Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.
1. Godkännande

Dessa villkor, tillsammans med sekretesspolicyn (benämns gemensamt ”Villkoren”), reglerar din användning av programmet eller webbplatsen där du tog del av dessa villkor samt din användning av relaterade tjänster (benämns gemensamt ”Tjänsten”). Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Suunto Oy och definierar dina och Suuntos (inklusive dess dotterbolag och leverantörer, benämns gemensamt "Suunto") rättigheter och skyldigheter med avseende på tjänsten. Ytterligare villkor kan gälla för vissa delar av tjänsten.

Dessa villkor träder ikraft 25.05.2018.

Du har inte rätt att använda tjänsten om du inte godkänner villkoren.

2. Behörighet

För att få använda tjänsten måste du vara minst sexton (16) år. Om du är minst sexton (16) år, men räknas som omyndig i ditt hemland, måste du granska villkoren och be en förälder eller förmyndare slutföra registreringen å dina vägnar för att du ska ha rätt att använda tjänsten. Personen som fyller i registreringen måste ha juridisk behörighet.

Genom att acceptera dessa villkor och börja använda tjänsten intygar du att du har följt tidigare nämnda förfarande.

3. Registrering och uppsägning

Du samtycker till att uppge sanningsenlig och fullständig information när du registrerar dig för tjänsten, och du är ansvarig för att hålla informationen uppdaterad. Det är förbjudet att uppge vilseledande information om din identitet.

När du registrerar dig kommer du att skapa ett användarnamn och ett lösenord. Du (och din förälder eller vårdnadshavare, om du är omyndig) ansvarar personligen för all användning av tjänsten under ditt användarnamn och lösenord. Du samtycker till att vidta lämpliga åtgärder för att skydda ditt användarnamn och lösenord så att de inte kan missbrukas av andra, och att omedelbart meddela Suunto vid eventuellt missbruk.

Du kan avsluta registreringen om du inte längre vill använda tjänsten. Efter avslutandet har du inte längre åtkomst till tjänsten. Suunto har rätt att avsluta din registrering eller begränsa din åtkomst till vissa delar av tjänsten, eller vidta andra åtgärder enligt eget godtycke, om det finns något som tyder på att du har brutit mot villkoren eller, efter föregående meddelande, om du inte har loggat in på tjänsten med ditt användarnamn under de senaste sex (6) månaderna.

Med undantag för vad som anges i sekretesspolicyn ansvarar Suunto inte för borttagning av information eller innehåll som du har skickat (”material”) från tjänsten när du slutför din registrering.

När materialet har tagits bort från tjänsten, antingen av dig eller Suunto, kan vissa spår av materialet och kopior av materialet finnas kvar inom tjänsten.

4. Användning av tjänsten

Du samtycker till att:

a) endast använda tjänsten i privat, icke-kommersiellt syfte
b) följa tillämpliga lagar, villkoren och visa gott uppförande
c) inte skicka in olagligt, stötande, smädligt, pornografiskt, trakasserande, kränkande eller annat olämpligt material
d) följa alla lokala regler gällande uppförande på internet och acceptabelt material
e) respektera andras integritet
f) skaffa alla samtycken, tillstånd och licenser som krävs för att du ska ha laglig rätt att skicka in material
g) inte distribuera eller dela skräppost, filer eller teknik som kan skada tjänsten eller användarnas egendom och intressen.

Suunto ansvarar inte för material som användarna lägger upp på tjänsten. Suunto kan, men har ingen skyldighet att

a) övervaka eller ändra materialet
b) ta bort material från tjänsten och begränsa åtkomst till delar av tjänsten, när som helst och efter eget gottfinnande.

5. Anmälan om upphovsrättsintrång

Du kan meddela Suunto om upphovsrättsintrång i tjänsten genom att (a) skicka ett e-postmeddelande till copyright.notices@suunto.com med ämnesraden ”Copyright Notification”, (b) skicka ett dokument med namnet ”Copyright Notification” via post till Suunto, Attn: Tammiston kauppatie 7 A, 01510 Vanda, Finland, eller (c) via onlineformuläret om det finns tillgängligt. Din anmälan måste innehålla

1) information om det ursprungliga upphovsrättsskyddade arbete som du hävdar har utsatts för upphovsrättsintrång
2) information om tjänsten och innehållet i tjänsten som du hävdar ligger bakom upphovsrättsintrånget information som gör det möjligt för Suunto att hitta det relevanta materialet i tjänsten
3) din kontaktinformation, inklusive ditt fullständiga namn, postadress, telefonnummer och e-postadress (om tillämpligt)
4) ett uttalande om att du i god tro anser att användningen av innehållet som du syftar på inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller att användningen är olaglig
5) följande uttalande: ”I swear, under penalty of perjury, that the information in this notification and complaint is accurate and that I am the copyright owner, or am authorized to act on behalf of the copyright owner of an exclusive right that is infringed.” (”Jag intygar, under straffrättsligt ansvar, att uppgifterna i denna anmälan och detta klagomål är korrekta och att jag är copyrightinnehavare, eller auktoriserad att agera på uppdrag av copyrightinnehavaren, av den exklusiva rätt vari intrånget görs.”).
6) Underteckna.

6. Licenser

Suunto gör inget anspråk på äganderätt till ditt material. När du skickar in material till tjänsten innebär det inte att äganderätten till materialet övergår till Suunto.

Genom att skicka material till tjänsten ger du dock Suunto en världsomspännande, icke-exklusiv, tilldelningsbar, fullt betald, royaltyfri, evig, oåterkallelig licens att använda, kopiera, offentligt visa, distribuera, modifiera och skapa härledda verk av materialet, samt att införliva materialet i annat material och underlicensiera materialet.

Användare av tjänsten ges en icke-exklusiv, icke-överföringsbar, återkallelig licens (återkallelig när som helst efter Suuntos gottfinnande) att ha tillgång till och använda tjänsten i enlighet med villkoren. Andra immateriella rättigheter till information eller innehåll i tjänsten ges inte. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av en del eller allt innehåll i någon form utan föregående skriftligt tillstånd från Suunto är förbjudet, förutom i enlighet med följande villkor.

Suunto godkänner din användning av tjänsten på din dator, mobila enhet, smartklocka eller andra liknande enheter (som tillämpligt), nedladdning av tjänstens resultat, samt utskrifter av extrakt från dessa sidor för personlig användning och inte för distribution, såvida inte skriftligt samtycke har getts av Suunto.

7. Avgifter

Användningen av tjänsten kan vara eller bli avgiftsbelagd.

Information om eventuella avgifter som tas ut av Suunto tillkännages separat i samband med tjänsten.

Användning av tjänsten kan omfatta överföring av data genom tjänsteleverantörens nätverk eller genom användning av mobil och/eller internet, däribland, men utan begränsning till, sms, mms och WAP-användning, dataöverföringar och andra tjänster som kräver användning av sändningstid eller mobil. Din nätverksleverantör kan ta ut avgifter för sådana dataöverföringar.

Suunto tar inget ansvar för betalning av avgifter, och din operatör/leverantör är på alla sätt ensamt ansvarig för tjänsterna som denne tillhandahåller.

8. Tillgänglighet

Tjänsten erbjuds eventuellt inte i alla länder och på alla språk. Tjänsten kan vara beroende av ett nätverk. Kontakta din nätverksleverantör för mer information.

Suunto förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra, förbättra och korrigera tjänsten. Det kan förekomma avbrott i tjänsten för underhåll och liknande.

Suunto har också rätt att sluta erbjuda tjänsten, eller någon del däri, efter eget gottfinnande. Detta kommer i sådana fall att meddelas i förväg. Suunto har inga skyldigheter gentemot dig eller tredje part för eventuella avbrott av tjänsten eller delar därav.

9. Interaktion med andra användare

Du kan komma att interagera med andra användare i eller via tjänsten. Du samtycker till att sådana interaktioner inte involverar Suunto och att de enbart sker mellan dig och den andra användaren eller användarna.

10. Personlig information

Sekretesspolicyn, som ändras då och då, finns på www.suunto.com/privacypolicy, och ytterligare bestämmelser i dessa villkor reglerar användningen av dina personuppgifter. Sekretesspolicyn definierar hur, varför och i vilken utsträckning Suunto samlar in och använder personlig och icke-personlig information i samband med tjänsten. Dessutom hittar du mer information om sekretessfrågor för specifika Suunto-tjänster här. Genom att installera, öppna eller använda tjänsten samtycker du uttryckligen till att följa villkoren i Sekretesspolicyn och andra eventuella villkor som ingår däri.

Genom att installera, öppna eller använda tjänsten godkänner du våra villkor gällande informationsinsamling och användning, inklusive (där tillämpligt) överföring av information till ett land utanför eller inom EU och/eller EES, såsom USA.

Genom att använda tjänsten godkänner du uttryckligen att reklam inom appen från Suunto, dess dotterbolag eller en tredje part som är verksam å Suuntos vägnar eller som godkänts av dig, kan visas för dig inom tjänsten, och att Suunto har rätt till kommersiell användning av personuppgifter tillhörande dig som inte är personligt identifierbara.

11. Varningar

Din säkerhet är viktig för Suunto, och därför är det viktigt att du innan användning av tjänsten och/eller våra produkter läser våra allmänna varningar på: www.suunto.com/generalproductsafety. Genom att använda tjänsten intygar du att du har läst varningarna och samtycker till att följa anvisningarna däri.

12. Ansvarsbegränsning

Tjänsten erbjuds ”I BEFINTLIGT SKICK” och ”SOM TILLGÄNGLIG”. Suunto garanterar inte att tjänsten inte kommer att drabbas av avbrott eller att den är fri från fel eller virus. Inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till, titelgarantier eller icke-intrång eller underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte, görs med avseende på tillgänglighet, korrekthet, pålitlighet, information eller innehåll i tjänsten. Du accepterar och godkänner uttryckligen att användningen av tjänsten sker på egen risk och att det kan innebära att du exponeras för innehåll från varierande källor.

Förutom vad gäller ansvar för dödsfall eller personskador orsakade av grov vårdslöshet eller avsiktlig vanskötsel, ansvarar Suunto inte för någon direkt, indirekt, oförutsedd, straffrättslig skada eller följdskada som orsakats av att tjänsten har använts eller inte kunnat användas. Vissa jurisdiktioner tillåter inte ansvarsbegränsningar eller undantag gällande garantier, så ovanstående begränsningar eller undantag gäller eventuellt inte för dig. Suuntos och dess leverantörers ansvar är i sådana fall begränsat i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag.

13. Ersättningsskyldighet

Du accepterar att försvara, gottgöra och hålla Suunto skadeslöst från och mot alla fordringar från tredje part och allt och alla ansvar, bedömningar, förluster, kostnader eller skador som kan uppstå som ett resultat av eller kan härledas till i) att du brutit mot villkoren, ii) att du gjort intrång eller brutit mot immateriella rättigheter, andra rättigheter eller integriteten hos en tredje part, iii) missbruk av tjänsten av en tredje part där missbruket möjliggjorts genom att du inte vidtagit rimliga åtgärder för att skydda ditt användarnamn och lösenord mot obehörig användning.

14. Övrigt
14.1. Val av lag och skiljedomsförfarande

Förutom vad som förbjuds enligt tillämplig lag eller något som föreskrivs häri, regleras villkoren av lagstiftningen i Finland utan hänsyn till skiljaktigheter i bestämmelser.

 Du samtycker till att följa tillämpliga exportkontrolllagar i USA eller andra länder och inte överföra eller tillhandahålla, via elektronisk överföring eller på andra sätt, något innehåll, programvara eller material som omfattas av restriktioner enligt sådana lagar, till en destination som är förbjuden enligt sådana lagar.

Om du bor i USA gäller följande paragraf:

Villkoren regleras enligt lagar i delstaten New York utan hänsyn till skiljaktigheter i bestämmelserna. Tvister kring villkoren eller tjänsten ska skickas in för bindande skiljedomsförfarande på Manhattan, New York, inom arton (18) månader från det datum då fakta i det underliggande fallet blev kända, eller borde ha blivit kända, av den klagande, förutom att Suunto kan söka förelägganden eller annan kompensation om du har gjort intrång i eller hotat att bryta mot immateriella rättigheter. Alla frågor om skiljeförfarandet regleras av Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §1 et. seq.). Skiljedomsförfarande ska utföras av en enda skiljedomare enligt de då gällande reglerna Wireless Arbitration Rules från American Arbitration Association (”AAA”). Vardera part måste lämna in en fordran som ska utgöra en obligatorisk motfordran om anspråket ska godkännas. Ingen ersättning utgår för exempelskador, särskilda skador, följdskador eller skadestånd. Den part som förlorar, enligt skiljemannen, ska stå för kostnaderna för skiljedomsförfarandet. Skiljemannens utlåtande ska vara bindande och kan anges som en dom som kan verkställas i en behörig domstol. Skiljedomsförfarandet ska utföras på individuell, icke klassövergripande bas, och inget skiljeförfarande ska kopplas till ett skiljeförfarande som involverar någon annan person eller enhet.

14.2. Giltighet

Villkoren varken utesluter eller begränsar dina juridiska rättigheter i landet där du bor. Om en bestämmelse i villkoren bedöms som ogiltig, påverkas inte giltigheten av återstoden av bestämmelserna och den ogiltiga bestämmelsen ska ersättas med den giltiga bestämmelse som bäst överensstämmer med resultatet och syftet med villkoren. Om det uppstår en konflikt mellan dessa villkor och sekretesspolicyn, ska bestämmelserna i dessa villkor råda. Sådana bestämmelser i villkoren som är avsedda att gälla även efter att avtalet avslutats ska fortsätta att gälla efter avslutandet.

14.3. Förändringar i villkoren

Suunto förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren när som helst utan föregående meddelande. Om villkoren förändras i avsevärt ogynnsam grad kommer Suunto att meddela om ändringen i förväg.

Du ansvarar för att regelbundet kontrollera villkoren. Din fortsatta användning av tjänsten betraktas som ett godkännande av att du accepterar förändringar och modifieringar.

Du samtycker även till att om Suunto förvärvas av eller slås samman med en tredje part, eller om tjänsten överförs till en tredje part, att företaget har rätt att under någon av dessa omständigheter överföra eller överlåta avtalet med användaren, och att överföra all data, inklusive men inte begränsat till personlig information, som en del av en sådan fusion, förvärv, försäljning, överföring eller annan förändring i ägandestrukturen.

14.4. Länkar till webbplatser och innehåll som tillhandahålls av en tredje part

Suunto kan infoga länkar till webbplatser på internet som ägs eller drivs av en tredje part, och som inte utgör en del av tjänsten. När du följer en sådan länk till en webbplats från en tredje part måste du läsa igenom och acceptera användarvillkoren för respektive webbplats innan du börjar använda den.

Du godkänner att Suunto inte har någon kontroll över innehållet på webbplatser från tredje part, och att Suunto inte har något ansvar för tjänster som erbjuds eller material som skapats eller publicerats på sådana webbplatser. En länk till en webbplats från en tredje part innebär inte att Suunto har godkänt webbplatsen, eller de produkter eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

Dessutom kan användarna skapa länkar inom tjänsten till innehåll som inte på annat sätt erbjuds i tjänsten. Du samtycker till att Suunto inte har något som helst ansvar eller några som helst skyldigheter med avseende på sådana länkar.

15. Immateriella rättigheter

Tjänsten och relaterad programvara skyddas av internationell lagstiftning för upphovsrätt och du är härmed informerad om att rättigheterna för upphovsrätt ägs av Suunto. I enlighet med villkoren behåller Suunto alla rättigheter, titlar och intressen i tjänsten och i alla Suuntos produkter, programvaror och andra egendomar som tillhandahålls eller används av dig genom tjänsten.

Suuntos produkt- och tjänstenamn är antingen varumärken eller registrerade varumärken som ägs av Suunto. Andra produkt- och företagsnamn som nämns i tjänsten kan vara varumärken eller registrerade varumärken som ägs av sina respektive ägare. Din tillgång till tjänsten ska inte tolkas som att du på något sätt beviljas en licens eller rättighet att använda några märken som visas i tjänsten utan föregående skriftligt samtycke från Suunto eller ägande tredje part.

16. VILLKOR FÖR WEBBPLATSEN OCH UPPHOVSRÄTT
16.1. UPPHOVSRÄTT

Copyright © Suunto Oy 04/2018. Webbplatsen och dess innehåll ägs av Suunto Oy och är enbart avsedda för användning av dess kunder i syfte att hitta kunskap och information om Suuntos produkter. Innehållet får inte användas eller spridas eller på annat sätt förmedlas, tillkännages eller reproduceras i något annat syfte utan föregående skriftligt tillstånd från Suunto Oy.

16.2. VARUMÄRKEN

Suunto och Movescount är registrerade varumärken som tillhör Suunto Oy. Namn på Suuntos produkter, funktioner och innehåll är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör Suunto Oy. Övriga produkt- och företagsnamn är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

Det primära varumärket är ”SUUNTO”. Produktnamn och slogans kan också vara registrerade. Alla varumärken, registrerade såväl som oregistrerade, tillhör Suunto Oy. Ägarskap eller registrering av avdelningar, dotterbolag eller tredje part är strängt förbjuden.

16.3. DOMÄNNAMN

De officiella domännamnen är www.suunto.com och www.movescount.com. Suunto Oy förbehåller sig rättigheterna till alla domännamn som innehåller varumärket ”SUUNTO”.

Om en importör hävdar att ett eller flera lokala domännamn för suunto.com eller movescount.com behövs, och Suunto Oy anser att domänen/domänerna är relevanta, kommer Suunto Oy att registrera dessa domäner.

Alla suunto.xx-domäner omdirigerar till suunto.com och alla movescount.xx-domäner omdirigerar till movescount.com. Dotterbolag eller tredje part får under inga omständigheter på egen hand registrera versioner av dessa domännamn.

Suuntos distributörer, importörer och återförsäljare får använda sina egna webbplatser för att marknadsföra och sälja Suunto-produkter. Domännamnen får dock varken innehålla namnet Suunto eller namn som är hämtade från Suuntos andra varumärken. Suunto kan, efter förfrågan och utvärdering, länka från suunto.com till dessa webbplatser, och länkar kan placeras i listor över importörer och återförsäljare.