Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

1. Co to jest pakiet promocyjny?

Pakiet promocyjny Suunto („Pakiet promocyjny”) to zestaw korzyści, takich jak zniżki lub bezpłatne członkostwo próbne, oferowane konsumentom, którzy (i) zakupili nowe urządzenie Suunto z możliwością podłączania od firmy Suunto Oy („Suunto”) lub upoważnionego oficjalnego dystrybutora produktów Suunto i (ii) podłączyli urządzenie do mobilnej aplikacji Suunto. Pakiet promocyjny jest bezpłatny, ale korzystanie z korzyści może prowadzić do opłat od dostawców usług, których dane korzyści dotyczą. Możesz zdecydować, czy chcesz skorzystać z oferowanych korzyści.

Pakiet promocyjny podlega niniejszemu regulaminowi. 

Pakiet promocyjny nie jest częścią produktów, aplikacji lub usług Suunto ani indywidualnym produktem lub usługą. Pakiet promocyjny nie stanowi rekomendacji ani zachęty ze strony Suunto do korzystania z produktów lub usług związanych z korzyściami.

2. Jaka jest zawartość pakietu promocyjnego?

Pakiet promocyjny może zawierać zniżki i inne korzyści od firmy Suunto i jej partnerów. 

Zawartość i dostępność pakietu promocyjnego może ulec zmianie. Zawartość i dostępność pakietu promocyjnego może się również różnić w zależności od kraju i podłączonego urządzenia Suunto. Pakiet promocyjny nie jest dostępny we wszystkich krajach i regionach.

Zawartość pakietu promocyjnego jest wyświetlana na stronie pakietu promocyjnego w witrynie Suunto.com. Pakiet promocyjny otrzymany w związku z konkretnym urządzeniem Suunto może nie być taki sam, jak wyświetlany w Suunto.com w danym momencie. 

Poszczególne korzyści w pakiecie promocyjnym mogą podlegać dalszym ograniczeniom i regulaminowi, których należy przestrzegać. Mogą również podlegać wymogom, które musisz spełnić, aby kwalifikować się do uzyskania korzyści. Możesz nie być w stanie zrealizować niektórych świadczeń, jeśli nie kwalifikujesz się do nich. Na przykład bezpłatny okres próbny usługi oferowanej przez partnera Suunto może być dostępny tylko dla nowych klientów danego partnera. Klient może zatem nie kwalifikować się do niego, jeśli już korzystał z danej usługi.

3 Kto może otrzymać pakiet promocyjny? 

Pakiet promocyjny mogą otrzymać klienci indywidualni będący posiadaczami nowego urządzenia Suunto z możliwością podłączenia, którzy połączą urządzenie z mobilną aplikacją Suunto. Firma Suunto nie gwarantuje, że wszyscy tacy konsumenci otrzymają pakiet promocyjny, ponieważ pakiet promocyjny może nie zawsze być dostępny i może nie być oferowany w połączeniu ze wszystkimi urządzeniami lub we wszystkich krajach przez cały czas.

Każde urządzenie można połączyć i zarejestrować tylko raz, aby otrzymać pakiet promocyjny. Urządzenia używane nie uprawniają do pakietu promocyjnego, jeśli poprzedni właściciel już podłączył urządzenie.

Urządzenia, które umożliwiają skorzystanie z pakietu promocyjnego, są wskazane na stronie pakietu promocyjnego w witrynie Suunto.com. Nawet jeśli urządzenie jest wskazane jako umożliwiające skorzystanie z pakietu promocyjnego, nie stanowi to gwarancji, że nabywca urządzenia otrzyma pakiet promocyjny lub jakąkolwiek określoną zawartość w pakiecie promocyjnym.

Korzyści w ramach pakietu promocyjnego mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inną osobę lub podmiot.

4 Jak otrzymam pakiet promocyjny?

Aby otrzymać pakiet promocyjny, musisz podłączyć nowe urządzenie Suunto z funkcją łączenia do mobilnej aplikacji Suunto i zarejestrować się w aplikacji. Otrzymasz pakiet promocyjny na adres e-mail, którego użyjesz w procesie rejestracji. 

Klient otrzymuje najnowszy pakiet promocyjny, który jest dostępny w momencie podłączenia urządzenia i zarejestrowania informacji.

Aby otrzymać pakiet promocyjny, musisz podłączyć nowe urządzenie do aplikacji Suunto i zarejestrować swoje dane najpóźniej w ciągu dwóch (2) miesięcy od daty zakupu urządzenia.

Jeśli nie otrzymasz pakietu promocyjnego pocztą elektroniczną, możesz skontaktować się z działem obsługi klienta Suunto w celu uzyskania pomocy. Możesz skontaktować się z działem obsługi klienta Suunto online pod adresem: https://www.suunto.com/en-us/Support/customer-support/.

Więcej informacji na temat bieżącego pakietu promocyjnego, obsługiwanych urządzeń i sposobu uzyskania pakietu promocyjnego można znaleźć na stronie pakietu promocyjnego w witrynie Suunto.com. Witryna ta zawiera również informacje o krajach i regionach, w których dostępny jest pakiet promocyjny.

5 Jaka jest odpowiedzialność firmy Suunto za pakiet promocyjny?

Firma Suunto nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji dotyczących pakietu promocyjnego, jego zawartości lub dostępności, w tym m.in. dorozumianej gwarancji wartości handlowej, nienaruszalności praw lub przydatności do określonego celu. Nabywcy urządzeń Suunto lub użytkownicy aplikacji Suunto nie powinni w żadnym zakresie podejmować decyzji o zakupie urządzenia lub korzystania z aplikacji Suunto lub innych usług w zależności od pakietu promocyjnego. 

Firma Suunto nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne korzyści wynikające z pakietu promocyjnego, ich ważność ani inne właściwości. 

Firma Suunto wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za świadczenia oferowane przez partnerów Suunto w pakiecie promocyjnym oraz za produkty i usługi partnerów Suunto zakupione lub skonsumowane w ramach świadczenia. W przypadku pytań lub problemów dotyczących ważności lub innych właściwości świadczeń lub powiązanych produktów i usług należy skontaktować się z firmą, która oferuje dane świadczenie. 

Firma Suunto wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, wynikowe lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju wynikające z lub związane z pakietem promocyjnym, korzystaniem z usług lub funkcji, do których odnosi się pakiet promocyjny, lub z niniejszym regulaminem.

6. Jakie są inne warunki regulaminowe dotyczące pakietu promocyjnego?

Firma Suunto zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy regulamin nie wyklucza ani nie ogranicza żadnych ustawowych praw konsumenta w kraju jego zamieszkania. Jeśli postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne, ważność pozostałych postanowień nie zostanie naruszona, a nieważne postanowienie zostanie zastąpione ważnym postanowieniem, które jest najbliższe wynikowi i celowi niniejszego regulaminu.

O ile nie zabrania tego obowiązujące prawo, niniejszy regulamin podlega prawu fińskiemu bez względu na jego kolizyjność z przepisami prawa.

Jeżeli użytkownik jest rezydentem Stanów Zjednoczonych, zastosowanie ma następujące postanowienie:

W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, JEŚLI KLIENT WYSTĄPI Z ROSZCZENIEM INDYWIDUALNYM DO SĄDU DS. DROBNYCH ROSZCZEŃ LUB NIE ZREZYGNUJE ZGODNIE Z OPISEM PONIŻEJ, WSZELKIE KONTROWERSJE LUB ROSZCZENIA DOTYCZĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PAKIETU PROMOCYJNEGO BĘDĄ ROZSTRZYGANE POPRZEZ WIĄŻĄCY ARBITRAŻ WYZNACZONY PRZEZ STOWARZYSZENIE AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION I PROWADZONY PRZEZ JEDNEGO ARBITRA WYZNACZONEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION, ZGODNIE Z JEGO REGUŁAMI W ZAKRESIE ARBITRAŻU HANDLOWEGO I UZUPEŁNIAJĄCYMI PROCEDURAMI SPORÓW ZWIĄZANYCH Z KONSUMENTAMI. Możesz dowiedzieć się więcej o stowarzyszeniu American Arbitration Association i jego zasadach arbitrażu, odwiedzając stronę www.adr.org lub dzwoniąc pod numer 800-778-7879.

W największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo opłaty za rozpoczęcie i przeprowadzenie arbitrażu będą dzielone między klienta i firmę Suunto, ale w żadnym wypadku opłaty nie przekroczą kwoty dopuszczalnej przez stowarzyszenie American Arbitration Association, powyżej której firma Suunto pokryje wszystkie dodatkowe opłaty i wydatki administracyjne. Firma Suunto zrzeka się prawa do odzyskania kosztów obsługi prawnej związanej z arbitrażem w ramach niniejszej gwarancji. Jeśli klient jest stroną wygrywającą w arbitrażu, do którego mają zastosowanie uzupełniające procedury sporów związanych z konsumentami, jest on uprawniony do odzyskania honorariów adwokackich zgodnie z decyzją arbitra.

Spór będzie podlegał prawom stanu lub terytorium, w którym klient zamieszkuje w momencie zakupu. Miejscem arbitrażu jest hrabstwo Cook w stanie Illinois lub okręg zamieszkania klienta. Arbiter nie będzie miał prawa do przyznania odszkodowania karnego lub innego odszkodowania nie mierzonego rzeczywistymi szkodami strony dominującej, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez ustawę. Arbiter nie przyzna odszkodowania za szkody wynikowe, a wszelkie przyznane odszkodowania będą ograniczone do odszkodowania pieniężnego i nie będą obejmowały świadczenia nieodszkodowawczego, nakazu lub decyzji skierowanej do jakiejkolwiek strony innej niż decyzja o zapłacie kwoty pieniężnej. Wyrok w sprawie orzeczenia wydanego przez arbitra będzie wiążący i ostateczny, z wyjątkiem prawa do odwołania przewidzianego przez federalną ustawę arbitrażową, i może być zgłoszony w dowolnym sądzie o właściwej jurysdykcji. Z wyjątkiem sytuacji, w których jest to wymagane przez prawo, ani klient, ani firma Suunto, ani arbiter nie mogą ujawniać istnienia, treści lub wyników arbitrażu na podstawie niniejszej gwarancji bez uprzedniej pisemnej zgody klienta i firmy Suunto.

W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO WSZELKIE SPORY, TAK W ARBITRAŻU, SĄDZIE LUB INNE, BĘDĄ PROWADZONE WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE INDYWIDUALNEJ. FIRMA SUUNTO I KLIENT ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE ŻADNA STRONA NIE MA PRAWA LUB UPOWAŻNIENIA DO JAKIEGOKOLWIEK SPORU, KTÓRY BYŁBY PODDANY ARBITRAŻOWI JAKO DZIAŁANIE ZBIOROWE, DZIAŁANIE OGÓLNE PRYWATNEGO PEŁNOMOCNIKA LUB W RAMACH INNEGO POSTĘPOWANIA, W KTÓRYM KTÓRAKOLWIEK ZE STRON DZIAŁA LUB PRAGNIE DZIAŁAĆ W FUNKCJI PRZEDSTAWICIELA. ŻADEN ARBITRAŻ LUB POSTĘPOWANIE NIE BĘDZIE POŁĄCZONE, SKONSOLIDOWANE LUB SCALONE Z INNYM ARBITRAŻEM LUB POSTĘPOWANIEM BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKICH STRON NA TAKI ARBITRAŻ LUB POSTĘPOWANIE.

Wyjątki od wiążącej umowy arbitrażowej i zrzeczenia się zbiorowych kroków prawnych

JEŚLI KLIENT NIE CHCE BYĆ ZWIĄZANY PRZEZ WIĄŻĄCĄ UMOWĘ ARBITRAŻOWĄ I ZRZECZENIE ZBIOROWYCH KROKÓW PRAWNYCH: (1) musi powiadomić firmę Suunto na piśmie w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty zakupu Produktu; (2) pisemne powiadomienie należy wysłać pocztą do firmy Suunto na adres 130 E. Randolph Street, Suite 600, Chicago, IL 60601, Attn: Legal Department; oraz (3) pisemne powiadomienie musi zawierać (a) imię i nazwisko klienta, (b) jego adres, (c) datę zakupu produktu oraz (d) wyraźne oświadczenie, że klient chce zrezygnować z wiążącej umowy arbitrażowej i zrzeczenia zbiorowych kroków prawnych. Ponadto klient może dochodzić indywidualnych roszczeń w sądzie ds. drobnych roszczeń w swoim kraju zamieszkania lub w hrabstwie Cook w stanie Illinois. W takim przypadku postanowienia sekcji zatytułowanej „Wiążąca umowa arbitrażowa; Zrzeczenie się zbiorowych kroków prawnych” nie mają zastosowania, a zastosowanie mają zasady i ograniczenia sądu ds. drobnych roszczeń.

Dodatkowe wyłączenia i ograniczenia

FIRMA SUUNTO NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA UTRATĘ MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA, UTRATĘ INFORMACJI LUB DANYCH, STRATĘ HANDLOWĄ, UTRATĘ DOCHODÓW LUB UTRATĘ ZYSKÓW LUB INNE POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY ZWIĄZANE Z PAKIETEM PROMOCYJNYM, NAWET JEŚLI FIRMA SUUNTO ZOSTANIE POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NAWET JEŚLI ŚRODKI ZARADCZE NIE ZAPEWNIAJĄ SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU.