Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Genom att svara #YesSuunto godkänner du följande villkor och Suuntos Integritetspolicy.

 

Nyttjanderätt

Du ger Suunto Oy (inklusive filialer och dotterbolag) och Suuntos partner en icke-exklusiv, begränsad och gratis licens och rätt att använda det innehåll (foto och text) som du har publicerat med hashtaggarna #AdventureStartsHere och #Suunto. Suunto och Suuntos partner får använda innehållet i marknadsförings- och reklamsyfte i sina kanaler för sociala medier, nyhetsbrev och på webbplatsen www.suunto.com. Suunto och dess partner kan redigera och ändra innehållet efter eget gottfinnande.

 

För tydlighetens skull uppger Suunto att innehållet såvitt känt har tillhandahållits till Suunto av en extern tjänsteleverantör i enlighet med användarvillkoren för den sociala medieplattform där innehållet ursprungligen publicerades (t.ex. Instagram eller Facebook). Suunto kommer inte att behandla eller publicera ditt innehåll förrän du har gett detta samtycke. Suunto ska inte heller på något sätt vara ansvarig för publicering, bearbetning eller leverans av innehållet innan du har gett detta samtycke.

 

Hantering av personliga data

Om du använder hashtaggen #YesSuunto får Suunto Oy hantera ditt användarnamn, den bild och det textinnehåll som du delar med dig av samt detta avtal. Om du vill utnyttja dina rättigheter i samband med personuppgifter kommer Suunto också att behandla de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med detta avtal, till exempel ditt namn och din e-postadress. Innehållet kan komma att publiceras till exempel på produktsidor och på andra ställen på webbplatsen. Suunto kan också publicera det material som du taggar med hashtaggen i våra andra kanaler, t.ex. våra konton i sociala medier, nyhetsbrev, bannerreklam eller butiksmaterial. Behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke. Suunto använder inte dina personuppgifter för profilering.

 

Våra produkter och tjänster kan tillhandahållas genom att använda resurser och servrar i olika länder runt om i världen. Därför kan dina personuppgifter överföras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I sådana fall vidtar vi åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter ges adekvat skydd i enlighet med gällande lagar. För internationella överföringar av dina personuppgifter förlitar vi oss i allmänhet på avtal som bygger på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler ("SCC"). Du kan hitta SCC:erna här. Suuntos integritetspolicy finns på följande adress: www.suunto.com/Privacy-Policy.

 

Den registrerades rättigheter

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av ditt innehåll och andra personuppgifter genom att klicka på utropstecknet i det nedre vänstra hörnet av ditt innehåll och följa instruktionerna. Du har också rätt att granska de personuppgifter som vi behandlar och få en kopia av uppgifterna, rätt att få dina uppgifter i ett maskinläsbart format och överföra uppgifterna från ett system till ett annat, rätt att korrigera felaktiga personuppgifter och, i vissa situationer, rätt att få dina personuppgifter raderade. Du har också rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i vissa situationer. Du har denna rätt till exempel när du bestrider att dina personuppgifter är korrekta och väntar på vårt svar på din begäran om rättelse.

När det gäller användningen av dina rättigheter i fråga om behandling av personuppgifter och datasäkerhet kan du kontakta Suunto på yessuunto@suunto.com. För att du ska kunna utöva dina rättigheter fullt ut, när du begär att få utöva dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, till exempel att begära information som är lagrad om dig, bör du komma ihåg att samtidigt också ange användarnamn för dina Facebook- och Instagram-konton, så att vi bättre kan betjäna dig och uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.