Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

MIĘDZYNARODOWA OGRANICZONA GWARANCJA SUUNTO – Zegarki sportowe, komputery nurkowe i instrumenty precyzyjne Suunto

Firma Suunto zapewnia, że w okresie objętym gwarancją firma Suunto lub autoryzowane centrum serwisowe Suunto (dalej „centrum serwisowe”), według własnego uznania, bezpłatnie usunie wady materiałowe lub wady wykonania poprzez: a) naprawę, b) wymianę lub c) zwrot kosztów zakupu, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji Międzynarodowej. Niniejsza Ograniczona Gwarancja Międzynarodowa jest ważna i obowiązuje niezależnie od kraju zakupu. Ograniczona Gwarancja Międzynarodowa nie wpływa na prawa użytkownika obowiązujące na mocy przepisów krajowych stosowanych do sprzedaży towarów konsumenckich.

Okres gwarancji

Okres Ograniczonej Gwarancji Międzynarodowej rozpoczyna się w dniu zakupu produktu w punkcie sprzedaży detalicznej.

Okres gwarancji wynosi dwa (2) lata w przypadku zegarków, smartwatchy, komputerów nurkowych, słuchawki, czujników tętna, czujników nurkowych, mechanicznych instrumentów nurkowych i mechanicznych instrumentów precyzyjnych, chyba że określono inaczej.

Okres gwarancji wynosi jeden (1) rok w przypadku akcesoriów, w tym między innymi pasów napiersiowych, pasków do zegarków, ładowarek, kabli, akumulatorów, bransoletek i węży firmy Suunto.

Okres gwarancji wynosi pięć (5) lat w odniesieniu do awarii związanych z czujnikiem pomiaru głębokości (ciśnienia) w komputerach nurkowych Suunto.

Wydłużyliśmy 24-miesięczną gwarancję na Suunto Spartan Trainer, jeśli pasek zegarka odłączy się od obudowy. Te konkretne naprawy są wykonywane w autoryzowanych centrach serwisowych Suunto w ramach gwarancji. Uwaga: wszelkie inne lub dodatkowe naprawy będą traktowane zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji. Utwórz zapytanie o usługę online tutaj.

Wykluczenia i ograniczenia gwarancyjne

Niniejsza Ograniczona Gwarancja Międzynarodowa nie obejmuje:

  1. a) normalnego zużycia, takiego jak zadrapania, otarcia lub zmiana koloru i/lub materiału pasków niemetalowych, b) wad zaistniałych wskutek nieostrożnego postępowania z urządzeniem lub c) usterek lub uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub z zaleceniami, niewłaściwej konserwacji, zaniedbań i wypadków, takich jak upuszczenia lub przygniecenia;
  2. materiałów drukowanych i opakowań;
  3. wad ani domniemanych wad wynikających z użycia urządzenia z dowolnym produktem, dodatkowym wyposażeniem, oprogramowaniem i/lub usługą, których ani producentem, ani dostawcą nie jest firma Suunto;
  4. baterii jednorazowych.

Firma Suunto nie gwarantuje, że Produkt lub akcesoria będą działać nieprzerwanie i bezbłędnie ani że będą współpracować ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem stron trzecich.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja Międzynarodowa nie ma zastosowania w przypadku, gdy Produkt lub akcesoria

  1. były użytkowane w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
  2. były naprawiane z użyciem nieoryginalnych części zamiennych bądź modyfikowane lub naprawiane przez podmiot inny niż autoryzowane centrum serwisowe;
  3. numer seryjny został w jakikolwiek sposób usunięty, zmieniony lub jest nieczytelny – decyzję w tej kwestii podejmuje firma Suunto – lub
  4. zostały wystawione na działanie substancji chemicznych, w tym np. kremu do opalania lub środków odstraszających owady.

Zarejestruj swój produkt, aby uzyskać dostęp do międzynarodowych usług gwarancyjnych na całym świecie

Usługi gwarancyjne Suunto są dostępne z dowodem zakupu. Dzięki naszej międzynarodowej gwarancji klienci Suunto mogą naprawić swój produkt Suunto w ramach gwarancji w dowolnym autoryzowanym centrum serwisowym Suunto na całym świecie. Aby aktywować międzynarodowe usługi gwarancyjne na całym świecie, zarejestruj swoje produkty online pod adresem www.suunto.com/register. W celu uzyskania instrukcji dotyczących korzystania z usług w ramach gwarancji skontaktuj się z pomocą techniczną Suunto lub swoim autoryzowanym dystrybutorem lokalnym Suunto.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym, dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa zakresie, niniejsza Ograniczona Gwarancja Międzynarodowa jest jedynym i wyłącznym środkiem prawnym przysługującym użytkownikowi oraz zastępuje wszelkie inne określone bądź dorozumiane gwarancje. Firma Suunto nie ponosi odpowiedzialności za szkody szczególne, przypadkowe, moralne ani wynikowe, w tym między innymi za stratę przewidywanych korzyści, utratę danych, utratę możliwości użytkowania, utratę kapitału, koszty wszelkiego zastępczego sprzętu lub urządzeń, roszczenia stron trzecich, a także szkody majątkowe, wynikające z nabycia lub korzystania z produktu, bądź powstałe wskutek naruszenia warunków gwarancji, naruszenia umowy, zaniedbania, odpowiedzialności deliktowej lub jakichkolwiek innych przepisów prawa albo im równoważnych, nawet jeśli firma Suunto była świadoma możliwości wystąpienia takich szkód. Firma Suunto nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług w ramach gwarancji.

MIĘDZYNARODOWA OGRANICZONA GWARANCJA SUUNTO – Kompasy terenowe Suunto

Firma Suunto zapewnia, że w okresie objętym gwarancją, określonym poniżej, firma Suunto lub autoryzowane centrum serwisowe Suunto, według własnego uznania, bezpłatnie usunie wady materiałowe lub wady wykonania poprzez: a) naprawę, b) wymianę na podobny produkt lub c) zwrot kosztów zakupu, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji Międzynarodowej. Niniejsza Ograniczona Gwarancja Międzynarodowa nie obejmuje a) normalnego zużycia, b) wad powstałych wskutek niewłaściwego obchodzenia się, c) modyfikacji, d) wystawienia na działanie chemikaliów ani e) nieprawidłowego użytkowania. Jeśli obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, a) niniejsza Ograniczona Gwarancja Międzynarodowa jest ważna i egzekwowana niezależnie od kraju nabycia produktu, a także b) w celu uzyskania dostępu do serwisu gwarancyjnego w ramach Ograniczonej Gwarancji Międzynarodowej należy zarejestrować produkt w witrynie www.suunto.com/register oraz przedstawić dowód zakupu. Ograniczona Gwarancja Międzynarodowa nie wpływa na prawa użytkownika przyznane na mocy obowiązujących przepisów stosowanych do sprzedaży towarów konsumenckich.

Okres gwarancji

Międzynarodowa Ograniczona Gwarancja dożywotnia:
Dotyczy kompasów Suunto A, M, MC, MB i Clipper.
Okres Międzynarodowej Gwarancji wygasa w momencie, w którym produkt przestaje być zdatny do użytku w wyniku normalnego zużycia.

Międzynarodowa Ograniczona Gwarancja na okres 2 lat:
Dotyczy kompasów Suunto AIM, Arrow, Orca-Pioneer i KB.
Okres Międzynarodowej Ograniczonej Gwarancji wynosi dwa (2) lata od dnia zakupu w punkcie sprzedaży detalicznej.

Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA MIĘDZYNARODOWA JEST JEDYNYM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI ŚRODKIEM PRAWNYM I ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE BĄDŹ DOROZUMIANE. FIRMA SUUNTO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, MORALNE ANI WYNIKOWE. FIRMA SUUNTO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OPÓŹNIENIA W ŚWIADCZENIU USŁUG W RAMACH GWARANCJI.