Icone

Suunto Kailash Manuale dell'utente - 2.0

Icone

Suunto Kailash utilizza le seguenti icone:

IconaDescrizione
icon alarm KailashSveglia giornaliera
icon battery KailashLivello di carica della batteria
icon bluetooth KailashAttività Bluetooth
icon button-press KailashIndicatori pulsanti
icon chrono KailashCronografo
icon down-decrease KailashIn basso/diminuire
icon flashlight KailashTorcia
icon signal KailashPotenza segnale GPS
icon incomingcall KailashChiamata in arrivo
icon message KailashMessaggio/notifica
icon missedcall KailashChiamata persa
icon next-confirm KailashAvanti/confermare
icon pauseIn pausa/fermato
icon waypoint KailashPunto di interesse
icon settings KailashImpostazioni
icon storm KailashAllarme temporale
icon sunrise KailashAlba
icon sunset KailashTramonto
icon up-increase KailashIn alto/aumentare