Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto Vyper Novo Brugervejledning -

Flasketryk

Når du bruger den valgfrie trådløse sender fra Suunto (Suunto Wireless Transmitter), vises dit flasketryk i den nederste del til venstre på displayet.

Hver gang, du starter et dyk, begynder beregningen af den resterende lufttid. Efter 30-60 sekunder vises det første estimat af resterende lufttid i den midterste del til venstre på displayet.

Beregningen baseres altid på baggrund af det nuværende trykfald i din flaske og tilpasses automatisk til din flaskestørrelse og nuværende luftforbrug.

tank pressure VyperNovo

Ændringen i dit luftforbrug baseres på baggrund af konstante trykmålinger i et-sekunders intervaller i perioder på 30-60 sekunder. En stigning i luftforbrug formindsker den resterende lufttid hurtigt, og et fald i luftforbrug forøger lufttiden langsomt. På denne måde undgås et overoptimistisk lufttidsestimat, som kunne forårsages af et midlertidigt fald i luftforbruget.

Beregningen af den resterende lufttid inkluderer en sikkerhedsreserve på 35 bar (500 psi). Dette betyder, at der er en lille reserve, selvom apparatet viser lufttiden til at være nul.

BEMÆRK:

Når din BCD fyldes med luft, påvirkes beregningen af den resterende lufttid på grund af en stigning i luftforbrug.

Den resterende lufttid vises ikke, når enten dybdestop eller dekompressionsluftet er aktiveret. Du kan kontrollere den resterende lufttid ved at holde DOWN nede.

Temperaturændringer påvirker flasketrykket og dermed også beregningen af lufttid.

Advarsler om lavt lufttryk

Dykkercomputeren underretter dig ved hjælp af to (2) hørbare dobbeltbip og en blinkende trykvisning, når flasketrykket når 50 bar (700 psi).

To (2) dobbeltbip lyder, når flasketrykket når det angivne kritiske tryk, og når den resterende tid når nul.

Trådløs overførsel

For at aktivere trådløs overførsel af data om flasketrykket til Suunto Vyper Novo, skal følgende udføres:

 1. Montering af en trådløs sender fra Suunto (Suunto Wireless Transmitter) på din regulator.
 2. Tilknytning af senderen til din Suunto Vyper Novo.
 3. Aktivering af trådløs integration i indstillingerne i din Suunto Vyper Novo.

Senderen skifter til strømsparetilstand med en langsommere hastighed på dataoverførsel, hvis flasketrykket forbliver uændret i over fem (5) minutter.

Den valgfrie sender en advarsel om lavt batteri (batt), når dets batterispænding bliver lav. Dette vises med mellemrum i stedet for trykaflæsningen. Når du modtager denne advarsel, skal flasketryksenders batteri udskiftes.

Montering og tilknytning af sender

Når du køber en trådløs sender fra Suunto (Suunto Wireless Transmitter), anbefaler vi kraftigt, at din Suunto-repræsentant monterer senderen til den første del på din regulator.

Enheden skal igennem en tryktest efter montering, og dette kræver som regel en oplært tekniker.

For at modtage trådløse data skal senderen og Suunto Vyper Novo være tilknyttet.

Den trådløse sender aktiveres, når flasketrykket overstiger 15 bar (300 psi). Senderen vil derefter sende data om trykket samt et kodenummer.

Når din Suunto Vyper Novo er under 0,3 m (1 fod) fra senderen, modtager og gemmer den koden. Senderen og Suunto Vyper Novo er nu tilknyttet. Suunto Vyper Novo viser derefter data om trykket, som den modtager igennem denne kode. Denne kodningsprocedure forhindrer, at data forveksles mellem andre dykkere, som også anvender en trådløs sender fra Suunto (Suunto Wireless Transmitter).

BEMÆRK:

Tilknytningsproceduren skal som regel kun udføres en enkelt gang. Du bliver muligvis nødt til at gentage tilknytningsproceduren, hvis en anden dykker i din gruppe bruger den samme kode.

Sådan tildeles en ny kode fra senderen:

 1. Åbn langsomt flaskeventilen helt for at sætte systemet under tryk.
 2. Luk flaskeventilen med det samme.
 3. Sænk hurtigt trykket i regulatoren, så trykket reduceres til under 10 bar (145 psi).
 4. Vent i cirka 10 sekunder, og åbn derefter langsomt flaskeventilen igen for atter at sætte under tryk over 15 bar (300 psi).

Senderen tildeler automatisk en ny kode. Sådan tilknyttes senderen på ny med din Suunto Vyper Novo:

 1. I en dykketilstand på nær Free (Fridykning) eller Gauge (Måler) skal DOWN holdes nede for at åbne indstillingerne.
 2. Tryk på DOWN for at rulle til Tank Press Pairing (Tilknytning af flasketryk) og tryk på SELECT.
 3. Sørg for, at Tank Press Pairing (Tilknytning af flasketryk) er indstillet på On (Til) og tryk på SELECT.
 4. Et kodenummer vises. Tryk på UP for at nulstille koden.
 5. Tryk på SELECT.
 6. Tryk på MODE for at afslutte.

Når systemet er under tryk, som er over 15 bar (300 psi), skal du anbringe Suunto Vyper Novo i nærheden af senderen. Når tilknytningen er fuldført, viser dykkercomputeren et nyt kodenummer samt det overførte flasketryk.

Indikatoren til den trådløse sender vises hver gang, et gyldigt signal modtages.

Overført data

Efter parring modtager din Suunto Vyper Novo data om flasketrykket fra senderen.

Hver gang Suunto Vyper Novo modtager et signal, vil ét af følgende symboler vises nederst til højre i displayet.

DisplayBetydning
Cd:–Der er ikke gemt nogen kode, og dykkercomputeren er klar til parring med senderen.
Cd:10Nuværende kodenummer. Kodenummeret er imellem 01 og 40.
- - -Lynsymbolet blinker. Trykaflæsningen overstiger den tilladte grænse (over 360 bar (5220 psi)).
Den sidste trykaflæsning efterfulgt af no connTrykaflæsningen har ikke været opdateret i over 1 minut. Se nedenfor for løsninger.
- - - efterfulgt af no connTrykaflæsningen har ikke været opdateret i over 5 minutter. Se nedenfor for løsninger.
no conn

Teksten no conn (ingen forbindelse) vises, når enheden ikke modtager data fra senderen.

Trykaflæsningen har ikke været opdateret i over et minut. Det sidste tryk, der blev modtaget, blinker gentagne gange. Lynsymbolet vises ikke.

Denne tilstand kan skyldes:

 1. Senderen er uden for rækkevidde (>1,2 m (4 fod))

 2. Senderen er i strømsparetilstand

 3. Senderen bruger en anden kode. Sådan afhjælpes dette:

Aktivér senderen ved at trække vejret fra regulatoren. Bring dykkecomputeren tættere på senderen, og kontrollér, at lynsymbolet vises. Gør det ikke det, skal du parre senderen igen for at få en ny kode.

battTryksenderens batterispænding er lav. Udskift batteriet i senderen!

Flasketrykalarm

Der er to flasketrykalarmer. Den første er sat til 50 bar (700 psi) og kan ikke ændres.

Den anden er konfigurerbar. Den kan slås til og fra og kan bruges til et trykinterval på 10-200 bar (200-3000 psi).

Sådan indstilles værdien på flasketrykalarmen:

 1. I dykketilstand skal du holde DOWN nede for at åbne indstillingerne.
 2. Tryk på DOWN for at rulle til Tank Press Alarm (Flasketrykalarm), og tryk på SELECT.
 3. Tryk på UP for at slå alarmen til, og bekræft med SELECT.
 4. Justér trykniveauet med UP eller DOWN, og bekræft med SELECT.
 5. Tryk på MODE for at afslutte.

Table of Content