Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

1. Vad är värdepaketet?

Suuntos värdepaket (”värdepaket”) är en samling förmåner, exempelvis rabatter eller provperioder på tjänster, som erbjuds konsumenter som (i) har köpt en ny anslutningsbar Suunto-enhet från Suunto Oy (”Suunto”) eller de officiella godkända distributörerna av Suunto-produkter och (ii) har anslutit enheten till Suunto-appen. Värdepaketet är kostnadsfritt, men att utnyttja förmånerna kan resultera i avgifter från tjänsteleverantörerna som förmånerna berör. Du kan, efter eget gottfinnande, avgöra om du vill utnyttja förmånerna.

Dessa villkor gäller för värdepaketet. 

Värdepaketet är inte en del av Suuntos produkter, appar eller tjänster, och är inte heller en enskild produkt eller tjänst. Värdepaketet utgör inte en rekommendation eller uppmaning från Suunto om att använda produkterna eller tjänsterna som förmånerna berör.

2. Vad innehåller värdepaketet?

Värdepaketet kan innehålla rabatter och andra förmåner från Suunto och Suuntos partner. 

Innehållet i och tillgängligheten till värdepaketet ändras ibland. Innehållet i och tillgängligheten till värdepaketet kan också variera från land till land och från en ansluten Suunto-enhet till en annan. Värdepaketet är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Innehållet i värdepaketet visas på sidan för värdepaketet på Suunto.com. Värdepaketet som du får tillsammans med en viss Suunto-enhet kanske inte är detsamma som det som visas på Suunto.com. 

Ytterligare begränsningar och villkor som du måste följa kan gälla för värdepaketets enskilda förmåner. Det kan också finnas krav som du måste uppfylla för att ha rätt till förmånerna. Det kan hända att du inte har rätt till vissa förmåner om du inte uppfyller kraven. Till exempel kan en kostnadsfri provperiod på en tjänst som tillhandahålls av Suuntos partner eventuellt endast vara tillgänglig för partnerns nya kunder. Av den anledningen kanske du inte är kvalificerad för provperioden om du redan använder tjänsten.

3. Vem kan få ett värdepaket? 

Individuella konsumenter som har en ny anslutningsbar Suunto-enhet som de ansluter till Suunto-appen är kvalificerade för värdepaketet. Suunto garanterar dock inte att alla sådana konsumenter kommer att få värdepaketet, eftersom värdepaketet kanske inte alltid finns tillgängligt eller inte alltid erbjuds tillsammans med alla enheter eller inom alla länder.

Varje enhet kan endast anslutas och registreras en gång för att få tillgång till värdepaketet. Därför ger begagnade enheter inte rätt till värdepaketet om den tidigare ägaren redan har anslutit enheten.

Enheterna som ger dig rätt till värdepaketet anges på sidan för värdepaketet på Suunto.com. Även om enheten anges som kvalificerad för värdepaketet är detta emellertid ingen garanti för att köparen av enheten kommer att få värdepaketet eller ett visst innehåll i det.

Värdepaketets förmåner är personliga och kan inte överlåtas till en annan person eller enhet.

4. Hur får jag värdepaketet?

För att få värdepaketet måste du ansluta en anslutningsbar Suunto-enhet till Suunto-appen och registrera dig i appen. Värdepaketet skickas till e-postadressen som du angav vid registreringen. 

Du får det senaste värdepaketet som är tillgängligt vid tillfället då du ansluter enheten och registrerar din information.

Du måste ansluta den nya enheten till Suunto-appen och registrera dina uppgifter senast två (2) månader efter inköpsdatumet av enheten för att få värdepaketet.

Om du inte får värdepaketet via e-post kan du kontakta Suuntos kundtjänst för att få hjälp. Du kan kontakta Suuntos kundtjänst på https://www.suunto.com/en-us/Support/customer-support/.

Du hittar mer information om det aktuella värdepaketet, kvalificerade enheter samt hur du får värdepaketet på sidan för värdepaket på Suunto.com. På den här sidan finns även information om vilka länder och regioner som värdepaketet gäller för.

5. Vilken ansvarsskyldighet har Suunto gällande värdepaketet?

Suunto ger varken explicita eller implicita garantier för värdepaketet, dess innehåll eller tillgänglighet, inklusive, men utan begränsningar, underförstådda garantier om säljbarhet, skydd mot intrång eller lämplighet för ett visst syfte. Köpare av Suunto-enheter eller användare av Suunto-appen bör inte basera sitt beslut om köp eller användning av Suunto-appen (eller andra tjänster) på värdepaketet. 

Suunto ansvarar inte för värdepaketets individuella förmåner, deras giltighet eller andra egenskaper. 

Suunto avsäger sig uttryckligen ansvaret för förmåner som Suuntos partner erbjuder i värdepaketet samt för produkter och tjänster från Suuntos partner som köpts eller använts genom utnyttjande av förmånen. Du bör kontakta företaget som erbjuder förmånen om du har några frågor eller problem gällande giltigheten eller andra egenskaper för förmånen eller relaterade produkter och tjänster. 

Suunto avsäger sig uttryckligen allt ansvar för alla direkta, indirekta, oförutsedda och speciella skador samt straffskadestånd och följdskador som uppstår från eller är kopplade till värdepaketet, användning av tjänsterna eller funktionerna som berör värdepaketet, eller dessa villkor.

6. Vilka är de andra villkoren för värdepaketet?

Suunto förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst utan föregående meddelande.

Villkoren varken utesluter eller begränsar dina juridiska rättigheter i landet där du bor. Om en bestämmelse i villkoren bedöms som ogiltig, påverkas inte giltigheten av återstoden av bestämmelserna, och den ogiltiga bestämmelsen ska ersättas med den giltiga bestämmelse som bäst överensstämmer med resultatet och syftet med villkoren.

Förutom vad som förbjuds enligt tillämplig lagstiftning regleras dessa villkor av lagstiftningen i Finland, utan hänsyn till skiljaktigheter i bestämmelser.

Om du bor i USA gäller följande:

I DEN OMFATTNING SOM ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, SÅVIDA DU INTE HAR GJORT ETT ENSKILT SKADESTÅNDSANSPRÅK I EN DOMSTOL SOM BEHANDLAR MINDRE ANSPRÅK ELLER HAR AVSTÅTT ENLIGT BESKRIVNINGEN NEDAN, SKA TVISTER OCH ANSPRÅK SOM PÅ NÅGOT SÄTT BERÖR VÄRDEPAKETET LÖSAS AV ETT BINDANDE SKILJEDOMSFÖRFARANDE SOM ADMINISTRERAS AV AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION OCH HANTERAS AV EN ENDA SKILJEDOMARE SOM UTSES AV AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION, I ENLIGHET MED DESS REGLER FÖR KOMMERSIELLA SKILJEDOMSFÖRFARANDEN OCH DESS KOMPLEMENTERANDE FÖRFARANDEN FÖR KONSUMENTRELATERADE TVISTER. Du kan hitta mer information om American Arbitration Association och dess regler för skiljedomsförfaranden genom att besöka www.adr.org eller ringa 800-778-7879.

I den omfattning som är tillåtet enligt lag ska domstolsavgifter för att påbörja och genomföra skiljedomsförfarandet delas mellan dig och Suunto. Dina avgifter kommer dock under inga omständigheter att överstiga den summa som tillåts av American Arbitration Association. Vid ett högre belopp kommer Suunto att stå för alla ytterligare administrativa avgifter och kostnader. Suunto avsäger sig rätten till ersättning för advokatkostnader i samband med skiljedomsförfaranden kopplade till denna garanti. Om du är den vinnande parten i ett skiljedomsförfarande för vilket de kompletterande förfarandena för konsumentrelaterade tvister gäller, har du rätt att få ersättning för advokatkostnader enligt skiljedomarens beslut.

Tvisten styrs av lagstiftningen i den stat eller det territorium där du bodde vid tidpunkten för köpet. Platsen för skiljedomsförfarandet är Cook County i Illinois eller i det county (län) där du bor. Skiljedomaren har ingen behörighet att tilldöma straffskadestånd eller annan ersättning som inte bedömts efter den vinnande partens faktiska skador, med undantag för krav enligt lag. Skiljedomaren kommer inte att tilldöma straffskadestånd, och alla tilldömda skadestånd kommer att begränsas till monetära skadestånd och kommer inte att omfatta ersättning, domstolsföreläggande eller förhållningsorder till någon part annat än att betala en viss summa. Skiljedomarens tilldömande av skadestånd är bindande och slutgiltigt, med undantag för rätten att överklaga som ges av Federal Arbitration Act och som kan lämnas in till behöriga domstolar. Förutom vad som krävs enligt lag får varken du, Suunto eller någon skiljedomare avslöja existensen av, innehållet i eller resultaten av ett skiljedomsförfarande enligt denna garanti utan att du och Suunto i förväg har lämnat in ett skriftligt godkännande.

I DEN OMFATTNING SOM ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG SKA TVISTER, OAVSETT OM DE BEHANDLAS GENOM SKILJEDMSFÖRFARANDE, I DOMSTOL ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ENDAST HANTERAS PÅ INDIVIDUELL BASIS. SUUNTO OCH DU ÄR ÖVERENS OM ATT INGEN AV PARTERNA HAR RÄTT ELLER BEHÖRIGHET ATT KRÄVA ATT EN TVIST SKA AVGÖRAS GENOM KOLLEKTIV TALAN, EN PRIVAT JURIST, ALLMÄNNA ÅTGÄRDER ELLER ANDRA FÖRFARANDEN DÄR ENDERA PART AGERAR ELLER FÖRESLÅR ATT AGERA I EN REPRESENTATIV STÄLLNING. INGEN SKILJEDOM KOMMER ATT SLÅS SAMMAN, KONSOLIDERAS ELLER KOMBINERAS MED ANDRA SKILJEDOMAR ELLER ANDRA FÖRFARANDEN UTAN ATT ALLA PARTER HAR GETT SITT SKRIFTLIGA MEDGIVANDE TILL EN SÅDAN SKILJEDOM ELLER ETT SÅDANT FÖRFARANDE.

Undantag för bindande skiljeavtal och avstående från kollektiv talan

OM DU INTE VILL VARA BUNDEN AV DET BINDANDE SKILJEAVTALET OCH AVSTÅENDET FRÅN KOLLEKTIV TALAN MÅSTE DU: (1) Skriftligen meddela Suunto senast sextio (60) dagar efter köpet av produkten. (2) Ditt skriftliga meddelande måste skickas per post till Suunto till adressen 130 E. Randolph Street, Suite 600, Chicago, IL 60601, Attn: Legal Department. (3) Ditt skriftliga meddelande måste innehålla (a) ditt namn (b) din adress, (c) datumet för ditt köp och (d) ett tydligt klargörande om att du vill avstå från det bindande skiljeavtalet och avståendet från kollektiv talan. Du kan dessutom driva en enskild fordran i en domstol som behandlar mindre anspråk i det county där du är bosatt, eller i Cook County i Illinois. I detta fall gäller inte bestämmelserna i avsnittet Bindande skiljeavtal och avstående från kollektiv talan, men reglerna och begränsningarna för domstolen som behandlar mindre anspråk ska gälla.

Ytterligare undantag och begränsningar

SUUNTO ANSVARAR INTE FÖR FÖRLORAD ANVÄNDNING, FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DATA, KOMMERSIELL FÖRLUST, FÖRLORADE INKOMSTER ELLER VINSTER ELLER ANDRA INDIREKTA, SPECIELLA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR RELATERADE TILL VÄRDEPAKETET, ÄVEN OM SUUNTO HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, OCH ÄVEN OM KOMPENSATIONEN INTE UPPFYLLER DET HUVUDSAKLIGA SYFTET.