CE
Find a dealer/service center

Suunto Essential Οδηγίες χρήσης -

Table of Content

CE

Η Suunto Oy με το παρόν δηλώνει ότι το εν λόγω προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.