Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1000,00 Kr  | GRATIS RETURFRAKT

Suunto Spartan Sport 使用者指南 - 2.6

 • 記錄運動

記錄運動

除了能夠提供全天候 (24/7) 之活動監測外,您可以使用您的手錶記錄您的鍛煉項目或其他活動,以獲取詳情回饋並協助您取得進步。

如要記錄運動:

 1. 戴上心率感應器(可選)。
 2. 向下撥動或按下下方按鈕以開啟啟動器。
 3. 輕點運動圖示或者按下中間按鈕。

  Exercise icon Spartan

 4. 向上或向下滑動以捲動運動模式,然後輕點您要使用的項目。或者,用上方和下方按鈕捲動,然後用中間按鈕進行選取。

 5. 在開始指示器上方,根據您使用運動模式的內容(例如心率和連線 GPS)顯示一系列圖示。搜尋時,箭頭圖示(連線 GPS)發出灰色的閃光,發現訊號後,變成綠色。如果使用心率感測器,心形圖示(心率)於搜尋時閃爍灰色,當找到訊號時,,將變成連接到皮帶的彩色心形圖示。如果使用光學心率感測器,將變成沒有皮帶的彩色心形圖示。

  如果您正在使用心率感應器,但是圖示變成綠色,檢查心率感應器是否配對,參見配對 POD 與感應器,並再次選取運動模式。
  您可以等待各個圖示變為綠色或紅色,或只要您愿意,可透過按下中間按鈕開始記錄。

  Running mode start

  開始記錄後,所選的心率源將被鎖定,並且在訓練項目進行期間無法變更。

 6. 在記錄期間,您可用中間按鈕或使用觸控螢幕(若有啟用)於顯示項目之間切換。

 7. 按下上方按鈕即可暫停記錄。用下方按鈕停止並儲存,或用上方按鈕繼續活動。

  Recording paused Spartan

如果您選擇的運動模式有選項,例如設定持續時間目標,您可以在開始記錄之前透過向上滑動或者按下下方按鈕進行調整。您亦可在按住中間按鈕進行記錄的同時調整運動模式選項。

提示:

在記錄過程中,您可以輕點螢幕即會出現顯示目前時間和電量的畫面。

如果您正在使用多運動模式,可藉由按住上方按鈕切換運動。

停止記錄之後,系統將詢問您的感覺。您可以回答或者跳過該問題。(參見 感覺)然後您將獲得此次活動的總結,您可以使用觸摸熒幕或者按鈕進行瀏覽。

如果記錄了一個不想保留的記錄,您可以透過捲動至底部的摘要並輕點刪除按鈕來刪除記錄項目。您也可以相同的方式刪除來自日誌簿的日誌。

Log delete

運動時定下目標

運動時可使用您的 Suunto Spartan Sport 設定不同目標。

如果您選取的運動模式具有目標選項,您可以在開始記錄前向上撥動或按下下方按鈕調整它們。

Sportmode Targets Spartan

以一般目標來鍛煉:

 1. 開始運動記錄之前,請向上撥動或按下下方按鈕打開運動模式選項。
 2. 輕點 Target 或按下中間按鈕。
 3. 選取 DurationDistance
 4. 選取您的目標。
 5. 向右撥動以返回至運動模式選項。

啟動常規目標時,每個數據顯示熒幕上都會顯示進度條。

ZoneDisplay Progress Spartan

當您達到目標的50%並且您的選定目標達到時,您也會收到目標。

以強度目標鍛煉:

 1. 開始運動記錄之前,請向上撥動或按下下方按鈕打開運動模式選項。
 2. 切換 Intensity zones
 3. 選取 HR zonesPace zonesPower zones
  (如果您已配對電源 POD 與手裱,選項取決於所選的運動模式。)
 4. 選取您的目標區。
 5. 向右撥動以返回至運動模式選項。

在運動期間進行導航

您可以在記錄練習時瀏覽路線或 POI。

您正在使用的運動模式需要啟用 GPS 才能訪問導航選項。如果運動模式 GPS 精確度為 OK 或 Good,當您選取路線或 POI 時,GPS 精確度將更改為 Best。

在運動期間進行導航:

 1. 在線上賬戶中創建路線或 POI,如果您還沒有這樣做,請使您的手錶同步進行。
 2. 選取使用 GPS 的運動模式,然後向上滑動或按下按鈕以開啟選項。 或者,首先開始記錄,然後按下中間按鈕以開啟運動模式選項。
 3. 捲動至Navigation(導航),然後輕點設定或者按下中間按鈕。
 4. 上下滑動或按下上方及下方按鈕以選取導航選項,然後按下中間按鈕。
 5. 選取您想導航至的路線或 POI,然後按下中間按鈕。然後按下上方按鈕以開始導航。

如果您尚未開始訓記錄,最後一步將帶您返回至運動模式選項。向上捲動至開始視圖,並開始正常記錄。

在運動時,向右滑動或按下中間按鈕捲動至導航顯示屏,您將看到您選取的路線或 POI。有關導航顯示屏的更多訊息,請參閱導航至 POI路線

在此顯示屏中,您可以向上滑動或按下按鈕以開啟導航選項。從導航選項中,您可以透過選取 Breadcrumb(Breadcrumb) 來選取不同的路線或 POI,檢查您當前的位置坐標以及結束導航。

運動模式省電選項

在使用 GPS 的運動模式時延長電池壽命,您的最大受益來自調整 GPS 精確度(參見GPS 準確度和節電)。為了進一步延長電池壽命,您可以使用以下省電選項進行調整:

 • 顯示顏色:默認情況下,顯示屏使用範圍內可用的全部顏色。當您啟用Low color選項時,顯示屏使用較少的顏色,從而減少所需的電池電量。
 • 顯示超時:運動期間通常顯示始終處於開啟狀態。當您開啟顯示超時時,10 秒鐘後顯示屏將關閉以節省電池電量。按下任意按鈕重新開啟顯示屏。

激活省電選項:

 1. 在開始訓練記錄之前,向上滑動或者按下下方按鈕以打開運動模式選項。
 2. 向下捲動至Power saving(省電),然後輕點設定或者按下中間按鈕。
 3. 根據需要調整省電選項,然後向右滑動或按下中間按鈕退出省電選項。
 4. 捲動後退至開始視圖,並正常開始鍛煉。
注释:

如果顯示超時開啟,您仍然可以獲得浮動通知以及響鈴和振動警報。其他視覺輔助工具(如自動暫停彈出窗口)未顯示。

Innehållsförteckning