Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto D4i Uživatelská příručka -

Tlak v lahvi

Po připojení sondy Suunto Wireless Transmitter bude v dolním levém rohu displeje zobrazen tlak v lahvi.

Po zahájení ponoru začne výpočet zbývajícího vzduchu v lahvi. Po 30-60 vteřinách se v prostřední levé části displeje zobrazí první odhad zbývajícího času vzduchu.

Výpočet vždy vychází z poklesu tlaku v lahvi a je automaticky přizpůsoben objemu lahve a aktuální spotřebě vzduchu.

tank pressure Dseries

Záznam změny spotřeby vzduchu je založen na pravidelném měření tlaku v jednosekundových intervalech v průběhu 30-60 sekund. Zatímco zvýšení spotřeby vzduchu snižuje zbývající čas rychle, snížení spotřeby zvyšuje zbývající čas pozvolna. Tímto způsobem počítač zabraňuje příliš optimistickému odhadu zbývajícího vzduchu v lahvi při dočasném snížení spotřeby vzduchu.

Výpočet zbývajícího času vzduchu zahrnuje bezpečnostní rezervu 35 barů (500 psi). To znamená, že v okamžiku, kdy ukazatel dosáhne hodnoty 0, v lahvi stále zbývá malá rezerva.

POZNÁMKA:

Naplnění kompenzátoru vztlaku ovlivní výpočet zbývajícího času z důvodu dočasného zvýšení spotřeby vzduchu.

Zbývající čas vzduchu se nezobrazí v případě, že jsou aktivovány bezpečnostní zastávky nebo horní mez dekomprese. Zbývající čas vzduchu lze zobrazit stisknutím a podržením tlačítka DOWN.

Teplotní výkyvy ovlivňují tlak v lahvi a následně také výpočet zbývajícího času vzduchu.

Varování nízkého tlaku vzduchu

Potápěčský počítač varuje dvěma (2) pípnutími a rozblikáním ukazatele tlaku, jakmile tlak v lahvi klesne pod 50 barů (700 psi).

Dvě (2) pípnutí se rozezní také v případě, že tlak v lahvi klesne pod nastavenou hodnotu alarmu a jakmile zbývající čas dosáhne hodnoty 0.

Bezdrátový přenos dat

Pro bezdrátový přenos dat ze snímače tlaku v lahvi do počítače Suunto D4i je nutné:

 1. Instalace sondy Suunto Wireless Transmitter na regulátor lahve.
 2. Párování snímače s počítačem Suunto D4i.
 3. Zapnutí bezdrátového přenosu v nastavení počítače Suunto D4i.

V případě, že tlak v lahvi se po více než pěti (5) minutách nezmění, přejde sonda do úsporného režimu s pomalejším přenosem dat.

Sonda upozorní na nízkou kapacitu baterie (batt) v případě, že bude nutné baterii vyměnit. Toto upozornění bude přerušovaně blikat namísto ukazatele tlaku. Po zobrazení tohoto upozornění nebude možné sondu bez výměny baterie používat.

Instalace a párování sondy pro bezdrátový přenos

Po zakoupení bezdrátového snímače Suunto Wireless Transmitter důrazně doporučujeme jeho úvodní instalaci svěřit do rukou servisního pracovníka Suunto.

Snímač musí po instalaci podstoupit tlakový test, který typicky vyžaduje provedení kvalifikovaným servisním pracovníkem.

Pro příjem dat je zapotřebí snímač a přístroj Suunto D4i spárovat.

K aktivaci bezdrátového snímače dojde poté, co tlak v nádrží stoupne nad 15 barů (300 psi). Snímač poté začne odesílat údaje o tlaku v lahvi spolu s kódovým označením.

Jakmile se přístroj Suunto D4i nachází ve vzdálenosti do 0,3 m (1 stopy) od snímače, tento kód přijme a uloží. Snímač je v takovém případě s přístrojem Suunto D4i spárován. Suunto D4i následně zobrazí údaje o tlaku v lahvi, které obdrží spolu s tímto kódem. Používání kódového označení měření zabraňuje nechtěnému přijmu dat od jiných potápěčů, kteří používají stejný bezdrátový snímač.

POZNÁMKA:

Párování je obvykle zapotřebí provést pouze jednou. Pokud však náhodou další potápěč ve skupině používá stejný kód, bude zapotřebí párování opakovat.

Pro přiřazení nového kódového označení:

 1. Pomalu otevřete ventil nádrže, aby se systém natlakoval.
 2. Okamžitě ventil opět uzavřete.
 3. Rychle odtlakujte regulátor tak, aby tlak klesl pod 10 barů (145 psi).
 4. Vyčkejte přibližně 10 vteřin a pomalu otáčejte ventilem nádrže pro opětovné natlakování nad 15 barů (300 psi).

Dojde k automatickému přiřazení nového kódového označení. Pro opakování párování snímače s přístrojem Suunto D4i:

 1. V režimu potápění (s výjimkou režimů Free (Volný) nebo Gauge (Gauge) stiskněte a podržte tlačítko DOWN.
 2. Tlačítkem DOWN přejděte na položku Tank Press Pairing (Párování snímače tlaku) a stiskněte tlačítko SELECT.
 3. Ujistěte se, že je položka Tank Press Pairing (Párování snímače tlaku) nastavena na On (Zap.) a stiskněte tlačítko SELECT.
 4. Zobrazí se kódové označení. Stisknutím tlačítka UP kód potvrdíte.
 5. Stiskněte SELECT.
 6. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.

Jakmile systém natlakujete nad 15 barů (300 psi), přibližte přístroj Suunto D4i ke snímači. Po úspěšném dokončení párování se na potápěčském počítači zobrazí nové kódové označení a aktuální tlak v lahvi.

Indikátor bezdrátového snímače se na displeji zobrazí po každém přijetí platného signálu.

Transmitted data

After pairing, your Suunto D4i receives tank pressure data from the transmitter.

Any time the Suunto D4i receives a signal, one of the following symbols is shown in the lower left corner of the display.

DisplayIndication
Cd:–No code stored, the dive computer is ready for pairing with the transmitter.
Cd:10Current code number. Code number can be from 01 to 40.
- - -The flash symbol is blinking. Pressure reading exceeds allowed limit (over 360 bar (5220 psi)).
Last pressure reading followed by no connTank pressure data has not been updated for 1 minute. See below for solutions.
- - - followed by no connTank pressure data has not been updated for 5 minutes. See below for solutions.
no conn

Text no conn is displayed when the unit receives no data from the transmitter.

The pressure reading has not been updated for over a minute. The last received pressure blinks on and off. The flash symbol is not displayed.

This state may be caused by the :

 1. Transmitter being out of range (>1.2 m (4 ft))

 2. Transmitter is in power saving mode

 3. Transmitter is using a different code. To correct this:

Activate the transmitter by breathing off the regulator. Bring the dive computer closer to the transmitter and check if the flash symbol appears. If it does not, re-pair the transmitter to get a new code.

battPressure transmitter battery voltage is low. Change the transmitter battery!

Alarm tlaku v lahvi

Počítač má dva alarmy tlaku v lahvi. První je pevně daný na 50 barech (700 psi) a nelze jej změnit. Druhý alarm je uživatelsky nastavitelný. Lze jej zapnout nebo vypnout a je možné jej nastavit v rozmezí 10–200 barů (200–3000 psi). Pro nastavení hodnoty alarmu tlaku v lahvi:

 1. V módu ponoru podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Tlačítkem DOWN přejděte na položku Tank Press Alarm (Alarm tlaku v lahvi) a stiskněte SELECT.
 3. Stisknutím tlačítka UP alarm zapnete. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka SELECT.
 4. Nastavte požadovanou úroveň tlaku pomocí tlačítek UP a DOWN a potvrďte stisknutím tlačítka SELECT.
 5. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.

Čas vzduchu

Čas vzduchu je zobrazen pouze v případě, že je připojen a aktivován bezdrátový snímač tlaku v lahvi.

Pro aktivaci času vzduchu:

 1. V módu ponoru podržte stisknuté tlačítko DOWN.
 2. Pomocí tlačítka DOWN přejděte na položku Air Time (Čas vzduchu).
 3. Stiskněte tlačítko UP pro aktivaci zobrazení času vzduchu.
 4. Stiskněte SELECT.
 5. Stisknutím tlačítka MODE nastavení dokončíte.

Table of Content