Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 9 Peak Používateľská príručka

Navigácia

Navigovanie podľa nadmorskej výšky

Ak sa navigujete po trase, ktorá obsahuje informácie o nadmorskej výške, môžete navigovať aj na základe stúpania a klesania pomocou displeja profilu nadmorskej výšky. Keď sa nachádzate na hlavnom navigačnom displeji (kde sa zobrazuje vaša trasa), potiahnutím prstom doľava alebo stlačením stredného tlačidla sa prepnite na displej profilu nadmorskej výšky.

Na displeji profilu nadmorskej výšky sa zobrazujú tieto informácie:

 • hore: vaša aktuálna nadmorská výška
 • v strede: výškový profil zobrazujúci vašu aktuálnu pozíciu
 • dolu: zostávajúce stúpanie alebo klesanie (klepnutím na obrazovku zmeníte zobrazenie)

Altitude navigation

Ak sa počas navigovania podľa nadmorskej výšky príliš vzdialite od trasy, hodinky na displeji profilu nadmorskej výšky zobrazia hlásenie Off route (Mimo trasy). Ak sa zobrazí toto hlásenie, prejdite na displej navigovania po trase a vráťte sa na trasu, potom sa vráťte na navigovanie podľa nadmorskej výšky.

Navigácia kurzu

Navigácia kurzu je funkcia, ktorú môžete používať vonku na sledovanie cieľovej cesty k miestu, ktoré vidíte alebo ste si vopred pozreli na mape. Túto funkciu môžete používať samostatne ako kompas alebo spoločne s papierovou mapou.

Ak počas nastavovania smeru nastavíte cieľovú vzdialenosť a nadmorskú výšku, hodinky môžete použiť na navigáciu do danej cieľovej polohy.

Bearing Navigation S9

Používanie funkcie navigácie kurzu počas cvičenia (k dispozícii len pre vonkajšie aktivity):

 1. Pred spustením zaznamenávania potiahnite nahor alebo stlačením dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
 2. Ťuknite na položku Navigation alebo stlačte stredné tlačidlo.
 3. Vyberte položku Bearing
 4. Ak je to potrebné, nakalibrujte kompas podľa pokynov na obrazovke.
 5. Namierte modrú šípku na obrazovke smerom na cieľovú polohu a stlačte stredné tlačidlo.
 6. Ak nepoznáte vzdialenosť a nadmorskú výšku k polohe, vyberte položku No
 7. Stlačením stredného tlačidla potvrďte nastavený kurz a vráťte sa na možnosti športového režimu.
 8. Ak poznáte vzdialenosť a nadmorskú výšku k polohe, vyberte položku Yes
 9. Zadajte vzdialenosť a nadmorskú výšku k polohe.
 10. Stlačením stredného tlačidla potvrďte nastavený kurz a vráťte sa na možnosti športového režimu.

Používanie navigácie kurzu bez cvičenia:

 1. Prejdite na položku Navigation potiahnutím nadol alebo stlačením horného tlačidla.
 2. Vyberte položku Bearing
 3. Ak je to potrebné, nakalibrujte kompas podľa pokynov na obrazovke.
 4. Namierte modrú šípku na obrazovke smerom na cieľovú polohu a stlačte stredné tlačidlo.
 5. Ak nepoznáte vzdialenosť a nadmorskú výšku k polohe, vyberte položku No a nasledujte modrú šípku k polohe.
 6. Ak poznáte vzdialenosť a nadmorskú výšku k polohe, vyberte položku Yes
 7. Zadajte vzdialenosť a nadmorskú výšku k polohe a nasledujte modrú šípku k polohe. Na displeji sa bude zobrazovať aj zostávajúca vzdialenosť a nadmorská výška k danej polohe.
 8. Nový kurz nastavíte potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla.
 9. Navigáciu ukončíte stlačením horného tlačidla.

Kompas

Hodinky Suunto 9 Peak sú vybavené digitálnym kompasom, ktorý umožňuje orientáciu voči magnetickému pólu. Kompas s kompenzáciou naklápania poskytuje presné údaje, aj keď nie je zarovnaný do presnej vodorovnej polohy.

Ku kompasu získate prístup prostredníctvom spúšťača v položke Navigation (Navigácia) » Compass (Kompas).

Na displeji kompasu sa zobrazujú tieto informácie:

 • Šípka smerujúca na magnetický sever
 • Smer podľa svetových strán
 • Smer v stupňoch
 • Denný čas (miestny čas) alebo úroveň nabitia batérie; zobrazenie možno meniť poklepaním na displej

Compass

Z kompasu odídete potiahnutím doprava alebo podržaním stlačeného stredného tlačidla.

Keď ste na displeji kompasu, potiahnutím nahor z dolnej strany displeja alebo stlačením dolného tlačidla môžete otvoriť zoznam skratiek. Pomocou skratiek získate rýchly prístup k navigačným akciám, ako sú napríklad kontrola súradníc vašej aktuálnej polohy alebo výber trasy na navigovanie.

Compass shortcuts en

Potiahnutím nadol alebo stlačením horného tlačidla zatvorte zoznam skratiek.

Kalibrácia kompasu

Ak kompas nie je nakalibrovaný, pri otvorení displeja kompasu sa zobrazí výzva na jeho kalibráciu.

Calibrate compass Spartan

Ak chcete znovu kalibrovať kompas, môžete znovu spustiť kalibráciu z nastavení v položke Navigation » Navigation settings » Calibrate compass.

Nastavenie deklinácie

Na zaistenie presných údajov kompasu nastavte presnú hodnotu deklinácie.

Papierové mapy sú orientované na zemský severný pól. Kompasy však ukazujú na magnetický pól – oblasť nad Zemou, v ktorej sa zbiehajú magnetické siločiary. Pretože magnetický a geografický severný pól neležia na jednom mieste, musíte v kompase nastaviť deklináciu. Uhol medzi magnetickým a geografickým severným pólom je vaša deklinácia.

Hodnotu deklinácie môžete nájsť na väčšine máp. Poloha magnetického severného pólu sa každý rok mení, takže najpresnejšie a najaktuálnejšie hodnoty deklinácie nájdete na internetových stránkach (napr. www.magnetic-declination.com).

Mapy na orientačný beh sú však kreslené vo vzťahu k magnetickému severnému pólu. Pri používaní máp pre orientačný beh musíte vypnúť opravu deklinácie nastavením hodnoty deklinácie na 0 stupňov.

Hodnotu deklinácie možno nastaviť v nastaveniach v položke Navigation » Navigation settings » Declination.

Vyhľadanie cesty späť

Ak pri nahrávaní aktivity používate systém GPS, hodinky Suunto 9 Peak automaticky uložia začiatočný bod vášho cvičenia. Pomocou funkcie Vyhľadanie cesty späť vás hodinky Suunto 9 Peak môžu viesť naspäť priamo do miesta štartu.

Spustenie funkcie Vyhľadanie cesty späť:

 1. Začnite cvičenie s GPS.
 2. Potiahnite doľava alebo stlačte stredné tlačidlo, kým sa nezobrazí displej navigácie.
 3. Potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla otvorte ponuku skratiek.
 4. Prejdite na položku Find back (Vyhľadanie cesty späť) a klepnutím na obrazovku alebo stlačením stredného tlačidla ju vyberte.

  Prechod na funkciu Vyhľadanie cesty späť v modeli Spartan

V zvolenom športovom režime sa pokyny pre navigáciu zobrazujú ako posledný displej.

Displej funkcie Vyhľadanie cesty späť v modeli Spartan

Zobrazenie podrobných informácií o aktuálnej polohe:

 1. V zobrazení funkcie Vyhľadanie cesty späť potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla otvorte ponuku skratiek.
 2. Vyberte položku Details (Podrobnosti).

  Prechod na podrobnosti funkcie Vyhľadanie cesty späť v modeli Spartan

 3. Potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla prechádzajte zoznamom.

  Podrobnosti funkcie Vyhľadanie cesty späť v modeli Spartan

Potiahnutím doprava alebo stlačením stredného tlačidla zatvorte zobrazenie podrobností.

Trasy

Pomocou hodiniek Suunto 9 Peak sa môžete nechať navigovať po trasách. Naplánujte si trasu v aplikácii Suunto a pri ďalšej synchronizácii ju preneste do hodiniek.

Navigovanie po trase:

 1. Potiahnutím nadol alebo stlačením horného tlačidla otvorte spúšťač.
 2. Prejdite na položku Navigation a klepnite na ikonu alebo stlačte stredné tlačidlo.

  Navigation icon

 3. Prejdite na položku Routes a stlačením stredného tlačidla otvorte svoj zoznam trás.

  Routes list

 4. Prejdite na trasu, po ktorej chcete navigovať, a stlačte stredné tlačidlo.

  Routes Exercise

 5. Vyberte položku Start exercise, ak chcete trasu použiť na cvičenie, alebo položku Navigate only, ak chcete po nej iba navigovať.

  POZNÁMKA:

  Ak sa po trase iba naviguje, v aplikácii Suunto sa nič neuloží ani nezaznamená.

 6. Keď kedykoľvek znovu stlačíte stredné tlačidlo, navigácia sa zastaví.

Klepnutím na displej možno prepínať medzi prehľadovou mapou a podrobným zobrazením.

Route overview

V podrobnom zobrazení možno klepnutím na displej alebo stlačením stredného tlačidla zväčšiť alebo zmenšiť zobrazenie. Horným a dolným tlačidlom môžete upraviť úroveň zväčšenia.

Route zoom

Keď ste na displeji navigácie, potiahnutím nahor z dolnej strany displeja alebo stlačením dolného tlačidla môžete otvoriť zoznam skratiek. Pomocou skratiek získate rýchly prístup k navigačným akciám, ako sú napríklad uloženie aktuálnej polohy alebo výber trasy na navigovanie.

Cvičenie je možné spustiť aj zo zoznamu skratiek. Výberom položky Start exercise sa otvorí ponuka športových režimov a môžete začať nahrávať cvičenie. Ak skončíte cvičenie, skončí sa aj navigovanie.

Všetky športové režimy s GPS majú aj možnosť výberu trasy. Pozri Navigovanie počas cvičenia.

Navigačné pokyny

Pri navigácii po trase vám hodinky pomôžu zostať na správnej ceste tak, že počas trasy budú poskytovať ďalšie upozornenia.

Napríklad ak prejdete viac ako 100 m (330 ft) mimo trasy, hodinky vás upozornia, že nie ste na správnej trase, aj na to, keď sa vrátite späť na trasu.

Keď dosiahnete zastávku POI na trase, zobrazí sa informačné vyskakovacie okno obsahujúce vzdialenosť a odhadovaný čas trasy (ETE) k ďalšej zastávke alebo POI.

POZNÁMKA:

Ak navigujete po trase, ktorá pretína samu seba, napríklad v tvare osmičky, a na križovatke zabočíte nesprávne, hodinky usúdia, že úmyselne idete po trase iným smerom. Hodinky ukážu ďalšiu zastávku na základe aktuálneho, nového smeru pohybu. Takže sledujte svoju cestu breadcrumb, aby bolo zaistené, že pri navigovaní po komplikovanej trase idete správnym smerom.

Podrobná navigácia

Pri vytváraní trasy v aplikácii Suunto sa môžete rozhodnúť aktivovať podrobné navigačné pokyny. Keď sa trasa prenesie trasu do hodiniek a používa sa na navigovanie, hodinky budú poskytovať podrobné pokyny so zvukovým upozornením a informáciami, kam odbočiť.

Podrobná navigácia poskytovaná službou Komoot

Ak ste členom služby Komoot, môžete vyhľadávať alebo plánovať trasy v službe Komoot a synchronizovať ich do hodiniek Suunto 9 Peak prostredníctvom aplikácie Suunto. Okrem toho sa vaše cvičenia zaznamenané s hodinkami budú automaticky synchronizovať v službe Komoot.

Pri používaní navigovania po trase pomocou hodiniek Suunto 9 Peak spoločne s trasami zo služby Komoot vám hodinky budú poskytovať podrobné pokyny so zvukovým upozornením a textom, na ktorú cestu odbočiť.

Komoot Navigation

Používanie podrobnej navigácie poskytovanej službou Komoot:

 1. Zaregistrujte sa na stránke Komoot.com
 2. V aplikácii Suunto vyberte partnerské služby.
 3. Vyberte položku Komoot a pripojte sa pomocou rovnakých prihlasovacích údajov, aké ste použili pri registrácii v službe Komoot.

Všetky vaše zvolené alebo plánované trasy (v službe Komoot nazývané „tours“ alebo túry) v službe Komoot sa automaticky zosynchronizujú s aplikáciou Suunto a potom ich môžete jednoducho preniesť do hodiniek.

Postupujte podľa pokynov v časti Trasy a vyberte trasu zo služby Komoot na získavanie podrobných pokynov.

Ďalšie informácie o partnerstve medzi spoločnosťami Suunto a Komoot nájdete na adrese http://www.suunto.com/komoot

POZNÁMKA:

Služba Komoot nie je momentálne k dispozícii v Číne.

Miesta záujmu

Bod záujmu, teda POI, je špeciálne miesto, napríklad kemping alebo výhľad pozdĺž trasy, ktoré si môžete uložiť a neskôr k nemu navigovať. Body POI môžete vytvárať v aplikácii Suunto z mapy, pričom sa nemusíte nachádzať na danom mieste POI. Vytvorenie bodu POI v hodinkách sa vykonáva uložením aktuálnej polohy.

Každý POI definujú:

 • Názov POI
 • Typ POI
 • Dátum a čas vytvorenia
 • Zemepisná šírka
 • Zemepisná dĺžka
 • Nadmorská výška

V hodinkách možno uložiť maximálne 250 bodov POI.

Pridanie a vymazanie bodov POI

Do hodiniek možno pridať POI pomocou aplikácie Suunto alebo uložením aktuálnej polohy do hodiniek.

Ak ste s hodinkami vonku a narazíte na miesto, ktoré chcete uložiť ako POI, môžete ho pridať priamo do hodiniek.

Pridanie POI pomocou hodiniek:

 1. Potiahnutím nadol alebo stlačením horného tlačidla otvorte spúšťač.
 2. Prejdite na položku Navigation a klepnite na ikonu alebo stlačte stredné tlačidlo.
 3. Potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla prejdite nadol na položku Your location a stlačte stredné tlačidlo.
 4. Počkajte, kým sa v hodinkách aktivuje GPS a vyhľadá sa vaša poloha.
 5. Keď hodinky zobrazia vašu zemepisnú výšku a šírku, stlačením horného tlačidla uložte svoju polohu ako bod POI a vyberte typ bodu POI.
 6. Názov POI je predvolene rovnaký ako typ POI (s príslušným poradovým číslom). Názov môžete upraviť neskôr v aplikácii Suunto.
Vymazanie bodov POI

Bod POI môžete odstrániť vymazaním bodu POI zo zoznamu bodov POI v hodinkách alebo v aplikácii Suunto.

Vymazanie POI v hodinkách:

 1. Potiahnutím nadol alebo stlačením horného tlačidla otvorte spúšťač.
 2. Prejdite na položku Navigation a klepnite na ikonu alebo stlačte stredné tlačidlo.
 3. Potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla prejdite nadol na položku POIs a stlačte stredné tlačidlo.
 4. Prejdite na POI, ktorý chcete odstrániť z hodiniek, a stlačte stredné tlačidlo.
 5. Prejdite na koniec podrobností a vyberte položku Delete.

Keď z hodiniek vymažete POI, neodstráni sa natrvalo.

Ak chcete POI natrvalo vymazať, je potrebné ho vymazať v aplikácii Suunto.

Navigácia k POI

Navigovať môžete k ľubovoľnému POI, ktorý je v zozname POI v hodinkách.

POZNÁMKA:

Pri navigácii k POI hodinky používajú plný výkon GPS.

Navigácia k POI:

 1. Potiahnutím nadol alebo stlačením horného tlačidla otvorte spúšťač.
 2. Prejdite na položku Navigation (Navigácia) a klepnite na ikonu alebo stlačte stredné tlačidlo.
 3. Prejdite na položku POIs a stlačením stredného tlačidla otvorte svoj zoznam bodov POI.
 4. Prejdite na POI, ku ktorému chcete navigovať, a stlačte stredné tlačidlo.
 5. Stlačením horného tlačidla spustite navigáciu.
 6. Keď kedykoľvek znovu stlačíte stredné tlačidlo, navigácia sa zastaví.

Navigácia k POI má dve zobrazenia:

 • zobrazenie POI s indikátorom smeru a vzdialenosťou k POI

POI detail view

 • mapové zobrazenie zobrazujúce aktuálnu polohu vo vzťahu k POI a vašej ceste breadcrumb (trase, ktorú ste precestovali)

POI map view

Potiahnutím doľava alebo doprava alebo stlačením stredného tlačidla možno prepínať medzi zobrazeniami.

TIP:

Keď ste v zobrazení POI, klepnutím na displej zobrazte v dolnom riadku ďalšie informácie, napríklad rozdiel nadmorskej výšky medzi aktuálnou polohou a POI a odhadovaný čas príchodu (ETA) alebo trasy (ETE).

V mapovom zobrazení sú ostatné body POI v blízkosti vyobrazené sivou farbou. Klepnutím na displej možno prepínať medzi prehľadovou mapou a podrobným zobrazením. V podrobnom zobrazení upravíte úroveň zväčšenia stlačením stredného tlačidla a následným zväčšením alebo zmenšením pomocou hodného a dolného tlačidla.

Počas navigácie môžete potiahnutím nahor z dolnej strany displeja alebo stlačením dolného tlačidla otvoriť zoznam skratiek. Pomocou skratiek získate rýchly prístup k detailom o POI a akciám, ako sú napríklad uloženie aktuálnej polohy alebo výber POI, ku ktorému chcete navigovať, ako aj ukončenie navigácie.

Typy POI

V hodinkách Suunto 9 Peak sú k dispozícii tieto typy POI:

poi basicvšeobecné miesto záujmu
poi beddingPodstielka (zviera, na lov)
poi beginZačiatok (začiatok cesty alebo chodníka)
poi biggameVysoká zver (zviera, na lov)
poi birdVták (zviera, na lov)
poi homeBudova, domov
poi cafeKaviareň, jedlo, reštaurácia
poi campKemp, kemping
poi carAuto, parkovanie
poi caveJaskyňa
poi hillÚtes, kopec, hora, údolie
poi lakePobrežie, jazero, rieka, voda
poi crossroadKrižovatka
poi emergPohotovosť
poi endKoniec (koniec cesty alebo chodníka)
poi fishRyby, miesto rybolovu
poi forestLes
poi geoGeogaching
poi hotelHostel, hotel, ubytovanie
poi infoInformácie
poi meadowLúka
poi peakVrch
poi printsOdtlačky (stopy zvierat, na lov)
poi roadCesta
poi rockSkala
poi rubOškreté miesto (značky zvierat, na lov)
poi scrapeVyhĺbené miesto (značky zvierat, na lov)
poi shotStrela (na lov)
poi sightVýhľad
poi smallgameNízka zver (zviera, na lov)
poi standPosed (na lov)
poi trailChodník
poi camFotopasca (na lov)
poi waterfallVodopád

Table of Content