Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Race Gabay sa User

Mga intensity zone

Tumutulong ang paggamit ng mga intensity zone para sa pag-eehersisyo na gabayan ang pag-usad ng iyong fitness. Binabatak ng bawat intensity zone ang iyong katawan sa iba’t ibang paraan, na humahantong sa iba’t ibang epekto sa iyong pisikal na fitness. Mayroong limang iba’t ibang zone, may bilang na 1 (pinakamababa) hanggang 5 (pinakamataas), na binibigyang-kahulugan bilang mga hanay ng porsyento batay sa iyong maximum heart rate (max HR), sa pace o power.

Mahalagang magsanay nang isinasaisip ang intensity at unawain kung ano ang pakiramdam ng intensity na iyon. At huwag kalimutang dapat kang maglaan ng panahon para mag-warm up bago mag-ehersisyo, anuman ang pinlano mong pagsasanay.

Ang limang iba’t ibang intensity zone na ginamit sa Suunto Race ay:

Zone 1: Madali

Ang pag-eehersisyo sa zone 1 ay madali para sa iyong katawan sa relatibong paraan. Kung tungkol sa pagsasanay para sa fitness, nangangahulugan na mahalaga ang intensity na ganito kababa pangunahin na para sa pagsasanay para isauli ang dating antas at pahusayin ang iyong basic fitness kapag nagsisimula ka pa lang mag-ehersisyo, o pagkatapos ng mahabang paghinto. Ehersisyo araw-araw – paglalakad, pag-akyat sa mga hagdan, pagbibisikleta papunta sa trabaho, atbp. – ay kadalasan nang kasama sa intensity zone na ito.

Zone 2: Katamtaman

Ang pag-eehersisyo sa zone 2 ay epektibong nagpapahusay sa iyong antas ng basic fitness. Madali lang sa pakiramdam ang pag-eehersisyo sa intensity na ito, pero ang mga workout na matagalan ay maaaring magkaroon ng napakalaking epekto. Ang karamihan ng pagsasanay sa cardiovascular na pagkokondisyon ay dapat isagawa sa zone na ito. Nagtatatag ang pagpapahusay sa basic fitness ng pundasyon para sa ibang ehersisyo at inihahanda nito ang iyong sistema para sa higit pang mas nangangailangan ng enerhiya na aktibidad. Ang mga matagalang workout sa zone na ito ay kumokonsumo ng maraming enerhiya, lalo na mula sa nakaimbak na taba ng iyong katawan.

Zone 3: Mahirap

Ang pag-eehersisyo sa zone 3 ay magsisimulang talagang nangangailangan ng enerhiya at mukhang talagang mahirap. Papahusayin nito ang abilidad mong gumalaw nang mabilis at mas ekonomiko. Sa zone na ito, magsisimulang mabuo ang lactic acid sa iyong sistema, pero kaya pa rin itong lubusang alisin ng iyong katawan. Dapat kang magsanay sa intensity na ito nang hindi hihigit sa dalawang beses bawat linggo, dahil matindi nitong binabatak ang iyong katawan.

Zone 4: Napakahirap

Ang pag-eehersisyo sa zone 4 ay maghahanda sa iyong sistema para sa mga kumpitisyon na mga uri ng event at mataas na antas ng bilis. Ang mga workout sa zone na ito ay maaaring isagawa alinman sa pare-parehong bilis o bilang interval na pagsasanay (mga kombinasyon ng maiikling yugto ng pagsasanay na may mga paghinto). Pinapahusay ng high-intensity na pagsasanay ang iyong antas ng fitness sa mabilis at epektibong paraan, pero ang pagsasagawa nito nang napakadalas o sa napakataas na intensity ay maaaring humantong sa labis-labis na pagsasanay (overtraining), na maaaring maging dahilan upang huminto ka nang matagal mula sa iyong training program.

Zone 5: Pinakamataas

Kung ang iyong heart rate kapag nagwo-workout ay umabot sa zone 5, magiging napakahirap sa pakiramdam ng pagsasanay. Magiging mas mabilis nang mabuo ang lactic acid sa iyong sistema kaysa sa kaya nitong alisin, at mapipilitan kang huminto pagkatapos ng hindi hihigit sa ilang labingdalawang minuto. Isinasama ng mga atleta ang mga maximum-intensity workout na ito sa kanilang training program sa napakakontroladong paraan, hindi talaga kailangan ng mga fitness enthusiast ang mga ito.

心率区间

根据您的最大心率(最大心率 (HR)),心率区间以百分比范围表示。

默认情况下,使用以下标准公式计算您的最大心率 (HR):220 - 您的年龄。如果您知道自己的确切最大心率 (HR),您应相应地调整默认值。

Suunto Race 带有默认心率区间和活动特定的心率区间。默认区间可用于所有活动,但对于更高级的训练,您可以为跑步和骑行活动使用特定的心率区间。

设置最大心率 (HR)

可依次通过Training » Intensity zones » Default HR zones for all sports中的设置来设置最大心率 (HR)。

 1. 点按最大心率 (HR)(最高值,单位为 bpm)或短按表冠。
 2. 通过上下滑动或转动表冠选择新的最大心率 (HR)。

  默认最大心率 (HR) S9PP

 3. 点按您的选择或短按中间按钮。

 4. 若要退出心率区间视图,向右滑动或短按下按钮。
PAALALA:

您也可依次通过General » Personal中的设置来设置您的最大心率 (HR)。

设置默认心率区间

可依次通过Training » Intensity zones » Default HR zones for all sports中的设置来设置默认心率区间。

心率区间项目

 1. 向上/向下滚动,并在想更改的心率区间突出显示时,点按或短按表冠。
 2. 通过上下滑动或转动表冠选择新的心率区间。

  默认心率区间 S9PP

 3. 点按您的选择或短按表冠。

 4. 若要退出心率区间视图,向右滑动或短按下按钮。
PAALALA:

在心率区间视图中选择Reset,可将心率区间重置为默认值。

设置活动特定的心率区间

可依次通过Training » Intensity zones » Advanced zones中的设置来设置活动特定的心率区间。

 1. 点按您想编辑的活动(Running或Cycling),或在活动突出显示时短按表冠。
 2. 短按表冠开启心率区间。
 3. 向上/向下滚动,并在想更改的心率区间突出显示时,点按或短按表冠。
 4. 通过上下滑动或转动表冠选择新的心率区间。

  高级心率区间 S9PP

 5. 点按您的选择或短按表冠。

 6. 若要退出心率区间视图,向右滑动或短按下按钮。

Mga pace zone

Gumagana ang mga pace zone na gaya ng mga HR zone pero ang intensity ng iyong pagsasanay ay batay sa bilis mo at hindi sa iyong heart rate. Ipinapakita ang mga pace zone bilang metric o imperial na value depende sa iyong mga setting.

Ang Suunto Raceay may limang default na pace zone na puwede mong gamitin o puwede kang magtakda ng sarili mo.

Available ang mga pace zone para sa pagtakbo at pagbibisikleta.

Itakda ang mga pace zone

Itakda ang iyong mga pace zone na partikular sa aktibidad sa mga setting sa Training » Intensity zones » Advanced zones.

 1. I-tap ang Running o ang Cycling o pindutin ang crown.
 2. Mag-swipe o pihitin ang crown at piliin ang mga pace zone.
 3. Mag-swipe pataas/pababa o pihitin ang crown at pindutin ang crown kapag naka-highlight na ang pace zone na gusto mong baguhin.
 4. Piliin ang bago mong pace zone sa pamamagitan ng pag-swipe pataas/pababa o pagpihit sa crown.

  Advanced PaceZones S9PP

 5. Pindutin ang crown para piliin ang value ng bagong pace zone.

 6. Mag-swipe pakanan o pindutin ang ibabang button para lumabas sa view ng mga pace zone.

Mga power zone

Sinusukat ng power meter ang dami ng pisikal na effort na kailangan para isagawa ang isang partikular na aktibidad. Sinusukat ang effort sa watts. Ang pangunahing benepisyo mula sa power meter ay ang precision. Eksaktong inilalahad ng power meter kung gaano ka katinding nagtrabaho at ang antas ng lakas na iyong ibinigay. Madali ring makikita ang iyong progreso kapag sinusuri ang watts.

Maaaring matulungan ka ng mga power zone na magsanay gamit ang tamang power output.

Ang Suunto Raceay may limang default na power zone na maaari mong gamitin o maaari kang magtakda ng sarili mo.

Available ang mga power zone sa lahat ng default na mga sport mode para sa pagbibisikleta, pagbibisikleta sa loob, at pagbibisikleta sa bundok. Para sa pagtakbo at pagtakbo sa trail, kailangan mong gumamit ng partikular na mga “Power” na sport mode para makakuha ng mga power zone. Kung gumagamit ka ng mga custom na sport mode, siguruhing gumagamit ang iyong mode ng isang power POD para makakuha ka rin ng mga power zone.

Itakda ang mga power zone na partikular sa aktibidad

Itakda ang iyong mga power zone na partikular sa aktibidad mula sa mga setting sa Training » Intensity zones » Advanced zones.

 1. I-tap ang aktibidad (pagtakbo o pagbibisikleta) na gusto mong i-edit o pindutin ang crown kapag naka-highlight na ang aktibidad.
 2. Mag-swipe pataas o pihitin ang crown at piliin ang mga power zone.
 3. Mag-swipe pataas/pababa o pihitin ang crown at piliin ang power zone na gusto mong i-edit.
 4. Piliin ang bago mong power zone sa pamamagitan ng pag-swipe pataas/pababa o pagpihit sa crown.

  Advanced PowerZones S9PP

 5. Pindutin ang crown para piliin ang bagong value ng power.

 6. Mag-swipe pakanan o pindutin ang ibabang button para lumabas sa view ng mga power zone.

Paggamit ng HR, pace o mga power zone kapag nag-eehersisyo

PAALALA:

Kailangan mong maipares ang isang power pod sa iyong relo para makagamit ng mga power zone kapag nag-eehersisyo, tingnan ang Pagpapares ng mga pod at sensor.

Kapag nag-record ka ng ehersisyo (tingnan ang Pagrerekord ng ehersisyo), at pinili mo ang HR, pace, o power bilang target na intensity (tingnan ang Paggamit ng mga target kapag nag-eehersisyo), ipinapakita ang isang zone gauge, na nahahati sa limang seksyon. Ipinapakita ang limang seksyong ito sa palibot ng panlabas na gilid ng display ng sport mode. Ipinapakita ng gauge ang zone na napili mo bilang target na intensity sa pamamagitan ng pagpapailaw sa kaugnay na seksyon. Isinasaad ng maliit na arrow sa gauge kung nasaan ka sa loob ng saklaw ng zone.

Zone gauge S9PP

Aabisuhan ka ng iyong relo kapag naabot mo na ang pinili mong target zone. Habang nag-eehersisyo ka, sasabihan ka ng relo na bilisan o bagalan ang galaw, kung nasa labas ng piniling target zone ang iyong kasalukuyang HR, pace, o power.

Guidance SpeedUp S9PP

Bukod pa rito, maaaring magdagdag ng display para sa mga zone ng intensity kung iku-customize mo ang kasalukuyang sport mode na iyong ginagamit. Ipinapakita ng zone display ang kasalukuyan mong zone sa gitnang field, kung gaano ka na katagal sa zone na iyon, at kung gaano ka kalayo sa susunod na mga zone sa itaas o ibaba. Iilaw din ang gitnang bar, na nagpapakitang nagsasanay ka sa tamang zone.

Sa buod ng ehersisyo, makakakuha ka ng detalye tungkol sa kung ilang oras ang iginugol mo sa bawat zone.

Table of Content