Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

SUUNTOS INTERNATIONELLA GARANTI – Suuntos sportklockor, dykdatorer och precisionsinstrument

Suunto garanterar att Suunto eller ett Suunto-auktoriserat servicecenter (hädanefter servicecenter) under garantiperioden efter egen bedömning kommer att åtgärda defekter i material eller utförande utan kostnad genom a) reparation, b) ersättning eller c) återbetalning av köpeskillingen i enlighet med villkoren i denna internationella garanti. Denna internationella garanti är giltig och verkställbar oavsett vilket land produkten köptes i. Den internationella garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som du har enligt tillämpliga nationella konsumentlagar.

Garantiperiod

Garantiperioden för den internationella begränsade garantin börjar gälla från det datum då den ursprungliga slutanvändaren köpte produkten.

Garantiperioden är två (2) år för klockor, smartklockor, hörlurar, dykdatorer, pulssändare, sändare för tryckmätning, mekaniska dykinstrument och mekaniska precisionsinstrument om inget annat anges.

Garantiperioden är ett (1) år för tillbehör, inklusive (men inte begränsat till) Suunto pulsbälten som bärs över bröstet, klockarmband, laddare, kablar, laddningsbara batterier, armband och slangar.

Garantiperioden är fem (5) år för fel som kan kopplas till djup/tryck-mätningssensorn på Suuntos dykdatorer.

Vi har utökat vår 24-månadersgaranti för Suunto Spartan Trainer om armbandet har lossnat från klockan. Den här specifika reparationen omfattas av garantin och hanteras av Suunto-auktoriserade servicecenter. Obs! Andra eller ytterligare reparationer kommer att hanteras enligt de allmänna garantivillkoren. Skapa en servicebegäran online här.

Undantag och begränsningar

Denna internationella garanti täcker inte

  1. a) normalt slitage, såsom repor, nötningsskador eller färg- och/eller materialskiftningar på remmar i annat material än metall, b) defekter orsakade av vårdslös hantering och c) defekter eller skador orsakade av felaktig användning som strider mot anvisningarna eller avsett ändamål, felaktig skötsel, vårdslöshet och skador som orsakas av att produkten har tappats i marken eller klämts
  2. trycksaker och förpackningsmaterial
  3. defekter eller påstådda defekter orsakade av att produkten har använts med en produkt, ett tillbehör, ett program och/eller en tjänst som inte har tillverkats eller tillhandahållits av Suunto
  4. icke laddningsbara batterier.

Suunto garanterar inte oavbruten eller felfri funktion hos produkten eller tillbehöret eller att produkten eller tillbehöret kommer att fungera tillsammans med maskinvara eller programvara som tillhandahålls av tredje part.

Denna internationella begränsade garanti gäller inte om

  1. produkten har öppnats mer än vad som är avsett vid användning
  2. produkten har reparerats med reservdelar som inte är godkända eller har modifierats eller reparerats av ett icke auktoriserat serviceställe
  3. produktens eller tillbehörets serienummer har tagits bort, ändrats eller gjorts oläsligt på något sätt enligt vad som fastställs av Suunto efter eget gottfinnande
  4. produkten eller tillbehöret har utsatts för kemikalier, inklusive (men inte begränsat till) solskyddsmedel och myggmedel.

Registrera din produkt för att få tillgång till internationella garantitjänster globalt

Du får åtkomst till Suuntos garantitjänster med ditt inköpsbevis. Med vår internationella garanti kan Suunto-kunder få sin Suunto-produkt reparerad under garantin i alla Suunto-auktoriserade servicecenter runt om i världen. För att aktivera de internationella garantitjänsterna globalt registrerar du din produkt på www.suunto.com/register. För instruktioner om hur du får garantitjänster, kontakta Suuntos kundtjänst eller din lokala Suunto-återförsäljare.

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande lag utgör denna internationella garanti din enda gottgörelse och ersätter alla andra garantier, såväl uttryckliga som underförstådda. Suunto ska inte hållas ansvarigt för särskilda skador, oförutsedda eller indirekta skador eller följdskador, inklusive men utan begränsning till förlust av förväntade förmåner, förlust av data, oförmåga att använda produkten, kapitalkostnad, kostnad för eventuell ersättningsutrustning eller -anläggning, anspråk från tredje part, skada på egendom till följd av köp eller användning av produkten, eller genom garantibrott, avtalsbrott, försumlighet, åtalbar handling eller annan juridisk eller sedvanerättslig teori, även om Suunto kände till sannolikheten för sådana skador. Suunto ska inte hållas ansvarigt för förseningar vid utförandet av garantiservice.

SUUNTOS INTERNATIONELLA GARANTI – Suunto fältkompasser

Suunto garanterar att företaget eller Suuntos godkända servicecenter under nedan angivna garantiperiod och efter eget gottfinnande kommer att ersätta defekter i material eller utförande utan kostnad genom a) reparation, b) utbyte mot liknande produkt eller c) återbetalning av köpeskillingen enligt villkoren i denna garanti. Denna garanti omfattar inte a) slitage, b) ovarsam hantering, c) modifieringar, d) exponering för kemikalier eller e) felaktig användning. Om inget annat fastslås i gällande lagstiftning gäller följande: a) denna internationella garanti gäller och upprätthålls oavsett i vilket land produkten köpts och b) för att få tillgång till garantiservicen krävs registrering hos www.suunto.com/register och uppvisande av inköpsbevis. Denna internationella garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som du har under tillämpliga nationella konsumentlagar.

Garantiperiod

Internationell livstidsgaranti:
Gäller kompasser av modellerna Suunto A, M, MC, MB och Clipper.
Den internationella garantiperioden begränsas till en skälig tidsperiod varefter produkten på grund av slitage inte rimligen längre kan förväntas vara användbar.

Internationell 2-årig garanti:
Gäller kompasser av modellerna Suunto AIM, Arrow, Orca-Pioneer och KB.
Den internationella garantiperioden är två (2) år från inköpsdatumet.

Ansvarsbegränsning

I DEN UTSTRÄCKNING DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG UTGÖR DENNA INTERNATIONELLA GARANTI DIN ENDA GOTTGÖRELSE OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA. SUUNTO SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR INDIREKTA SKADOR ELLER FÖRLUSTER, FÖLJDSKADOR ELLER SKADOR OCH FÖRLUSTER SOM KAN MEDFÖRA SKADESTÅND. SUUNTO SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR FÖRSENINGAR VID UTFÖRANDET AV GARANTISERVICE.