Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto DX Käyttöopas -

Sukellustilat

Suunto DX sisältää seuraavat sukellustilat:

 • Air (Paineilma): tavallisella paineilmalla sukeltamiseen
 • Mixed (Yhdistelmä): happirikastetuilla ja heliumia sisältävillä kaasuseoksilla sukeltamiseen
 • CCR (Suljettu kierto): suljetun kierron käyttöön
 • Gauge (Mittari): sukellustietokoneen käyttämiseen pohja-aikalaskurina
 • Off (Ei käytössä): sammuttaa sukellustilan kokonaan; sukellustietokone ei vaihda automaattisesti sukellustilaan veden alla ja sukellusten suunnittelutila on piilotettu.

Sukellustilaan siirryttäessä Air (Paineilma) -tila on oletusarvoisesti käytössä. Voit vaihtaa tilaa tai poistaa sukellustilan käytöstä yleisissä asetuksissa.

Sukellustilan vaihtaminen:

 1. Pidä aikatilassa DOWN-painiketta painettuna.
 2. Paina SELECT siirtyäksesi kohtaan Dive Mode (Sukellustila).
 3. Vaihda haluamaasi tilaan UP- tai DOWN-painikkeella ja vahvista SELECT-painikkeella.
 4. Poistu MODE-painikkeella.

Jokaisella sukellustilalla on omat asetuksensa, joita täytyy säätää kyseisessä tilassa.

Sukellustilojen asetusten muokkaaminen:

 1. Pidä valitsemassasi sukellustilassa DOWN-painiketta painettuna.
 2. Selaa asetuksia DOWN- tai UP-painikkeella.
 3. Siirry asetukseen painamalla SELECT-painiketta.
 4. Säädä asetusta DOWN- tai Up-painikkeella ja vahvista se SELECT-painikkeella.
 5. Poistu MODE-painikkeella.
HUOMAUTUS:

Joitakin asetuksia ei voi muuttaa ennen kuin sukelluksesta on kulunut vähintään viisi (5) minuuttia.

Paineilmatila

Paineilmatila on tarkoitettu tavallisella paineilmalla sukeltamiseen ja sillä on seuraavat asetukset:

Yhdistelmätila

Suunto DX -tietokoneessa on yhdistelmäsukellustila happi- ja/tai heliumseoksilla avoimen kierron sukelluksia varten.

Mixed (Yhdistelmä) -tila sisältää seuraavat asetukset:

Yhdistelmätilassa oletusasetus on normaali paineilma (21 % O2 ja 0 % He) ja hapen osapaine (PO2) on 1,4 bar (20 psi).

Oletusasetus hapen enimmäisosapaineelle on 1,4 bar (20 psi). Sallittu arvoalue on 0,5–1,6 bar (7–23 psi).

Kaasujen vaihtaminen usean kaasuseoksen sukelluksilla

Jos sukelluksella käytetään useampaa kuin yhtä kaasuseosta, Suunto DX sallii käytössä olevien kaasujen vaihtamisen sukelluksen aikana.

Sukellus aloitetaan aina Mix1 (Seos1) -kaasulla. Voit vaihtaa myös muuhun käytettäväksi määritettyyn seokseen, jonka hapen osapaine on sallitulla alueella. Sukelluksen aikaiset kudoslaskelmat perustuvat ensisijaisiksi kaasuiksi Primary (Ensisijainen) -valinnalla asettamiisi kaasuihin.

Kaasujen vaihtaminen sukelluksen aikana:

 1. Pidä UP-painiketta painettuna.
 2. Selaa käytettäväksi määritettyjä seoksia UP- tai DOWN-painikkeella ja valitse SELECT-painikkeella kaasu, jota haluat käyttää.
HUOMAUTUS:

Jos mitään painiketta ei paineta 15 sekuntiin, sukellustietokone palaa sukellusnäyttöön eikä kaasuseosta vaihdeta.

Selatessa näet seosten O2%- ja PO2-arvot. Jos asetettu PO2-raja ylittyy, PO2-arvo vilkkuu. Tässä tapauksessa et voi ottaa kaasua käyttöön. Seos näytetään, mutta et voi vaihtaa siihen.

Nousun aikana Suunto DX kehottaa sinua vaihtamaan kaasuseosta, kun seuraavaan seokseen vaihtamista varten määrittämäsi PO2-taso ylittyy.

CCR-tila

CCR-tila on suljetun kierron sukellukseen tarkoitettu sukellustila.

CCR-tila sisältää seuraavat asetukset:

CCR-tilassa voit määrittää enintään kolme diluenttikaasua ja enintään kahdeksan pelastuskaasuseosta. Osapaineen asetuspisteillä voit määrittää korkeat ja matalat asetuspisteet ja vaihtosyvyydet (ks. Asetuspisteet).

Suljetun kierron kaasut

Suljetun kierron sukellus edellyttää vähintään kahden suljetun kierron kaasun käyttöä: yksi puhtaan hapen säiliö ja yksi diluentti.

Tarkkojen kudos- ja happilaskelmien saaminen edellyttää diluenttisäiliöiden sisältämien diluenttikaasujen happi- ja heliumprosenttien syöttämistä (tai lähettämistä DM5-ohjelman kautta) sukellustietokoneeseen. Suljetun kierron sukelluksessa käytettävät diluenttikaasut löytyvät päävalikon kohdasta CC gases (suljetun kierron kaasut).

Diluenttikaasujen muokkaaminen

 1. Siirry asetuksiin pitämällä CCR (Suljettu kierto) -tilassa DOWN-painiketta painettuna.
 2. Siirry CC Gases (Suljetun kierron kaasut) -asetuksiin painamalla SELECT-painiketta.
 3. Diluent 1 (Diluentti 1) näytetään ja se pysyy aina näkyvissä (sitä ei voi poistaa käytöstä).
 4. Siirry happiasetukseen painamalla SELECT-painiketta.
 5. Säädä happiprosenttia DOWN- tai UP-painikkeella ja vahvista SELECT-painikkeella.
 6. Säädä sen jälkeen heliumprosenttia ja PO2-arvoa.
 7. Vahvistettuasi PO2-arvon SELECT-painikkeella voit siirtyä seuraavaan diluenttiin UP-painikkeella.
 8. Toista vaiheet 4 ja 5 jokaiselle diluentille.
 9. Poistu MODE-painikkeella.

Avoimen kierron kaasut

Suljetun kierron kaasuseosten tapaan kudos- ja happilaskelmien paikkansapitävyys myös avoimen kierron kaasuseosten (pelastuskaasut) osalta edellyttää oikeiden happi- ja heliumprosenttien määrittämistä.

Määritä avoimen kierron kaasujen asetukset suorittamalla OC Gases (Avoimen kierron kaasut) -kohdassa samat toimenpiteet kuin suljetun kierron kaasujen asetuksissa.

Kun olet syöttänyt Mix1 (Seos1) -arvot, voit luoda lisää seoksia: Mix2 (Seos2) – Mix8 (Seos8). Kukin lisäseos voi olla ensisijainen, toissijainen tai pois käytöstä. Mix1 (Seos1) asetetaan aina ensisijaiseksi kaasuseokseksi.

Virheen riskin minimoimiseksi sukelluksen aikana on erittäin suositeltavaa asettaa kaasuseokset oikeaan järjestykseen. Tämä tarkoittaa, että seosten numeroinnin kasvaessa myös happipitoisuus kasvaa. Tämä on kaasuseosten tyypillinen käyttöjärjestys sukelluksen aikana. Varmista ennen sukellusta, että otat käyttöön vain ne seokset, jotka todella ovat käytettävissäsi. Muista aina tarkistaa, että seosten arvot on asetettu oikein.

Nousuaika lasketaan olettaen, että aloitat nousuprofiilin välittömästi ja että ensisijaisiin kaasuseoksiin vaihdetaan heti, kun niiden enimmäiskäyttösyvyys sallii vaihdon. Toisin sanoen laite laskee optimaalisen nousuaikataulun senhetkiselle tilanteelle ensisijaisiksi määritettyjen kaasuseosten perusteella.

Jos haluat nähdä pessimistisimmän nousuaikataulun eli suunnitelman tilanteeseen, jossa kaasuseoksia ei vaihdeta lainkaan, voit asettaa kaasuseokset toissijaisiksi, jolloin nousuaikana näytetään aika, joka tarvittaisi dekompressioon sillä hetkellä käytössä olevalla kaasuseoksella.

Pessimistisen noususuunnitelman näyttäminen pitkän sukelluksen aikana saattaa johtaa siihen, että nousuaika ei mahdu sille varattuun kenttään, jolloin sukellustietokoneen näytölle ilmestyy “––”.

HUOMAUTUS:

Huomioi kaasuseoksia asettaessasi että niiden laskettu enimmäiskäyttösyvyys näytetään yläkentässä. Et voi vaihtaa kyseiseen kaasuseokseen ennen kuin olet noussut vähintään ilmoitettuun syvyyteen.

Asetuspisteet

CCR-tilassa voit asettaa kaksi osapaineen asetusarvoa, matalan ja korkean. Tavallisesti asetuspisteiden oletusarvoja ei tarvitse muokata. Voit kuitenkin tarvittaessa muuttaa niitä joko DM5-ohjelmalla tai CCR-tilan asetuksissa.

 • Matala asetuspiste: 0,4–0,9 (oletus: 0.7)
 • Korkea asetuspiste: 1,0–1,6 (oletus: 1.3)

Asetuspisteiden muuttaminen:

 1. Pidä CCR-tilassa DOWN-painiketta painettuna.
 2. Vieritä UP-painikkeella Setpoint (Setpoint )-kohtaan ja paina SELECT-painiketta.
 3. Valitse DOWN- tai UP-painikkeella Low Setpoint (Matala asetuspiste) -kohtaan ja paina SELECT-painiketta.
 4. Aseta DOWN- tai UP-painikkeella PO2-arvo ja hyväksy se SELECT-painikkeella.
 5. Toista tarvittaessa vaiheet 2–4 High Setpoint (Korkea asetuspiste) -asetuksen määrittämiseksi.
 6. Poistu MODE-painikkeella.
Asetuspisteen vaihtaminen

Voit käyttää joko automaattista tai manuaalista asetuspisteen vaihtoa. Automaattinen matalan asetuspisteen vaihtosyvyys on oletuksena 4,5 m (15 jalkaa) ja korkean asetuspisteen vaihtosyvyys on 21 m (70 jalkaa).

Automaattinen asetuspisteen vaihto on oletusarvoisesti pois käytöstä matalan asetuspisteen kohdalla ja käytössä korkean asetuspisteen kohdalla.

Asetuspisteen vaihdon muokkaaminen:

 1. Pidä CCR-tilassa DOWN-painiketta painettuna.
 2. Vieritä UP-painikkeella Switch High (Vaihto korkeaan)-kohtaan ja paina SELECT-painiketta.
 3. Ota asetus käyttöön tai poista se käytöstä DOWN- tai UP-painikkeella ja paina sitten SELECT-painiketta.
 4. Aseta DOWN- tai UP-painikkeella arvo Switch High (Vaihto korkeaan) metreinä (m).
 5. Tallenna SELECT-painikkeella.
 6. Toista tarvittaessa vaiheet 2–4 Switch Low (Vaihto matalaan) -asetuksen määrittämiseksi.
 7. Poistu MODE-painikkeella.
Asetuspisteiden muokkaaminen sukelluksen aikana

Osapaineen korkeata ja matalaa asetuspistettä tai mukautettua (manuaalista) asetuspistettä on mahdollista säätää sukelluksen aikana.

Asetuspisteiden muokkaaminen sukelluksen aikana:

 1. Pidä CCR (Suljettu kierto) -tilassa UP-painiketta painettuna.
 2. Vieritä muokattavaan asetuspisteeseen UP- tai DOWN-painikkeella.
 3. Siirry asetukseen painamalla SELECT-painiketta.
 4. Paina DOWN tai UP, jos haluat muuttaa arvoja.
 5. Tallenna SELECT-painikkeella.
 6. Poistu MODE-painikkeella.

Kaasujen vaihtaminen

CCR-sukellustilassa Suunto DX sallii sekä asetuspisteen määrittämisen että käytettävissä olevien kaasuseosten vaihtamisen sukelluksen aikana.

Diluentin säätäminen sukelluksen aikana:

 1. Pidä UP-painiketta painettuna.
 2. Selaa asetuksia UP- tai DOWN-painikkeella CC Diluent (Suljetun kierron diluentti) -asetukseen ja paina SELECT-painiketta.
 3. Selaa diluenttiluetteloa UP- tai DOWN-painikkeella ja valitse Diluent (Diluentti) SELECT-painikkeella.

Käytettävissä oleviin avoimen kierron kaasuihin voi tehdä avoimen kierron sukelluksen (OC) aikana muutoksia samalla tavalla ja samaan aikaan kuin suljetun kierron (CC) sukelluksillakin. Tämä ominaisuus on hyödyllinen bailout-tilanteissa.

Hyperoksiset ja hypoksiset seokset

Suunto DX näyttää tekstin HYPER (HYPER), jos diluenttikaasun PO2-arvo senhetkisessä syvyydessä on yli 1,6. Näyttöön tulee teksti HYPOX (HYPOX), jos diluenttikaasun PO2-arvo senhetkisessä syvyydessä on alle 0,18.

Mittaritila

Gauge (Mittari) -tilassa Suunto DX toimii pohja-aikalaskurina.

Näytön keskellä oleva aikalaskuri näyttää sukellusajan minuutteina ja sekunteina ja aktivoituu sukelluksen alussa. Sukellusten kokonaisaika näytetään minuutteina oikeassa alakulmassa.

Näytön keskellä olevaa aikalaskuria voi käyttää sekuntikellona painamalla SELECT-painiketta sukelluksen aikana.

SELECT-painike nollaa pääajastimen ja lisää kirjanmerkin sukelluslokiin. Aikaisemmin kellotettu ajanjakso näytetään pääajastimen alla.

gauge mode timer Dseries

Gauge (Mittari) -tilalla on seuraavat asetukset:

Gauge (Mittari) -tila on pohja-ajastintila eikä siinä siksi ole dekompressiotietoja eikä laskentaa.

Sisällysluettelo