Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

TILAA UUTISKIRJE | ILMAISET PALAUTUKSET

Suunto Vyper Novo Käyttöopas -

Sukellustilat

Suunto Vyper Novo sisältää seuraavat sukellustilat:

 • Air (Paineilma): tavallisella paineilmalla sukeltamiseen
 • Nitrox (Nitroksi): happirikastetuilla kaasuseoksilla sukeltamiseen
 • Gauge (Mittari): sukellustietokoneen käyttämiseen pohja-aikalaskurina
 • Free (Vapaasukellus): vapaasukellukseen
 • Off (Ei käytössä): sammuttaa sukellustilan kokonaan; sukellustietokone ei vaihda automaattisesti sukellustilaan veden alla ja sukellusten suunnittelutila on piilotettu.

Sukellustilaan siirryttäessä Air (Paineilma) -tila on oletusarvoisesti käytössä. Voit vaihtaa tilaa tai poistaa sukellustilan käytöstä yleisissä asetuksissa.

Sukellustilan vaihtaminen:

 1. Pidä aikatilassa DOWN-painiketta painettuna.
 2. Siirry SELECT-painikkeella Dive Mode (Sukellustila) -kohtaan.
 3. Vaihda haluamaasi tilaan UP- tai DOWN-painikkeella ja vahvista SELECT-painikkeella.
 4. Poistu MODE-painikkeella.

Jokaisella sukellustilalla on omat asetuksensa, joita täytyy säätää kyseisessä tilassa.

Sukellustilojen asetusten muokkaaminen:

 1. Pidä valitsemassasi sukellustilassa DOWN-painiketta painettuna.
 2. Selaa asetuksia DOWN- tai UP-painikkeella.
 3. Siirry asetukseen painamalla SELECT-painiketta.
 4. Säädä asetusta DOWN- tai Up-painikkeella ja vahvista se SELECT-painikkeella.
 5. Poistu MODE-painikkeella.
HUOMAUTUS:

Joitakin asetuksia ei voi muuttaa ennen kuin sukelluksesta on kulunut vähintään viisi (5) minuuttia.

Paineilmatila

Paineilmatila on tarkoitettu tavallisella paineilmalla sukeltamiseen ja sillä on seuraavat asetukset:

Nitroksitila

Nitroksitila on tarkoitettu happirikastetuilla kaasuseoksilla sukeltamiseen.

Nitroksilla sukeltamalla voi pidentää pohja-aikaa tai alentaa sukeltajantaudin riskiä. Kun kaasuseosta muutetaan tai syvyys kasvaa, hapen osapaine yleensä kuitenkin lisääntyy. Suunto Vyper Novo antaa tarvittavat tiedot sukelluksen muuttamiseen ja turvallisissa rajoissa pysymiseen.

Nitroksitilalla on seuraavat asetukset:

Nitroksitilassa sekä hengityskaasusi happiprosentti että hapen osapaineen raja on syötettävä Suunto Vyper Novo -laitteeseen.

Näin varmistetaan, että typpi- ja happilaskelmat sekä annettujen arvojen perusteella laskettava suurin käyttösyvyys (MOD) ovat oikein.

Oletusarvoinen happiprosentin (O2%) asetus on 21 % (ilma) ja hapen osapaineen (PO2) asetus on 1,4 bar (20 psi).

Kaasuseosten tilaksi voi määrittää Primary (Ensisijainen), Secondary (Toissijainen) tai Off (Ei käytössä). Yhden kaasuista on aina oltava Primary (Ensisijainen) ja muut voidaan määrittää mihin tahansa tilaan. Dekompressiolaskenta perustuu seoksiin, jotka määritetään Primary (Ensisijainen) -tilaan.

Kaasuseosten muokkaaminen:

 1. Pidä nitroksitilassa DOWN-painiketta painettuna.
 2. Siirry SELECT-painikkeella Nitrox (Nitroksi) -asetuksiin.
 3. Vieritä joko Mix1 (Seos1), Mix2 (Seos2) tai Mix3 (Seos3) -kohtaan ja paina SELECT-painiketta.
 4. Määritä valitun seoksen tilaksi Primary (Ensisijainen), Secondary (Toissijainen) tai Off (Ei käytössä) UP- tai DOWN-painikkeella ja vahvista asetus SELECT-painikkeella.

nitrox setting VyperNovo

 1. Säädä vilkkuvaa O2-arvoa DOWN- tai UP-painikkeella, jotta se vastaa säiliösi happiprosenttia, ja hyväksy asetus SELECT-painikkeella.
 2. Säädä vilkkuvaa PO2 (hapen osapaine) -arvoa DOWN- tai Up-painikkeella ja vahvista se SELECT-painikkeella.
 3. Säädä muita seosasetuksia tarpeen mukaan.
 4. Poistu MODE-painikkeella.
HUOMAUTUS:

Jos seoksen happipitoisuudeksi on asetettu 22 % tai enemmän, asetusarvo säilyy, kunnes sitä muutetaan. Sen arvoksi ei automaattisesti palaudu 21 %.

Kaasujen vaihtaminen usean kaasuseoksen sukelluksilla

Jos sukelluksella käytetään useampaa kuin yhtä kaasuseosta, Suunto Vyper Novo sallii käytössä olevien kaasujen vaihtamisen sukelluksen aikana.

Sukellus aloitetaan aina Mix1 (Seos1) -kaasulla. Voit vaihtaa myös muuhun käytettäväksi määritettyyn seokseen, jonka hapen osapaine on sallitulla alueella. Sukelluksen aikaiset kudoslaskelmat perustuvat ensisijaisiksi kaasuiksi Primary (Ensisijainen) -valinnalla asettamiisi kaasuihin.

Kaasujen vaihtaminen sukelluksen aikana:

 1. Pidä UP-painiketta painettuna.
 2. Selaa käytettäväksi määritettyjä seoksia UP- tai DOWN-painikkeella ja valitse SELECT-painikkeella kaasu, jota haluat käyttää.
HUOMAUTUS:

Jos mitään painiketta ei paineta 15 sekuntiin, sukellustietokone palaa sukellusnäyttöön eikä kaasuseosta vaihdeta.

Selatessa näet seosten O2%- ja PO2-arvot. Jos asetettu PO2-raja ylittyy, PO2-arvo vilkkuu. Tässä tapauksessa et voi ottaa kaasua käyttöön. Seos näytetään, mutta et voi vaihtaa siihen.

Nousun aikana Suunto Vyper Novo kehottaa sinua vaihtamaan kaasuseosta, kun seuraavaan seokseen vaihtamista varten määrittämäsi PO2-taso ylittyy.

Mittaritila

Gauge (Mittari) -tilassa Suunto Vyper Novo toimii pohja-aikalaskurina.

Näytön keskellä oleva aikalaskuri näyttää sukellusajan minuutteina ja sekunteina ja aktivoituu sukelluksen alussa. Sukellusten kokonaisaika näytetään minuutteina oikeassa alakulmassa.

Näytön keskellä olevaa aikalaskuria voi käyttää sekuntikellona painamalla SELECT-painiketta sukelluksen aikana.

SELECT-painike nollaa pääajastimen ja lisää kirjanmerkin sukelluslokiin. Aikaisemmin kellotettu ajanjakso näytetään pääajastimen alla.

gauge mode timer ZoopVyperNovo

Gauge (Mittari) -tilalla on seuraavat asetukset:

Gauge (Mittari) -tila on pohja-ajastintila eikä siinä siksi ole dekompressiotietoja eikä laskentaa.

Vapaasukellustila

Free (Vapaasukellus) -tilassa Suunto Vyper Novoa voi käyttää vapaasukellusinstrumenttina. Sukellusaika ilmoitetaan minuutteina ja sekunteina näytön keskellä.

Vapaasukellus alkaa 1,2 metrin (4 jalan) syvyydessä ja päättyy syvyyden ollessa alle 0,9 m (3 jalkaa).

Free (Vapaasukellus) -tilalla on seuraavat asetukset:

Syvyysilmoitukset

Voit määrittää enintään viisi erillistä syvyysilmoitusta vapaasukellukseen, esimerkiksi vapaan pudotuksen tai suun täytön aloitussyvyyden. Jokaiselle ilmoitukselle määritetään syvyys ja ne voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.

Kun saavutat ilmoitukselle määritetyn syvyyden, taustavalo vilkkuu ja kuulet matalan prioriteetin ilmoitusten merkkiäänen.

Syvyysilmoitusten määrittäminen:

 1. Pidä Free (Vapaasukellus) -tilassa DOWN-painiketta painettuna.
 2. Siirry SELECT-painikkeella Depth Notify (Syvyysilmoitus) -asetuksiin.
 3. Vieritä ilmoituksia DOWN- tai UP-painikkeella ja avaa ilmoitus SELECT-painikkeella.
 4. Ota ilmoitus käyttöön tai poista se käytöstä DOWN- tai UP-painikkeella ja vahvista valinta SELECT-painikkeella.
 5. Säädä syvyyttä DOWN- tai UP-painikkeella ja vahvista se SELECT-painikkeella.
 6. Vieritä seuraavaan ilmoitukseen muokataksesi sitä tai poistu painamalla MODE-painiketta.

Pinta-ajan laskuri

Voit käyttää pinta-ajan laskuria apunasi seuraavaan sukellukseen valmistautumisessa vapaasukellustilassa. Suunto Vyper Novo aloittaa ajan laskemisen, kun olet 1,2 metrin (4 jalan) syvyydessä.

Pinta-ajan laskurin asettaminen:

 1. Pidä Free (Vapaasukellus) -tilassa DOWN-painiketta painettuna.
 2. Press UP to scroll to Surf. Time Notify (Surf. Time Notify).
 3. Ota ajastin käyttöön DOWN- tai UP-painikkeella ja vahvista SELECT-painikkeella.
 4. Säädä ajastimen kestoa DOWN- tai UP-painikkeella ja vahvista se SELECT-painikkeella.
 5. Poistu MODE-painikkeella.

Sisällysluettelo