Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Tank POD Podręcznik użytkownika

Wzbogacone powietrze (nitroks)

Suunto Tank POD można używać z mieszanką gazów oddechowych nitroks (znaną również pod nazwą mieszanki tlenowo-azotowej). Przed użyciem produktu z gazami oddechowymi typu nitroks należy go poddać czyszczeniu tlenowemu.

Napis EN 250 NITROX na boku urządzenia, oznacza, że zostało ono przetestowane zgodnie z normą EN 13949 i spełnia wymagania opisane w tej normie. Wszystkie materiały użyte do produkcji Suunto Tank POD i jego podzespołów (na przykład zgodnych ograniczników przepływu) są kompatybilne z tlenem i w 100% odporne na adiabatyczną kompresję tlenu.

Począwszy od maja 2021 r. wszystkie nowe urządzenia Suunto Tank POD i ich podzespoły są czyszczone tlenowo w procesie produkcyjnym Suunto. W związku z tym urządzenie jest zapieczętowane w plastikowej torbie i oznaczone napisem „Czyszczone tlenowo”.

Jeśli urządzenie nie jest zapakowane w plastikowy worek w sposób opisany powyżej, firma Suunto zaleca, aby traktować je jako nieoczyszczone tlenowo.

Firma Suunto zaleca, aby używać urządzenia z mieszaninami gazów nitroksowych, wyłącznie po poddaniu go czyszczeniu tlenowemu przez odpowiednio przeszkoloną i kompetentną osobę.

OSTRZEŻENIE:

Nie używaj nitroksu bez odpowiedniego przeszkolenia. Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu tego rodzaju przy zawartości tlenu powyżej 22% niezbędne są odpowiednie szkolenia dotyczące nurkowania na nitroksie i tlenie.

OSTRZEŻENIE:

Przy stosowaniu nitroksu maksymalna głębokość operacyjna i czas ekspozycji zależą od zawartości tlenu w gazie.

OSTRZEŻENIE:

Jeśli urządzenie Suunto Tank POD jest używane do nurkowania na nitroksie, można go używać wyłącznie z azotem i tlenem, nigdy z powietrzem. Zawsze utrzymuj swoje urządzenie oczyszczone tlenowo.

OSTRZEŻENIE:

Jeżeli urządzenie wystawiono na działanie gazu oddechowego zanieczyszczonego olejem, zanieczyszczone części muszą zostać ponownie oczyszczone przez kompetentną osobę.

OSTRZEŻENIE:

Podczas używania nitroksu istnieje niebezpieczeństwo, że zanieczyszczenia mogą spowodować zapłon tlenu.

OSTRZEŻENIE:

Stosowanie powietrza do oddychania zgodnie z EN 12021 może powodować zanieczyszczenie aparatu oddechowego. Urządzenia można używać z nitroksem lub tlenem dopiero po poddaniu go czyszczeniu tlenowemu przez kompetentną osobę.

UWAGA:

Suunto Tank POD Urządzenia wyprodukowane w okresie przed majem 2021 r. nie są fabrycznie czyszczone tlenowo przez Suunto.

UWAGA:

Otwórz plastikową torbę dopiero wtedy, gdy chcesz rozpocząć użytkowanie Suunto Tank POD. Pozwoli to zminimalizować ewentualne zanieczyszczenie urządzenia.

UWAGA:

Jeśli używasz Suunto Tank POD z gazami o zawartości tlenu większej niż 22%, musisz utrzymywać go w czystości i chronić przez zanieczyszczeniami, które mogą spowodować zapłon tlenu podczas użytkowania, obsługi i przechowywania.

UWAGA:

Aby zminimalizować ryzyko zapłonu tlenu, zawór (zawory) zbiornika ciśnieniowego należy zawsze otwierać powoli.

UWAGA:

Używanie dodatkowych akcesoriów wysokociśnieniowych podłączonych do Suunto Tank POD i mieszanin gazów oddechowych nitroks (o zawartości tlenu większej niż 22%) wymaga upewnia się, że są one zatwierdzone do tego celu i zgodne z normami EN 250 i EN 13949. Oryginalne akcesoria do węży wysokociśnieniowych Suunto są testowane zgodnie z normami EN 250 i EN 13949.

Więcej informacji na temat nurkowania na nitroksie z użyciem czujnika Suunto Tank POD można znaleźć w dokumencie „Bezpieczeństwo produktu i informacje prawne dotyczące czujnika Suunto Tank POD” dostarczonym z urządzeniem lub dostępnym na stronie www.suunto.com/SuuntoTankPodSafety.

Spis treści