w ramach tego pakietu. Z Produktami należy się obchodzić z należytą starannością i zwrócić je w stanie, w jakim zostały dostarczone. Produkty należy bezpiecznie zapakować i upewnić się, że numer zamówienia jest wyraźnie widoczny na zewnątrz przesyłki. Aby zapewnić szybki i bezpieczny zwrot, zachęcamy do postępowania zgodnie z podaną instrukcją zwrotu.

W ciągu 2 dni od odebrania zwróconych produktów w naszym magazynie zwrócimy klientowi cenę, którą zapłacił za Produkty, powiększoną o koszt pierwotnej wysyłki. W przypadku wybrania opcji dostawy ekspresowej zwracany jest tylko koszt standardowej pierwotnej wysyłki. Zwrot środków zostanie potwierdzony pocztą e-mail. Płatność zostanie dokonana przy użyciu tego samego środka płatniczego, który został użyty do pierwotnej transakcji.

W przypadku zwrotu Produktów 1) do których zwrotu klient nie jest uprawniony, 2) które zostały uszkodzone lub użyte w sposób wykraczający poza to, co jest niezbędne do poznania charakteru, cech i funkcjonowania Produktów lub 3) w których brakuje Produktów lub 4) w inny sposób nie zachowano należytej staranności przy obchodzeniu się z Produktami i ich zwrocie, zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zwrotu towaru i odmowy zwrotu środków lub obniżenia wszelkich płatności, które mają być zwrócone, o wartość zmniejszoną Produktów zgodnie z obowiązującym prawem.

Inne przyczyny zwrotu: Jeśli otrzymane Produkty nie odpowiadają zamówionym albo dostawa jest niekompletna lub została uszkodzona w transporcie, należy niezwłocznie skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Suunto w celu uzyskania pomocy.

 1. Gwarancje i prawa ustawowe

Firma Suunto oferuje międzynarodową ograniczoną gwarancję na swoje produkty zgodnie z warunkami gwarancji firmy Suunto. Dalsze informacje znajdują się w polityce gwarancyjnej Suunto dla Produktów opisanej szczegółowo w witrynie https://www.suunto.com/Support/Warranty-information/Sports-Watches-Dive-Computers-and-Precision-instruments/.

Jeśli uważasz, że masz prawo do usług gwarancyjnych, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Suunto lub z autoryzowanym sprzedawcą firmy Suunto.

Jako konsument masz prawa w odniesieniu do Produktów, które są wadliwe lub niezgodne z opisem. Dodatkowo firmy Global-e i Suunto mają prawny obowiązek dostarczać Produkty zgodne z niniejszą umową.  Żadne z postanowień Warunków sprzedaży nie narusza tych praw.

 1. Dane osobowe

Firma Global-e jako sprzedawca Produktów będzie gromadzić i przetwarzać dane osobowe klienta. Firma Global-e jest administratorem danych osobowych, które gromadzi i przetwarza we własnym imieniu.

Firmy Global-e i Suunto nawiązały współpracę, aby móc oferować Produkty w kraju lub regionie klienta. Firma Suunto również będzie gromadzić dane osobowe klientów, aby móc wysłać zamówione przez nich Produkty, ułatwić zwrot Produktów oraz zapewnić obsługę klienta. Firma Suunto może też wykorzystywać dane osobowe klientów do celów marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Firma Suunto jest administratorem danych osobowych, które gromadzi i przetwarza we własnym imieniu.

Ani firma Global-e, ani firma Suunto nie kontrolują przetwarzania danych osobowych przez drugi podmiot — są dwoma odrębnymi administratorami danych. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych przez firmę Global-e należy kontaktować się z firmą Global-e, a w przypadku pytań i wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych przez firmę Suunto — z firmą Suunto.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez firmy Global-e i Suunto można znaleźć w ich politykach prywatności. Polityka prywatności firmy Global-e jest dostępna tutaj, a polityka prywatności firmy Suunto jest dostępna tutaj. Sposób korzystania z danych osobowych i plików cookie regulują polityki prywatności oraz dodatkowe postanowienia niniejszych Warunków sprzedaży. Zakup Produktów w Sklepie online wymaga zaakceptowania polityk prywatności i przetwarzania danych osobowych zgodnie z opisem w tych politykach prywatności. Bez tego nie będzie możliwa sprzedaż i dostawa Produktów do klientów.

Firma Global-e będzie przetwarzać płatności użytkownika za Produkty. Firma Global-e dołoży należytej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych dotyczących zamówienia i płatności, jednak, w przypadku braku istotnego zaniedbania z jej strony, ani firma Suunto, ani firma Global-e nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez klienta w przypadku uzyskania przez osobę trzecią nieuprawnionego dostępu do danych podanych przez klienta podczas uzyskiwania dostępu do Sklepu online lub składania w nim zamówienia.

 1. Nasza odpowiedzialność

Nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków sprzedaży będziemy wykonywać z należytą starannością i profesjonalizmem.

Istnieją pewne zobowiązania, których nie możemy wykluczyć na mocy obowiązującego prawa.  W szczególności żadne z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży nie ogranicza naszej (lub w zależności od przypadku — firmy Suunto) odpowiedzialności za obrażenia ciała lub śmierć w wyniku naszego zaniedbania lub naszej odpowiedzialności za oszustwo. Jak wskazano powyżej w punkcie 10, klientowi przysługują pewne prawa jako konsumentowi, w tym prawa dotyczące wadliwych Produktów. Żadne z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży nie narusza tych uprawnień prawnych.

Odpowiadamy tylko za straty, które są naturalną, przewidywalną konsekwencją naruszenia przez nas niniejszych Warunków sprzedaży. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli spełnienie naszych zobowiązań zostanie uniemożliwione lub opóźnione przez cokolwiek, co klient (lub ktokolwiek działający w imieniu klienta) zrobi lub czego nie zrobi, lub z powodu zdarzeń, które są poza naszą kontrolą.

Klient powinien podjąć wszelkie uzasadnione kroki i środki ostrożności w celu zapewnienia, że zamawiane Produkty są odpowiednie do jego celów. Klient musi stosować się do wszelkich porad udzielanych przez nas w odniesieniu do Produktów (w tym instrukcji, przewodników użytkownika i/lub podręczników dostarczanych wraz z Produktami). Ani my, ani firma Suunto nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia dostarczonych przez nas Produktów, które zostały spowodowane nieprzestrzeganiem przez użytkownika naszych zaleceń.

Ani my, ani firma Suunto nie ponosimy odpowiedzialności za straty związane z działalnością biznesową użytkownika, takie jak utrata danych, utrata zysków, utrata przychodów lub przerwanie działalności.

Dołożymy wszelkich starań, aby sprawdzić dokładność informacji używanych w Sklepie online, ale z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, nie możemy zagwarantować, że wszystkie informacje będą zawsze dokładne i kompletne. Przykładowo możliwe jest, że zdjęcia Produktów i opakowania nie zawsze odpowiadają dostarczonym Produktom.  W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie należy skontaktować się z nami przed zamówieniem jakiegokolwiek Produktu.  Oprócz tego od czasu do czasu mogą pojawić się błędy w cenach. W takim przypadku możemy anulować wszelkie zamówienia, które są przez nas przetwarzane lub zostały zaakceptowane. Zauważone błędy poprawimy w naszym Sklepie online tak szybko, jak to możliwe.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NINIEJSZE WARUNKI SPRZEDAŻY NIE WPŁYWAJĄ (I NIE POWINNY BYĆ ODCZYTYWANE JAKO WPŁYWAJĄCE) NA USTAWOWE PRAWA UŻYTKOWNIKA, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ UCHYLONE LUB OGRANICZONE PRZEZ UMOWĘ.

 1. Postanowienia ogólne

Sklep online może być wykorzystywany wyłącznie do celów zgodnych z prawem i w sposób zgodny z prawem. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, ustaw i rozporządzeń dotyczących Sklepu online oraz wszelkich transakcji przeprowadzanych w Sklepie online lub za jego pośrednictwem.

Firmy Suunto i Global-e nie gwarantują, że Sklep online spełni wymagania użytkownika, będzie działał nieprzerwanie, terminowo i bezbłędnie, że usterki zostaną naprawione, że witryna lub serwer, na którym jest udostępniana, są wolne od wirusów lub błędów, ani że reprezentuje pełną funkcjonalność, dokładność i/lub niezawodność Sklepu online. Firmy Suunto i Global-e nie ponoszą odpowiedzialności za utratę zawartości lub materiałów załadowanych lub przesłanych za pośrednictwem Sklepu online. Sklep online podlega warunkom korzystania dostępnym tutaj.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszych Warunków sprzedaży zostaną uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, postanowienie to zostanie wykonane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień nie zostanie w żaden sposób naruszona ani osłabiona.

W związku z zakupami w Sklepie online firmy Suunto i Global-e komunikują się elektronicznie, wysyłając wiadomości e-mail lub w inny sposób publikując informacje w formie elektronicznej.

Firmy Suunto i Global-e zastrzegają sobie prawo do dostępu, odczytywania, zachowywania i ujawniania wszelkich informacji, które uzyskujemy w związku z Zamówieniem oraz korzystaniem z Kasy przez użytkownika, w sposób uzasadniony przez firmy Suunto i Global-e, w celu: (i) spełnienia wymogów obowiązującego prawa, regulacji, procesu prawnego, wezwania do zapłaty lub żądania rządowego, (ii) egzekwowania niniejszych Warunków sprzedaży, w tym badania potencjalnych naruszeń tych warunków, (iii) wykrywania, zapobiegania lub rozwiązywania w inny sposób problemów związanych z oszustwami, bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi, (iv) odpowiadania na żądania klienta dotyczące pomocy technicznej lub (v) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Suunto i Global-e, naszych użytkowników lub społeczeństwa.

 1. Obsługa klienta

W przypadku dowolnych pytań dotyczących Produktów można skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Suunto tutaj, a w sprawie zwrotów Produktów — tutaj.

W przypadku pytań lub skarg dotyczących firmy Global-e, tych Warunków sprzedaży lub Kasy należy pisać na adres service@Global-e.com.

Jeśli zakupu dokonuje się z Australii, można się z nami kontaktować pod adresem global-eau@global-e.com.

 1. Prawo właściwe

Niniejsze Warunki sprzedaży są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem holenderskim.

Ostatnia aktualizacja: Maj 2019 r.

 

 

SZABLON FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Ten formularz należy wypełnić i zwrócić tylko wtedy, gdy chce się odstąpić od umowy:

 

 • Do: Global-e NL B.V., Krijn Taconiskade 430 1087 HW Amsterdam, Holandia (adres email: service@Global-e.com

 

 • Niniejszym informuję/informujemy[*], że odstępuję/odstępujemy[*] od swojej/naszej[*] umowy sprzedaży następujących towarów:

 

 • Zamówiono/Odebrano[*] w dniu:

 

 • Imiona i nazwiska konsumentów:

 

 • Adres konsumentów:

 

 • Numer referencyjny zamówienia:

 

 • Podpisy konsumentów [tylko w przypadku przesyłania wersji papierowej]:

 

 • Data tego powiadomienia o odstąpieniu od umowy:

 

 

[*] Niepotrzebne usunąć

WARUNKI I POSTANOWIENIA PROGRAMU SUUNTO PRO CLUB

Program zakupowy Suunto Pro Club (dalej: „Program”) jest koordynowany przez firmę Suunto OY.
Ten program zakupowy firmy Suunto kierowany do profesjonalistów i VIP-ów jest dostępny dla pracowników, VIP-ów, osób profesjonalnie zajmujących się sportem i aktywnością outdoorową oraz specjalistów z korporacji spełniających warunki i kryteria określone przez firmę Suunto.
„Produkty” oznaczają wszystkie produkty oferowane w ramach Programu lub na stronie suunto.com.


1. Jak dołączyć do Programu zakupowego Suunto Pro Club

Aby czerpać korzyści z tego Programu, trzeba dołączyć do niego, zakładając konto. Aby uzyskać zatwierdzenie, należy przejść proces aplikacyjny firmy Suunto OY. Kwalifikujący się pracownicy, VIP-y i profesjonaliści muszą zasubskrybować Program za pośrednictwem witryny www.suunto.com, przejść sprawdzenie pod kątem kwalifikowania się, zapoznać się z niniejszymi warunkami i postanowieniami oraz wyrazić zgodę na odbieranie biuletynów informacyjnych. Dołączenie do Programu daje możliwość kupowania Produktów w specjalnych cenach prezentowanych w witrynie suunto.com. Podczas tworzenia konta w Programie Suunto Pro Club akceptują Państwo, że to konto będzie synchronizowane z witryną www.suunto.com. Przywileje przypisane do tego konta zostaną następnie dostosowane do Państwa profilu. Rejestracja w Programie jest bezpłatna.


2. WARUNKI KORZYSTANIA Z PROGRAMU

Produkty oferowane w ramach Programu są przeznaczone WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU OSOBISTEGO. Ten Program nie jest przeznaczony do kupowania Produktów dla innych ani odsprzedawania Produktów. Takie postępowanie będzie grozić wykluczeniem z Programu. Odsprzedaż Produktów nabytych w ramach Programu oraz nadużywanie Programu w inny sposób będzie skutkować odebraniem dostępu do Programu.

W Programie mogą obowiązywać daty wygaśnięcia i maksymalne limity zakupów. Po osiągnięciu maksymalnej kwoty wydatków lub daty wygaśnięcia, zależnie od tego, co nastąpi szybciej, nadal będzie można kupować Produkty w witrynie suunto.com, ale jako normalny klient po zwykłej cenie detalicznej, jak wskazano w witrynie suunto.com. Ceny w ramach Programu mają charakter ściśle poufny. Korzystając z Programu, wyrażają Państwo zgodę na utrzymanie tych cen w tajemnicy i nieujawnianie ich żadnym podmiotom trzecim. Cen w ramach Programu nie należy kopiować i w żaden sposób rozpowszechniać.

Na Państwo konto nałożony jest limit zależny od typu członkostwa. Od niego zależy całkowita wartość Produktów, które mogą Państwo zamówić, wybór Produktów dostępnych do zakupu oraz dozwolona ilość na kategorię. Przywileje związane z kontem wygasną w ciągu jednego (1) roku od utworzenia konta lub z chwilą opuszczenia firmy albo po osiągnięciu maksymalnej kwoty wydatków w wysokości 800 EUR lub jej równowartości, jeśli nastąpi to wcześniej.

Aktualne zasady gwarancji będą mieć zastosowanie do wszystkich zakupów. Aby uzyskać informacje o gwarancji, należy odwiedzić witrynę suunto.com. W ramach Programu można kupować tylko te Produkty, które są dostępne, znajdują się w magazynie i są widoczne w witrynie suunto.com. Nie będą akceptowane żadne zakupy w przedsprzedaży. Opłaty za dostawy będą pobierane zgodnie z informacjami w witrynie suunto.com.


3. Modyfikacje, zawieszenie i zakończenie Programu

Ten Program pozostaje przywilejem oferowany przez firmę Suunto. Z tego względu firma Suunto zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania i kończenia Programu oraz jego warunków i postanowień w dowolnym momencie, bez objaśnień i powiadomienia oraz bez wypłacania odszkodowań.


4.Odpowiedzialność

Dane logowania do konta w Programie są prywatne i nie można ich przekazywać. Tylko Państwo odpowiadają za swoje poświadczenia. Nie wolno Państwu ujawniać nikomu swoich danych logowania. Organizatorzy Programu nie będą odpowiadać za żadne nieuczciwe użycie Państwa konta przez podmiot trzeci. Odsprzedaż Produktów nabytych w ramach Programu oraz nadużywanie Programu w inny sposób będzie skutkować odebraniem dostępu do Programu. Będziemy podejmować uzasadnione wysiłki w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania przywilejów związanych z Programem.


5. Komunikacja oraz akceptacja warunków i postanowień

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do komunikowania się z Państwem, na przykład w celu przesłania informacji związanych z naszymi produktami i/lub usługami, których Państwo używacie, lub w celu przeprowadzenia badań zadowolenia konsumentów. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do marketingu lub w celach badawczych, na przykład w celu przeprowadzenia badań rynku, oraz możemy, zgodnie z obowiązującym prawem, informować Państwo o nowych produktach, usługach lub promocjach, które możemy oferować. Ponadto niektóre z naszych produktów i usług mogą być używane do promowania produktów i usług innych firm. Ten Program podlega też warunkom Polityki prywatności dostępnej w witrynie suunto.com.

Korzystanie z Programu oznacza potwierdzenie zaakceptowania warunków i postanowień Programu. Postanowienia niniejszych warunków nie mają na celu wyłączenia jakichkolwiek praw ustawowych przyznanych Państwu przez prawo ani praw, których nie można się zrzec lub których nie można ograniczyć umową.

Każde zamówienie złożone w ramach Programu podlega dodatkowo ogólnym warunkom i postanowieniom sprzedaży dotyczącym każdego zakupu w witrynie suunto.com. W witrynie suunto.com można kupować wyłącznie Produkty znajdujące się w magazynie. Zamówienia przedsprzedażowe są akceptowane na zasadach dotyczących zwykłych klientów.