Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).
1. Akceptacja

Warunki Niniejszego Regulaminu oraz Polityka prywatności (zwane dalej łącznie „Warunkami”) regulują zasady korzystania z aplikacji lub witryny internetowej, w której są umieszczone, oraz zasady korzystania z usług powiązanych (zwanych dalej łącznie „Usługami”). Warunki stanowią umowę między użytkownikiem i firmą Suunto Oy, określającą prawa i obowiązki użytkownika i firmy Suunto, jej podmiotów stowarzyszonych i dostawców (zwanych dalej łącznie „Suunto”) w zakresie Usługi. Do niektórych aspektów Usługi zastosowanie mogą mieć warunki dodatkowe.

Niniejszy Regulamin zaczyna obowiązywać od dnia 25.05.2018.

Korzystanie z Usługi wymaga wyrażenia zgody na treść Regulaminu.

2. Kwalifikowalność

Z Usługi mogą korzystać osoby, które mają co najmniej szesnaście (16) lat. Osoby, które ukończyły szesnaście (16) lat, ale w świetle prawa miejscowego są małoletnie, mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem i poprosić rodzica lub opiekuna prawnego o dokończenie w ich imieniu rejestracji umożliwiającej im korzystanie z Usługi. Osoba dokonująca rejestracji musi mieć zdolność do czynności prawnych.

Akceptacja niniejszego Regulaminu i rozpoczęcie używania Usługi stanowi oświadczenie i gwarancję użytkownika wypełnienia wyżej wymienionej procedury.

3. Rejestracja i zakończenie

Użytkownik zobowiązuje się podać podczas rejestracji prawdziwe i kompletne dane, które będą w razie potrzeby aktualizowane. Zabronione jest podawanie nieprawdziwych danych osobowych.

Podczas rejestracji tworzona jest nazwa użytkownika i hasło. Użytkownik (lub rodzic albo opiekun prawny osoby małoletniej) ponosi osobistą odpowiedzialność za sposób korzystania z Usługi przy użyciu jego nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik zobowiązuje się odpowiednio chronić nazwę użytkownika i hasło, aby nie zostały one wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem przez osoby trzecie, a także bezzwłocznie zawiadomić firmę Suunto o przypadkach użycia niezgodnego z przeznaczeniem.

Użytkownik, który nie chce już korzystać z Usługi, może z niej zrezygnować. Rezygnacja oznacza utratę dostępu do Usługi. Suunto może wyrejestrować użytkownika lub ograniczyć jego dostęp do pewnych aspektów Usługi lub podjąć inne działanie jakiejkolwiek natury, które uzna za odpowiednie, jeśli istnieją dowody wskazujące na naruszenie przez niego Regulaminu lub jeśli przez ostatnie sześć (6) miesięcy użytkownik nie logował się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i otrzymał stosowne powiadomienie.

Z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce prywatności firma Suunto nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie z Usługi przesłanych danych lub treści (zwanych dalej „Materiałem”) po rezygnacji użytkownika.

Po usunięciu Materiału z Usługi przez użytkownika lub firmę Suunto pewne pozostałości i kopie Materiału mogą nadal znajdować się w obrębie Usługi.

4. Używanie Usługi

Użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki:

a) Usługi można używać wyłącznie do celów prywatnych, niekomercyjnych;
b) Należy przestrzegać obowiązujących przepisów, Regulaminu i dobrych manier;
c) Nie można przesyłać Materiałów nielegalnych, obraźliwych, obelżywych, pornograficznych, napastliwych, oszczerczych czy w inny sposób niestosownych;
d) Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących reguł dotyczących zachowania online i akceptowalnych Materiałów;
e) Wymagane jest szanowanie prywatności innych;
f) Konieczne jest uzyskanie wszelkich pozwoleń, zgód lub licencji, które mogą być potrzebne użytkownikowi do uzyskania prawa do przesłania jakiegokolwiek Materiału; i
g) Nie można dystrybuować ani zamieszczać spamu, plików lub technologii, które mogą wyrządzić szkodę Usłudze lub interesom albo mieniu innych użytkowników Usługi.

Suunto nie jest odpowiedzialne za Materiały zamieszczone w Usłudze przez użytkowników. Suunto może, ale nie musi:

a) Monitorować lub moderować Materiał; oraz
b) Usuwać każdy Materiał z Usługi oraz ograniczać dostęp do dowolnej części Usługi w którymkolwiek momencie według własnego uznania.

5. Zarzuty naruszenia praw autorskich

Użytkownik może powiadomić firmę Suunto o naruszeniu praw autorskich w Usłudze poprzez zawiadomienie (a) za pomocą wiadomości e-mail ze zwrotem „Copyright Notification” (Powiadomienie dotyczące praw autorskich) w wierszu tematu, przesłanej na adres copyright.notices@suunto.com, (b) za pomocą dokumentu pod tytułem „Copyright Notification” (Powiadomienie dotyczące praw autorskich) przesłanego pocztą na adres Suunto, Attn: Tammiston kauppatie 7 A, 01510 Vantaa, Finlandia, lub (c) za pośrednictwem formularza internetowego, jeśli jest dostępny. W zawiadomieniu należy:

1) Określić oryginalne dzieło chronione prawami autorskimi, które są zgłaszane jako naruszone;
2) Określić Usługę i zawartość Usługi, która jest zgłaszana jako naruszająca prawa autorskie do chronionego dzieła. Prosimy podać dostatecznie dużo szczegółów, aby firma Suunto mogła zlokalizować rzekomo naruszającą prawa zawartość w Usłudze;
3) Podać informacje kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail, jeśli jest dostępny;
4) Oświadczyć, iż w dobrej wierze uznaje się, iż użycie zawartości w sposób wymieniony nie jest uprawnione przez właściciela prawa autorskiego, jego agenta lub przepisy prawa;
5) Podać następujące oświadczenie: „Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, że przekazane informacje i zastrzeżenia są zgodne z prawdą oraz że jestem właścicielem praw autorskich lub jestem upoważniony(-a) do działania w imieniu wyłącznego właściciela praw autorskich, których dotyczy naruszenie”; oraz
6) Podpisać oświadczenie.

6. Licencje

Licencje Firma Suunto nie rości sobie prawa własności do Materiałów przesłanych przez użytkownika. Przesłanie Materiału do Usługi nie oznacza przeniesienia praw własności do Materiału na firmę Suunto.

Niemniej jednak przesłanie Materiału do Usługi jest jednoznaczne z udzieleniem firmie Suunto międzynarodowej, niewyłącznej, przenoszalnej, w pełni opłaconej, zwolnionej z tantiem, bezterminowej i nieodwołalnej licencji na korzystanie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie, prezentowanie, rozpowszechnianie i modyfikowanie Materiału, na przygotowanie na jego podstawie dzieł zależnych i na włączanie Materiału do innych dzieł oraz na udzielanie dalszych licencji o takim zakresie.

Firma udziela użytkownikom Usługi niewyłącznej, nieprzenoszalnej i odwołalnej licencji (odwołanie może nastąpić na podstawie wyłącznej decyzji firmy Suunto, podjętej w dowolnym terminie) na dostęp i korzystanie z Usługi w sposób ściśle zgodny z Regulaminem. Firma nie udziela żadnych dodatkowych praw własności intelektualnej do informacji i treści zawartych w Usłudze. Reprodukowanie, przenoszenie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości treści w dowolnej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Suunto jest zabronione, poza przypadkami zgodnymi z poniższymi warunkami.

Suunto zgadza się na korzystanie przez użytkownika z Usługi na jego komputerze lub terminalu mobilnym, zegarku smart watch lub podobnych urządzeniach, pobieranie wyników Usługi i drukowanie kopii wyciągów z tych stron tylko na użytek osobisty i nie do redystrybucji, chyba że za zgodą pisemną Suunto.

7. Opłaty

Za korzystanie z Usługi, obecnie lub w przyszłości, mogą być pobierane opłaty.

Opłaty pobierane przez firmę Suunto będą publikowane oddzielnie w kontekście Usługi.

Użycie Usługi może obejmować transmisję danych przez sieć dostawcy usług lub poprzez użycie sieci komórkowej i/lub Internetu, w tym między innymi wiadomości SMS, MMS i przeglądanie WAP, przesyłanie danych i inne usługi wymagające użycia czasu antenowego i usług danych komórkowych. Dostawca usług internetowych może pobierać opłaty za przesył danych.

Firma Suunto nie przyjmuje odpowiedzialności za płatność jakichkolwiek opłat, a operator użytkownika jest w każdym względzie wyłącznie odpowiedzialny za usługi świadczone dla użytkownika.

8. Dostępność

Usługa może być niedostępna w niektórych krajach i może być oferowana tylko w niektórych wersjach językowych. Usługa może zależeć od sieci. W celu uzyskania dalszych informacji należy się skontaktować z dostawcą usług sieciowych.

Firma Suunto zastrzega sobie prawo do wyłącznego decydowania o zmianach, udoskonaleniach i poprawkach Usługi. Podczas przerw technicznych i w innych okresach Usługa może być niedostępna.

Firma Suunto może według własnego uznania podjąć decyzję o zakończeniu świadczenia Usługi lub dowolnej jej części. W takim przypadku użytkownik otrzyma wcześniejsze powiadomienie. Firma Suunto nie jest odpowiedzialna względem użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej za możliwe przerwanie Usługi lub jakiejkolwiek jej części.

9. Kontakty z innymi

Użytkownik może kontaktować się z innymi użytkownikami w ramach Usługi lub za jej pośrednictwem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Suunto nie pośredniczy w kontaktach i kontakt odbywa się wyłącznie między użytkownikami.

10. Dane osobowe

Używanie danych osobowych użytkownika podlega Polityce prywatności, wraz z poprawkami wprowadzanymi od czasu do czasu, dostępnej na stronie www.suunto.com/privacypolicy, a także dodatkowym postanowieniom w niniejszym Regulaminie. Polityka prywatności definiuje jak, dlaczego i w jakim zakresie Suunto zbiera i wykorzystuje dane osobowe i nieosobowe w związku z odpowiednią Usługą. Ponadto użytkownik może znaleźć więcej informacji związanych z pytaniami na temat prywatności dotyczącymi Usług firmy Suunto tutaj: www.suunto.com/datapracticesinsuuntoservices. Instalując, uzyskując dostęp lub korzystając z Usługi użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na warunki Polityki prywatności i inne warunki zawarte w nich w formie odwołania.

Instalując, uzyskując dostęp lub korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na zbieranie przez nas informacji i warunki użytkowania, w tym (jeśli ma to zastosowanie) transfer danych do kraju wewnątrz lub poza Unią Europejską i/lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, takim jak Stany Zjednoczone Ameryki.

Używając Usługi, użytkownik wyraźnie potwierdza i wyraża zgodę na to, by w ramach Usługi były mu prezentowane reklamy w aplikacji firmy Suunto, jej podmiotów stowarzyszonych lub stron trzecich działających w imieniu Firmy lub zaakceptowanych przez użytkownika, a także, iż firma Suunto może swobodnie komercyjnie wykorzystywać dane użytkownika, które nie umożliwiają identyfikacji osobowej.

11. Ostrzeżenia

Bezpieczeństwo użytkowników jest ważne dla firmy Suunto, dlatego przed użyciem Usług i/lub naszych produktów należy uważnie przeczytać nasze ogólne ostrzeżenia dostępne na stronie: www.suunto.com/generalproductsafety. Korzystając z usługi, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przeczytał ostrzeżenia i zgadza się przestrzegać poleceń tu zawartych.

12. Ograniczenie odpowiedzialności

Usługa jest świadczona w stanie JAK JEST i JAK DOSTĘPNA. Firma Suunto nie gwarantuje, że Usługa będzie dostępna nieprzerwanie, wolna od błędów i wirusów. Firma nie udziela wyraźnych ani dorozumianych gwarancji, w tym między innymi gwarancji tytułu prawnego, gwarancji nienaruszenia przepisów prawa, dorozumianych gwarancji wartości handlowej ani przydatności do określonego celu w zakresie dostępności, rzetelności, niezawodności, danych lub treści Usługi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i jednoznacznie potwierdza, że korzysta z Usługi na własne ryzyko i może być narażony na treści pochodzące z różnych źródeł.

Z wyjątkiem odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z rażącego zaniedbania lub winy umyślnej, firma Suunto nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, uboczne ani za straty moralne wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Usługi. Niektóre jurysdykcje nie umożliwiają wyłączenia niektórych gwarancji lub ograniczeń odpowiedzialności, więc powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie dotyczyć użytkownika. Odpowiedzialność Suunto i jej dostawców jest w takim przypadku ograniczona w największym dozwolonym prawnie zakresie.

13. Odszkodowania

OdszkodowaniaUżytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczyć firmę Suunto przed odpowiedzialnością z tytułu roszczeń osób trzecich oraz przed odpowiedzialnością, ocenami, stratami, kosztami i szkodami wynikającymi z: i) naruszenia Warunków przez użytkownika, ii) naruszenia przez użytkownika praw własności intelektualnej, innych praw lub prywatności osoby trzeciej, iii) niewłaściwego korzystania z Usługi przez osobę trzecią, jeżeli taka sytuacja stała się możliwa wskutek niepodjęcia przez użytkownika należytych kroków w celu zabezpieczenia nazwy użytkownika i hasła przed ich wykorzystaniem w niewłaściwy sposób.

14. Postanowienia różne
14.1. Wybór prawa i postępowanie arbitrażowe

O ile nie jest to zabronione przez obowiązujące prawo lub uregulowane w niniejszym dokumencie w inny sposób, Regulamin podlega prawu fińskiemu bez względu na normy kolizyjne.

 Użytkownik zgadza się na podporządkowanie przepisom kontroli eksportu w USA i innych krajach i nietransferowanie ani nieudostępnianie, poprzez transmisję elektroniczną lub w inny sposób, jakichkolwiek treści, oprogramowania lub materiałów podlegających ograniczeniom wynikającym z tych przepisów do miejsca docelowego zabronionego przez te przepisy.

Jeżeli użytkownik jest rezydentem Stanów Zjednoczonych, zastosowanie ma następujące postanowienie:

Regulamin podlega przepisom prawa stanu Nowy Jork bez względu na normy kolizyjne. Wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem lub Usługą poddaje się pod wiążące rozstrzygnięcie przez sąd arbitrażowy w Manhattanie (Nowy Jork) w terminie osiemnastu (18) miesięcy od dnia, w którym strona wnosząca pozew poznała lub powinna była poznać fakty stanowiące podstawę pozwu, z wyłączeniem sytuacji, w których firma Suunto może wystąpić o zabezpieczenie roszczeń lub inny nakaz sądowy, jeśli użytkownik naruszył prawa własności intelektualnej lub pojawiło się takie zagrożenie. Wszelkie kwestie dotyczące arbitrażu reguluje federalna ustawa o postępowaniu arbitrażowym (Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §1 i nast.). Postępowanie arbitrażowe prowadzi jeden arbiter zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem arbitrażu elektronicznego (Wireless Arbitration Rules) amerykańskiego stowarzyszenia sądownictwa polubownego ("American Arbitration Association"). Każda ze stron musi zgłosić wszelkie roszczenia, które w postępowaniu sądowym stanowiłyby obowiązkowe roszczenie wzajemne; w przeciwnym razie dochodzenie takich roszczeń będzie niemożliwe. Nie są przyznawane odszkodowania za straty szczególne, uboczne i za straty moralne. Koszty arbitrażu ponosi strona przegrywająca. Wyrok sądu arbitrażowego jest wiążący. Zatwierdzenia wyroku i stwierdzenia jego wykonalności może dokonać dowolny właściwy sąd. Postępowanie arbitrażowe jest wszczynane po wniesieniu pozwu indywidualnego, nie zbiorowego. Z postępowaniem arbitrażowym nie można łączyć postępowania arbitrażowego z udziałem innych osób lub podmiotów.

14.2. Ważność

Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza praw przysługujących użytkownikowi w kraju zamieszkania. Jeżeli postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień i nieważny zapis zostanie zastąpiony zapisem ważnym, o treści jak najbardziej zbliżonej do funkcji i celu niniejszego Regulaminu. W razie kolizji niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu. Postanowienia Regulaminu, które mają obowiązywać po rezygnacji z Usługi, pozostają w mocy po rozwiązaniu umowy.

14.3. Zmiany Regulaminu

Suunto zastrzega sobie prawo do modyfikowania Regulaminu w dowolnej chwili bez uprzedzenia. Jeżeli zmiana Regulaminu ma charakter zasadniczy i niekorzystny, firma Suunto poinformuje o niej użytkownika w osobnym uprzednim powiadomieniu.

Na użytkowniku ciąży obowiązek regularnego przeglądania treści Regulaminu. Korzystanie z Usługi oznacza zgodę na wprowadzane zmiany i modyfikacje.

Użytkownik zgadza się, że w razie przejęcia Suunto lub jego fuzji z podmiotem trzecim albo w przypadku przeniesienia Usługi do strony trzeciej zastrzegamy prawo, w którychkolwiek z tych okoliczności, do przeniesienia lub cedowania umowy z użytkownikiem i przesłania wszelkich danych, w tym m.in. danych osobowych, w ramach takiej fuzji, przejęcia, sprzedaży, transferu lub innej zmiany kontroli.

14.4. Łącza do witryn i treści stron trzecich

W celu zapewnienia łatwego dostępu Firma może zawrzeć łącza do witryn w Internecie, które są własnością lub są obsługiwane przez strony trzecie, i które nie są częścią Usługi. Po wybraniu łącza do witryny osoby trzeciej, a przed skorzystaniem z niej użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem korzystania z witryny i zaakceptować jego postanowienia.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Suunto nie ma wpływu na treść witryn osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za świadczone usługi i materiały tworzone lub publikowane w takich witrynach. Obecność łącza do witryny osoby trzeciej nie oznacza, że firma Suunto popiera taką witrynę lub produkty i usługi w niej wskazane.

Użytkownicy również mogą tworzyć w obrębie Usługi łącza do treści, które nie zostały w inny sposób przesłane do Usługi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Suunto nie ponosi odpowiedzialności za łącza tego rodzaju.

15. Własność intelektualna

Usługa i związane z nią oprogramowanie są chronione międzynarodowym prawem autorskim. Właścicielem tych praw jest Firma. Z zastrzeżeniem niniejszego Regulaminu, firma Suunto zachowuje wszelkie prawa i tytuł prawny do Usługi i wszystkich produktów Suunto, oprogramowania i innych funkcji zapewnianych użytkownikowi lub używanych przez niego za pośrednictwem Usługi.

Nazwy produktu i usługi Suunto są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Suunto. Inne nazwy produktów i firm wymienione w witrynie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi odpowiednich właścicieli. Dostęp użytkownika do tej witryny lub Usługi nie powinien być uznany za przyznanie, poprzez implikację, związanie wcześniejszą decyzją lub w inny sposób, jakichkolwiek licencji lub praw do używania oznaczeń widocznych w witrynie lub innej Usłudze bez wcześniejszej pisemnej zgody Suunto lub strony trzeciej będącej ich właścicielem.

16. Warunki korzystania z serwisu i prawa autorskie
16.1. PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie prawa zastrzeżone © Suunto Oy 04/2018. Niniejsza witryna internetowa i jej treść stanowią własność firmy Suunto Oy i są przeznaczone wyłącznie dla jej klientów jako źródło informacji na temat produktów firmy Suunto. Wykorzystywanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, ujawnianie i kopiowanie treści witryny w każdym innym celu wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy Suunto Oy.

16.2. ZNAKI TOWAROWE

Nazwy Suunto i Movescount są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Suunto Oy. Nazwy produktów Suunto, ich funkcji i treści są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Suunto Oy. Nazwy pozostałych produktów i firm są znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.

Podstawowym znakiem towarowym jest SUUNTO. Nazwy produktów i hasła reklamowe również mogą być zastrzeżone. Wszelkie znaki towarowe, zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane, są własnością firmy Suunto Oy. Posiadanie praw własności i rejestracja praw przez oddziały, spółki zależne i osoby trzecie jest surowo zakazana.

16.3. NAZWY DOMEN

NAZWY DOMENOficjalne nazwy domen brzmią: www.suunto.com i www.movescount.com. Firma Suunto Oy zastrzega sobie prawa do wszystkich nazw domen zawierających znak towarowy „SUUNTO”.

Jeżeli zdaniem importera konieczne jest zarejestrowanie lokalnych wersji nazw domen suunto.xx lub movescount.xx i firma Suunto Oy uzna to za stosowne, wówczas domeny takie zostaną zarejestrowane.

Wszystkie domeny suunto.xx kierują do suunto.com i wszystkie domeny movescount.xx kierują do movescount.com. Pod żadnym pozorem podmioty zależne lub strony trzecie nie mogą niezależnie rejestrować wersji tych nazw domen.

Dystrybutorzy, importerzy i sprzedawcy produktów Suunto mogą prowadzić własne witryny, za pośrednictwem których będą promować i sprzedawać produkty firmy Suunto. Nazwy takich domen nie mogą jednak zawierać nazwy Suunto ani innych nazw znaków towarowych należących do firmy Suunto. Na wniosek zainteresowanych i po analizie wniosku firma Suunto może umieścić w witrynie suunto.com łącza do takich witryn. Łącza znajdą się w części zawierającej wykaz importerów lub sprzedawców.