Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 9 Peak Používateľská príručka

Denná aktivita

Monitorovanie aktivity

Hodinky sledujú vašu celkovú úroveň aktivity po celý deň. Je to dôležitý faktor bez ohľadu na to, či len chcete byť fit a cítiť sa zdravo, alebo trénujete na blížiace sa preteky.

Je dobré byť aktívnym, no pri tvrdom tréningu potrebujete mať aj správne odpočinkové dni s nízkou aktivitou.

Počítadlo aktivít sa automaticky vynuluje každý deň o polnoci. Na konci týždňa (v nedeľu) hodinky poskytnú súhrn vašej aktivity so zobrazením priemeru za týždeň a denných súčtov.

Na displeji ciferníka hodiniek potiahnite nahor alebo stlačte dolné tlačidlo a zobrazí sa celkový počet krokov v daný deň.

ActivityMonitoring steps Spartan

Hodinky počítajú kroky pomocou akcelerometra. Celkový počet krokov sa zhromažďuje nepretržite, aj pri zaznamenávaní tréningov a ostatných aktivít. V prípade niektorých špecifických športov, ako je napríklad plávanie alebo bicyklovanie, sa kroky nepočítajú.

Okrem krokov môžete klepnutím na displej zobraziť približný počet kalórií za príslušný deň.

ActivityMonitoring calories Spartan

Veľké číslo v strede displeja je odhadovaný počet aktívnych kalórií, ktoré ste doteraz spálili počas dňa. Pod ním je zobrazený celkový počet spálených kalórií. Celkový počet zahŕňa aktívne kalórie a váš bazálny metabolizmus (pozri nižšie).

Krúžok na obidvoch displejoch ukazuje, ako blízko ste k svojim denným cieľom aktivít. Tieto ciele možno prispôsobiť osobným preferenciám (pozri nižšie).

Potiahnutím doprava si môžete aj skontrolovať svoje kroky za uplynulých sedem dní. Potiahnutím doľava alebo ďalším stlačením stredného tlačidla zobrazíte spotrebu kalórií.

ActivityMonitoring steps week

Potiahnutím nahor zobrazíte svoju aktivitu za uplynulých sedem dní vo forme čísiel namiesto grafu.

Ciele aktivít

Môžete prispôsobiť svoje denné ciele počtu krokov aj kalórií. Na displeji aktivity klepnite a podržte prst na displeji alebo podržte stlačené stredné tlačidlo a otvoria sa nastavenia cieľa aktivít.

Activity Goals

Pri nastavovaní cieľa krokov určujete celkový počet krokov počas dňa.

Celkový počet kalórií spálených za deň závisí od dvoch faktorov: vášho bazálneho metabolizmu (BMR) a vašej fyzickej aktivity.

Activity Goals calories

BMR je množstvo kalórií, ktoré vaše telo spáli pri nečinnosti. Sú to kalórie, ktoré telo potrebuje na to, aby nevychladlo a vykonávalo základné funkcie ako žmurkanie alebo tlkot srdca. Toto číslo závisí od osobného profilu vrátane faktorov ako vek a pohlavie.

Keď si nastavíte cieľ kalórií, určujete, koľko kalórií chcete spáliť okrem BMR. Ide o tzv. aktívne kalórie. Krúžok okolo displeja aktivity sa posúva podľa toho, koľko aktívnych kalórií spálite počas dňa v porovnaní s cieľom.

Okamžitá srdcová frekvencia

Displej okamžitej srdcovej frekvencie poskytuje rýchle zobrazenie srdcovej frekvencie.

V zobrazení ciferníka hodiniek potiahnite nahor alebo stlačte dolné tlačidlo na zobrazenie displeja srdcovej frekvencie.

Instant HR

Potiahnutím nadol alebo stlačením horného tlačidla opustíte displej a vrátite sa do zobrazenia ciferníka hodiniek.

Denná srdcová frekvencia

Displej dennej srdcovej frekvencie poskytuje 12-hodinové zobrazenie srdcovej frekvencie. Je to užitočný zdroj informácií napríklad o zotavovaní po náročnom tréningu.

Na displeji sa zobrazuje vaša srdcová frekvencia za posledných 12 hodín ako graf. Graf je vykreslený pomocou priemernej srdcovej frekvencie počas 24-minútových časových úsekov. Okrem toho potiahnutím nahor alebo stlačením dolného pravého tlačidla získate odhad vašej priemernej hodinovej spotreby kalórií a informáciu o najnižšej srdcovej frekvencii počas 12 hodín.

Minimálna srdcová frekvencia za posledných 12 hodín je dobrým ukazovateľom stavu zotavenia. Ak je vyššia než normálna, pravdepodobne ste sa ešte úplne nezotavili po poslednom tréningu.

Daily HR

Ak zaznamenávate cvičenie, hodnoty dennej srdcovej frekvencie odrážajú zvýšenú srdcovú frekvenciu a spotrebu kalórií z tréningu. Majte však na pamäti, že graf a údaje o spotrebe sú priemery. Ak sú špičkové hodnoty vašej srdcovej frekvencie počas cvičenia na úrovni 200 úderov za minútu, graf nezobrazuje túto maximálnu hodnotu, ale priemer za 24 minút, počas ktorých ste dosiahli najvyššiu hodnotu.

Displej hodnôt dennej srdcovej frekvencie je možné zobraziť až po aktivovaní funkcie dennej srdcovej frekvencie. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach v položke Activity. Ak ste na displeji dennej srdcovej frekvencie, nastavenia aktivity môžete zobraziť aj podržaním stlačeného stredného tlačidla.

Keď je zapnutá funkcia dennej srdcovej frekvencie, hodinky pravidelne aktivujú optický snímač srdcovej frekvencie na kontrolu vašej srdcovej frekvencie. Mierne sa tým zvyšuje spotreba batérie.

Daily HR setting

Po aktivovaní sa informácie funkcie dennej srdcovej frekvencie začnú zobrazovať až po 24 minútach.

Zobrazenie dennej srdcovej frekvencie:

  1. V zobrazení ciferníka hodiniek potiahnite nahor alebo stlačte dolné tlačidlo na zobrazenie displeja srdcovej frekvencie.
  2. Potiahnutím doľava prejdite na displej dennej srdcovej frekvencie
  3. Potiahnite nahor alebo stlačte dolné tlačidlo na zobrazenie svojej spotreby kalórií.

Kyslík v krvi

VAROVANIE:

Hodinky Suunto 9 Peak nie sú zdravotnícka pomôcka a úroveň kyslíka v krvi uvádzaná hodinkami Suunto 9 Peak nie je určená na diagnostiku ani sledovanie zdravotného stavu.

Hodinky Suunto 9 Peak umožňujú merať úroveň kyslíka v krvi.

Úroveň kyslíka v krvi môže poskytovať indikáciu nadmerného cvičenia alebo únavy a táto hodnota môže byť tiež užitočný indikátor priebehu aklimatizácie na vysokú nadmorskú výšku.

Normálne úrovne kyslíka v krvi sú 96 % až 99 % na úrovni morskej hladiny. Vo vysokých nadmorských výškach môžu byť zdravé hodnoty mierne nižšie. Po úspešnej aklimatizácii na vysoké nadmorské výšky sa táto hodnota znova zvýši.

Blood Oxygen

Úroveň kyslíka krvi je možné zobraziť v zobrazení Heart rate:

  1. V zobrazení ciferníka hodiniek stlačením dolného tlačidla alebo potiahnutím prstom nahor prejdite na displej Heart rate.
  2. Klepnutím prejdite na displej Blood oxygen.
  3. Počas merania držte hodinky bez pohybu.
  4. Ak meranie zlyhá, postupujte podľa pokynov v hodinkách.
  5. Po dokončení merania sa zobrazí úroveň kyslíka v krvi.

Úroveň kyslíka v krvi môžete merať aj počas spánku, pozri Monitorovanie spánku.

Table of Content