Σημείωση ευρεσιτεχνίας
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Run Οδηγίες χρήσης - 2.4

Table of Content

Σημείωση ευρεσιτεχνίας

Σημείωση ευρεσιτεχνίας

Αυτό το προϊόν προστατεύεται από εκκρεμείς αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τα αντίστοιχα δικαιώματά τους σε εθνικό επίπεδο.

Ρολόι: EP 11008080, μοντέλα EU 001332985-0001 ή 001332985-0002, US 61/649,617, US 61/649,632

Ζώνη καρδιακών παλμών: US 13/071,624, US 13/832,049, US 13/832,598, US 13/917,668, US 13/397,872, USD 667,127, US 8,386,009, US 8,750,959, US 8,814,574, US 8,886,281

Έχουν υποβληθεί πρόσθετες εφαρμογές ευρεσιτεχνίας.