Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Vyper Novo Användarhandledning

Dekompressionsdyk

Om du överskrider gränsen för tid utan dekompression ändras ditt dyk till ett kompressionsdyk när NO DEC TIME (Tid utan dekompression) når noll. Därför måste du göra ett eller flera dekompressionsstopp på vägen till ytan.

När dekompressionsdyket inleds ersätts texten NO DEC TIME (Tid utan dekompression) på displayen med ASC TIME (Uppstigningstid) och en symbol för CEILING (Tak) visas. En uppåtpil uppmanar dig också att påbörja uppstigningen.

Suunto Vyper Novo visar den dekompressionsinformation som krävs för uppstigningen med två huvudsakliga värden:

 • CEILING (Tak): djup som du inte ska gå över
 • ASC TIME (Uppstigningstid): optimal uppstigningstid till ytan i minuter med angiven gas

Om du överskrider gränsen för tid utan dekompression under ett dyk visar dykdatorn dekompressionsinformationen som krävs för uppstigningen tillsammans med relaterad information som uppdateras under uppstigningen.

Med andra ord låter dykdatorn dig göra dekompressionen inom ett djupintervall, snarare än tvingar dig att stanna på specifika djup. Detta kallas kontinuerlig dekompression.

Tak, takzon, golv och dekompressionsintervall

Innan du gör ett dekompressionsdyk måste du förstå vad tak, takzon, golv och dekompressionsintervall betyder. Du måste förstå dessa begrepp för att kunna tolka vägledningen från dykdatorn.

 • Taket är det grundaste djupet som du kan stiga upp till när du genomför en dekompression.
 • Takzonen är det optimala dekompressionsintervallet. Det är intervallet mellan takdjupet och 1,2 m (4 ft) under det taket.
 • Golvet är det djupaste djup där tiden för ett dekompressionsstopp inte ökar. Dekompressionen startar när du passerar detta djup under uppstigningen.
 • Dekompressionsintervallet är djupintervallet mellan taket och golvet. Dekompressionen sker inom detta intervall. Det är dock viktigt att komma ihåg att dekompressionen blir långsammare vid eller i närheten av golvet, jämfört med takzonen.

Djupet för taket och golvet beror på dykprofilen. Takdjupet är på en ganska grund nivå när du först påbörjar dekompressionsdyket. Men om du stannar kvar djupt ner flyttas takdjupet nedåt och uppstigningstiden förlängs. Det motsatta gäller också: golv- och takdjupen kan ändras uppåt när du genomför en dekompression.

När förhållandena är utmanande kan det vara svårt att bibehålla ett konstant djup nära ytan. I sådana fall är det enklare att stanna kvar på ett djup en bit under taket för att vara säker på att vågorna inte lyfter dig över taket. Suunto rekommenderar att du genomför dekompressionen djupare än 4 m (13 ft) även om det angivna taket är närmare ytan.

Uppstigningstid

Uppstigningstiden som visas på dykdatorn är den kortaste tid som krävs för att nå ytan vid ett dekompressionsdyk. Detta omfattar:

 • Tid som krävs för att göra djupstopp
 • Uppstigningstid från djupet vid en uppstigningstakt på 10 m (32.8 ft) per minut
 • Tid som behövs för dekompression
 • Tid som behövs för extra säkerhetsstopp vid för snabb uppstigning under dyket
Varning:

Den verkliga uppstigningstiden kan vara längre än den som visas av Suunto Vyper Novo. Den kan vara längre om din uppstigningshastighet är långsammare än 10 m per minut eller om du gör ett dekompressionsstopp djupare än det rekommenderade taket. Ta hänsyn till detta eftersom det kan öka mängden andningsgas som krävs för att nå ytan.

Vägledning för dekompression

Vid dekompressionsdyk kan det finnas tre slags stopp:

 • Säkerhetsstopp
 • Djupstopp
 • Dekompressionsstopp

Även om det inte är rekommenderat kan du ignorera djupstopp och säkerhetsstopp. Om du ignorerar djupstopp och säkerhetsstopp lägger Suunto Vyper Novo till stopp eller vidtar andra åtgärder, antingen under dyket eller under följande dyk. Mer information finns i Säkerhetsstopp och djupstopp.

Suunto Vyper Novo visar alltid takvärdet från det djupaste av dessa stopp. Tak för djupstopp och säkerhetsstopp är alltid på konstant djup när du befinner dig vid stoppet. Stopptid räknas ner i minuter och sekunder.

Vid dekompressionsstopp minskar alltid taket när du är nära takdjupet, vilket ger kontinuerlig dekompression med optimal uppstigningstid.

OBS:

Det rekommenderas att du alltid håller dig nära dekompressionstaket vid uppstigning.

Under golvet

Den blinkande texten ASC TIME (Uppstigningstid) och en uppåtpil indikerar att du befinner dig under golvet. Ett larm för låg prioritet sätts också igång. Du måste då påbörja uppstigningen direkt. Takdjupet visas till vänster i mittenfältet, och den kortaste totala uppstigningstiden visas till höger.

Nedan visas ett exempel på ett dekompressionsdyk med ett tak på 3 m och en total uppstigningstid på 9 minuter.

below floor

Över golvet

När du stiger ovanför golvet slutar texten ASC TIME (Uppstigningstid) att blinka och uppåtpilen försvinner.

above floor

Detta betyder att du befinner dig inom dekompressionsintervallet. Dekompressionen inleds, men långsamt. Därför ska du fortsätta uppstigningen.

Vid taket

När du når takzonen visas två pilar som pekar mot varandra (se nedan).

at ceiling

Under dekompressionsstoppet fortsätter den totala uppstigningstiden att räkna ner mot noll. Om taket flyttar upp kan du stiga upp till det nya taket.

Du ska ta dig upp till ytan först när texterna ASC TIME (Uppstigningstid) och CEILING (Tak) har försvunnit. Detta betyder att dekompressionsstoppet och eventuella obligatoriska säkerhetsstopp har genomförts.

Du bör dock stanna under taket till texten STOP (Stopp) också har försvunnit. Det betyder att det tre (3) minuter långa rekommenderade säkerhetsstoppet också har genomförts.

Över taket

Om du stiger över taket under ett dekompressionsdyk visas en nedåtpil framför takdjupet och ett konstant pip ljuder.

above ceiling

Dessutom påminner en felvarning Er (Fel) dig om att du bara har tre (3) minuter på dig att åtgärda situationen. Du ska genast gå ner till, eller under, taket. Om du fortsätter att ignorera dekompressionen går datorn in i ett permanent felläge (Felläge (algoritmlås)).

Innehållsförteckning